Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en de aanwezigheid van meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie. Tevens heeft dit netwerk een toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod bereikbaar en betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2021-2025
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn

Terug naar navigatie - De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 3.175 3.414 3.572 3.687 115
Baten 236 188 196 292 96
Saldo voor bestemming -2.939 -3.226 -3.376 -3.395 -19
Mutaties reserves
Lasten 545 - - - -
Baten 521 - - 185 185
Saldo na bestemming -2.963 -3.226 -3.376 -3.210 166
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
2.1 Verkeer en vervoer -3.363 -3.390 -27
2.5 Openbaar vervoer -13 -5 8
Saldo voor bestemming -3.376 -3.395 -19
Stortingen reserves
Onderhoud wegen - - -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Onderhoud wegen 185 185
Totaal onttrekkingen reserves - 185 185
Saldo na bestemming -3.376 -3.210 166

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2022 € 166.000 voordeel .

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer geeft in 2022 een nadeel van € 27.000.

In 2022 is een inhaalslag gemaakt bij het onderhoud van de wegen, dit geeft een nadeel van € 185.000. Deze kosten zijn onttrokken aan de egalisatiereserve onderhoud wegen. 

Als gevolg van de weersomstandigheden zijn de kosten van de gladheidsbestrijding € 43.000 lager dan begroot (voordeel). De afrekening 2022 van de vergoeding zwerfafval geeft een voordeel van € 71.000.  De lagere doorberekende waterschapslasten geven een voordeel van € 24.000.  De overige posten binnen dit taakveld geven een voordeel van € 20.000.  

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer geeft in 2022 een voordeel van € 8.000.

Dit is een overig verschil van € 8.000 (voordeel).

De mutatie in de reserves (€ 185.000 voordelig) wordt toegelicht in taakveld 2.1.