Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met de jaarstukken 2022 leggen wij als college bestuurlijk verantwoording af over wat we in heel 2022 hebben gedaan.  Omdat er de gemeenteraadsverkiezingen waren, was het een gebroken jaar. De eerste maanden waren er nog de 'oude' raad en het 'oude' college. Daarna de 'nieuwe' raad en het 'nieuwe' college.  Wat we gedaan hebben in 2022 is daarom deels gebaseerd op het vorige coalitieakkoord, deels op het nieuwe akkoord.  De basis voor onze verantwoording is echter de begroting 2022. En die is tussentijds niet wezenlijk veranderd. 

Veel van wat we als gemeente in 2022 van plan waren, hebben we kunnen realiseren. Samen met onze inwoners, instellingen en bedrijven. Samen als gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.  Met elkaar - omdat we alleen op die manier samenleving kunnen zijn.  In de jaarstukken vindt u meer in detail de verantwoording op de verschillende beleidsterreinen.

Het jaar 2022 liet ons op een bijzondere manier ervaren hoe belangrijk en waardevol het is om een samenleving te zijn.  En ook hoe moeilijk dat soms is. Corona mag dan wat op de achtergrond geraakt zijn, andere crises kwamen ervoor in de plaats. De oorlog in Oekraïne, de gevolgen voor de energiemarkt, de enorme inflatie. Daarnaast zorgen om het klimaat, het stikstofvraagstuk. Als het spannend wordt, worden tegenstellingen scherper, debatten harder. Daardoorheen is er vaak weinig vertrouwen in ons, als overheid.  Ontwikkelingen die ook hun weerslag hebben in onze eigen gemeente, op onze schaal.

We zien het als onze opgave om, op die lokale schaal, te blijven werken aan het bouwen aan onze samenleving. Een samenleving waarin een betrouwbare overheid eraan meehelpt dat iedereen kan meedoen. Hoe we dat hebben gedaan, kunt u in deze verantwoording over 2022 terugzien.

Financieel sluiten we het jaar positief af, met een resultaat van afgerond € 14,8 mln .  

We kijken uit naar het gesprek met u over deze jaarstukken, in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2023.

Het resultaat op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Het resultaat op hoofdlijnen

De begroting 2022, inclusief alle tussentijdse wijzigingen, ging uit van een verwacht resultaat van € 1,65 miljoen. Dit was verdeeld in bate van € 1,77 mln. incidenteel en een structureel nadeel van € 0,12 mln.

Na het opmaken van de jaarrekening komt het resultaat uit op € 14,8 mln. Een verschil van € 13,15 mln. met het begroot resultaat. Het resultaat is te splitsen in een bate van € 9,45 mln. door incidentele (eenmalige) meevallers en een bate van € 5,35 mln. op de uitvoering van de structurele activiteiten.  Structureel moet in dit geval gelezen worden als "activiteiten, en dus bijbehorende baten en lasten, die elk jaar door de gemeente worden uitgevoerd". Structureel wil dus niet zeggen dat de lasten ook elk jaar hetzelfde zijn. Die kunnen soms hoger en soms lager zijn. Het structurele resultaat is met € 5,35 mln. € 5,47 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Dit is in belangrijke mate veroorzaakt door hogere baten decembercirculaire van € 1,0 mln. en bouwleges van € 0,28 mln. en lagere lasten in het sociaal domein van € 2,6 mln.

Het incidenteel resultaat is met € 9,45 mln. € 7,68 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Hiervan komt € 4,85 mln. uit de vrijval van de reserves onderwijshuisvesting. Deze reserves zijn vrijgevallen omdat de afschrijvingslast voor het IHP 2022, conform raadsvoorstel, volledig in het meerjarenperspectief 2022-2026 is verwerkt. Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen verwachten we € 2,2 mln. meer te ontvangen dan wat er tot heden aan kosten is gemaakt. Ook incidenteel is de opbrengst van € 0,64 mln. uit de verkoop van diverse gronden zoals de Commissieweg 3 in Beetsterzwaag. De kosten van de verwerking van afval vielen € 0,31 mln. lager uit door een lager afvalvolume. Omgekeerd viel de opbrengst van oud papier hoger uit dan begroot. Door de sterk gestegen rente was er een rentevoordeel van € 0,2 mln. Ook kon uit de voorziening wethouderpensioenen € 0,36 mln. vrijvallen.

In de perspectiefbrief 2023 zal worden voorgesteld € 7,1 mln. van het resultaat 2022 in te zetten voor het vormen van een afschrijvingsreserve School Lyndenstein. Met deze reserve kunnen de afschrijvingslasten voor de investering in school Lyndenstein worden gedekt en ontlasten we de begroting in de toekomst structureel met € 170.000,-. Daarnaast zal worden voorgesteld om een egalisatiereserve voor de verduurzaming gemeentelijke gebouwen van € 3 mln. in te stellen. Ook deze reserve zal worden ingezet om investeringen te kunnen plegen zonder dat de bijbehorende afschrijvingslasten de begroting structureel belasten. Deze investeringen zorgen er ook voor dat de structurele energielasten in de meerjarenbegroting kunnen worden verlaagd. Om ook de maatschappelijke gebouwen in gemeentelijk eigendom, zoals dorpshuizen, versneld te kunnen verduurzamen zal een aanvullende dotatie van € 1,1 mln. in het Duurzaamheidsfonds worden voorgesteld. Afsluitend zal in de perspectiefbrief worden voorgesteld om een deel van de overgebleven middelen voor de opvang van Oekraïners apart te zetten in een egalisatiereserve vluchtelingen. Deze reserve kan worden gebruikt voor die kosten voor de opvang van vluchtelingen in de brede zin die niet door het Rijk vergoed worden.

Per programma vindt u de nadere toelichting op zowel de structurele als incidentele baten en lasten. In deze analyse wordt op taakveldniveau benoemd wat de afwijkingen waren voor het programma in kwestie. Dat geldt voor de nadelen én de voordelen. Daarnaast is in het hoofdstuk Jaarrekening in de paragraaf "Overzicht van baten en lasten met toelichting" een algemene toelichting op het resultaat, een cijfermatig overzicht totaal, een cijfermatig overzicht per programma en een volledig overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen.

Financieel overzicht Jaarrekening 2022 (bedragen x € 1.000)
Omschrijving Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 incl. wijzigingen Jaarrekening 2022 Verschil
Saldo baten en lasten 6.200 768 825 9.365 8.540
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -3.264 62 823 5.435 4.612
Saldo 2.936 830 1.648 14.800 13.152
Verdeeld in
Incidenteel saldo -2.716 1.014 1.773 9.454 7.681
Structureel saldo 5.652 -184 -125 5.346 5.471

De controleverklaring

Terug naar navigatie - De controleverklaring

De jaarstukken 2022 zijn door de accountant gecontroleerd. Deze heeft voor de getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wij verwachten dat wij met de beleidsmatige en financiële inhoud van dit document opnieuw een transparante verantwoording hebben afgelegd.

Beetsterzwaag, 6 juni 2023.

 


de secretaris                                         de burgemeester

Sandra van 't Hooge                         Lex Roolvink