Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal domein

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Opsterland staat, net als veel andere gemeenten, voor grote uitdagingen in het sociaal domein. Daarbij wordt ingezet om de transformatie verder vorm te geven door het sociaal domein betaalbaar en bereikbaar te houden voor inwoners, nu en in de toekomst.

De Koers Sociaal Domein is leidend in ons handelen waarbij we werken aan een leefbare, inclusieve samenleving waarbij we ‘mienskip-iseren’ om de samenleving als eerste aan zet te houden en gemeente te laten faciliteren. We benutten de ‘krêft fan de mienskip’ en kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen van inwoners. Daarbij ligt dankzij de Preventie Agenda 2030 de nadruk op preventie, het algeheel welbevinden, het voorkomen en verminderen van zwaardere zorg en het versterken van zelfredzaamheid, eigen kracht en initiatieven van de inwoners.

Participatie en Armoede
De toenemende inflatie en gestegen kosten voor levensonderhoud treffen een groeiende groep inwoners in Opsterland. Uit landelijk onderzoek blijkt dat tussen de 60% en 70% van de inwoners, die zich melden bij gebiedsteams, financiële problemen kent. Werk kan helpen om het inkomen te verhogen, maar ook om meer structuur te ervaren en kan bijdragen aan verbetering van de gezondheid. Ook is er inkomensondersteuning beschikbaar voor de groep die dit nodig heeft. Vroegtijdige hulp en ondersteuning voorkomen dat er sprake is van groeiende schuldenproblematiek. Om deze groep beter te helpen verbeteren we de integrale dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk, inkomen, (jeugd)zorg en ondersteuning.

Wmo en Jeugdwet
Zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet doen we op basis van de volgende uitgangspunten:

  • lichte en algemene zorg waar mogelijk, complexe en gespecialiseerde zorg waar nodig;
  • ondersteuning zo veel mogelijk dichtbij, op maat en passend bij de behoefte;
  • vraag- en resultaatgericht werken;
  • gericht op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden.

Het gebiedsteam ondersteunt kinderen en ouders bij lichte vragen over opvoeden en opgroeien tot het bieden van samenhangende zorg in de breedte. Kinderen zijn het meest geholpen wanneer de inzet in verbinding staat met het brede veld. Het gebiedsteam is slechts verantwoordelijk voor circa de helft van de verwijzingen. De andere helft wordt verwezen via de huisarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling. Samen met de andere Friese gemeenten in Sociaal Domein Fryslân ontwikkelen we maatregelen die meer grip bieden op het verlagen van de kosten, het beperken van directe verwijzingen en het vergroten van het aantal intensiteiten van zorg. Deze maatregelen worden meegenomen in de nieuwe inkoop van jeugdhulp. Daarnaast werken we als Opsterland aan een verdere samenwerking met de huisartsen en de gecertificeerde instellingen en het versterken van onze eigen toegang via het gebiedsteam.

Samen met andere gemeenten blijven we door lobby via de VNG en P10 bij de Rijksoverheid aandacht vragen voor de opgaven en knelpunten in het Sociaal Domein.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Ontwikkelagenda Inclusieve samenleving
Preventieagenda Sociaal Domein Opsterland 2021-2030
Kadernota Dorpshuizenbeleid 2021 - 2026
Beleidsnota nieuwe Wet inburgering OWO 2022-2025
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2020

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening

Terug naar navigatie - We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening

Zo gaan we dat doen

Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden

Terug naar navigatie - Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden

Zo gaan we dat doen

Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie

Terug naar navigatie - Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie

Zo gaan we dat doen

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen

Terug naar navigatie - Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen

Zo gaan we dat doen

Thema Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen

Terug naar navigatie - We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen

Zo gaan we dat doen

Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg

Terug naar navigatie - Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg

Zo gaan we dat doen

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar 616 638 653 * 794 796 805 *
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 tot en met 21 jarigen 1% 1% * * 1% 1% * *
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % Kinderen in uitkeringsgezin 5% 4% 4% * 6% 6% 6% *
Achterstand onder de jeugd - Werkloze jongeren % Werkloze jongeren 2% 3% 2% * 2% 2% 2% *
Netto arbeidsparticipatie % Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 70% 69% 71% 73% 70% 70% 70% 72%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 287 379 ^ 292 * 382 460^ 431 *
Lopende re- integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 193 173 * * 207 202 * *
Jongeren met jeugdhulp % Van alle jongeren tot 18 jaar 11,0% 10,2% 9,6% 8,7% 12,3% 11,9% 10,5% 10,7%
Jongeren met jeugdbescherming % Van alle jongeren tot 18 jaar 1,7% 1,7% 1,7% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%
Jongeren met jeugdreclassering % Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%
WMO Clienten met een maatwerkarrangement Aantal per 10.000 inwoners 600 610 610 550 680 700 649 640
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 14 maart 2022
^ De stijging van het aantal personen met een bijstandsuitkering t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt door het beroep dat is gedaan op de (tijdelijke) TOZO regeling. Zonder deze regeling zien we geen significante wijziging in dit aantal bij de gemeente Opsterland

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 37.947 37.578 40.864 37.527 -3.337
Baten 11.783 10.343 11.080 10.352 -728
Saldo voor bestemming -26.164 -27.235 -29.784 -27.175 2.609
Mutaties reserves
Lasten 30 30 30 30 -
Baten 74 - 140 140 -
Saldo na bestemming -26.120 -27.265 -29.674 -27.066 2.609
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.226 -2.095 131
6.2 Wijkteams -864 -884 -20
6.3 Inkomensregelingen -3.576 -3.524 52
6.4 Begeleide participatie -3.436 -3.254 182
6.5 Arbeidsparticipatie -1.181 -1.047 134
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -1.155 -1.132 22
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.726 -5.370 1.357
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -8.922 -8.588 333
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -353 -371 -17
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.346 -910 436
Saldo voor bestemming -29.784 -27.175 2.609
Stortingen reserves
Verbouw dorpshuizen -30 -30 -
Totaal stortingen reserves -30 -30 -
Onttrekkingen reserves
AR-Geweldig Gorredijk dorpsdialoog 25 25 -
AR-Jeugd en jongerenwerk 19 19 -
AR-Inv. Wet Inburgering 34 34 -
AR-Uitbr. Dorpsbudgetten 14 14 -
Verbouw dorpshuizen 48 48 -
Totaal onttrekkingen reserves 140 140 -
Saldo na bestemming -29.674 -27.066 2.609

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2022 € 2.609.000 voordeliger dan de begroting. Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie geeft in 2022 een voordeel van € 131.000 ten opzichte van de begroting. 

Van de middelen voor inburgering van nieuwkomers die niet besteed zijn in 2022 (€ 92.000) wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan. Op de verschillende onderdelen van het dorpenbeleid is er een financieel voordeel van € 49.000. Om extra inzet op dorpenbeleid in 2023 te realiseren wordt ook een resultaatbestemming voorgesteld (€ 25.000).
De verschillende projecten voor Geweldig Gorredijk laten een voordeel zien van € 50.000. De kosten voor welzijns-, vrijwilligers- en jongerenwerk laten een nadeel zien van € 9.000 ten opzichte van het budget.
De exploitatiekosten van de diverse MFC's en dorpshuizen geven in 2022 per saldo een nadeel van € 50.000 ten opzichte van de raming.
Alle overige posten op dit taakveld hebben samen een voordeel van € 6.000. De coronakosten op dit taakveld zijn in 2022 € 7.000

Taakveld 6.2 Wijkteams geeft in 2022 een nadeel van € 20.000 ten opzichte van de begroting.
Er is een voordeel op de begroting van € 124.000 op het versterken van de toegang. Van dit voordeel wordt voorgesteld € 120.000 als resultaatbestemming aan te merken. Dit om het versterken van de toegang in 2023 door te zetten.
Er is een nadeel van € 146.000 op de ondersteunende kosten gebiedsteams. Dit nadeel wordt onder andere veroorzaakt door stijgende doorbelastingen van Sociaal Domein Friesland en andere structurele lasten.
Binnen de begroting van programma 6 wordt in 2023 voor deze kosten extra budget vrijgemaakt.

Taakveld 6.3 Inkomensregeling geeft in 2022 een voordeel van € 52.000 ten opzichte van de begroting.
Er is een voordelig saldo op de inkomensregelingen van € 420.000. Dit overschot zal leiden tot een lager budget in de komende jaren.
Daar staat tegenover dat er € 348.000 meer uitgegeven is aan energietoeslag dan het budget wat de gemeente hiervoor ontvangen heeft. Er is aangegeven door het kabinet dat gemeenten voor de uitkering van de energietoeslag volledig gecompenseerd gaan worden. Dit moet in 2023 zijn beslag krijgen.
Verder is er een voordeel van € 79.000 op de diverse minimaregelingen. De kosten voor de TOZO en de uitvoeringskosten waren € 91.000 hoger dan begroot. 
De overige posten laten een nadeel zien van € 8.000.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie geeft in 2022 een voordeel van € 182.000 ten opzichte van de begroting.
De jaarlijkse bijdrage aan Caparis was € 177.000 lager dan geraamd. De overige posten laten een voordeel zien van € 4.000

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie geeft in 2022 een voordeel van € 134.000 ten opzichte van de begroting 
Dit voordeel wordt volledig veroorzaakt door lagere kosten (€ 110.000) en hogere inkomsten (€ 24.000) dan geraamd bij de uitvoering van de participatiewerkzaamheden.

Taakveld 6.6, 6.71 en 6.81 (kosten voor de uitvoering van de WMO) geven een voordeel van € 1.362.000 ten opzichte van de raming.
Er is een voordeel op de kosten voor individuele en collectieve voorzieningen WMO en PGB van € 743.000. De stijging van het aantal nieuwe cliënten was lager dan ingeschat en we hebben per cliënt minder zorg en gemiddeld minder zware zorg ingezet.
Daarnaast is er ook een voordeel op Beschermd Wonen (BW) van € 526.000.  De uitvoering en financiering van BW vindt provincie breed plaats. Dit voordeel op BW is te benoemen als incidenteel omdat het voordeel grotendeels samenhangt met de overgang van cliënten naar de WLZ. Het is niet waarschijnlijk dat we in 2023 weer zo’n voordeel op BW hebben.
De eigen bijdrage die inwoners betalen voor het gebruik van WMO-voorzieningen is € 69.000 hoger dan geraamd. De overige kosten laten een voordeel zien van € 24.000.
Van het voordeel op het onderdeel preventievoorzieningen wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan voor € 50.000. Dit om een haalbaarheidsonderzoek OKO (opgroeien in een kansrijke omgeving) in 2023 te kunnen bekostigen

Taakveld 6.72 en 6.82 (kosten voor de uitvoering van Jeugd) geven een voordeel van € 769.000 ten opzichte van de raming.
Er is een voordeel op de kosten voor individuele voorzieningen Jeugd (ZIN en PGB) van € 504.000. Dit voordeel wordt onder andere veroorzaakt door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel in 2022. Door deze aanpassing is de gemeente voor minder kinderen financieel verantwoordelijk. 
Een ander voordeel bij Jeugd van € 143.000 is de afrekening van de gecertificeerde instellingen over 2021. 
Aan procesregie en directe zorgverlening is € 146.000 minder besteed dan begroot. En er zijn in 2022 nog voor € 24.000 aan coronakosten op dit taakveld.

Mutaties in reserves bij dit programma zijn conform de begroting.