Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband zijn daarom wezenlijke onderdelen van gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie. 

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022
Aktualisaasje Frysk Taalbelied – Frysk en Fierder 2014-2018 (actualisatie in 2021)
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016
Beleidsnotitie "Cultuur Promotie wordt Cultuur Evenementen"
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Nota Kansen Benutten 2016-2020
Ontwikkelagenda Leefbaarheid en inclusieve samenleving
Bomenbeleidsplan 2020
Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Terug naar navigatie - We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Zo gaan we dat doen

Thema Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Sport

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 50,9% 53,3% 48,7% 49,3%
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 6.269 6.134 7.398 7.050 -348
Baten 749 427 904 636 -268
Saldo voor bestemming -5.521 -5.706 -6.494 -6.414 80
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 154 125 359 356 -3
Saldo na bestemming -5.367 -5.581 -6.135 -6.058 77
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering -193 -179 15
5.2 Sportaccommodaties -1.493 -1.326 168
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -367 -410 -43
5.4 Musea -69 -67 2
5.5 Cultureel erfgoed -4 -5 -1
5.6 Media -593 -612 -19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.774 -3.816 -42
Saldo voor bestemming -6.494 -6.414 80
Stortingen reserves
Recreatie en toerisme -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Recreatie en toerisme 359 356 -3
Totaal onttrekkingen reserves 359 356 -3
Saldo na bestemming -6.135 -6.058 77

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 een voordeel van € 77.000.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering geeft in 2022 een voordeel van € 15.000

In het coronajaar 2021 konden de buurtsportcoaches niet maximaal ingezet worden, waardoor niet alle subsidiabele uren zijn gebruikt.  Bij de subsidievaststelling in 2022 geeft dit een voordeel van €15.000.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties geeft in 2022 een voordeel van € 168.000 

Het begrote onderhoud op de sportvelden heeft afgelopen jaar niet plaatsgevonden, doordat keuring en inspectie hebben aangetoond dat groot onderhoud van de sportvelden niet nodig is. De behoefte aan groot onderhoud wordt jaarlijks per club en veld bepaald.  Als gevolg van de coronapandemie zijn de velden minder intensief bespeeld dan gebruikelijk, dat is positief voor de staat van onderhoud van het veld. Dit geeft een voordeel van € 140.000. In 2023 wordt een meerjarenplan opgesteld.

De bijdrage aan VV De Sweach voor de nieuwbouw (raadsbesluit 11 oktober 2021) is in 2022 nog niet verstrekt omdat het project nog niet gestart is.  Dit geeft een voordeel van € 60.000. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld.   

Het blijven voldoen aan de veiligheidseisen van de gymmaterialen heeft meer gekost dan begroot. Dit is een nadeel van € 37.000.  

Het overige verschil is € 5.000 (voordeel).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie geeft in 2022 een nadeel van € 43.000

De coronakosten in dit taakveld geven een nadeel van € 52.000. Deze zijn toegelicht in de paragraaf corona. 

 Minder aanvragen voor nieuwe culturele projecten in 2022 geven een voordeel van € 9.000.

Taakveld 5.4 Musea geeft een voordeel van € 2.000

De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. 

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed een nadeel van € 1.000

De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. 

Taakveld 5.6 Media (Bibliotheken) geeft in 2022 een nadeel van € 19.000

De vastgestelde indexatie voor de kosten van de bibliotheek was niet verwerkt in de begroting. Dit geeft een nadeel van € 12.000.

De nagekomen kosten voor de Cultuurcoach 2021 geven een nadeel van € 4.000. Het overige nadeel is € 3.000.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie geeft in 2022 een nadeel van € 42.000

De kosten voor het onderhoud van het openbaar groen geven een nadeel van € 45.000 als gevolg van gestegen inhuurtarieven. 

De lagere kosten voor recreatie en toerisme geven een voordeel van € 3.000, dit voordeel is verwerkt in de reserve recreatie en toerisme.

De gemeentelijke bijdrage aan de herstructurering van de fietspaden Bakkeveen/Wijnjewoude van € 234.000 (raadsbesluit 4 juli 2022, Perspectiefbrief 2022) is verwerkt in de reserve recreatie en toerisme.

De mutatie in de reserves (€ 3.000 nadelig) wordt toegelicht in taakveld 5.7.