Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband zijn daarom wezenlijke onderdelen van gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022
Aktualisaasje Frysk Taalbelied – Frysk en Fierder 2014-2018
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Nota Kansen Benutten 2016-2020
Ontwikkelagenda Leefbaarheid en inclusieve samenleving

Thema Cultuur

Thema Cultuur

Terug naar navigatie - Thema Cultuur

Cultuur draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid van Opsterland, en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Dit is uitgevoerd door de verlening van subsidies in het kader van de regelingen Cultuur Promotie en Cultuur Educatie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Toerisme en recreatie

Thema Toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - Thema Toerisme en recreatie

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed toeven is. Toerisme en Recreatie vormen een belangrijke economische factor voor Opsterland. We willen het economisch recreatief potentieel van ons landschap optimaal en duurzaam benutten door toeristen te verleiden tot een meerdaags verblijf in Opsterland. Daartoe moeten we ruimte bieden voor de ontwikkeling van de toeristische sector. In de voorwaardenscheppende sfeer dragen we actief bij aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Terug naar navigatie - We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Zo gaan we dat doen

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

Terug naar navigatie - Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties. De openbare ruimte is netjes en uitnodigend. Er wordt ingezet op de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Sport

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 50,9% 53,3% 48,7% 49,3%
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 6.321 5.707 6.110 6.269 159
Baten 436 197 544 749 205
Saldo voor bestemming -5.885 -5.510 -5.566 -5.521 46
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 55 125 146 154 8
Saldo na bestemming -5.830 -5.385 -5.420 -5.367 54
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering -100 -141 -41
5.2 Sportaccommodaties -1.034 -1.080 -45
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -345 -381 -36
5.4 Musea -68 -66 2
5.5 Cultureel erfgoed -4 1 5
5.6 Media -599 -599 -0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.416 -3.255 161
Saldo voor bestemming -5.566 -5.521 46
Stortingen reserves - - -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Recreatie en toerisme 125 133 8
Onttrekking AR Essentaksterfte 21 21 -
Totaal onttrekkingen reserves 146 154 8
Saldo na bestemming -5.420 -5.367 54

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is € 54.000 voordeliger. 

Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering geeft in 2021 een nadeel van € 41.000 ten opzichte van de raming.

In 2021 is een bezuiniging verwerkt van € 100.000. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het onderwijs jaarlijks € 100.000 meer te laten betalen voor de inzet van buurtsportcoaches.
De afspraken voor het meebetalen lopen echter pas vanaf schooljaar 2021/2022. Daarom wordt in 2021 niet de volledige bezuiniging gerealiseerd. 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties geeft in 2021 een nadeel van € 45.000 ten opzichte van de raming.

Het nadeel bestaat voor € 39.000 uit Coronakosten.  De rest van het nadeel €6.000 bestaat uit overige kosten. 

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie geeft in 2021 een nadeel van € 36.000 ten opzichte van de raming.

Het nadeel bestaat voor €38.000 uit Coronasteunverzoeken.  De overige posten geven een voordeel van €2.000.

Taakveld 5.4 Musea geeft in 2021 een voordeel van €2.000 ten opzichte van de raming.

Het voordeel bestaat uit overige posten van totaal €2.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed geeft in 2021 een voordeel van € 5.000 ten opzichte van de raming.

Het voordeel bestaat uit overige posten van totaal €5.000

Taakveld 5.6 Media (Bibliotheken) is in 2021 budgetneutraal ten opzichte van de raming. 

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie geeft in 2021 een voordeel van € 161.000 ten opzichte van de raming.

In 2021 zijn kosten voor de kap en herplant van zieke essen geraamd op € 91.000, bestaande uit een incidenteel budget uit de begroting 2019 € 70.000 en een resultaatsbestemming van € 21.000. De essenkap, als gevolg van de essentaksterfte, is getemporiseerd.  Elk jaar wordt bepaald welke essen, volgens het essenkapprotocol, gekapt worden en waar een jaar later herplant nodig is. Het ziektebeeld van de essentaksterfte varieert per jaar. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de essenkap is afgerond. Theoretisch kan dit door het essenkapprotocol nog wel enkele jaren doorlopen. Per saldo geven de lagere kosten in 2021 een voordeel van € 77.000.

Het hekkelen van watergangen geeft een voordeel van € 79.000.  Het hekkelen is voor een groter deel dan voorgaande jaren uitgevoerd door eigen personeel met eigen materieel. Dit geef lagere kosten in dit taakveld. 

De kosten voor recreatie en toerisme binnen dit taakveld zijn € 8.000 hoger dan geraamd. Dit is verwerkt in de reserve Recreatie en Toerisme

De Coronakosten van dit taakveld geven een nadeel van €14.000.  

De overige posten geven een voordeel van €27.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 5.7.