Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar verbetering van de biodiversiteit, vermindering van CO2-uitstoot en het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’. Hierbij schatten we gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen op waarde.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en gebruikmaken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken. 

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009)
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005) & Evaluatie Milieubeleidsplan 2005 - 2015
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011)
Milieuprogramma 2011-2015 (2011)
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009)
Watertakenprogramma 2020 – 2025
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024 OWO-gemeenten
Preventie Agenda 2021-2030 
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Ontwikkelagenda's Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland
Omgevingsvisie 2015-2030
Uitvoeringsplan Energietransitie
Zonneplan Opsterland

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Terug naar navigatie - De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Zo gaan we dat doen

Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

Terug naar navigatie - Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

Zo gaan we dat doen

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 148 158 153 * 163 170 169 *
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 11,8% 18,1% * * 20,0% 26,8% * *
Bij een verdieping van de cijfers blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 14 maart 2022

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 10.471 7.757 11.048 7.900 -3.148
Baten 9.865 6.932 9.762 7.402 -2.360
Saldo voor bestemming -606 -825 -1.287 -498 789
Mutaties reserves
Lasten 467 - 750 783 33
Baten 409 - 158 158 -
Saldo na bestemming -664 -825 -1.879 -1.123 755
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
7.1 Volksgezondheid -1.506 -1.458 48
7.2 Riolering 813 895 82
7.3 Afval 743 975 232
7.4 Milieubeheer -1.194 -785 409
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -142 -124 18
Saldo voor bestemming -1.287 -498 789
Stortingen reserves
Energietransitie -33 -33
Duurzaamheidsreserve -750 -750 -
Totaal stortingen reserves -750 -783 -33
Onttrekkingen reserves
AR-Lokale duurzaamheidsagenda 75 75 -
AR-Lokale milieuagenda 25 25
AR-Natuurbescherming 20 20
AR-GIDS gelden 38 38 -
Totaal onttrekkingen reserves 158 158 -
Saldo na bestemming -1.879 -1.123 755

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 een voordeel € 755.000.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid geeft in 2022 een voordeel van € 48.000

De gids-gelden (gezond in de stad) geven een voordeel van €50.000. Dit is inclusief de decentrale uitkering van € 42.000 uit de meicirculaire 2022. Hiervoor wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. 

Het overige verschil is € 2.000 nadelig. 

Taakveld 7.2 Riolering  geeft in 2022 een voordeel van € 82.000. 

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.3 Afval geeft in 2022 een voordeel van €232.000.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.4 Milieubeheer geeft in 2022 een voordeel van € 409.000.

In de Meicirculaire is €224.000 ontvangen om het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten.  Dit budget is in 2022 niet besteed omdat voorrang is gegeven aan de uitvoering van andere projecten met betrekking tot de energietransitie, zoals uitvoering van de RREW (Regeling reductie energiegebruik woningen) en regelingen rond energiearmoede. Dit geeft een voordeel van €224.000. Hiervoor wordt een resultaatsbestemming aangevraagd.

Het Uitvoeringsprogramma energietransitie geeft een voordeel van €73.000. Het betreft middelen die over meerdere jaren ingezet kunnen worden  voor energiebesparingscampagnes en de warmtetransitie. Voor de warmtetransitie wordt op dit moment in OWO-verband een uitvoeringsplan uitgewerkt.  Van het voordeel is €33.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve Energietransitie. Door deze toevoeging wordt het maximum van de reserve bereikt. Voor de resterende €40.000 wordt een resultaatsbestemming aangevraagd.

Vanuit de resultaatbestemmingen 2021 is in 2022 voor Lokale Duurzaamheidsagenda €75.000 beschikbaar gesteld en onttrokken uit de reserve. Hiervan is in 2022 € 17.000 besteed. Voor de resterende €58.000 wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. Deze middelen zijn bedoeld voor het ondersteunen van lokale initiatieven. In de nasleep van de Corona-crisis lagen deze in de eerste helft van 2022 zo goed als stil. Na de zomervakantie van 2022 zien we echter dat (mede door de hoge energieprijzen) dorpen bezig zijn met een inhaalslag. 

Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 voor Natuurbescherming €20.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de gedragscode soortbescherming en onttrokken aan de reserve. In 2022 hebben hier geen uitgaven plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel van €20.000. In het voorjaar van 2023 wordt deze implementatie afgerond. Voor de resterende €20.000 wordt een resultaatsbestemming aangevraagd. 

Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 voor Lokale milieuagenda €25.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de reserve. Dit budget is in 2022 nagenoeg besteed.  

In de begroting is de bijdrage aan de Fumo €19.000 hoger opgenomen dan de vastgestelde begroting van de Fumo.  Dit geeft een voordeel.

De overige budgetten in dit taakveld geven een voordeel van €15.000.

De begrote en werkelijke storting in de reserve duurzaamheid (€ 750.000)  geeft geen mutatie in dit programma.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria geeft in 2022 een voordeel van €18.000.

Door hogere baten van de grafrechten (€ 42.000 voordeel) is de storting aan de voorziening Begraafrechten verhoogd (€ 40.000 nadeel).  De onderhoudskosten voor de begraafplaatsen waren €16.000 lager dan begroot door hoofdzakelijk het droge weer. Dit geeft een voordeel. 

De mutatie in de reserves (nadelig € 33.000) wordt toegelicht in taakveld 7.1 en 7.4.