Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Begrotingsstrategie Blz. 10  
Vaststellen begroting Blz. 11  
Financieel beeld Blz. 12  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 13  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 14  
Kaderstellende documenten Blz. 15  
Thema Bestuur Blz. 16  
Doelstellingen Blz. 17  
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 18  
Wij dragen met de Regio Deal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart Blz. 19  
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 20  
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 21  
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 22  
Wij organiseren verkiezingen Blz. 23  
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 24  
Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG Blz. 25  
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 26  
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 27  
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 28  
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 29  
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 30  
Doelstellingen Blz. 31  
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 32  
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 33  
Visie strategisch vastgoed Blz. 34  
Wij versterken het opdrachtgeverschap Blz. 35  
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 36  
In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024 Blz. 37  
Waardering van de dienstverlening Blz. 38  
Beleidsindicatoren Blz. 39  
Verbonden partijen Blz. 40  
Vennootschapsbelasting Blz. 41  
Onvoorzien Blz. 42  
Wat mag het kosten Blz. 43  
Resultaat programma Blz. 44  
Toelichting op de financiën Blz. 45  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 46  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 47  
Kaderstellende documenten Blz. 48  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 49  
Doelstellingen Blz. 50  
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 51  
We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden Blz. 52  
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 53  
Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 54  
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 55  
Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen Blz. 56  
Beleidsindicatoren Blz. 57  
Verbonden partijen Blz. 58  
Wat mag het kosten Blz. 59  
Resultaat programma Blz. 60  
Toelichting op de financiën Blz. 61  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 62  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 63  
Kaderstellende documenten Blz. 64  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 67  
Wij onderzoeken de mogelijkheid van een fietssnelweg tussen Drachten en Heerenveen Blz. 68  
Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten Blz. 69  
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 70  
Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in Blz. 71  
Verbonden partijen Blz. 72  
Wat mag het kosten Blz. 73  
Resultaat programma Blz. 74  
Toelichting op de financiën Blz. 75  
Programma 3 | Economie Blz. 76  
Programma 3 | Economie Blz. 77  
Kaderstellende documenten Blz. 78  
Thema Werken Blz. 79  
Doelstellingen Blz. 80  
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 81  
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 82  
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 83  
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 84  
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 85  
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 86  
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 87  
Verbonden partijen Blz. 88  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 89  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Wat mag het kosten Blz. 92  
Resultaat programma Blz. 93  
Toelichting op de financiën Blz. 94  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 95  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 96  
Kaderstellende documenten Blz. 97  
Thema Onderwijs Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 100  
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 101  
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 102  
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 103  
Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen Blz. 104  
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 105  
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 106  
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 107  
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 108  
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 109  
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 110  
Multifunctionele accommodatie de Tynje Blz. 111  
Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp Blz. 112  
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 113  
Beleidsindicatoren Blz. 114  
Wat mag het kosten Blz. 115  
Resultaat programma Blz. 116  
Toelichting op de financiën Blz. 117  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 118  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 119  
Kaderstellende documenten Blz. 120  
Thema Cultuur Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 123  
Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 124  
Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken. Blz. 125  
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 126  
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 127  
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 128  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 131  
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 132  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 133  
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 134  
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 135  
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 136  
We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden. Blz. 137  
Verbonden partijen Blz. 138  
Thema Openbaar groen Blz. 139  
Doelstellingen Blz. 140  
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 141  
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 142  
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 143  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 144  
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 145  
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 146  
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 147  
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 148  
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 149  
Verbonden partijen Blz. 150  
Thema Sport Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 153  
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 154  
Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân Blz. 155  
Beleidsindicatoren Blz. 156  
Wat mag het kosten Blz. 157  
Resultaat programma Blz. 158  
Toelichting op de financiën Blz. 159  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 160  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 161  
Kaderstellende documenten Blz. 162  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 163  
Doelstellingen Blz. 164  
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 165  
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 166  
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 167  
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 168  
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 169  
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 170  
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 171  
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 172  
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 173  
We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen Blz. 174  
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 175  
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 176  
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 177  
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 178  
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 179  
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 180  
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 181  
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 182  
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 183  
We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring Blz. 184  
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 185  
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 186  
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 187  
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 188  
Verbonden partijen Blz. 189  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 190  
Doelstellingen Blz. 191  
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 192  
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 193  
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 194  
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 195  
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 196  
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 197  
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 198  
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 199  
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 200  
We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden Blz. 201  
Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 202  
We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen Blz. 203  
Verbonden partijen Blz. 204  
Thema Jeugdhulp Blz. 205  
Doelstellingen Blz. 206  
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 207  
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Blz. 208  
We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren Blz. 209  
We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018 Blz. 210  
We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs Blz. 211  
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 212  
De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld Blz. 213  
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement Blz. 214  
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen Blz. 215  
We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is Blz. 216  
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 217  
Verbonden partijen Blz. 218  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 221  
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's Blz. 222  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 223  
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 224  
We zetten een dorpsregisseur in Blz. 225  
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 226  
Beleidsindicatoren Blz. 227  
Wat mag het kosten Blz. 228  
Resultaat programma Blz. 229  
Toelichting op de financiën Blz. 230  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 231  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 232  
Kaderstellende documenten Blz. 233  
Thema Milieu Blz. 234  
Doelstellingen Blz. 235  
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 236  
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 237  
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 238  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 239  
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 240  
Verbonden partijen Blz. 241  
Thema Gezonde samenleving Blz. 242  
Doelstellingen Blz. 243  
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 244  
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 245  
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 246  
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 247  
Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik Blz. 248  
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 249  
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 250  
Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten Blz. 251  
Verbonden partijen Blz. 252  
Thema Duurzaamheid Blz. 253  
Doelstellingen Blz. 254  
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 255  
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 256  
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 257  
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar Blz. 258  
Eind 2021 is er een warmtetransitievisie voor onze gemeente Blz. 259  
Samen met de dorpen inventariseren we de beste alternatieven voor aardgas als warmtebron en stellen de warmtetransitievisie op Blz. 260  
We werken op basis van een startnotitie een plan van aanpak uit Blz. 261  
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 262  
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 263  
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 264  
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 265  
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 266  
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 267  
We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers Blz. 268  
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 269  
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 270  
Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit Blz. 271  
Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen Blz. 272  
Beleidsindicatoren Blz. 273  
Wat mag het kosten Blz. 274  
Resultaat programma Blz. 275  
Toelichting op de financiën Blz. 276  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 277  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 278  
Kaderstellende documenten Blz. 279  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 282  
Borgen erfgoed 2020-2021 Blz. 283  
Invoering omgevingswet Blz. 284  
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 285  
Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 286  
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2021 Blz. 287  
Thema Wonen Blz. 288  
Doelstellingen Blz. 289  
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat Blz. 290  
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen Blz. 291  
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 292  
Verbonden partijen Blz. 293  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 294  
Doelstellingen Blz. 295  
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 296  
Beleidsindicatoren Blz. 297  
Wat mag het kosten Blz. 298  
Resultaat programma Blz. 299  
Toelichting op de financiën Blz. 300  
Paragrafen Blz. 301  
Lokale heffingen Blz. 302  
Lokale heffingen Blz. 303  
Afval en Riolering Blz. 304  
Omgevingsvergunningen Blz. 305  
Lokale lastendruk Blz. 306  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 307  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 308  
Kengetallen Blz. 309  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 310  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 311  
Wegen en verhardingen Blz. 312  
Riolering Blz. 313  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 314  
Groen Blz. 315  
Gebouwen Blz. 316  
Openbare verlichting Blz. 317  
Financiering Blz. 318  
Financiering Blz. 319  
Bedrijfsvoering Blz. 320  
Bedrijfsvoering Blz. 321  
Kaderstellende documenten Blz. 322  
Organisatieontwikkeling Blz. 323  
Professionalisering van de organisatie Blz. 324  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 325  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 326  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 327  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 328  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 329  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 330  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 331  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 332  
Verbonden partijen Blz. 333  
Verbonden partijen Blz. 334  
Overzicht verbonden partijen Blz. 335  
Grondbeleid Blz. 336  
Grondbeleid Blz. 337  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 338  
Projecten Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
MFA de Tynje Blz. 341  
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 342  
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 343  
OWO samenwerking Blz. 344  
Bestuursovereenkomst Blz. 345  
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 346  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 347  
Digitalisering Blz. 348  
Monitoring uitgaven zorg Blz. 349  
Invoering omgevingswet Blz. 350  
WOZ-waarden op basis van oppervlakte Blz. 351  
Aanbesteding Blz. 352  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 353  
Informatisering en Automatisering (I&A) Blz. 354  
Documentaire Informatievoorziening (DIV) Blz. 355  
Inkoop Blz. 356  
Verzekeringen Blz. 357  
Financiële administratie Blz. 358  
Personeels- en salarisadministratie Blz. 359  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 360  
Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland) Blz. 361  
Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Blz. 362  
Omgevingswet Blz. 363  
Financiële begroting Blz. 364  
Overzicht van baten en lasten Blz. 365  
Totaaloverzicht per programma Blz. 366  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 367  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 368  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 369  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 370  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 371  
Programma 3 | Economie Blz. 372  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 373  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 374  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 375  
Programma 7 | Volksgezondheid Blz. 376  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 377  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 378  
Balans Blz. 379  
EMU-Saldo Blz. 380  
Reserves Blz. 381  
Voorzieningen Blz. 382  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 383  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 384  
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 385