Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

We richten ons als gemeente op de gemeentelijke kerntaken. Daarnaast spelen we actief in op initiatieven vanuit de samenleving.

De nieuwe Omgevingswet, die begin 2024 zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al belangrijke beleidsaanzetten gegeven en in het kader van de Omgevingswet gaan we de Omgevingsvisie actualiseren. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 is al beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kan worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie Opsterland. Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en voor afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook biedt het kader voor dorpsvisies, voor het gemeentelijk grondbeleid en voor de keuze van locaties voor woningbouw .

Onze planologische producten (bestemmingsplannen) zijn actueel. Waar nodig is achterstallig onderhoud uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium. Daardoor kan de overgang naar de Omgevingswet goed worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheersverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden geboden. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2015-2030
Woonvisie 2017-2021
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009)
Digitale agenda Opsterland (2015)
Vitaal Opsterland, visie op basisvoorzieningen en accommodaties (2010)
Criteria- en Uitgangspuntennotitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Scenario-notitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Einddocument Vitaal Opsterland 2 (2013)
Jaarverslag 2021 & Programma ruimtelijke plannen 2022
Herwaardering nog niet in exploitatie genomen grond (2012)
Regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2016-2026
Nota grondbeleid (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Wonen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 224 240 261 287^ 250 271 290 317^
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 8 10 7 5 9 9 9 9
Demografische druk 20-64 jaar % 79% 79% 79% 81% 70% 70% 70% 70%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden In euro's 610 622 650 714 665 700 733 823
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden In euro's 712 722 754 823 735 773 810 905
^voorlopig
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 14 maart 2022

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 3.316 2.658 3.298 4.172 874
Baten 4.068 2.709 3.221 4.597 1.376
Saldo voor bestemming 752 51 -77 425 502
Mutaties reserves
Lasten 393 - - 228 228
Baten 166 - 96 96 -
Saldo na bestemming 525 51 19 294 274
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2022 Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Saldo per taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening -333 -231 102
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 879 878 -1
8.3 Wonen en bouwen -623 -221 402
Saldo voor bestemming -77 425 502
Stortingen reserves
Komplannen - -113 -113
Invoering omgevingswet - -115 -115
Totaal stortingen reserves - -228 -228
Onttrekkingen reserves
AR-Kerkenvisie 30 30 -
AR-Geweldig Gorredijk proceskosten 38 38 -
AR-Ontwikkelagenda leefbaarheid 28 28 -
Totaal onttrekkingen reserves 96 96 -
Saldo na bestemming 19 294 274

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma geeft in 2022 een voordeel van € 274.000 

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening geeft in 2022 een voordeel van € 102.000

Het voordeel op dit taakveld wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor bestemmingsplannen (€ 83.000 voordeel, inclusief kerkenvisie) en niet geraamde inkomsten voor wijzigingen in bestemmingplannen (€30.000 voordeel).  Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 voor doeluitkering van het Rijk voor de kerkenvisie €30.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de algemene reserve. De kerkenvisie wordt in 2023 afgerond. De niet bestede middelen worden verwerkt in de egalisatiereserve (€ 113.000) van dit taakveld.  

Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 voor de proceskosten van Geweldig Gorredijk € 38.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de reserve. Dit budget is in 2022 volledig besteed.  De uitgaven voor de proceskosten van Geweldig Gorredijk waren € 11.000 hoger dan begroot. Dit is een nadeel. 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) geeft in 2022 een nadeel van € 1.000

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen geeft in 2022 een voordeel van € 402.000

Meer leges inkomsten van omgevingsvergunningen geeft een voordeel van € 257.000 op dit taakveld.

Door het aanvullende budget voor de Omgevingswet uit de Septembercirculaire (€ 201.000, raadsbesluit 7 november 2022) heeft de implementatie van de Omgevingswet minder gekost dan begroot. Dit voordeel (€ 115.000) is toegevoegd aan de reserve Invoering Omgevingswet.

Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 voor Ontwikkelagenda leefbaarheid € 28.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de reserve. Dit budget is in 2022 nagenoeg besteed.

Het overige voordeel van € 30.000 bestaat hoofdzakelijk uit niet benutte afschrijvingslasten voor de herinrichting van De Vlecke in Gorredijk. In de begroting was er rekening mee gehouden dat dit project al afgerond zou zijn en dat in 2022 de eerste afschrijvingslasten geboekte zouden worden.

De mutatie in de reserves (nadelig € 228.000) wordt toegelicht in taakveld 8.1 en 8.3.