Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, van onderop te komen tot kindcentra waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0 * 2 3 3 *
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 28 11 15 * 25 20 20 *
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,3% 1,2% 1,2% * 2,0% 1,7% 1,9% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 14 maart 2023

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 2.921 3.527 3.808 3.713 -95
Baten 346 536 665 720 55
Saldo voor bestemming -2.575 -2.992 -3.142 -2.993 149
Mutaties reserves
Lasten 28 41 41 - -41
Baten - 163 163 4.845 4.682
Saldo na bestemming -2.603 -2.870 -3.020 1.852 4.872
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs -265 -276 -11
4.2 Onderwijshuisvesting -1.694 -1.505 189
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.184 -1.212 -29
Saldo voor bestemming -3.142 -2.993 149
Stortingen reserves
Huisvesting basisonderwijs - - -
Huisvesting speciaal onderwijs -41 - 41
Totaal stortingen reserves -41 - 41
Onttrekkingen reserves
Reserve De Treffer 263 263
Huisvesting basisonderwijs 163 4.142 3.979
Huisvesting speciaal onderwijs - 439 439
Totaal onttrekkingen reserves 163 4.845 4.682
Saldo na bestemming -3.020 1.852 4.872

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2022 € 4.872.000 voordeliger dan begroot.

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs geeft in 2022 een nadeel van € 11.000 ten opzichte van de begroting 

Het nadeel binnen dit taakveld is veroorzaakt doordat de kosten voor gebruik van de accommodaties bewegingsonderwijs hoger waren dan begroot.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting geeft in 2022 een voordeel van € 189.000 ten opzichte van de begroting.

Het voordeel op de kosten onderwijshuisvesting is € 163.000. Dit betreft met name lagere onderhoudskosten (€ 128.000) maar er was ook een voordeel op de kapitaallasten (€ 37.000).  De overige lasten bedroegen per saldo € 2.000.  Ten opzichte van de begroting was er verder nog sprake van een hogere vergoeding van derden voor het gebruik van lokalen (€ 25.000).  

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken geeft in 2022 een nadeel van € 29.000 ten opzichte van de begroting.

Voor de kosten van het leerlingenvervoer was in 2022 € 620.000 geraamd. De werkelijke uitgaven waren € 705.000. Dit budget is dus met € 85.000 overschreden. De reden hiervoor is dat de tarieven fors gestegen zijn en dat het aantal kinderen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer ook een stijging laat zien.
De kosten van onderwijsbeleid waren in 2022 € 55.000 voordeliger dan geraamd. Zo zijn de rijksinkomsten voor verbreding VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) in 2022 verder gestegen, de intensivering van het beleid is ook in 2022 ingezet maar wordt in 2023 verder uitgerold.  De overige posten gaven per saldo een voordeel van € 1.000.    

Mutatie in reserves voordelig € 4.723.000.

In de raad van 4 juli 2022 is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Hierbij zijn de structurele kapitaallasten van de onderwijshuisvesting ook structureel in de begroting verwerkt. Daarom zijn de geraamde storting en onttrekking over 2022 niet meer nodig. Het gevolg van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan is ook dat de reserves onderwijshuisvesting kunnen vrijvallen bij de jaarrekening 2022.  Per saldo levert dit in 2022 een éénmalige bate op van € 4.718.000.