Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Begroting 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Begrotingsstrategie
    3. Blz. 7 Vaststellen begroting
    4. Blz. 8 Financieel beeld
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente
       1. Blz. 15 Wij dragen met de Regio Deal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart
       2. Blz. 16 Wij voeren de ontwikkelagenda's uit
      2. Blz. 17 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.
       1. Blz. 18 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
       2. Blz. 19 Wij organiseren verkiezingen
      3. Blz. 20 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 21 Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG
      4. Blz. 22 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 23 De raad houdt sturing op verbonden partijen
       2. Blz. 24 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 25 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
    4. Blz. 26 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 27 Doelstellingen
      1. Blz. 28 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 29 Invoeren van Anders werken daar waar het past
       2. Blz. 30 Visie strategisch vastgoed
       3. Blz. 31 Wij versterken het opdrachtgeverschap
      2. Blz. 32 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 33 In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024
       2. Blz. 34 Waardering van de dienstverlening
    5. Blz. 35 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 36 Verbonden partijen
    7. Blz. 37 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 38 Onvoorzien
    9. Blz. 39 Wat mag het kosten
    10. Blz. 40 Resultaat programma
    11. Blz. 41 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 42 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 43 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 44 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 45 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 46 Doelstellingen
      1. Blz. 47 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 48 We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden
      2. Blz. 49 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
       1. Blz. 50 Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit
      3. Blz. 51 Wij voorkomen en verminderen overlast
       1. Blz. 52 Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen
    4. Blz. 53 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 54 Verbonden partijen
    6. Blz. 55 Wat mag het kosten
    7. Blz. 56 Resultaat programma
    8. Blz. 57 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 58 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 59 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 60 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 61 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 62 Doelstellingen
      1. Blz. 63 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.
       1. Blz. 64 Wij onderzoeken de mogelijkheid van een fietssnelweg tussen Drachten en Heerenveen
       2. Blz. 65 Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten
      2. Blz. 66 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 67 Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in
    4. Blz. 68 Verbonden partijen
    5. Blz. 69 Wat mag het kosten
    6. Blz. 70 Resultaat programma
    7. Blz. 71 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 72 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 73 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 74 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 75 Thema Werken
     1. Blz. 76 Doelstellingen
      1. Blz. 77 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 78 Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers
       2. Blz. 79 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.
      2. Blz. 80 Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt
      3. Blz. 81 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 82 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 83 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
     2. Blz. 84 Verbonden partijen
    4. Blz. 85 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 86 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
    5. Blz. 87 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 88 Wat mag het kosten
    7. Blz. 89 Resultaat programma
    8. Blz. 90 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 91 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 92 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 93 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 94 Thema Onderwijs
     1. Blz. 95 Doelstellingen
      1. Blz. 96 We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs
       1. Blz. 97 Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren
      2. Blz. 98 We zorgen dat onderwijs bereikbaar is
       1. Blz. 99 We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
       2. Blz. 100 Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen
      3. Blz. 101 Wij dringen laaggeletterdheid terug
      4. Blz. 102 Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten
      5. Blz. 103 Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats
      6. Blz. 104 Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen
       1. Blz. 105 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
       2. Blz. 106 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
       3. Blz. 107 Multifunctionele accommodatie de Tynje
       4. Blz. 108 Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp
       5. Blz. 109 Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit
    4. Blz. 110 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 111 Wat mag het kosten
    6. Blz. 112 Resultaat programma
    7. Blz. 113 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 114 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 115 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 116 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 117 Thema Cultuur
     1. Blz. 118 Doelstellingen
      1. Blz. 119 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 120 Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving
       2. Blz. 121 Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken.
       3. Blz. 122 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
      2. Blz. 123 Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde
       1. Blz. 124 Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke
    4. Blz. 125 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 126 Doelstellingen
      1. Blz. 127 We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie
       1. Blz. 128 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       2. Blz. 129 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       3. Blz. 130 Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband
       4. Blz. 131 We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden
       5. Blz. 132 We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband
       6. Blz. 133 We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden.
     2. Blz. 134 Verbonden partijen
    5. Blz. 135 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 136 Doelstellingen
      1. Blz. 137 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 138 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 139 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
       3. Blz. 140 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      2. Blz. 141 In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat
       1. Blz. 142 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
      3. Blz. 143 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 144 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 145 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     2. Blz. 146 Verbonden partijen
    6. Blz. 147 Thema Sport
     1. Blz. 148 Doelstellingen
      1. Blz. 149 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 150 Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport
       2. Blz. 151 Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân
    7. Blz. 152 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 153 Wat mag het kosten
    9. Blz. 154 Resultaat programma
    10. Blz. 155 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 156 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 157 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 158 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 159 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 160 Doelstellingen
      1. Blz. 161 We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening
       1. Blz. 162 Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen
       2. Blz. 163 We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën
       3. Blz. 164 Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen
      2. Blz. 165 We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%
       1. Blz. 166 We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat
      3. Blz. 167 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden
       1. Blz. 168 Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op
       2. Blz. 169 We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart
       3. Blz. 170 We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen
       4. Blz. 171 Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak
       5. Blz. 172 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter
       6. Blz. 173 Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek
      4. Blz. 174 Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert
       1. Blz. 175 Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering
       2. Blz. 176 Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages
      5. Blz. 177 Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%
       1. Blz. 178 Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket
      6. Blz. 179 Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
       1. Blz. 180 We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring
       2. Blz. 181 We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen
       3. Blz. 182 Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week
      7. Blz. 183 Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren
       1. Blz. 184 Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso
     2. Blz. 185 Verbonden partijen
    4. Blz. 186 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 187 Doelstellingen
      1. Blz. 188 We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren
       1. Blz. 189 Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet
      2. Blz. 190 Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen
       1. Blz. 191 We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen
       2. Blz. 192 We informeren inwoners over technische hulpmiddelen
       3. Blz. 193 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
       4. Blz. 194 We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk
       5. Blz. 195 Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn
      3. Blz. 196 Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen
       1. Blz. 197 We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden
      4. Blz. 198 Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen
       1. Blz. 199 We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen
     2. Blz. 200 Verbonden partijen
    5. Blz. 201 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 202 Doelstellingen
      1. Blz. 203 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 204 We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
       2. Blz. 205 We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren
       3. Blz. 206 We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018
       4. Blz. 207 We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs
      2. Blz. 208 Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg
       1. Blz. 209 De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld
       2. Blz. 210 In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement
       3. Blz. 211 We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen
       4. Blz. 212 We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is
      3. Blz. 213 Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen
     2. Blz. 214 Verbonden partijen
    6. Blz. 215 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 216 Doelstellingen
      1. Blz. 217 In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 218 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's
      2. Blz. 219 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen
       1. Blz. 220 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       2. Blz. 221 We zetten een dorpsregisseur in
       3. Blz. 222 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 223 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 224 Wat mag het kosten
    9. Blz. 225 Resultaat programma
    10. Blz. 226 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 227 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 228 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 229 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 230 Thema Milieu
     1. Blz. 231 Doelstellingen
      1. Blz. 232 Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig
       1. Blz. 233 Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan
      2. Blz. 234 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 235 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 236 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
     2. Blz. 237 Verbonden partijen
    4. Blz. 238 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 239 Doelstellingen
      1. Blz. 240 De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016
       1. Blz. 241 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug
       2. Blz. 242 Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022
       3. Blz. 243 Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit
       4. Blz. 244 Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik
      2. Blz. 245 Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen
       1. Blz. 246 Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren
       2. Blz. 247 Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten
     2. Blz. 248 Verbonden partijen
    5. Blz. 249 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 250 Doelstellingen
      1. Blz. 251 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 252 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 253 Wij kopen 100% duurzaam in
       3. Blz. 254 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar
      2. Blz. 255 Eind 2021 is er een warmtetransitievisie voor onze gemeente
       1. Blz. 256 Samen met de dorpen inventariseren we de beste alternatieven voor aardgas als warmtebron en stellen de warmtetransitievisie op
       2. Blz. 257 We werken op basis van een startnotitie een plan van aanpak uit
      3. Blz. 258 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 259 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       2. Blz. 260 We richten een eigen energiebedrijf op
       3. Blz. 261 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
      4. Blz. 262 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 263 We monitoren het energiegedrag van onze inwoners
       2. Blz. 264 We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers
       3. Blz. 265 We voeren een communicatiecampagne uit
       4. Blz. 266 Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen
       5. Blz. 267 Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit
       6. Blz. 268 Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen
    6. Blz. 269 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 270 Wat mag het kosten
    8. Blz. 271 Resultaat programma
    9. Blz. 272 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 273 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 274 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 275 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 276 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 277 Doelstellingen
      1. Blz. 278 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 279 Borgen erfgoed 2020-2021
       2. Blz. 280 Invoering omgevingswet
       3. Blz. 281 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       4. Blz. 282 Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021
       5. Blz. 283 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2021
    4. Blz. 284 Thema Wonen
     1. Blz. 285 Doelstellingen
      1. Blz. 286 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat
       1. Blz. 287 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen
       2. Blz. 288 Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie
     2. Blz. 289 Verbonden partijen
    5. Blz. 290 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 291 Doelstellingen
      1. Blz. 292 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
    6. Blz. 293 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 294 Wat mag het kosten
    8. Blz. 295 Resultaat programma
    9. Blz. 296 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 297 Paragrafen
    1. Blz. 298 Lokale heffingen
     1. Blz. 299 Lokale heffingen
     2. Blz. 300 Afval en Riolering
     3. Blz. 301 Omgevingsvergunningen
     4. Blz. 302 Lokale lastendruk
    2. Blz. 303 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 304 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 305 Kengetallen
    3. Blz. 306 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 307 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 308 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 309 Riolering
     4. Blz. 310 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 311 Groen
     6. Blz. 312 Gebouwen
     7. Blz. 313 Openbare verlichting
    4. Blz. 314 Financiering
     1. Blz. 315 Financiering
    5. Blz. 316 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 317 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 318 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 319 Organisatieontwikkeling
     4. Blz. 320 Professionalisering van de organisatie
    6. Blz. 321 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 322 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 323 Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 324 Ad 2 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 325 Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 326 Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 327 Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 328 Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 329 Verbonden partijen
     1. Blz. 330 Verbonden partijen
     2. Blz. 331 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 332 Grondbeleid
     1. Blz. 333 Grondbeleid
     2. Blz. 334 Ontwikkelingen grondbedrijf
    9. Blz. 335 Projecten
     1. Blz. 336 Inleiding
     2. Blz. 337 MFA de Tynje
     3. Blz. 338 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
     4. Blz. 339 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
    10. Blz. 340 OWO samenwerking
     1. Blz. 341 Bestuursovereenkomst
     2. Blz. 342 OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking
     3. Blz. 343 Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf)
     4. Blz. 344 Digitalisering
     5. Blz. 345 Monitoring uitgaven zorg
     6. Blz. 346 Invoering omgevingswet
     7. Blz. 347 WOZ-waarden op basis van oppervlakte
     8. Blz. 348 Aanbesteding
     9. Blz. 349 Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf)
     10. Blz. 350 Informatisering en Automatisering (I&A)
     11. Blz. 351 Documentaire Informatievoorziening (DIV)
     12. Blz. 352 Inkoop
     13. Blz. 353 Verzekeringen
     14. Blz. 354 Financiële administratie
     15. Blz. 355 Personeels- en salarisadministratie
     16. Blz. 356 Nieuwe ontwikkelingen
     17. Blz. 357 Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland)
     18. Blz. 358 Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving
     19. Blz. 359 Omgevingswet
   12. Blz. 360 Financiële begroting
    1. Blz. 361 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 362 Totaaloverzicht per programma
     2. Blz. 363 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 364 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     4. Blz. 365 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
     5. Blz. 366 Programma 1 | Veiligheid
     6. Blz. 367 Programma 2 | Verkeer en vervoer
     7. Blz. 368 Programma 3 | Economie
     8. Blz. 369 Programma 4 | Onderwijs
     9. Blz. 370 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 371 Programma 6 | Sociaal domein
     11. Blz. 372 Programma 7 | Volksgezondheid
     12. Blz. 373 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 374 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 375 Balans
     2. Blz. 376 EMU-Saldo
     3. Blz. 377 Reserves
     4. Blz. 378 Voorzieningen
     5. Blz. 379 Incidentele baten en lasten
   13. Blz. 380 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 381 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap