Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Met ons economisch beleid werken we aan een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie. Dat is van belang voor het behoud van de bestaande werkgelegenheid en het creëren van nieuwe. Het MKB, de detailhandel, Recreatie en Toerisme, de agrarische sector en ook de zorgsector zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau.

De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan.

Hoewel de economie zich herstelt zijn de (definitieve) gevolgen van de coronacrisis nog niet geheel duidelijk. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt bieden we informatie, advies en ondersteuning.

Door de drie noordelijke provincies is onder de noemer van Deltaplan voor het Noorden input geleverd aan het kabinet. In samenhang met een positief adviesrapport over de Lelylijn is Zuidoost Friesland daarmee op de noordelijke en landelijke agenda gekomen.  De ruimtelijke en economische potentie van de regio langs de A7-as is nadrukkelijk naar voren gebracht. Wanneer we dit koppelen aan de regionale samenwerking van de Regio Deal Zuidoost Friesland zien we goede perspectieven voor economische ontwikkeling.

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen Overtoom en Tolbaas in Gorredijk zijn bouwrijpe bedrijventerreinen te koop. Op Tolbaas gebeurt dit in combinatie met wonen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding op deze of andere locaties. In de paragraaf Grondbeleid wordt de verantwoording voor dit thema nader toegelicht.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Functiemenging % 46,8% 47,3% 47,9% * 53,3% 53,2% 53,3% *
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners (tussen 15 t/m 64 jaar) 158,2 160,7 167,2 * 151,3 158,4 165,1 *
De functievermengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 14 maart 2023

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 1.223 801 2.265 1.715 -550
Baten 1.407 499 1.991 1.316 -675
Saldo voor bestemming 184 -302 -274 -399 -125
Mutaties reserves
Lasten 180 155 155 225 70
Baten 34 - 35 35 -
Saldo na bestemming 38 -457 -395 -590 -195
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
3.1 Economische ontwikkeling -183 -134 49
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -96 -374 -278
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -72 -33 38
3.4 Economische promotie 77 142 65
Saldo voor bestemming -274 -399 -125
Stortingen reserves
Recreatie en toerisme -155 -225 -70
Totaal stortingen reserves -155 -225 -70
Onttrekkingen reserves
AR-Transformatie Bedrijventerreinen 28 28 -
AR-Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven 7 7 -
Totaal onttrekkingen reserves 35 35 -
Saldo na bestemming -395 -590 -195

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 € 195.000 nadeel 

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling geeft in 2022 een voordeel € 49.000 

In 2022 is gestart met het detailhandelsbeleid (begroot € 20.000). De kosten voor het opstellen van dit plan zijn betaald uit het reguliere budget. Per saldo geeft dit een voordeel van € 20.000.

Jaarlijks worden uren doorbelast aan de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark A7. Deze inkomst was in 2022 niet begroot. Dit geeft een voordeel van € 14.000.

De eindafrekening van de streekagenda geeft per saldo een voordeel van € 15.000.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur geeft in 2022 een nadeel van € 278.000.

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen geeft in 2022 een voordeel van € 38.000 ten opzichte van de begroting.

De afspraken voor de samenwerking onderwijs & bedrijf worden in 2023 afgerond binnen het reguliere budget. Dit geeft in 2022 een voordeel van € 7.000.

Binnen het reguliere beleid van Economische Zaken worden het bedrijvenloket en bedrijfsregelingen verwerkt en afgestemd op de huidige economische situatie.  Dit geeft in 2022 een voordeel van € 28.000. 

Vanuit de resultaatsbestemmingen 2021 (algemene reserve) zijn voorgaande budgetten beschikbaar gesteld. 

Door de lagere opbrengst van reclamebelasting (€ 5.000, taakveld 0.64 belastingen overig) is de bijdrage aan het ondernemersfonds ook lager. Dit geeft een voordeel van € 5.000.

De overige posten bedroegen per saldo € 2.000 nadelig.

Taakveld 3.4 Economische promotie geeft in 2022 een voordeel van € 65.000.

De hogere inkomsten voor toeristenbelasting geven een voordeel van € 47.000. De lagere kosten voor de promotie van recreatie en toerisme in dit taakveld geven een voordeel van € 23.000.  De kosten voor de promotie zijn opgenomen in het reguliere beleid en betaald vanuit taakveld 5.7 recreatie. Beide voordelen (€ 70.000) zijn toegevoegd aan de reserve recreatie en toerisme. 

Het overige nadeel in dit taakveld is € 5.000. 

De mutatie in de reserves (nadelig € 70.000) wordt toegelicht in de taakvelden  3.3. en 3.4.