Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken met onze verantwoording van het gevoerde bestuur in het jaar 2021 aan.
De jaarstukken bestaan uit drie delen, namelijk:
  • Het jaarverslag met de beleidsinhoudelijke verantwoording.
  • De jaarrekening met de financiële verantwoording.
  • De controleverklaring.
De jaarrekening is in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften opgesteld.
 
Het in de begroting, inclusief wijzigingen, verwachte resultaat was € 0,6 miljoen voordelig. De jaarrekening geeft een voordeliger resultaat van € 2,9 mln. Het verschil van € 2,3 mln. wordt voor € 4,5 mln. veroorzaakt door meevallende structurele baten en lasten en voor € 2,2 mln. tegenvallende incidentele baten en lasten.

Het structurele resultaat is met € 5,6 mln. € 6,8 mln.  voordeliger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is in belangrijke mate veroorzaakt door ... .  Hier komt de verdere toelichting op met de grootste mee en tegenvallers.
 
Per programma vindt u de nadere toelichting voor zowel in de structurele als incidentele baten en lasten.
 
 

Financieel overzicht Jaarrekening 2021 (bedragen x € 1.000)
Omschrijving Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Jaarrekening 2021
Saldo baten en lasten 2.365 1.476 1.289 6.200
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -259 -1.745 -669 -3.265
Saldo 2.106 -269 620 2.935
Verdeeld in
Incidenteel saldo -616 866 -496 -2.716
Structureel saldo 2.722 -1.135 1.116 5.651

Toelichting gerealiseerd beleid

Terug naar navigatie - Toelichting gerealiseerd beleid

Het beleid wat wordt verantwoord in de jaarstukken 2021 is het beleid dat is gebaseerd op het “Coalitieakkoord 2018 – 2022”, aangevuld met de specifieke beleidskaders die de raad in het recente verleden heeft vastgesteld en de langetermijnvisie die is vastgelegd in “Romte en ferskaat 2013”.

Het jaar 2021 zal ook als een bijzonder jaar de geschiedenisboeken ingaan. Opnieuw heeft de Coronapandemie het jaar stevig in zijn greep gehouden. Daardoor is het een uitdaging geworden om de doelen zoals vastgesteld in de begroting 2021 te realiseren. Zeker voor die sectoren die door deze crisis het zwaarst zijn getroffen, zoals cultuur, recreatie en gezondheid, geldt dat een aantal doelen in 2021 niet zijn gehaald. In de betreffende programma's wordt daar dieper op ingegaan. Daarnaast leggen we in een aparte "Coronaparagraaf" verantwoording af over het gevoerde beleid, de gemaakte kosten en de ontvangen compensatie in verband met de coronacrisis. 

Toelichting resultaat

Terug naar navigatie - Toelichting resultaat

Het resultaat wordt per programma toegelicht. In deze analyse wordt op taakveldniveau benoemt wat de afwijkingen waren voor het programma in kwestie. Dat geldt voor de nadelen én de voordelen. Daarnaast is in het hoofdstuk Jaarrekening in de paragraaf "Overzicht van baten en lasten met toelichting" een algemene toelichting op het resultaat, een cijfermatig overzicht totaal, een cijfermatig overzicht per programma en een volledig overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen.

 

De controleverklaring

Terug naar navigatie - De controleverklaring

De jaarstukken 2021 zijn door de accountant gecontroleerd. Deze heeft voor de getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wij verwachten dat wij met de beleidsmatige en financiële inhoud van dit document opnieuw een transparante verantwoording hebben afgelegd.

Beetsterzwaag, 4 juli 2022.

 

de secretaris                                         de burgemeester

Marjan van der Weij                         Ellen van Selm