Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen, benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Integraal Veiligheidsbeleid Opsterland 2019-2022
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024 OWO-gemeenten
Ontwikkelagenda leefbaarheid

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 0,5 0,5 0,3 0,7 2,3 2,0 1,8 2,3
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 1,7 0,8 0,5 0,8 2,3 1,8 1,3 1,4
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 3,0 1,8 2,0 1,8 4,8 4,5 4,3 4,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 3,4 3,4 4,0 3,5 5,9 6,2 6,0 6,0
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren 8,0 3,0 8,0 * 13,0 11,0 8,0 *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 14 maart 2023

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 1 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 2.049 2.073 2.073 3.087 1.014
Baten 6 25 25 3.541 3.516
Saldo voor bestemming -2.044 -2.048 -2.048 453 2.502
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten - - - - -
Saldo na bestemming -2.044 -2.048 -2.048 453 2.502
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.886 602 2.488
1.2 Openbare orde en veiligheid -163 -149 14
Saldo voor bestemming -2.048 453 2.502
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -2.048 453 2.502

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 €2.502.000 voordeliger dan begroot.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer geeft in 2022 een voordeel van € 2.488.000 ten opzichte van de begroting.

De uitkering vanuit het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geeft een voordeel van € 2.434.000 . Dit is toegelicht in de paragraaf Oekraïne. 

Een deel van het positieve jaarrekeningsaldo 2021 Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.  Voor de gemeente Opsterland geeft dit een niet geraamd voordeel van € 53.000. 

De overige posten zijn per saldo €1.000 (voordeel).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid geeft in 2022 een voordeel van € 14.000 ten opzichte van de begroting.

De APV-vergunningen geven een lagere opbrengst dan begroot. Dit geeft een nadeel van € 8.000.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft veel tijd gevraagd van de medewerkers. Preventieve taken op het gebied van ondermijning, bijvoorbeeld bewustwordingssessies en een communicatiecampagne, zijn blijven liggen.  Dit geeft per saldo een voordeel van € 22.000.