Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, van onderop te komen tot kind centra waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht. 

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

Terug naar navigatie - Thema Onderwijs

In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen dat onderwijs bereikbaar is

Terug naar navigatie - We zorgen dat onderwijs bereikbaar is

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0 * 2 2 3 *
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 8 28 * * 23 26 * *
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,4% 1,3% 1,2% * 1,9% 2,0% 1,7% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 8 maart 2022

Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? ->Resultaat programma
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 2.960 3.307 3.476 2.921 -555
Baten 350 464 614 346 -268
Saldo voor bestemming -2.609 -2.843 -2.862 -2.575 287
Mutaties reserves
Lasten 9 61 61 28 -33
Baten 5 188 188 - -188
Saldo na bestemming -2.614 -2.716 -2.735 -2.603 132
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Saldo per taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs -224 -236 -12
4.2 Onderwijshuisvesting -1.560 -1.352 208
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.078 -987 91
Saldo voor bestemming -2.862 -2.575 287
Stortingen reserves
Huisvesting basisonderwijs - -26 -26
Huisvesting speciaal onderwijs -61 -2 59
Totaal stortingen reserves -61 -28 33
Onttrekkingen reserves
Huisvesting basisonderwijs 188 - -188
Huisvesting speciaal onderwijs - - -
Totaal onttrekkingen reserves 188 - -188
Saldo na bestemming -2.735 -2.603 132

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2021 € 132.000 voordeliger dan geraamd.
Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs geeft in 2021 een nadeel van € 11.000 ten opzichte van de raming.
In 2021 is er € 8.000 uitgegeven aan coronakosten. Voor een totaaloverzicht van de coronakosten kan worden verwezen naar de paragraaf Corona. De overige kosten binnen dit taakveld waren € 3.000 nadeliger.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting geeft in 2021 een voordeel van € 208.000 ten opzichte van de raming.
Er is een voordeel op de kosten onderwijshuisvesting van € 166.000. Dit betreft met name lagere onderhoudskosten. Hier staat ook een lagere onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting tegenover. Daarnaast was er nog een incidentele ontvangst van € 37.000 (rijksdienst voor ondernemend Nederland). De overige posten gaven per saldo een voordeel van € 5.000. 

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken geeft in 2021 een voordeel van € 90.000 ten opzichte van de raming.
Voor de kosten van het leerlingenvervoer was in 2021 € 505.000 geraamd. De werkelijke uitgaven waren € 591.000. Dit budget is dus met € 86.000 overschreden. De reden hiervoor is dat de tarieven fors gestegen zijn en dat het aantal kinderen wat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer ook een stijging laat zien.
De kosten van onderwijsbeleid waren in 2021 € 176.000 voordeliger dan geraamd. Zo zijn de rijksinkomsten voor verbreding VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) in 2021 verder gestegen, maar de intensivering van het beleid treedt pas in de loop van 2022 in werking (voordeel € 134.000). Op het gebied van LOAB (lokaal onderwijs en achterstandenbeleid) waren de uitgaven € 48.000 lager dan begroot. De overige posten binnen onderwijsbeleid waren per saldo € 6.000 nadeliger.  

Mutatie in reserves
De mutaties in de reserves geven een nadeel van € 155.000 ten opzichte van de raming. 2021. Door de lagere kosten voor onderwijshuisvesting was ook de onttrekking uit de reserves huisvesting onderwijs lager.