Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Het resultaat op hoofdlijnen
    3. Blz. 7 De controleverklaring
   2. Blz. 8 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 10 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 11 Thema Bestuur
     1. Blz. 12 Doelstellingen
      1. Blz. 13 We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente
       1. Blz. 14 Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart
       2. Blz. 15 Wij voeren de ontwikkelagenda's uit
      2. Blz. 16 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.
       1. Blz. 17 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
       2. Blz. 18 Wij organiseren verkiezingen
      3. Blz. 19 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 20 Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG
      4. Blz. 21 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 22 De raad houdt sturing op de verbonden partijen
       2. Blz. 23 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 24 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
    4. Blz. 25 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 26 Doelstellingen
      1. Blz. 27 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 28 Invoeren van Anders werken daar waar het past
       2. Blz. 29 Visie strategisch vastgoed
       3. Blz. 30 Wij versterken het opdrachtgeverschap
      2. Blz. 31 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 32 In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024
    5. Blz. 33 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 34 Wat heeft het gekost
    7. Blz. 35 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 36 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 37 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 38 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 39 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 40 Doelstellingen
      1. Blz. 41 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 42 We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden
      2. Blz. 43 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
       1. Blz. 44 Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit
      3. Blz. 45 Wij voorkomen en verminderen overlast
       1. Blz. 46 Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen
    4. Blz. 47 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 48 Wat heeft het gekost
    6. Blz. 49 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 50 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 51 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 52 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 53 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 54 Doelstellingen
      1. Blz. 55 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn
       1. Blz. 56 Wij houden de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen in stand voor dagelijks gebruik.
       2. Blz. 57 Wij verwachten te starten met de voorbereiding van de realisatie van een fietssnelweg tussen Drachten en Heerenveen
      2. Blz. 58 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 59 Bij regulier onderhoud aan het areaal verhardingen nemen we daar waar mogelijk maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten.
    4. Blz. 60 Wat heeft het gekost
    5. Blz. 61 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 62 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 63 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 64 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 65 Thema Werken
     1. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 68 Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers
       2. Blz. 69 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.
      2. Blz. 70 Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt
       1. Blz. 71 In samenwerking met het lokale bedrijfsleven streven we naar een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt.
      3. Blz. 72 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 73 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 74 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
    4. Blz. 75 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 76 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
    5. Blz. 77 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 78 Wat heeft het gekost
    7. Blz. 79 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 80 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 81 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 82 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 83 Thema Onderwijs
     1. Blz. 84 Doelstellingen
      1. Blz. 85 We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs
       1. Blz. 86 Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren
      2. Blz. 87 We zorgen dat onderwijs bereikbaar is
       1. Blz. 88 We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
      3. Blz. 89 Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties
       1. Blz. 90 Wij herijken het beleid toezicht en handhaving WKO
      4. Blz. 91 Wij dringen laaggeletterdheid terug
       1. Blz. 92 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
      5. Blz. 93 Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten
       1. Blz. 94 We werken samen met RMC Regio De Friese Wouden
      6. Blz. 95 Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats
       1. Blz. 96 We herijken de richtlijnen speeltuinbeleid “bûten boartsje yn Opsterlân” en stellen deze opnieuw vast in 2022.
      7. Blz. 97 Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen
       1. Blz. 98 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
       2. Blz. 99 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
       3. Blz. 100 Multifunctionele accommodatie de Tynje
       4. Blz. 101 Onderwijshuisvesting BHS
       5. Blz. 102 Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp
       6. Blz. 103 Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit
    4. Blz. 104 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 105 Wat heeft het gekost
    6. Blz. 106 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 107 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 108 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 109 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 110 Thema Cultuur
     1. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 113 Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving
       2. Blz. 114 Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken.
       3. Blz. 115 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
      2. Blz. 116 Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde
       1. Blz. 117 Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke
    4. Blz. 118 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 119 Doelstellingen
      1. Blz. 120 We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie
       1. Blz. 121 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       2. Blz. 122 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       3. Blz. 123 Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband
       4. Blz. 124 We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden
       5. Blz. 125 We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband
       6. Blz. 126 We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden.
    5. Blz. 127 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 128 Doelstellingen
      1. Blz. 129 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 130 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 131 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
       3. Blz. 132 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      2. Blz. 133 In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat
       1. Blz. 134 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
      3. Blz. 135 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 136 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 137 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
    6. Blz. 138 Thema Sport
     1. Blz. 139 Doelstellingen
      1. Blz. 140 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 141 Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport
    7. Blz. 142 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 143 Wat heeft het gekost
    9. Blz. 144 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 145 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 146 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 147 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 148 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening
       1. Blz. 151 Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen
       2. Blz. 152 We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën
       3. Blz. 153 Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen
      2. Blz. 154 We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%
       1. Blz. 155 We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat
      3. Blz. 156 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden
       1. Blz. 157 Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op
       2. Blz. 158 We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart
       3. Blz. 159 We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen
       4. Blz. 160 Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak
       5. Blz. 161 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter
       6. Blz. 162 Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek
      4. Blz. 163 Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert
       1. Blz. 164 Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering
       2. Blz. 165 Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages
      5. Blz. 166 Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%
       1. Blz. 167 Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket
      6. Blz. 168 Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
       1. Blz. 169 De methodiek Mobility Mentoring wordt onderdeel van ons ondersteuningspakket
       2. Blz. 170 We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen
       3. Blz. 171 Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week
      7. Blz. 172 Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren
       1. Blz. 173 Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Frieso
    4. Blz. 174 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 175 Doelstellingen
      1. Blz. 176 We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren
       1. Blz. 177 Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet
      2. Blz. 178 Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen
       1. Blz. 179 We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen
       2. Blz. 180 We informeren inwoners over technische hulpmiddelen
       3. Blz. 181 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
       4. Blz. 182 We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk
       5. Blz. 183 Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn
      3. Blz. 184 Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen
       1. Blz. 185 We nodigen elk dorp uit om een netwerkbijeenkomst te organiseren over het welzijnswerk en bespreken daar ook het thema eenzaamheid
      4. Blz. 186 Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen
       1. Blz. 187 Wij gaan de dorpen en bewoners ondersteunen bij de zorg voor elkaar
    5. Blz. 188 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 189 Doelstellingen
      1. Blz. 190 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 191 We maken een sluitende aanpak door middel van samenwerking rondom de vroegsignalering van het jonge kind.
       2. Blz. 192 We ontwikkelen een integrale aanpak tussen onderwijs en de zorg voor jeugd
       3. Blz. 193 We spannen ons in voor een aanbod ten aanzien van vrije tijd, sport en specifieke thema’s rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs onder andere door middel van voorlichting in het onderwijs.
      2. Blz. 194 Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg
       1. Blz. 195 In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop 2022 en contractmanagement
       2. Blz. 196 We gaan in de uitvoering onze werkprocessen evalueren en aanpassen aan nieuwe afspraken
       3. Blz. 197 We maken gerichter samenwerkings- en resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo- en Wlz zorg is
       4. Blz. 198 We onderzoeken en evalueren de effectiviteit van de toegang
       5. Blz. 199 We ontwikkelen een werkwijze voor de samenwerking bij externe verwijzing op hoge intensiteiten
      3. Blz. 200 Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 201 We ontwikkelen en monitoren een eenduidige werkwijze voor de indicaties van de jeugdwet
       2. Blz. 202 We volgen en begeleiden de jeugdigen die geïndiceerd zijn voor de jeugdwet
    6. Blz. 203 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 204 Doelstellingen
      1. Blz. 205 In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 206 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties.
      2. Blz. 207 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen
       1. Blz. 208 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       2. Blz. 209 We zetten een dorpsregisseur in
       3. Blz. 210 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 211 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 212 Wat heeft het gekost
    9. Blz. 213 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 214 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 215 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 216 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 217 Thema Milieu
     1. Blz. 218 Doelstellingen
      1. Blz. 219 Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig
       1. Blz. 220 Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan
      2. Blz. 221 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 222 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 223 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 224 Wij wijzen zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
    4. Blz. 225 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 226 Doelstellingen
      1. Blz. 227 De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016
       1. Blz. 228 Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân) is met drie jaar verlengd en borgen we de uitvoering in actielijn 3 van de preventieagenda
       2. Blz. 229 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug met de verdere implementatie van Mobility Mentoring in Gorredijk, de inzet van Sûn Opsterlân en de pilot gebiedsgerichte aanpak Gorredijk
       3. Blz. 230 We werken in de dorpen op de thema’s van het nationaal preventieakkoord (roken, alcohol en overgewicht) samen met de partijen die de ‘intentieverklaring Sûn Opsterlân’ hebben ondertekend aan een gezonde leefomgeving voor jongeren in Opsterland
       4. Blz. 231 We zetten in op gezonde sportverenigingen (roken, alcohol en gezonde kantines). In 2023 zijn alle sportverenigingen in elk geval rookvrij
      2. Blz. 232 Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen
       1. Blz. 233 Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren
       2. Blz. 234 Wij zetten ons in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door inzet van de buurtsportcoaches en het ondersteunen van Friese campagnes
    5. Blz. 235 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 236 Doelstellingen
      1. Blz. 237 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 238 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 239 Wij streven naar 100% duurzame inkoop
       3. Blz. 240 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen
      2. Blz. 241 Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente
       1. Blz. 242 Samen met een aantal dorpen werken we plannen uit om aardgas te besparen.
       2. Blz. 243 We doen onderzoek naar de potentie van groen gas.
       3. Blz. 244 We faciliteren Wijnjewoude bij de uitvoering van het project aardgasvrije wijken.
      3. Blz. 245 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 246 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       2. Blz. 247 We richten een eigen energiebedrijf op
       3. Blz. 248 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
      4. Blz. 249 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 250 We geven uitvoering aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
       2. Blz. 251 We monitoren het energiegedrag van onze inwoners
       3. Blz. 252 We voeren een communicatiecampagne uit
       4. Blz. 253 Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen
       5. Blz. 254 Wij bouwen het energieloket verder uit
    6. Blz. 255 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 256 Wat heeft het gekost
    8. Blz. 257 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 258 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 259 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 260 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 261 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 262 Doelstellingen
      1. Blz. 263 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 264 Borgen erfgoed 2020-2022
       2. Blz. 265 Invoering omgevingswet
       3. Blz. 266 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid
       4. Blz. 267 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       5. Blz. 268 Wij stellen een omgevingsvisie op
    4. Blz. 269 Thema Wonen
     1. Blz. 270 Doelstellingen
      1. Blz. 271 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat
       1. Blz. 272 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen
       2. Blz. 273 Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie
    5. Blz. 274 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 275 Doelstellingen
      1. Blz. 276 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
       1. Blz. 277 Passend grondbeleid
    6. Blz. 278 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 279 Wat heeft het gekost
    8. Blz. 280 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 281 Paragrafen
    1. Blz. 282 Lokale heffingen
     1. Blz. 283 Lokale heffingen
     2. Blz. 284 Kostendekkendheid
     3. Blz. 285 Afval en Riolering
     4. Blz. 286 Omgevingsvergunningen
     5. Blz. 287 Lokale lastendruk
    2. Blz. 288 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 289 Inleiding
     2. Blz. 290 Risicobeheersing
     3. Blz. 291 Weerstandsvermogen
     4. Blz. 292 Kengetallen
     5. Blz. 293 Frauderisico's en continiïteit
    3. Blz. 294 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 295 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 296 Verharding en openbare verlichting
     3. Blz. 297 Riolering
     4. Blz. 298 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 299 Groen
     6. Blz. 300 Gebouwen
    4. Blz. 301 Financiering
     1. Blz. 302 Financiering
    5. Blz. 303 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 304 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 305 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 306 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     4. Blz. 307 Informatiebeveiliging
     5. Blz. 308 Wpg-audit VTH
     6. Blz. 309 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 310 Organisatieontwikkeling
    6. Blz. 311 Openbaarheidsparagraaf (Wet Open Overheid)
     1. Blz. 312 Inleiding
     2. Blz. 313 Wat hebben we gedaan?
    7. Blz. 314 Verbonden partijen
     1. Blz. 315 Verbonden partijen
     2. Blz. 316 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 317 Grondbeleid
     1. Blz. 318 Grondbeleid
     2. Blz. 319 Ontwikkelingen grondbedrijf
    9. Blz. 320 Projecten
     1. Blz. 321 Inleiding
     2. Blz. 322 MFA de Tynje
     3. Blz. 323 MFC De Finne
     4. Blz. 324 Eben Haezer
     5. Blz. 325 De Opdracht
     6. Blz. 326 De Wjukslach
     7. Blz. 327 KDC de Treffer
     8. Blz. 328 BHS
     9. Blz. 329 School Lyndesteyn
     10. Blz. 330 Zonnepanelen De Wier
     11. Blz. 331 Snelfietsroute Hegebrechsterleane Drachten – Ureterp
     12. Blz. 332 Sportcentrum Kortezwaag
     13. Blz. 333 De Skâns
     14. Blz. 334 Tiny houses Gorredijk
     15. Blz. 335 Invoering omgevingswet
     16. Blz. 336 Projecten Gorredijk
     17. Blz. 337 Regio Deal Zuidoost Friesland
     18. Blz. 338 Herinrichting de Brink Bakkeveen
    10. Blz. 339 OWO samenwerking
     1. Blz. 340 Inleiding
     2. Blz. 341 1. Algemeen
     3. Blz. 342 2. Topprioriteiten
    11. Blz. 343 Oekraïne
     1. Blz. 344 Gevoerd beleid
     2. Blz. 345 Financiën Oekraine
    12. Blz. 346 Corona
     1. Blz. 347 Gevoerd beleid
     2. Blz. 348 Financiën Corona
     3. Blz. 349 Egalisatiereserve
   12. Blz. 350 Jaarrekening
    1. Blz. 351 Grondslagen jaarrekening
     1. Blz. 352 Grondslagen jaarrekening
    2. Blz. 353 Balans en toelichting
     1. Blz. 354 Balans
     2. Blz. 355 Uitgebreide balans activa
     3. Blz. 356 Uitgebreide balans passiva
     4. Blz. 357 Vaste activa
     5. Blz. 358 Immateriële vaste activa
     6. Blz. 359 Materiële vaste activa
     7. Blz. 360 Financiële vaste activa
     8. Blz. 361 Vlottende activa
     9. Blz. 362 Voorraden
     10. Blz. 363 Uitzettingen <1 jaar
     11. Blz. 364 Liquide middelen
     12. Blz. 365 Overlopende activa
     13. Blz. 366 Vaste passiva
     14. Blz. 367 Reserves
     15. Blz. 368 Toelichting bestemmingsreserves
     16. Blz. 369 Voorzieningen
     17. Blz. 370 Vaste schulden
     18. Blz. 371 Vlottende passiva
     19. Blz. 372 Overlopende passiva
     20. Blz. 373 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    3. Blz. 374 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 375 Toelichting
     2. Blz. 376 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 377 Programma 0
     4. Blz. 378 Programma 1
     5. Blz. 379 Programma 2
     6. Blz. 380 Programma 3
     7. Blz. 381 Programma 4
     8. Blz. 382 Programma 5
     9. Blz. 383 Programma 6
     10. Blz. 384 Programma 7
     11. Blz. 385 Programma 8
     12. Blz. 386 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 387 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
     14. Blz. 388 Overzicht incidentele baten en lasten
    4. Blz. 389 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 390 Reserves
     2. Blz. 391 Voorzieningen
    5. Blz. 392 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)
     1. Blz. 393 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)
     2. Blz. 394 Sisa regelingen
    6. Blz. 395 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 396 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    7. Blz. 397 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 398 Overzicht
    8. Blz. 399 Kosten Overhead
     1. Blz. 400 Overzicht
    9. Blz. 401 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 402 Overzicht
    10. Blz. 403 Onvoorzien
     1. Blz. 404 Overzicht
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap