Sitemap

 1. Blz. 1 Verantwoording 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Toelichting gerealiseerd beleid
    3. Blz. 7 Toelichting resultaat
    4. Blz. 8 De controleverklaring
    5. Blz. 9 Financieel resultaat
   2. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 11 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 12 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 13 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 14 Thema Bestuur
     1. Blz. 15 Thema Bestuur
     2. Blz. 16 Doelstellingen
      1. Blz. 17 We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente
       1. Blz. 18 Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart
       2. Blz. 19 Wij voeren de ontwikkelagenda's uit
      2. Blz. 20 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.
       1. Blz. 21 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
       2. Blz. 22 Wij organiseren verkiezingen
      3. Blz. 23 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 24 Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG
      4. Blz. 25 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 26 De raad houdt sturing op de verbonden partijen
       2. Blz. 27 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 28 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
    5. Blz. 29 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 30 Thema Dienstverlening en Organisatie
     2. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 33 Invoeren van Anders werken daar waar het past
       2. Blz. 34 Visie strategisch vastgoed
       3. Blz. 35 Wij versterken het opdrachtgeverschap
      2. Blz. 36 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 37 In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024
       2. Blz. 38 Waardering van de dienstverlening
    6. Blz. 39 Toelichting beleidsindicatoren
    7. Blz. 40 Verbonden partijen
    8. Blz. 41 Vennootschapsbelasting
    9. Blz. 42 Onvoorzien
    10. Blz. 43 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    11. Blz. 44 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 45 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 46 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 47 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 48 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 49 Thema Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 50 Doelstellingen
      1. Blz. 51 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 52 We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden
      2. Blz. 53 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
       1. Blz. 54 Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit
      3. Blz. 55 Wij voorkomen en verminderen overlast
       1. Blz. 56 Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen
    4. Blz. 57 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 58 Verbonden partijen
    6. Blz. 59 Wat heeft het gekost?->Resultaat programma
    7. Blz. 60 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 61 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 62 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 63 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 64 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 65 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     2. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.
       1. Blz. 68 Wij onderzoeken de mogelijkheid van een fietssnelweg tussen Drachten en Heerenveen
       2. Blz. 69 Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten
      2. Blz. 70 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 71 Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in
    4. Blz. 72 Verbonden partijen
    5. Blz. 73 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    6. Blz. 74 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 75 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 76 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 77 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 78 Thema Werken
     1. Blz. 79 Thema Werken
     2. Blz. 80 Doelstellingen
      1. Blz. 81 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 82 Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers
       2. Blz. 83 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.
      2. Blz. 84 Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt
      3. Blz. 85 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 86 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 87 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
     3. Blz. 88 Verbonden partijen
    4. Blz. 89 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 90 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
    5. Blz. 91 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 92 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    7. Blz. 93 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 94 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 95 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 96 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 97 Thema Onderwijs
     1. Blz. 98 Thema Onderwijs
     2. Blz. 99 Doelstellingen
      1. Blz. 100 We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs
       1. Blz. 101 Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren
      2. Blz. 102 We zorgen dat onderwijs bereikbaar is
       1. Blz. 103 We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
       2. Blz. 104 Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen
      3. Blz. 105 Wij dringen laaggeletterdheid terug
       1. Blz. 106 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
      4. Blz. 107 Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten
      5. Blz. 108 Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats
      6. Blz. 109 Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen
       1. Blz. 110 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
       2. Blz. 111 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
       3. Blz. 112 Multifunctionele accommodatie de Tynje
       4. Blz. 113 Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp
       5. Blz. 114 Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit
    4. Blz. 115 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 116 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    6. Blz. 117 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 118 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 119 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 120 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 121 Thema Cultuur
     1. Blz. 122 Thema Cultuur
     2. Blz. 123 Doelstellingen
      1. Blz. 124 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 125 Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving
       2. Blz. 126 Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken.
       3. Blz. 127 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
      2. Blz. 128 Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde
       1. Blz. 129 Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke
    4. Blz. 130 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 131 Thema Toerisme en recreatie
     2. Blz. 132 Doelstellingen
      1. Blz. 133 We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie
       1. Blz. 134 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       2. Blz. 135 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       3. Blz. 136 Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband
       4. Blz. 137 We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden
       5. Blz. 138 We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband
       6. Blz. 139 We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden.
     3. Blz. 140 Verbonden partijen
    5. Blz. 141 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 142 Thema Openbaar groen
     2. Blz. 143 Doelstellingen
      1. Blz. 144 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 145 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 146 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
       3. Blz. 147 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      2. Blz. 148 In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat
       1. Blz. 149 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
      3. Blz. 150 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 151 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 152 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     3. Blz. 153 Verbonden partijen
    6. Blz. 154 Thema Sport
     1. Blz. 155 Thema Sport
     2. Blz. 156 Doelstellingen
      1. Blz. 157 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 158 Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport
       2. Blz. 159 Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân
    7. Blz. 160 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 161 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    9. Blz. 162 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 163 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 164 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 165 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 166 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 167 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     2. Blz. 168 Doelstellingen
      1. Blz. 169 We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening
       1. Blz. 170 Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen
       2. Blz. 171 We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën
       3. Blz. 172 Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen
      2. Blz. 173 We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%
       1. Blz. 174 We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat
      3. Blz. 175 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden
       1. Blz. 176 Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op
       2. Blz. 177 We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart
       3. Blz. 178 We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen
       4. Blz. 179 Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak
       5. Blz. 180 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter
       6. Blz. 181 Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek
      4. Blz. 182 Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert
       1. Blz. 183 Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering
       2. Blz. 184 Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages
      5. Blz. 185 Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%
       1. Blz. 186 Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket
      6. Blz. 187 Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
       1. Blz. 188 De methodiek Mobility Mentoring wordt onderdeel van ons ondersteuningspakket
       2. Blz. 189 We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen
       3. Blz. 190 Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week
      7. Blz. 191 Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren
       1. Blz. 192 Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Frieso
     3. Blz. 193 Verbonden partijen
    4. Blz. 194 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 195 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     2. Blz. 196 Doelstellingen
      1. Blz. 197 We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren
       1. Blz. 198 Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet
      2. Blz. 199 Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen
       1. Blz. 200 We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen
       2. Blz. 201 We informeren inwoners over technische hulpmiddelen
       3. Blz. 202 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
       4. Blz. 203 We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk
       5. Blz. 204 Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn
      3. Blz. 205 Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen
       1. Blz. 206 We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden
      4. Blz. 207 Wij willen de '0-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen
       1. Blz. 208 We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen
     3. Blz. 209 Verbonden partijen
    5. Blz. 210 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 211 Thema Jeugdhulp
     2. Blz. 212 Doelstellingen
      1. Blz. 213 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 214 We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
       2. Blz. 215 We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren
       3. Blz. 216 We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018
       4. Blz. 217 We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting alcohol en drugs
      2. Blz. 218 Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg
       1. Blz. 219 De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (jeugd Poh-ers) wordt doorontwikkeld
       2. Blz. 220 In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement
       3. Blz. 221 We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen
       4. Blz. 222 We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is
      3. Blz. 223 Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen
     3. Blz. 224 Verbonden partijen
    6. Blz. 225 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 226 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     2. Blz. 227 Doelstellingen
      1. Blz. 228 In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 229 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties.
      2. Blz. 230 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen
       1. Blz. 231 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       2. Blz. 232 We zetten een dorpsregisseur in
       3. Blz. 233 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 234 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 235 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    9. Blz. 236 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 237 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 238 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 239 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 240 Thema Milieu
     1. Blz. 241 Thema Milieu
     2. Blz. 242 Doelstellingen
      1. Blz. 243 Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig
       1. Blz. 244 Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan
      2. Blz. 245 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 246 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 247 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 248 Wij wijzen zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
     3. Blz. 249 Verbonden partijen
    4. Blz. 250 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 251 Thema Gezonde samenleving
     2. Blz. 252 Doelstellingen
      1. Blz. 253 De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016
       1. Blz. 254 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug
       2. Blz. 255 Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022
       3. Blz. 256 Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit
       4. Blz. 257 Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik
      2. Blz. 258 Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen
       1. Blz. 259 Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren
       2. Blz. 260 Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten
     3. Blz. 261 Verbonden partijen
    5. Blz. 262 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 263 Thema Duurzaamheid
     2. Blz. 264 Doelstellingen
      1. Blz. 265 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 266 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 267 Wij streven naar 100% duurzame inkoop
       3. Blz. 268 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen
      2. Blz. 269 Eind 2021 is er een warmtetransitievisie voor onze gemeente
       1. Blz. 270 Samen met de dorpen inventariseren we de beste alternatieven voor aardgas als warmtebron en stellen de warmtetransitievisie op
       2. Blz. 271 We werken op basis van een startnotitie een plan van aanpak uit
      3. Blz. 272 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 273 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       2. Blz. 274 We richten een eigen energiebedrijf op
       3. Blz. 275 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
      4. Blz. 276 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 277 We monitoren het energiegedrag van onze inwoners
       2. Blz. 278 We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers
       3. Blz. 279 We voeren een communicatiecampagne uit
       4. Blz. 280 Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen
       5. Blz. 281 Wij bouwen het energieloket verder uit
       6. Blz. 282 Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen
    6. Blz. 283 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 284 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    8. Blz. 285 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 286 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 287 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 288 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 289 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 290 Thema Ruimtelijke ordening
     2. Blz. 291 Doelstellingen
      1. Blz. 292 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 293 Borgen erfgoed 2020-2022
       2. Blz. 294 Invoering omgevingswet
       3. Blz. 295 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid
       4. Blz. 296 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       5. Blz. 297 Wij stellen een omgevingsvisie op
    4. Blz. 298 Thema Wonen
     1. Blz. 299 Thema Wonen
     2. Blz. 300 Doelstellingen
      1. Blz. 301 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat
       1. Blz. 302 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen
       2. Blz. 303 Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie
     3. Blz. 304 Verbonden partijen
    5. Blz. 305 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 306 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     2. Blz. 307 Doelstellingen
      1. Blz. 308 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
    6. Blz. 309 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 310 Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
    8. Blz. 311 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 312 Paragrafen
    1. Blz. 313 Lokale heffingen
     1. Blz. 314 Lokale heffingen
     2. Blz. 315 Kostendekkendheid
     3. Blz. 316 Afval en Riolering
     4. Blz. 317 Omgevingsvergunningen
     5. Blz. 318 Lokale lastendruk
    2. Blz. 319 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 320 Inleiding
     2. Blz. 321 Risicobeheersing
     3. Blz. 322 Weerstandsvermogen
     4. Blz. 323 Kengetallen
    3. Blz. 324 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 325 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 326 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 327 Riolering
     4. Blz. 328 Vaarwegen en civiele kunstwerken (water)
     5. Blz. 329 Groen
     6. Blz. 330 Gebouwen
     7. Blz. 331 Openbare verlichting
    4. Blz. 332 Financiering
     1. Blz. 333 Financiering
     2. Blz. 334 Renterisicobeheer
    5. Blz. 335 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 336 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 337 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 338 Organisatieontwikkeling
     4. Blz. 339 Professionalisering van de organisatie
    6. Blz. 340 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 341 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 342 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 343 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 344 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 345 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 346 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 347 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 348 Verbonden partijen
     1. Blz. 349 Verbonden partijen
     2. Blz. 350 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 351 Grondbeleid
     1. Blz. 352 Grondbeleid
     2. Blz. 353 Economische situatie en meerjarenperspectief
     3. Blz. 354 Bouwgrond in exploitatie (BIE)
     4. Blz. 355 Resultaten per programma
     5. Blz. 356 Prognose meerjarig resultaat
     6. Blz. 357 Belangrijke ontwikkelingen/wijzigingen in de prognose van het resultaat
     7. Blz. 358 Risico's in de grondexploitatie
     8. Blz. 359 Specificatie meerjarig resultaat
    9. Blz. 360 Projecten
     1. Blz. 361 Inleiding
     2. Blz. 362 MFA de Tynje
     3. Blz. 363 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
     4. Blz. 364 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
    10. Blz. 365 OWO samenwerking
     1. Blz. 366 Inleiding
     2. Blz. 367 Algemeen
     3. Blz. 368 Topprioriteiten
    11. Blz. 369 Corona
     1. Blz. 370 Inleiding
     2. Blz. 371 Gevoerd beleid
     3. Blz. 372 Financiën Corona
     4. Blz. 373 Egalisatiereserve
   12. Blz. 374 Jaarrekening
    1. Blz. 375 Grondslagen jaarrekening
     1. Blz. 376 Grondslagen jaarrekening
    2. Blz. 377 Balans en toelichting
     1. Blz. 378 Balans
     2. Blz. 379 Uitgebreide balans activa
     3. Blz. 380 Uitgebreide balans passiva
     4. Blz. 381 Vaste activa
     5. Blz. 382 Immateriële vaste activa
     6. Blz. 383 Materiële vaste activa
     7. Blz. 384 Financiële vaste activa
     8. Blz. 385 Vlottende activa
     9. Blz. 386 Voorraden
     10. Blz. 387 Uitzettingen <1 jaar
     11. Blz. 388 Liquide middelen
     12. Blz. 389 Overlopende activa
     13. Blz. 390 Vaste passiva
     14. Blz. 391 Reserves
     15. Blz. 392 Toelichting bestemmingsreserves
     16. Blz. 393 Voorzieningen
     17. Blz. 394 Vaste schulden
     18. Blz. 395 Vlottende passiva
     19. Blz. 396 Overlopende passiva
     20. Blz. 397 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    3. Blz. 398 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 399 Toelichting
     2. Blz. 400 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 401 Programma 0
     4. Blz. 402 Programma 1
     5. Blz. 403 Programma 2
     6. Blz. 404 Programma 3
     7. Blz. 405 Programma 4
     8. Blz. 406 Programma 5
     9. Blz. 407 Programma 6
     10. Blz. 408 Programma 7
     11. Blz. 409 Programma 8
     12. Blz. 410 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 411 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
     14. Blz. 412 Overzicht incidentele baten en lasten
    4. Blz. 413 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 414 Reserves
     2. Blz. 415 Voorzieningen
    5. Blz. 416 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)
     1. Blz. 417 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)
     2. Blz. 418 Sisa regelingen
    6. Blz. 419 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 420 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    7. Blz. 421 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 422 Overzicht
    8. Blz. 423 Kosten Overhead
     1. Blz. 424 Overzicht
    9. Blz. 425 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 426 Overzicht
    10. Blz. 427 Onvoorzien
     1. Blz. 428 Overzicht
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap