Jaarrekening

Grondslagen jaarrekening

Grondslagen jaarrekening

Terug naar navigatie - Grondslagen jaarrekening

Inleiding

De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor het bepalen van het resultaat zijn bedoeld als leidraad om de gepresenteerde financiële gegevens in de jaarrekening juist te interpreteren.

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Grondslagen voor waardering en resultaat
De waarderingsgrondslagen van de jaarrekening zijn gebaseerd op het BBV en vastgelegd in de Financiële Verordening. De activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel nominale waarde. De passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de jaarrekening is het lasten en-batenstelsel gebruikt. Dat betekent dat we lasten en baten hebben toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de jaarcijfers.

Vaste activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is dezelfde als die wordt gehanteerd voor soortgelijke eigen materiële activa.

Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief.

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. De materiële vaste activa zijn naar de volgende categorieën in te delen:
• Activa met een economisch nut;
• Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (heffings-gerelateerd economisch nut);
• Activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Financiële vaste activa
De waardering van de financiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. nominale waarde. Indien de marktwaarde van een financieel vast actief duurzaam lager is dan de aanschafwaarde vindt afwaardering tot de lagere marktwaarde plaats. Bij (dreigende) oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht op de boekwaarde van de lening. Op deelnemingen en effecten wordt niet afgeschreven. De werkelijke waarde kan afwijken van de nominale waarde.

Vlottende activa

Voorraden
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken). Rente op grondexploitaties wordt geactiveerd en is daarmee ook onderdeel van de vervaardigingsprijs. Voor tussentijdse winstneming wordt de Percentage of Completion methode toegepast. Deze methode houdt in dat naar rato van de gerealiseerde opbrengsten en kosten de winst wordt berekend.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht. Volgens de gekozen beleidslijn wordt er voor de vordering op openbare lichamen geen voorziening getroffen. Voor alle “overige debiteuren” wordt op basis van de ouderdomsanalyse een percentage van de hoofdsom als voorziening berekend.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Volgens het BBV mag er een voorziening worden gemaakt in deze vier gevallen:
• Er zijn verplichtingen en verliezen waarvan de hoogte op de balansdatum niet zeker is, maar die wel redelijk ingeschat kunnen worden;
• Er zijn op de balansdatum risico’s die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan de hoogte al redelijk in te schatten is;
• Er zullen kosten worden gemaakt in een volgend begrotingsjaar. Hiervoor mag een voorziening worden gevormd als het maken van die kosten zijn oorsprong mede in het huidige of in voorafgaande begrotingsjaren vindt en de voorziening is bedoeld om de lasten gelijk te verdelen over een aantal begrotingsjaren;
• Er worden bijdragen verstrekt aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale of contante waarde.

Vaste schulden > 1 jaar
Onder vaste schulden worden verstaan de schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In de categorie niet uit de balans blijkende verplichtingen worden de meerjarige inkoopcontracten opgenomen tegen de resterende contractwaarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Volledigheid opbrengsten CAK
Omdat de gemeente afhankelijk is van het CAK kan de gemeente zelf de volledigheid van de opbrengsten uit de eigen bijdragen van het CAK niet garanderen. Intern worden controles uitgevoerd om vast te stellen of het CAK cliënten volledig in hun administratie heeft opgenomen (waaronder controle melding cliënt en opgave CAK).

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Algemene uitkering
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling. Voor 2020 is er sprake van 1 uitzondering, het derde corona steunpakket. Ook deze uitspraak komt van de commissie BBV.

Dividend
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend vastgesteld wordt.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Balans en toelichting

Balans

Terug naar navigatie - Balans
x € 1.000
Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 1.008 1.052 Eigen vermogen 31.565 25.364
Materiële vaste activa 57.484 57.338 Voorzieningen 8.729 8.367
Financiële vaste activa 20.673 17.829 Vaste schulden 40.600 44.400
Totaal vaste activa 79.165 76.219 Totaal vaste passiva 80.894 78.131
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 797 539 Vlottende schulden 4.318 1.138
Uitzettingen 8.420 8.696 Overlopende passiva 18.820 17.882
Liquide middelen 11.333 6.245
Overlopende activa 4.317 5.452
Totaal vlottende activa 24.867 20.932 Totaal vlottende passiva 23.138 19.020
Totaal activa 104.032 97.151 Totaal passiva 104.032 97.151

Uitgebreide balans activa

Terug naar navigatie - Uitgebreide balans activa
x € 1.000
Activa 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 1.008 1.052
Totaal immateriële vaste activa 1.008 1.052
Materiële vaste activa
Economisch nut 34.774 34.120
Economisch nut, dekking door heffing 11.010 11.253
Maatschappelijk nut 11.700 11.965
Totaal materiële vaste activa 57.484 57.338
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 260 260
RC-verhouding met het Rijk 18.126 15.830
Overige langlopende leningen 2.287 1.739
Totaal financiële vaste activa 20.673 17.829
Totaal vaste activa 79.165 76.219
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie woningbouwterreinen -1.073 -1.506
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie bedrijventerreinen 2.153 2.695
Voorziening nog uit te voeren werken - -
Verliesvoorziening -283 -650
Voorraad woningen -
Totaal voorraden 797 539
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 3.707 3.375
Overige vorderingen 4.713 5.321
Totaal uitzettingen < 1 jaar 8.420 8.696
Liquide middelen
Banken 11.333 6.245
Totaal liquide middelen 11.333 6.245
Overlopende activa
Overige overlopende activa 4.317 5.452
Totaal overlopende activa 4.317 5.452
Totaal vlottende activa 24.867 20.932
Totaal activa 104.032 97.151
Verschuldigde vennootschapsbelasting nihil nihil

Uitgebreide balans passiva

Terug naar navigatie - Uitgebreide balans passiva
x € 1.000
Passiva 31-12-2021 31-12-2020
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 19.856 17.105
Bestemmingsreserves 8.771 6.153
Saldo van rekening 2.938 2.106
Totaal Eigen vermogen 31.565 25.364
Voorzieningen
Voorzieningen 8.729 8.367
Totaal voorzieningen 8.729 8.367
Vaste schulden
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 40.600 44.400
Totaal vaste schulden 40.600 44.400
Totaal vaste passiva 80.894 78.131
Vlottende passiva
Vlottende schulden
Overige vlottende schulden 4.318 1.138
Totaal vlottende schulden 4.318 1.138
Overlopende passiva
Overige overlopende passiva 18.820 17.882
Totaal overlopende passiva 18.820 17.882
Totaal vlottende passiva 23.138 19.020
Totaal passiva 104.032 97.151
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Gewaarborgde leningen en garantstellingen 31.925 39.250
Huur en leasecontracten - -
31.925 39.250

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

De vaste activa bestaan uit immateriële vaste activa; materiële vaste activa en financiële vaste activa. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

x € 1.000
Vaste activa Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Aflossingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2021
Immateriële vaste activa 1.052 - - 44 - - 1.008
Materiële vaste activa 57.338 3.827 263 3.214 - -204 57.484
Financiële vaste activa 17.829 3.170 - - 326 - 20.673
Totaal 76.219 6.997 263 3.258 326 -204 79.165

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa
x € 1.000
Immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2021
Activa in eigendom van derden 1.052 - - 44 - 1.008
Totaal 1.052 - - 44 1.008
Specificatie immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2021
Activa in eigendom van derden betreft:
Bijdrage huisvesting bibliotheek Gorredijk 1.052 - - 44 - 1.008

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn te verdelen in materiële vaste activa met een economisch nut, economisch nut met een dekking door heffing en maatschappelijk nut.

x € 1.000
Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2021
Economisch nut
Bedrijfsgebouwen 24.229 2.170 1 1.176 - 25.222
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.759 - - 293 - 3.466
Overige machines 1.177 371 - 223 - 1.325
Overige materiële vaste activa 255 - - 94 - 161
Vervoermiddelen 685 - - 100 - 585
Gronden en terreinen 9.958 - - - - 9.958
Voorziening gronden en terreinen -5.943 - - - - -5.943
Totaal economisch nut 34.120 2.541 1 1.886 - 34.774
Economisch nut, dekking door heffing
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 12.245 - - 565 - 11.680
Voorziening vervanging en verbetering riool -992 526 - - -204 -670
Totaal economisch nut, dekking door heffing 11.253 526 - 565 -204 11.010
Maatschappelijk nut
Bedrijfsgebouwen - 71 - - - 71
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 11.630 689 262 718 - 11.339
Overig 335 - - 45 - 290
Totaal maatschappelijk nut 11.965 760 262 763 - 11.700
Totaal 57.338 3.827 263 3.214 -204 57.484

Toelichting materiële vaste activa

Er zijn geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen geweest in 2021.

De voorziening vervanging en verbetering riool wordt toegelicht bij voorzieningen onder de passiva.

De afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verantwoording. Er wordt lineair afgeschreven.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
x € 1.000
Financiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 260 - - - 260
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 15.830 2.296 - - 18.126
Overige langlopende leningen 1.739 874 - 326 2.287
Totaal 17.829 3.170 - 326 20.673
x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
2021
Drempelbedrag 602,7682275
x € 1.000
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Q1 Q2 Q3 Q4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 45.675 46.614 42.665 45.727
Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 508 512 464 497
x € 1.000
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Aantal aandelen Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2020
Deelneming Caparis NV 3.465 3 3
Deelneming Afvalsturing Friesland BV 120 54 54
Deelneming Fryslân Miljeu NV 11.381 52 52
Deelneming BNG Bank NV 66.651 151 151
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitproductie BV 34.746 - -
Deelneming Claim Staat Vennootschap BV 464 - -
Totaal 260 260
x € 1.000
Overige langlopende leningen Oorspr. Bedrag Begin looptijd Einde looptijd Boekwaarde 31-12-2020 Opname 2021 Aflossing 2021 Boekwaarde 31-12-2021 Aflossing totaal
A. Leningen aan woningbouwcorporaties - - - - - - - -
Totaal leningen aan woningbouwcorporaties - - - - - -
B. Overige langlopende geldleningen
Stichting Volkskrediet Leeuwarden 77 divers divers 77 - - 77 -
SVN Startersleningen 1.405 divers divers 1.066 247 303 1.010 395
SVN Blijversleningen 8 2020 2028 8 - 1 7 -
Totaal overige langlopende geldleningen 1.490 1.151 247 304 1.094 395
C. Renteloze leningen
Korfbalvereniging LDODK 75 2017 2031 55 - 5 50 25
Voetbalvereniging Gorredijk 78 2017 2031 53 - 5 48 30
Vereniging PCBO Ureterp 200 2010 2024 46 - 12 34 166
St. Beheer en exploitatie NLD Lippenhuizen 55 2021 2046 - 55 55 -
Rekening courant SVN - nvt nvt 434 572 - 1.006 -
Totaal renteloze leningen 408 588 627 22 1.193 221
Totaal bedrag balans 1.898 1.739 874 326 2.287 616

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa
x € 1.000
Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020
Voorraden 797 539
Uitzettingen 8.420 8.696
Liquide middelen 11.333 6.245
Overlopende activa 4.317 5.452
Totaal 24.867 20.932

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden
x € 1.000
Voorraden 31-12-2021 31-12-2020
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie woningbouwterreinen -1.074 -1.507
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie bedrijventerreinen 2.154 2.696
Verliesvoorziening -283 -650
Totaal 797 539
x € 1000
Onderhanden werk Bouwgrond in exploitatie Boekwaarde 1-1-2021 Kosten 2021 Opbrengsten 2021 Winstnemingen 2021 Boekwaarde 31-12-2021 Verliesvoorziening 2021 Balanswaarde 31-12-2021
Woningbouwterreinen
Frieschepalen-Locatie De Skans 93 11 - -6 110 - 110
Gorredijk-Loevestein fase 4 west -847 109 103 -94 -747 - -747
Gorredijk-Loevestein fase 4 oost 746 105 - - 851 - 851
Hemrik-Fabryksleane -262 7 - -6 -249 - -249
Lippenhuizen-De Wiken -213 93 - -120 - - -
Terwispel-Kolderveen -4 - - - -4 - -4
Ureterp-Noord -275 5 - - -270 - -270
Ureterp-De Hege Kamp -511 208 1.318 -966 -655 - -655
Wijnjewoude-Zuidwest -234 - - -124 -110 - -110
Totaal -1.507 538 1.421 -1.316 -1.074 - -1.074
Bedrijventerreinen
Gorredijk-Industrie 2.696 65 607 - 2.154 283 1.871
Totaal 2.696 65 607 - 2.154 283 1.871
Totaal 1.189 603 2.028 -1.316 1.080 283 797
x € 1.000
Verliesvoorziening Boekwaarde 31-12-2020 Mutaties Boekwaarde 31-12-2021
Gorredijk-Industrie 650 -367 283
Totaal 650 -367 283

Toelichting bouwgrond in exploitatie

De voorraad bouwgrond in exploitatie (BIE) wordt gevormd door gronden in eigendom van de gemeente waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

De boekwaarde van de BIE bedraagt eind 2021 € 1.080.000. Na verwerking van de verliesvoorziening blijft een balanswaarde van € 797.000 over. Rekening houdend met de nog te maken kosten en de te verwachten opbrengsten kunnen de diverse complexen op termijn worden afgesloten met een voordelig resultaat van in totaal € 1.625.000. Hierbij wordt echter wel de kanttekening geplaatst dat het behalen van dit resultaat voor een belangrijk deel afhankelijk is van economische factoren. Het "economische tij” is van grote invloed op de verkoopopbrengsten. Een vertraging of uitval van de verkopen verlaagt de winstgevendheid van de complexen. De resultaten van de in exploitatie genomen gronden (BIE) worden per complex gespecificeerd in het bijlagenboek bij de verantwoording.

x € 1000
Prognose Grondexploitaties per 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2021 Nog te maken kosten Nog te ontvangen bijdragen Opbrengst verkopen Resultaat (-=neg.) Looptijd t/m Kavels beschikbaar Te verkopen in m2 Op schema
Woningbouwterreinen
Frieschepalen-Locatie De Skans 110 34 - 249 106 2023 4 1.508 nee 2)
Gorredijk-Loevestein fase 4 west -747 961 - 352 138 2024 4 2.109 nee 2)
Gorredijk-Loevestein fase 4 oost 851 96 - 1.180 233 2024 - - ja
Hemrik-Fabryksleane -249 225 - - 24 2023 - - ja 1)
Lippenhuizen-De Wiken - - - - - - - 3)
Terwispel-Kolderveen -4 30 - 38 11 2023 "overhoek" 10.920 nee 2)
Ureterp-Noord -270 265 - 339 344 2024 3 1.577 nee 2)
Ureterp-De Hege Kamp -655 653 - 986 988 2024 5 3.006 ja
Wijnjewoude-Zuidwest -110 46 - - 64 2022 - - ja 1)
Totaal -1.074 2.310 - 3.144 1.908 16 19.120
Bedrijventerreinen
Gorredijk-Industrie 2.154 679 - 2.550 -283 2025 13 33.499 nee 2)
Totaal 2.154 679 - 2.550 -283 13 33.499
Totaal 1.080 2.989 - 5.694 1.625 29 52.619
1) Alle kavels zijn verkocht
2) Vertraging in de kavelverkoop
3) Complex afgesloten

De bedragen in de kolommen "nog te maken kosten" en "nog te ontvangen bijdragen" zijn gebaseerd op de meest recente exploitatieopzetten.

Uitzettingen <1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen <1 jaar
x € 1.000
Uitzettingen < 1 jaar 31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 3.707 3.375
Overige vorderingen 4.713 5.321
Totaal 8.420 8.696
x € 1.000
Vorderingen op openbare lichamen 31-12-2020 31-12-2019
BTW Compensatiefonds 60 3.257
Debiteuren openbare lichamen 3.647 118
Totaal 3.707 3.375
x € 1.000
Overige vorderingen 31-12-2021 31-12-2020
Debiteuren algemeen 813 1.169
Debiteuren belastingen 2.608 2.562
Voorziening oninbaarheid - 809 - 715
Terugvordering en verhaal, leenbijstand 912 1.087
Krediethypotheken 520 587
BBZ 669 631
Totaal 4.713 5.321

Toelichting overige vorderingen

De voorziening oninbaarheid bestaat voor een belangrijk deel uit vorderingen op basis van diverse socialezekerheidsuitkeringen (Algemene bijstand c.a.). De inbaarheid van deze vorderingen wordt jaarlijks beoordeeld. Op grond van de uitgevoerde beoordeling wordt de voorziening indien nodig aangepast.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
x € 1.000
Overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van de volgende begrotingsjaren komen 4.317 5.452
Totaal 4.317 5.452
x € 1.000
Specificatie 31-12-2021 31-12-2020
Nog op te leggen aanslagen boekjaar 1.211 1.436
Nog te verrekenen voorschotten in afwachting toekenning uitkering 1.167 3.676
Nog te ontvangen overig 947 340
Vooruitbetaalde kosten 992 -
Totaal 4.317 5.452

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva
x € 1.000
Vaste passiva 31-12-2021 31-12-2020
Eigen vermogen 31.565 25.364
Voorzieningen 8.729 8.367
Vaste schulden 40.600 44.400
Totaal 80.894 78.131
x € 1.000
Eigen vermogen 31-12-2021 31-12-2020
Algemene reserve 19.856 17.105
Bestemmingsreserves 8.771 6.153
Saldo van de rekening 2.938 2.106
Totaal 31.565 25.364

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
x € 1.000
Reserves Saldo 31-12-2020 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2021
Algemene Reserve 19.211 1.900 1.256 19.856
Bestemmingsreserves 6.153 3.145 527 8.771
Totaal 25.364 5.045 1.783 28.627
Algemene reserve Saldo 31-12-2020 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2021
Saldo 31-12-2020 19.211
Stortingen
Vrijval precario-Perspectiefbrief 2020 1.900
Budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021
Sweachsterwei (GVVP) 100
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 7
Transformatie bedrijventerreinen 28
Essentaksterfte 21
Inburgering 54
Duurzaamheidsagenda 43
Welzijnswerk 20
Gidsgelden 34
Energietransitie 332
Woonplannen-Ontwikkelagenda 25
Snelfietsroute Drachten-Ureterp (GVVP) 173
OWO-Bedrijfsvoering 30
Overig
Vorming egalisatiereserve Corona 349
Juridische kosten Stichting Sportgebouw Kortezwaag 40
Totaal 19.211 1.900 1.256 19.856
Bestemmingsreserves Programma Saldo 31-12-2020 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2021
Reserve egalisatie Corona 0 - 1.502 - 1.502
Reserve organisatiedoelstellingenfonds 0 342 - 4 338
Reserve onderhoud verharding BKP 2 - 248 248 -
Reserve onderhoud wegen 2 - 297 - 297
Reserve recreatie en toerisme 3 487 180 133 534
Reserve De Treffer 4 263 - - 263
Reserve huisvesting basisonderwijs 4 4.117 25 - 4.142
Reserve huisvesting speciaal onderwijs 4 437 2 - 439
Reserve verbouw dorpshuizen 6 85 30 - 115
Reserve zwembad Bakkeveen 6 37 - - 37
Reserve riolering 7 86 - - 86
Reserve energietransitie 7 - 467 - 467
Reserve komplannen 8 141 207 142 206
Reserve invoering omgevingswet 8 158 187 - 345
Totaal 6.153 3.145 527 8.771
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Er zijn in 2021 geen structurele reservemutaties.

Toelichting algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve bestaat uit een buffer en een vrij besteedbaar deel. De buffer is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze buffer is gevormd om eventuele onvoorziene tegenvallers op te vangen.  De buffer bedraagt € 7.500.000.

Het vrij besteedbare deel is het bedrag dat bijvoorbeeld beschikbaar is voor de financiering van lasten waarvoor op geen enkel andere wijze dekking kan worden gevonden. Daarnaast behoort het vrij besteedbare deel tot het reguliere weerstandsvermogen van de gemeente.

Het resultaat 2020 van € 2.106.000 is in de algemene reserve gestort. Bij het vaststellen van de Perspectiefbrief 2020 is een bedrag van € 1.900.000 aan precario gestort.

Voor budgetoverhevelingen is er € 867.000 onttrokken, dit gaat om budgetten die bij de jaarrekening 2020 zijn overgegaan naar begrotingsjaar 2021.

Voor de vorming van de egalisatiereserve Corona is € 349.000 onttrokken. Ten behoeve van juridische kosten Sportgebouw Kortezwaag is € 40.000 onttrokken. Daarnaast is het resultaat van 2020 van € 2.106.00 onttrokken aan de algemene reserve.

Toelichting bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Toelichting bestemmingsreserves

Programma 0

Reserve egalisatie Corona

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten die verband houden met Corona. In 2021 is een storting gedaan van € 1.502.000 in deze reserve. 

Reserve organisatiedoelstellingsfonds

De doelstelling van deze egalisatiereserve is het egaliseren van kosten die verband houden met organisatieontwikkeling, mobiliteitsbevordering en uitstroom van personeel als gevolg van bezuinigingen en/of OWO-samenwerking. De egalisatie over 2021 betreft een onttrekking van € 4.000 uit deze reserve.

Programma 2

Reserve onderhoud verharding BKP

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten die verband houden met onderhoud verharding BKP. In 2021 is een storting gedaan van € 248.000 en daarnaast is € 248.000 voor dit doel besteed.

Reserve onderhoud wegen

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van onderhoudskosten wegen. In 2021 is € 297.000 gestort in de reserve.

Programma 3

Reserve recreatie en toerisme

Het saldo van de baten (toeristenbelasting) en lasten (kosten van recreatie) wordt aan deze reserve onttrokken of toegevoegd. Er is per saldo in 2021 € 47.000 aan de reserve toegevoegd.

Programma 4

Reserve De Treffer

Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten die samenhangen met de bouw van De Treffer die direct afgeboekt mogen worden. In 2021 zijn er geen mutaties geweest.

Reserve huisvesting basisonderwijs

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het basisonderwijs. Er is in 2021 € 25.000 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve huisvesting speciaal onderwijs

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het speciaal onderwijs. In 2021 is er € 2.000 toegevoegd aan deze reserve.

Programma 6

Reserve verbouw dorpshuizen

Het dorpshuizenbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat elk dorp beschikt over een openbare accommodatie voor sociale- en culturele activiteiten. Het doel van deze reserve is het dekken van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van verbouwing van dorpshuizen. Elk jaar wordt € 30.000 in deze reserve gestort. In 2021 is er niets aan deze reserve onttrokken.

Reserve zwembad Bakkeveen

Deze reserve is bedoeld voor een impuls voor zwembad Bakkeveen. In 2021 zijn er geen mutaties geweest.

Programma 7

Reserve riolering

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. In 2021 waren geen mutaties noodzakelijk.

Reserve energietransitie

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van de energietransitie. Er is € 152.000 gedoteerd vanuit budget Transitievisie Warmte en er is € 315.000 door egalisatie toegevoegd. In totaal is over 2021 € 467.000 toegevoegd aan de reserve.

Programma 8

Reserve komplannen

De reserve komplannen heeft een egalisatiefunctie. In 2021 is voor € 65.000 geëgaliseerd. De reserve is met dit bedrag toegenomen.

Reserve invoering omgevingswet

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. In 2021 is er € 187.000 gestort in deze reserve, er is niets onttrokken.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
x € 1.000
Voorzieningen Saldo 31-12-2020 Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo 31-12-2021
Voorziening wethouderspensioenen 4.329 20 148 90 4.111
Voorziening strategisch personeelsplan (SPP) 149 121 - 40 230
Voorziening groot onderhoud rioleringen 1.770 226 37 - 1.959
Voorziening beheersplan kunstwerken 1.199 257 200 - 1.256
Voorziening onderhoud gebouwen 382 718 543 - 557
Voorziening begraafrechten 411 120 - 41 490
Voorziening nog uit te voeren werken 127 - 1 - 126
Totaal 8.367 1.462 929 171 8.729

Voorziening wethouderpensioenen

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente in plaats van bij een pensioenfonds. Gemeenten hebben op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de taak om hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. De gehanteerde rekenrente is gebaseerd op een jaarlijkse circulaire van het ministerie van BZK hierover.

In 2021 is uit de voorziening € 148.000 aan pensioenen uitgekeerd, € 90.000 kon vrijvallen.  Op basis van de actuariële berekeningen was een toevoeging van € 20.000 noodzakelijk. 

Voorziening strategisch personeelsplan (SPP)

In 2021 is € 40.000 uitbetaald ten behoeve van aangegane verplichtingen in verband mobiliteit van personeel. Daarnaast is er € 121.000 gedoteerd in verband met mobiliteits- en mogelijke ww-verplichtingen. 

Voorziening groot onderhoud rioleringen 

In 2021 waren de kosten voor groot onderhoud € 37.000. Er is € 226.000 gedoteerd. Hiervan is € 300.000 de jaarlijkse storting conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 (GRP). Deze dotatie is met € 9.000 verlaagd in verband met het nieuwe Gemeentelijk Watertakenprogramma 2020-2025 (GWP), en met € 65.000 verlaagd in verband met lagere personeelskosten. 

Voorziening vervanging en verbetering riool

Deze voorziening is volgens de verslaggevingsvoorschriften in mindering gebracht op de investeringen in de riolering (zie de toelichting op de materiële vaste activa) en komt daarom niet voor op deze lijst met voorzieningen. De voorziening heeft als doel het dekken van de kosten van toekomstige investeringen in de vervanging en verbetering van het riool.  Er is € 204.000 gestort :€ 300.000 jaarlijkse storting volgens GRP minus een correctie van € 116.000 in verband met het nieuwe GWP en minus een correctie van € 65.000 in verband met lagere personeelskosten. Daarnaast is er € 85.000 gestort in verband met de kostendekkendheid van de riolering. Er is € 526.000 aan kosten voor project De Vlecke in mindering gebracht op de voorziening.

Voorziening beheersplan kunstwerken

In 2021 zijn de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken van € 200.000 onttrokken aan deze voorziening. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is € 257.000 aan de voorziening toegevoegd.

Voorziening onderhoud gebouwen 

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is € 693.000 toegevoegd aan deze voorziening. Daarnaast is er € 18.000 subsidie voor instandhouding monumenten, en € 7.000 uit het restauratiefonds ontvangen. In totaal is er € 718.000 gestort in de voorziening.  De kosten voor het groot onderhoud van € 544.000 zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening begraafrechten

De verslaggevingsvoorschriften geven aan dat ontvangen begraafrechten die betrekking hebben op meerdere jaren opgenomen dienen te worden in een voorziening.  Er is € 120.000 gestort en het deel van de voorziening dat betrekking heeft op 2021 is vrijgevallen, dit betrof € 41.000.

Voorziening nog uit te voeren werken

In 2021 is € 1.000 aan kosten ten laste van de voorziening gebracht.

Vaste schulden

Terug naar navigatie - Vaste schulden
x € 1.000
Vaste schulden Oorspronkelijk bedrag Rente % Einde looptijd Boekwaarde 31-12-2020 Opname 2021 Aflossing 2021 Boekwaarde 31-12-2021 Aflossing totaal Rente 2021
Opgenomen leningen BNG
109980 20.000 0,800% 2025 10.000 - 2.000 8.000 10.000 89
112212 16.000 1,252% 2038 14.400 - 800 13.600 1.600 188
1-30813 20.000 -0,090% 2040 20.000 - 1.000 19.000 - -18
Totaal 56.000 44.400 - 3.800 40.600 11.600 259

De vaste schulden betreffen door de gemeente aangetrokken langlopende geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva
x € 1.000
Vlottende passiva 31-12-2021 31-12-2020
Netto vlottende schulden 4.318 1.138
Overlopende passiva 18.820 17.882
Totaal 23.138 19.020
x € 1.000
Netto vlottende schulden 31-12-2021 31-12-2020
Kasgeldleningen - -
Crediteuren 4.318 1.138
Totaal 4.318 1.138

Onder netto-vlottende schulden worden verstaan die schulden die een rente typische looptijd kennen die korter is dan één jaar.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva
x € 1.000
Overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020
Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 5.912 4.116
Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren 12.908 13.766
Totaal 18.820 17.882
x € 1.000
Ontvangen voorschotten 31-12-20 Toevoegingen Uitgaven 31-12-2021
Rijk:
Regiodeal ZO Friesland 5.624 7.077 3.587 9.114
Proeftuin Aardgasvrije Wijk 3.452 1.833 3.452 1.833
TOZO 3.564 1.136 3.564 1.136
Doeluitkering Reductie Energiegebruik - 234 - 234
Doeluitkering Sportstimulering - 81 - 81
Doeluitkering VVE - 64 - 64
Regiodeal Natuur en Veerkrachting landschap - 50 - 50
Energiestransitie 202 - 202 -
Coronasteunpakket 133 - 133 -
Lokaal Onderwijs Achterstanden Beleid 47 - 47 -
GVVP Sweachsterwei 72 - 72 -
Overige Nederlandse overheidslichamen:
Project Ervaren & Turf 334 - 235 99
Overig 30 77 30 77
Nedvang Zwerfafval 44 73 44 73
Doeluitkering NPO - 60 - 60
De Vlecke Gorredijk 264 - 217 47
Doeluitkering Wijk GGD - 40 - 40
Totaal 13.766 10.725 11.583 12.908

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Borgstellingen:

Onze gemeente staat per 31 december 2021 borg voor € 31.925.000.  Dit betreft 50% en 100% gewaarborgde geldleningen (€ 30.874.000) en borgstellingen gemeentegaranties (€ 1.051.000). Het bedrag is, volgens de verslaggevingseisen, buiten de balans onder passiva verantwoord. In 2021 is het bedrag aan indirect gegarandeerde geldleningen waarborg 50% WSW en NWB afgenomen met € 13.750.000.

Gemeentegarantie:

De borgstellingen in het kader van de regeling “gemeentegarantie” (particuliere woningbezitters) hebben betrekking op 37 verstrekte hypotheken (adressen). Deze afgegeven garanties lopen af, er komen geen nieuwe garanties bij. De verstrekte gemeentegarantie met het hoogste saldo is per ultimo 2021 € 105.957. Het gemiddelde gegarandeerde bedrag is € 28.410. Gezien de hoogte van de gegarandeerde leningen zal de waarde van de betreffende woningen hoger zijn dan het gegarandeerde bedrag. Het risico voor onze gemeente is daarom beperkt.

x € 1.000
Gegarandeerde geldleningen Waarborg 100% Geldnemer Oorspr Bedrag Restant lening 31-12-2020 Restant lening 31-12-2021
BNG
Woningbouw WoonFriesland 187 188 188
Woningbouw WoonFriesland 381 381 381
Woningbouw WoonFriesland 446 337 317
Woningbouw WoonFriesland 990 652 606
Woningbouw WoonFriesland 1.067 653 600
Dorpshuis Beetsterzwaag De Buorskip 140 34 -
Diversen
Garantstelling hypotheken Inwoners/personeel 1.618 1.051
Totaal 100% borgstelling 3.211 3.863 3.143
x € 1.000
Indirect gegarandeerde geldleningen* Waarborg 50% Geldnemer Oorspr Bedrag Restant lening 31-12-2020 Restant lening 31-12-2021
BNG
WSW Stichting Elkien 7.500 7.500 7.500
WSW Stichting Elkien 994 799 701
WSW Stichting Elkien 8.160 8.160 8.160
WSW Stichting Elkien 2.040 2.040 2.040
WSW Stichting Elkien 12.500 2.500 2.500
WSW Stichting Elkien 15.100 3.020 3.020
WSW Stichting Elkien 7.400 1.480 1.480
WSW Stichting Elkien 10.000 5.200 4.300
WSW Stichting Elkien 9.000 1.800 1.800
WSW Stichting Elkien 2.500 2.500 -
WSW Stichting Elkien 9.400 9.400 -
WSW Stichting Elkien 600 600 -
WSW WoonFriesland 3.700 3.700 3.700
WSW Woonzorg Nederland 3.780 1.449 1.197
Ned. Waterschaps Bank
WSW Stichting Elkien 3.500 3.500 3.500
WSW WoonFriesland 16.000 16.000 16.000
WSW Woonzorg Nederland 1.665 1.665 1.665
Totaal 113.839 71.313 57.563
Hiervan 50% indirect gegarandeerd 35.657 28.782
Totale borgstellingen 31-12-2021 219.184 39.520 31.925
In de toelichting wordt ook opgenomen het totaalbedrag van de betalingen die inzake de borg- en garantstelling zijn gedaan tot en met het eind van het begrotingsjaar.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurovereenkomst brandkranen

Het betreft hier een overeenkomst met Vitens (het waterleidingbedrijf) voor onbepaalde tijd.

Afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen

Met Omrin is een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. De kosten voor afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen bedragen jaarlijks € 1.218.000.

Overeenkomst Accountantsdiensten

Er is een nieuwe overeenkomst voor accountantsdiensten afgesloten met HZG accountants en adviseurs. De overeenkomst is van kracht met ingang van het boekjaar 2020 en heeft een looptijd van vier jaar en eindigt wanneer de accountantsdiensten over het boekjaar 2023 zijn afgerond. De overeenkomst kan tweemaal verlengd worden met één boekjaar. Omdat deze dienst in OWO verband is aanbesteed komt 1/3 deel ten laste van onze gemeente. De kosten per jaar voor onze gemeente bedragen € 48.000 (1/3 deel van € 144.000).

Overeenkomst groenafval

Deze overeenkomst is aangegaan voor 4 jaar (2022 t/m 2025) De kosten bedragen € 150.000 per jaar.

Overeenkomst brandstof

 Er is een overeenkomst voor de levering van brandstof tegen een fluctuerend kortingstarief. Looptijd 2022 t/m 2025, de kosten bedragen € 100.000 per jaar.

Overeenkomsten aanschaf voertuigen en cirkelmaaiers

De overeenkomst voor de aanschaf van voertuigen is aangegaan voor 4 jaar (2022 t/m 2025). Het betreft de aanschaf van 10-12 auto's. Totale contractwaarde bedraagt € 600.000.

De overeenkomst voor de aanschaf van cirkelmaaiers is aangegaan voor 3 jaar (2022 t/m 2024). De kosten zijn € 75.000 per jaar.

Overeenkomst hekkelen

Er is een overeenkomst afgesloten voor 2 jaar (2022-2023) met de optie tot 2 jaar verlengen. De kosten bedragen € 50.000 per jaar.

Buurtsportwerk

Er is een afspraak gemaakt om gedurende een meerjarige periode de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid door Sport Fryslân te laten verzorgen. Sport Fryslân dient hiervoor jaarlijks een subsidieaanvraag in bij de gemeente Opsterland.

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Begrotingsrechtmatigheid

De door de raad vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door de raad zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant. Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij enkele programma's een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken de raad deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2021. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar de financiële analyses bij de betreffende programma's.

Overzicht baten en lasten jaarrekening 2021

x € 1.000
Programma Begroting 2021 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021
0 Bestuur en ondersteuning
Baten 2.074 2.019 1.309
Lasten 3.504 4.370 3.966
Saldo -1.430 -2.351 -2.657
1 Veiligheid
Baten 25 25 6
Lasten 2.073 2.073 2.049
Saldo -2.048 -2.049 -2.044
2 Verkeer en vervoer
Baten 188 247 236
Lasten 3.278 3.494 3.175
Saldo -3.090 -3.247 -2.939
3 Economie
Baten 617 583 1.407
Lasten 904 874 1.223
Saldo -287 -291 184
4 Onderwijs
Baten 464 614 346
Lasten 3.307 3.476 2.921
Saldo -2.843 -2.862 -2.575
5 Sport, cultuur en recreatie
Baten 197 544 749
Lasten 5.707 6.110 6.269
Saldo -5.510 -5.566 -5.521
6 Sociaal domein
Baten 9.410 9.752 11.783
Lasten 36.171 38.144 37.947
Saldo -26.761 -28.392 -26.164
7 Volksgezondheid en milieu
Baten 6.567 11.335 9.865
Lasten 7.417 12.518 10.471
Saldo -850 -1.183 -606
8 Bouwen, wonen en gronden
Baten 3.178 3.301 4.068
Lasten 3.227 3.412 3.316
Saldo -49 -110 752
Algemene dekkingsmiddelen
Baten
OZB 4.626 4.626 4.589
Precariobelasting 1.900 1.900 2.327
Gemeentefonds 49.415 51.392 53.264
Dividend 190 190 121
Financieringsfunctie 5 5 -
Lasten
OZB 765 759 795
Saldo 55.371 57.354 59.506
Overhead
Baten 625 863 833
Lasten 11.386 11.496 12.571
Saldo -10.761 -10.633 -11.738
Resultaat voor bestemming 1.745 669 6.199
Mutaties reserves
Baten 619 2.226 1.782
Lasten 2.364 2.895 5.045
Saldo -1.745 -669 -3.263
Resultaat na bestemming -0 -0 2.936

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 85.709 77.736 86.105 84.703 -1.402
Baten 85.969 79.212 87.395 90.903 3.508
Saldo voor bestemming 260 1.476 1.289 6.199 4.910
Mutaties reserves
Lasten 2.404 2.364 2.895 5.045 2.150
Baten 2.144 888 2.226 1.781 -445
Saldo na bestemming -0 - 620 2.935 2.315

Programma 0

Terug naar navigatie - Programma 0
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 17.617 15.652 16.004 17.332 1.327
Baten 59.272 58.566 60.994 62.443 1.448
Saldo voor bestemming 41.656 42.914 44.990 45.111 121
Mutaties reserves
Lasten 1.906 1.900 2.249 3.402 1.153
Baten 1.197 269 688 423 -265
Saldo na bestemming 40.946 41.283 43.429 42.132 -1.297

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 1.919 2.073 2.073 2.049 -24
Baten 8 25 25 6 -19
Saldo voor bestemming -1.911 -2.048 -2.049 -2.044 5
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten - - - - -
Saldo na bestemming -1.911 -2.048 -2.049 -2.044 5

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 3.410 3.278 3.494 3.175 -318
Baten 190 188 247 236 -10
Saldo voor bestemming -3.219 -3.090 -3.247 -2.939 308
Mutaties reserves
Lasten 248 248 248 545 297
Baten 348 248 521 521 -
Saldo na bestemming -3.119 -3.090 -2.974 -2.963 11

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 1.001 904 874 1.223 349
Baten 875 617 583 1.407 824
Saldo voor bestemming -126 -287 -291 184 475
Mutaties reserves
Lasten 205 125 155 180 25
Baten 40 - 34 34 -
Saldo na bestemming -292 -412 -412 38 450

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 2.960 3.307 3.476 2.921 -555
Baten 350 464 614 346 -268
Saldo voor bestemming -2.609 -2.843 -2.862 -2.575 287
Mutaties reserves
Lasten 9 61 61 28 -33
Baten 5 188 188 - -188
Saldo na bestemming -2.614 -2.716 -2.735 -2.603 132

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 6.321 5.707 6.110 6.269 159
Baten 436 197 544 749 205
Saldo voor bestemming -5.885 -5.510 -5.566 -5.521 46
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 55 125 146 154 8
Saldo na bestemming -5.830 -5.385 -5.420 -5.367 54

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 40.126 36.171 38.144 37.947 -197
Baten 12.254 9.410 9.752 11.783 2.031
Saldo voor bestemming -27.872 -26.761 -28.392 -26.164 2.228
Mutaties reserves
Lasten 30 30 30 30 -
Baten 37 - 74 74 -
Saldo na bestemming -27.864 -26.791 -28.348 -26.120 2.228

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (primair) Begroting 2021 (incl wijzigingen) Realisatie 2021 Mutatie begroting/ realisatie 2021
Lasten 7.572 7.417 12.518 10.471 -2.047
Baten 6.792 6.567 11.335 9.865 -1.470
Saldo voor bestemming -781 -850 -1.183 -606 576
Mutaties reserves
Lasten - - 152 467 315
Baten 262 - 409 409 -
Saldo na bestemming -518 -850 -926 -664 261