Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en de aanwezigheid van meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie. Ook heeft dit netwerk een toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod bereikbaar en betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidsbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2021 - 2025 (2021)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij. 

Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 3.410 3.278 3.494 3.175 -318
Baten 190 188 247 236 -10
Saldo voor bestemming -3.219 -3.090 -3.247 -2.939 308
Mutaties reserves
Lasten 248 248 248 545 297
Baten 348 248 521 521 -
Saldo na bestemming -3.119 -3.090 -2.974 -2.963 11
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
2.1 Verkeer en vervoer -3.234 -2.934 300
2.5 Openbaar vervoer -13 -4 9
Saldo voor bestemming -3.247 -2.939 308
Stortingen reserves
Onderhoud verharding -248 -248 -
Onderhoud wegen - -297 -297
Totaal stortingen reserves -248 -545 -297
Onttrekkingen reserves
Onderhoud verharding 248 248 -
Onttrekking AR GVVP Snelfietsroute Drachten-Ureterp 173 173 -
Onttrekking AR GVVP Sweachsterwei 100 100 -
Totaal onttrekkingen reserves 521 521 -
Saldo na bestemming -2.974 -2.963 11

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2021 € 11.000 voordeliger dan geraamd.

Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer geeft in 2021 een voordeel van € 300.000 ten opzichte van de raming.

Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitstellen van projecten. Het snelfietspad Hegebrechsterleane Drachten-Ureterp is uitgesteld door hoge criteria eisen in het bestek. Het beton fietspad Wijnjewoude-Bakkeveen is niet aangelegd vanwege het natte najaar. Als gevolg van corona-effecten heeft de aannemer de verkeersmaatregelen Wyngaerden Luxwoude niet uit kunnen voeren. Het niet bestede budget voor het onderhoud is toegevoegd aan de egalisatiereserve Onderhoud wegen (€ 297.000). 

Het saldo van de overige posten binnen dit taakveld bedraagt € 3.000 voordelig.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer geeft in 2021 een voordeel van € 9.000 ten opzichte van de raming.

De kosten van dit taakveld komen nagenoeg overeen met de raming.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 2.1.