Sitemap

Verantwoording 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Toelichting gerealiseerd beleid Blz. 6
Toelichting resultaat Blz. 7
De controleverklaring Blz. 8
Financieel resultaat Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 11
Kaderstellende documenten Blz. 12
Beleidsindicatoren Blz. 13
Thema Bestuur Blz. 14
Thema Bestuur Blz. 15
Doelstellingen Blz. 16
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 17
Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart Blz. 18
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 19
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 20
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 21
Wij organiseren verkiezingen Blz. 22
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 23
Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG Blz. 24
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 25
De raad houdt sturing op de verbonden partijen Blz. 26
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 27
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 28
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 29
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 32
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 33
Visie strategisch vastgoed Blz. 34
Wij versterken het opdrachtgeverschap Blz. 35
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 36
In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024 Blz. 37
Waardering van de dienstverlening Blz. 38
Toelichting beleidsindicatoren Blz. 39
Verbonden partijen Blz. 40
Vennootschapsbelasting Blz. 41
Onvoorzien Blz. 42
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 43
Toelichting op de financiën Blz. 44
Programma 1 | Veiligheid Blz. 45
Programma 1 | Veiligheid Blz. 46
Kaderstellende documenten Blz. 47
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 48
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 49
Doelstellingen Blz. 50
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 51
We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden Blz. 52
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 53
Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 54
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 55
Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Verbonden partijen Blz. 58
Wat heeft het gekost?->Resultaat programma Blz. 59
Toelichting op de financiën Blz. 60
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 61
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 62
Kaderstellende documenten Blz. 63
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 64
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 65
Doelstellingen Blz. 66
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 67
Wij onderzoeken de mogelijkheid van een fietssnelweg tussen Drachten en Heerenveen Blz. 68
Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten Blz. 69
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 70
Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in Blz. 71
Verbonden partijen Blz. 72
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 73
Toelichting op de financiën Blz. 74
Programma 3 | Economie Blz. 75
Programma 3 | Economie Blz. 76
Kaderstellende documenten Blz. 77
Thema Werken Blz. 78
Thema Werken Blz. 79
Doelstellingen Blz. 80
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 81
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 82
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 83
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 84
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 85
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 86
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 87
Verbonden partijen Blz. 88
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 89
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 90
Beleidsindicatoren Blz. 91
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 92
Toelichting op de financiën Blz. 93
Programma 4 | Onderwijs Blz. 94
Programma 4 | Onderwijs Blz. 95
Kaderstellende documenten Blz. 96
Thema Onderwijs Blz. 97
Thema Onderwijs Blz. 98
Doelstellingen Blz. 99
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 100
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 101
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 102
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 103
Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen Blz. 104
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 105
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 106
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 107
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 108
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 109
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 110
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 111
Multifunctionele accommodatie de Tynje Blz. 112
Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp Blz. 113
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 114
Beleidsindicatoren Blz. 115
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 116
Toelichting op de financiën Blz. 117
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 118
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 119
Kaderstellende documenten Blz. 120
Thema Cultuur Blz. 121
Thema Cultuur Blz. 122
Doelstellingen Blz. 123
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 124
Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 125
Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken. Blz. 126
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 127
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 128
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 129
Thema Toerisme en recreatie Blz. 130
Thema Toerisme en recreatie Blz. 131
Doelstellingen Blz. 132
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 133
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 134
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 135
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 136
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 137
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 138
We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden. Blz. 139
Verbonden partijen Blz. 140
Thema Openbaar groen Blz. 141
Thema Openbaar groen Blz. 142
Doelstellingen Blz. 143
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 144
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 145
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 146
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 147
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 148
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 149
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 150
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 151
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 152
Verbonden partijen Blz. 153
Thema Sport Blz. 154
Thema Sport Blz. 155
Doelstellingen Blz. 156
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 157
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 158
Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân Blz. 159
Beleidsindicatoren Blz. 160
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 161
Toelichting op de financiën Blz. 162
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 163
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 164
Kaderstellende documenten Blz. 165
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 166
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 167
Doelstellingen Blz. 168
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 169
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 170
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 171
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 172
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 173
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 174
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 175
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 176
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 177
We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen Blz. 178
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 179
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 180
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 181
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 182
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 183
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 184
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 185
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 186
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 187
De methodiek Mobility Mentoring wordt onderdeel van ons ondersteuningspakket Blz. 188
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 189
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 190
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 191
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Frieso Blz. 192
Verbonden partijen Blz. 193
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 194
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 197
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 198
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 199
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 200
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 201
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 202
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 203
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 204
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 205
We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden Blz. 206
Wij willen de '0-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 207
We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen Blz. 208
Verbonden partijen Blz. 209
Thema Jeugdhulp Blz. 210
Thema Jeugdhulp Blz. 211
Doelstellingen Blz. 212
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 213
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Blz. 214
We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren Blz. 215
We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018 Blz. 216
We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting alcohol en drugs Blz. 217
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 218
De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (jeugd Poh-ers) wordt doorontwikkeld Blz. 219
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement Blz. 220
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen Blz. 221
We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is Blz. 222
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 223
Verbonden partijen Blz. 224
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 225
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 226
Doelstellingen Blz. 227
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 228
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties. Blz. 229
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 230
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 231
We zetten een dorpsregisseur in Blz. 232
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 233
Beleidsindicatoren Blz. 234
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 235
Toelichting op de financiën Blz. 236
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 237
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 238
Kaderstellende documenten Blz. 239
Thema Milieu Blz. 240
Thema Milieu Blz. 241
Doelstellingen Blz. 242
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 243
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 244
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 245
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 246
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 247
Wij wijzen zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 248
Verbonden partijen Blz. 249
Thema Gezonde samenleving Blz. 250
Thema Gezonde samenleving Blz. 251
Doelstellingen Blz. 252
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 253
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 254
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 255
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 256
Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik Blz. 257
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 258
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 259
Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten Blz. 260
Verbonden partijen Blz. 261
Thema Duurzaamheid Blz. 262
Thema Duurzaamheid Blz. 263
Doelstellingen Blz. 264
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 265
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 266
Wij streven naar 100% duurzame inkoop Blz. 267
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen Blz. 268
Eind 2021 is er een warmtetransitievisie voor onze gemeente Blz. 269
Samen met de dorpen inventariseren we de beste alternatieven voor aardgas als warmtebron en stellen de warmtetransitievisie op Blz. 270
We werken op basis van een startnotitie een plan van aanpak uit Blz. 271
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 272
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 273
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 274
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 275
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 276
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 277
We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers Blz. 278
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 279
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 280
Wij bouwen het energieloket verder uit Blz. 281
Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen Blz. 282
Beleidsindicatoren Blz. 283
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 284
Toelichting op de financiën Blz. 285
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 286
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 287
Kaderstellende documenten Blz. 288
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 289
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 290
Doelstellingen Blz. 291
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 292
Borgen erfgoed 2020-2022 Blz. 293
Invoering omgevingswet Blz. 294
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid Blz. 295
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 296
Wij stellen een omgevingsvisie op Blz. 297
Thema Wonen Blz. 298
Thema Wonen Blz. 299
Doelstellingen Blz. 300
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat Blz. 301
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen Blz. 302
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 303
Verbonden partijen Blz. 304
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 305
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 306
Doelstellingen Blz. 307
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 308
Beleidsindicatoren Blz. 309
Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma Blz. 310
Toelichting op de financiën Blz. 311
Paragrafen Blz. 312
Lokale heffingen Blz. 313
Lokale heffingen Blz. 314
Kostendekkendheid Blz. 315
Afval en Riolering Blz. 316
Omgevingsvergunningen Blz. 317
Lokale lastendruk Blz. 318
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 319
Inleiding Blz. 320
Risicobeheersing Blz. 321
Weerstandsvermogen Blz. 322
Kengetallen Blz. 323
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 324
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 325
Wegen en verhardingen Blz. 326
Riolering Blz. 327
Vaarwegen en civiele kunstwerken (water) Blz. 328
Groen Blz. 329
Gebouwen Blz. 330
Openbare verlichting Blz. 331
Financiering Blz. 332
Financiering Blz. 333
Renterisicobeheer Blz. 334
Bedrijfsvoering Blz. 335
Bedrijfsvoering Blz. 336
Kaderstellende documenten Blz. 337
Organisatieontwikkeling Blz. 338
Professionalisering van de organisatie Blz. 339
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 340
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 341
Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 342
Audits informatiebeveiliging Blz. 343
Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 344
Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 345
Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 346
Waarstaatjegemeente.nl Blz. 347
Verbonden partijen Blz. 348
Verbonden partijen Blz. 349
Overzicht verbonden partijen Blz. 350
Grondbeleid Blz. 351
Grondbeleid Blz. 352
Economische situatie en meerjarenperspectief Blz. 353
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 354
Resultaten per programma Blz. 355
Prognose meerjarig resultaat Blz. 356
Belangrijke ontwikkelingen/wijzigingen in de prognose van het resultaat Blz. 357
Risico's in de grondexploitatie Blz. 358
Specificatie meerjarig resultaat Blz. 359
Projecten Blz. 360
Inleiding Blz. 361
MFA de Tynje Blz. 362
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 363
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 364
OWO samenwerking Blz. 365
Inleiding Blz. 366
Algemeen Blz. 367
Topprioriteiten Blz. 368
Corona Blz. 369
Inleiding Blz. 370
Gevoerd beleid Blz. 371
Financiën Corona Blz. 372
Egalisatiereserve Blz. 373
Jaarrekening Blz. 374
Grondslagen jaarrekening Blz. 375
Grondslagen jaarrekening Blz. 376
Balans en toelichting Blz. 377
Balans Blz. 378
Uitgebreide balans activa Blz. 379
Uitgebreide balans passiva Blz. 380
Vaste activa Blz. 381
Immateriële vaste activa Blz. 382
Materiële vaste activa Blz. 383
Financiële vaste activa Blz. 384
Vlottende activa Blz. 385
Voorraden Blz. 386
Uitzettingen <1 jaar Blz. 387
Liquide middelen Blz. 388
Overlopende activa Blz. 389
Vaste passiva Blz. 390
Reserves Blz. 391
Toelichting bestemmingsreserves Blz. 392
Voorzieningen Blz. 393
Vaste schulden Blz. 394
Vlottende passiva Blz. 395
Overlopende passiva Blz. 396
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 397
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 398
Toelichting Blz. 399
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 400
Programma 0 Blz. 401
Programma 1 Blz. 402
Programma 2 Blz. 403
Programma 3 Blz. 404
Programma 4 Blz. 405
Programma 5 Blz. 406
Programma 6 Blz. 407
Programma 7 Blz. 408
Programma 8 Blz. 409
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 410
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 411
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 412
Uiteenzetting financiële positie Blz. 413
Reserves Blz. 414
Voorzieningen Blz. 415
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) Blz. 416
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Blz. 417
Sisa regelingen Blz. 418
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 419
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 420
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 421
Overzicht Blz. 422
Kosten Overhead Blz. 423
Overzicht Blz. 424
Vennootschapsbelasting Blz. 425
Overzicht Blz. 426
Onvoorzien Blz. 427
Overzicht Blz. 428
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap