Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Met ons economisch beleid werken we aan een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie. Dat is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De zorgsector, de agrarische sector, het MKB, de detailhandel en Recreatie en Toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau.

De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan.

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet geheel duidelijk. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt bieden we informatie, advies en ondersteuning.

Op basis van een adviesrapport is de Lelylijn op de noordelijke en landelijke agenda gekomen. Met de provinciale lobby voor de Lelylijn komt ook de economische potentie van de A7-as nadrukkelijker naar voren. In dit verband kunnen we verwijzen naar het Deltaplan voor Noord-Nederland dat wordt opgesteld door de provincie na een in de 2e Kamer aangenomen motie (december 2020). 

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals de aanleg en verkoop van bedrijventerreinen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Functiemenging % 46,5% 46,8% 47,3% * 52,9% 53,3% 53,2% *
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners (tussen 15 t/m 64 jaar) 155,1 158,2 160,7 * 145,3 151,3 158,4 *
De functievermengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 8 maart 2022

Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 1.001 904 874 1.223 349
Baten 875 617 583 1.407 824
Saldo voor bestemming -126 -287 -291 184 475
Mutaties reserves
Lasten 205 125 155 180 25
Baten 40 - 34 34 -
Saldo na bestemming -292 -412 -412 38 450
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
3.1 Economische ontwikkeling -151 -116 35
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -159 219 377
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -72 -32 40
3.4 Economische promotie 90 113 23
Saldo voor bestemming -291 184 475
Stortingen reserves
Recreatie en toerisme -155 -180 -25
Totaal stortingen reserves -155 -180 -25
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR Transformatiebedrijventerrein 27 27 -
Onttrekking AR Samenwerking onderwijs bedrijfsleven 7 7 -
Totaal onttrekkingen reserves 34 34 -
Saldo na bestemming -412 38 450

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo na bestemming van dit programma is in 2021 € 450.000 voordeliger dan geraamd.

Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling geeft in 2021 een voordeel van €35.000 ten opzichte van de raming. 

Als gevolg van personele knelpunten zijn niet alle activiteiten uitgevoerd (€17.000) daarnaast was er een niet geraamde inkomst van €18.000.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur geeft in 2021 een voordeel van €377.000 ten opzichte van de raming.

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen geeft in 2021 een voordeel van € 40.000 ten opzichte van de raming.

Het voordeel op dit taakveld bestaat uit niet uitgevoerde resultaatbestemmingen voor de Transformatiebedrijventerreinen € 27.000 en de Samenwerking onderwijs bedrijfsleven € 7.000. Als gevolg van personele knelpunten is dit niet afgerond. Voorgesteld wordt om voor de Transformatiebedrijventerreinen € 27.000 en de Samenwerking onderwijs bedrijfsleven € 7.000 een resultaatsbestemming aan te vragen.

De bijdrage aan het ondernemersfonds is €5.000 lager dan geraamd doordat ook de inkomsten van de reclamebelasting € 5.000 lager waren.  

Taakveld 3.4 Economische promotie geeft in 2021 een voordeel van €23.000 ten opzichte van de raming.

Het voordeel bestaat hoofdzakelijk uit € 23.000 minder uitgaven in het kader van recreatie en toerisme. De opbrengst van de toeristenbelasting (€180.000) is €2.000 hoger dan geraamd. De lagere uitgave en de opbrengst is gestort in de reserve Recreatie en Toerisme. Daarnaast bevat dit taakveld een overig nadeel van €2.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 3.3 en 3.4.