Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen, benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 0,3 0,5 0,5 0,3 2,2 2,3 2,0 *
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 1,8 1,7 0,8 0,2 2,5 2,3 1,8 0,4
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 2,9 3,0 1,8 * 4,8 4,8 4,5 *
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 2,9 3,4 3,4 * 5,4 5,9 6,2 *
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren 2,0 8,0 3,0 * 12,0 13,0 11,0 *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 24 maart 2022

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

De gemeente werkt met de andere Friese gemeenten en partners als politie en reclassering samen in het Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis Fryslân houdt zich voor de gehele provincie Friesland bezig met de persoonsgerichte aanpak van onder andere huiselijk geweld, overlast gevende personen en ex-gedetineerden (nazorg). De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat heeft het gekost?->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 1.919 2.073 2.073 2.049 -24
Baten 8 25 25 6 -19
Saldo voor bestemming -1.911 -2.048 -2.049 -2.044 5
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten - - - - -
Saldo na bestemming -1.911 -2.048 -2.049 -2.044 5
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.826 -1.826 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid -223 -218 6
Saldo voor bestemming -2.049 -2.044 5
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -2.049 -2.044 5

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2021 € 5.000 voordeliger dan geraamd.

Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

De kosten in dit programma zijn nagenoeg in overeenstemming met de raming.