Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

We beperken ons als gemeente steeds meer tot de gemeentelijke kerntaken. En we spelen actief in op initiatieven vanuit de samenleving.

De nieuwe Omgevingswet, die per 2023 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al belangrijke beleidsaanzetten gegeven. In het kader van de Omgevingswet gaan we deze actualiseren. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 is al beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kan worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en dorpen. Ook biedt het kader voor dorpsvisies, voor het gemeentelijk grondbeleid en voor de keuze voor locaties voor woningbouw.

Onze planologische producten (bestemmingsplannen) zijn actueel. Waar nodig is achterstallig onderhoud uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium. Daardoor kan de overgang naar de Omgevingswet goed worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden geboden. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2015-2030
Woonvisie 2017-2021
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009)
Digitale agenda Opsterland (2015)
Vitaal Opsterland, visie op basisvoorzieningen en accommodaties (2010)
Criteria- en Uitgangspuntennotitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Scenario-notitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Einddocument Vitaal Opsterland 2 (2013)
Herwaardering nog niet in exploitatie genomen grond (2012)
Regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2016-2026
Nota grondbeleid (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten.

Thema Ruimtelijke ordening

Thema Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Thema Ruimtelijke ordening

De ruimte zodanig inrichten of herinrichten ter bevordering van een aantrekkelijke en vitale leefomgeving met inachtneming van wet- en regelgeving.

De nieuwe Omgevingswet, die per 2022 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Wonen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals het realiseren van woningbouw en het aanleggen van bedrijventerreinen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 212 224 241 261 230 250 271 290
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 6 8 10 * 9 9 9 *
Demografische druk 20-64 jaar % 79% 79% 79% 79% 70% 70% 70% 70%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden In euro's 599 610 622 650 651 665 700 733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden In euro's 706 712 722 754 721 735 773 810
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 8 maart 2022

Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 4.784 3.227 3.412 3.316 -96
Baten 5.792 3.178 3.301 4.068 767
Saldo voor bestemming 1.008 -49 -110 752 863
Mutaties reserves
Lasten 5 - - 393 393
Baten 200 58 166 166 -
Saldo na bestemming 1.202 9 56 525 470
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening -510 -235 275
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.138 1.316 178
8.3 Wonen en bouwen -738 -329 410
Saldo voor bestemming -110 752 863
Stortingen reserves
Komplannen - -207 -207
Invoering omgevingswet - -186 -186
Totaal stortingen reserves - -393 -393
Onttrekkingen reserves
Komplannen 141 141 -
Onttrekking AR Woonplannen 25 25 -
Invoering omgevingswet - - -
Totaal onttrekkingen reserves 166 166 -
Saldo na bestemming 56 525 470

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming op dit programma is € 470.000

Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening geeft in 2021 een voordeel van € 275.000 ten opzichte van de raming.

Bij de perspectiefbrief 2021 is een aanvraag gedaan voor extra capaciteit voor ruimtelijke ordening, erfgoed en welstand €141.000 ten laste van de reserve komplannen.  Door krapte op de arbeidsmarkt was het juiste personeel hiervoor niet te vinden en hebben deze uitgaven niet plaatsgevonden.  Door ook de overig lagere uitgaven voor komplannen is in totaal €207.000 toegevoegd aan de reserve komplannen. 

Bij de perspectiefbrief 2021 is € 50.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de Kerkenvisie. Van dit bedrag is €20.000 besteed aan de ontwikkeling hiervan.  Dit geeft een voordeel van €30.000 in dit taakveld.  In 2022 wordt de Kerkenvisie afgerond.  Voor het resterende bedrag van €30.000 wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. 

Bij de begroting 2021 is voor Geweldig Gorredijk voor 2021 € 38.000 beschikbaar gesteld voor proceskosten.  Als gevolg van corona heeft de voorgenomen dorpsdialoog vertraging opgelopen waardoor geen kosten zijn gemaakt. Dit geeft een voordeel in dit taakveld.  Voor het resterende budget van €38.000 wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) geeft een voordeel van €178.000.

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen geeft een voordeel van €410.000.

Voor de invoering van de Omgevingswet is in 2021 niet het gehele budget uitgegeven, dit geeft een voordeel van €186.000. Dit voordeel is gestort in de egalisatiereserve Omgevingswet. 

De vraag naar omgevingsvergunningen was hoger dan begroot, vooral de omgevingsvergunningen voor bouwen.  Dit geeft een voordeel van € 189.000 in dit taakveld.  De kosten voor de welstandsadvisering bedroegen €20.000 meer dan begroot. Dit geeft een nadeel. 

De ontwikkelagenda leefbaarheid is nog niet afgerond dit geeft een lager uitgave van €28.000. In 2022 wordt dit traject afgerond. Hiervoor wordt een resultaatsbestemming van €28.000 aangevraagd. 

De overige verschillen in dit taakveld bedragen € 27.000 voordelig.  

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 8.1 en 8.3.