Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2-uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en gebruikmaken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009)
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005)
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011)
Milieuprogramma 2011-2015 (2011)
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009)
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (GRP)
Handhavingsbeleidsplan 2014-2018
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Ontwikkelagenda's Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland
Omgevingsvisie 2015-2030
Uitvoeringsplan Energietransitie
Zonneplan Opsterland

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
  • Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.
  • Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Terug naar navigatie - De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 152 148 * * 171 161 * *
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 8,5% 11,6% * * 17,5% 20,0% * *
Bij een verdieping van de cijfers blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 8 maart 2022

Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 7.572 7.417 12.518 10.471 -2.047
Baten 6.792 6.567 11.335 9.865 -1.470
Saldo voor bestemming -781 -850 -1.183 -606 576
Mutaties reserves
Lasten - - 152 467 315
Baten 262 - 409 409 -
Saldo na bestemming -518 -850 -926 -664 261
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
7.1 Volksgezondheid -1.427 -1.521 -94
7.2 Riolering 770 863 93
7.3 Afval 743 823 80
7.4 Milieubeheer -1.127 -670 457
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -142 -101 41
Saldo voor bestemming -1.183 -606 576
Stortingen reserves
Energietransitie -152 -467 -315
Totaal stortingen reserves -152 -467 -315
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR Gidsgelden 34 34 -
Onttrekking AR Duurzaamheidsagenda 43 43
Onttrekking AR Energietransitie 332 332 -
Totaal onttrekkingen reserves 409 409 -
Saldo na bestemming -926 -664 261

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma geeft een voordeel van € 261.000.

Dit voordeliger saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 7.1 Volksgezondheid geeft in 2021 een nadeel van € 94.000 ten opzichte van de raming.

De coronakosten in dit taakveld geven een nadeel van € 109.000. Gezond in de stad (Gids-gelden) geeft een voordeel van €40.000. Als gevolg van Corona is dit budget niet besteed aan onder andere Sun Opsterland. Hiervoor wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. Het overige nadeel van € 25.000 wordt veroorzaakt door taken op het gebied van gezondheid. 

Taakveld 7.2 Riolering geeft in 2021 een voordeel van € 93.000 ten opzichte van de raming.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.3 Afval geeft in 2021 een voordeel van €80.000 ten opzichte van de raming.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.4 Milieubeheer geeft in 2021 een voordeel van € 457.000 ten opzichte van de raming.

Het voordeel op dit taakveld bestaat hoofdzakelijk uit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie € 315.000.  Door onder andere de Coronacrisis en de netwerkproblematiek is het programma niet uitgevoerd zoals voorzien.  In 2022 wordt een inhaalslag gemaakt. Het resterende budget is toegevoegd aan de egalisatiereserve Energietransitie.

De lokale duurzaamheidsagenda en milieu, lokale agenda geven een voordeel van respectievelijk €75.000 en €25.000. Voor beiden betreft dit middelen bedoeld voor het ondersteunen/faciliteren van energiewerkgroepen, energiecoöperaties en lokale duurzame energie-initiatieven. Door de coronacrisis en de netwerkproblematiek waren er het afgelopen jaar weinig activiteiten in de dorpen.  De verwachting is dat dit de komende jaren veranderd.  Hiervoor wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. 

Natuurbescherming geeft een voordeel van € 20.000.  Bij de perspectiefbrief 2021 is een budget voor de implementatie van de gedragscode soortbescherming beschikbaar gesteld.  Als gevolg van personele knelpunten vindt dit plaats in 2022. Hiervoor wordt een resultaatbestemming aangevraagd.  

De overige verschillen binnen dit taakveld geven een voordeel van €22.000.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria geeft in 2021 een voordeel €41.000 ten opzichte van de raming.

De begraafrechten waren € 14.000 hoger dan geraamd. De per saldo lagere storting aan de voorziening begraafrechten geeft een voordeel van €11.000.  De overige verschillen op dit taakveld geven een voordeel van € 16.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 7.1 en 7.4.