Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Begrotingsstrategie Blz. 6
Vaststellen begroting Blz. 7
Financieel beeld Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Kaderstellende documenten Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 14
Wij dragen met de Regio Deal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart Blz. 15
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 16
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 17
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 18
Wij organiseren verkiezingen Blz. 19
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 20
Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG Blz. 21
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 22
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 23
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 24
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 25
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 26
Doelstellingen Blz. 27
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 28
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 29
Visie strategisch vastgoed Blz. 30
Wij versterken het opdrachtgeverschap Blz. 31
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 32
In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024 Blz. 33
Waardering van de dienstverlening Blz. 34
Beleidsindicatoren Blz. 35
Verbonden partijen Blz. 36
Vennootschapsbelasting Blz. 37
Onvoorzien Blz. 38
Wat mag het kosten Blz. 39
Resultaat programma Blz. 40
Toelichting op de financiën Blz. 41
Programma 1 | Veiligheid Blz. 42
Programma 1 | Veiligheid Blz. 43
Kaderstellende documenten Blz. 44
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 47
We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden Blz. 48
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 49
Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 50
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 51
Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen Blz. 52
Beleidsindicatoren Blz. 53
Verbonden partijen Blz. 54
Wat mag het kosten Blz. 55
Resultaat programma Blz. 56
Toelichting op de financiën Blz. 57
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 58
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 59
Kaderstellende documenten Blz. 60
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 63
Wij onderzoeken de mogelijkheid van een fietssnelweg tussen Drachten en Heerenveen Blz. 64
Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten Blz. 65
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 66
Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in Blz. 67
Verbonden partijen Blz. 68
Wat mag het kosten Blz. 69
Resultaat programma Blz. 70
Toelichting op de financiën Blz. 71
Programma 3 | Economie Blz. 72
Programma 3 | Economie Blz. 73
Kaderstellende documenten Blz. 74
Thema Werken Blz. 75
Doelstellingen Blz. 76
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 77
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 78
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 79
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 80
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 81
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 82
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 83
Verbonden partijen Blz. 84
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 85
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Wat mag het kosten Blz. 88
Resultaat programma Blz. 89
Toelichting op de financiën Blz. 90
Programma 4 | Onderwijs Blz. 91
Programma 4 | Onderwijs Blz. 92
Kaderstellende documenten Blz. 93
Thema Onderwijs Blz. 94
Doelstellingen Blz. 95
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 96
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 97
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 98
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 99
Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen Blz. 100
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 101
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 102
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 103
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 104
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 105
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 106
Multifunctionele accommodatie de Tynje Blz. 107
Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp Blz. 108
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 109
Beleidsindicatoren Blz. 110
Wat mag het kosten Blz. 111
Resultaat programma Blz. 112
Toelichting op de financiën Blz. 113
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 114
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 115
Kaderstellende documenten Blz. 116
Thema Cultuur Blz. 117
Doelstellingen Blz. 118
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 119
Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 120
Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken. Blz. 121
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 122
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 123
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 124
Thema Toerisme en recreatie Blz. 125
Doelstellingen Blz. 126
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 127
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 128
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 129
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 130
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 131
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 132
We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden. Blz. 133
Verbonden partijen Blz. 134
Thema Openbaar groen Blz. 135
Doelstellingen Blz. 136
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 137
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 138
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 139
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 140
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 141
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 142
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 143
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 144
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 145
Verbonden partijen Blz. 146
Thema Sport Blz. 147
Doelstellingen Blz. 148
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 149
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 150
Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân Blz. 151
Beleidsindicatoren Blz. 152
Wat mag het kosten Blz. 153
Resultaat programma Blz. 154
Toelichting op de financiën Blz. 155
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 156
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 157
Kaderstellende documenten Blz. 158
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 159
Doelstellingen Blz. 160
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 161
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 162
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 163
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 164
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 165
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 166
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 167
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 168
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 169
We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen Blz. 170
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 171
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 172
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 173
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 174
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 175
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 176
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 177
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 178
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 179
We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring Blz. 180
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 181
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 182
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 183
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 184
Verbonden partijen Blz. 185
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 186
Doelstellingen Blz. 187
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 188
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 189
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 190
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 191
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 192
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 193
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 194
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 195
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 196
We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden Blz. 197
Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 198
We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen Blz. 199
Verbonden partijen Blz. 200
Thema Jeugdhulp Blz. 201
Doelstellingen Blz. 202
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 203
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Blz. 204
We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren Blz. 205
We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018 Blz. 206
We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs Blz. 207
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 208
De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld Blz. 209
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement Blz. 210
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen Blz. 211
We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is Blz. 212
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 213
Verbonden partijen Blz. 214
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 215
Doelstellingen Blz. 216
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 217
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's Blz. 218
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 219
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 220
We zetten een dorpsregisseur in Blz. 221
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 222
Beleidsindicatoren Blz. 223
Wat mag het kosten Blz. 224
Resultaat programma Blz. 225
Toelichting op de financiën Blz. 226
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 227
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 228
Kaderstellende documenten Blz. 229
Thema Milieu Blz. 230
Doelstellingen Blz. 231
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 232
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 233
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 234
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 235
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 236
Verbonden partijen Blz. 237
Thema Gezonde samenleving Blz. 238
Doelstellingen Blz. 239
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 240
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 241
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 242
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 243
Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik Blz. 244
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 245
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 246
Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten Blz. 247
Verbonden partijen Blz. 248
Thema Duurzaamheid Blz. 249
Doelstellingen Blz. 250
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 251
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 252
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 253
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar Blz. 254
Eind 2021 is er een warmtetransitievisie voor onze gemeente Blz. 255
Samen met de dorpen inventariseren we de beste alternatieven voor aardgas als warmtebron en stellen de warmtetransitievisie op Blz. 256
We werken op basis van een startnotitie een plan van aanpak uit Blz. 257
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 258
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 259
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 260
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 261
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 262
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 263
We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers Blz. 264
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 265
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 266
Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit Blz. 267
Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen Blz. 268
Beleidsindicatoren Blz. 269
Wat mag het kosten Blz. 270
Resultaat programma Blz. 271
Toelichting op de financiën Blz. 272
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 273
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 274
Kaderstellende documenten Blz. 275
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 276
Doelstellingen Blz. 277
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 278
Borgen erfgoed 2020-2021 Blz. 279
Invoering omgevingswet Blz. 280
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 281
Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 282
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2021 Blz. 283
Thema Wonen Blz. 284
Doelstellingen Blz. 285
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat Blz. 286
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen Blz. 287
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 288
Verbonden partijen Blz. 289
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 290
Doelstellingen Blz. 291
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 292
Beleidsindicatoren Blz. 293
Wat mag het kosten Blz. 294
Resultaat programma Blz. 295
Toelichting op de financiën Blz. 296
Paragrafen Blz. 297
Lokale heffingen Blz. 298
Lokale heffingen Blz. 299
Afval en Riolering Blz. 300
Omgevingsvergunningen Blz. 301
Lokale lastendruk Blz. 302
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 303
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 304
Kengetallen Blz. 305
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 306
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 307
Wegen en verhardingen Blz. 308
Riolering Blz. 309
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 310
Groen Blz. 311
Gebouwen Blz. 312
Openbare verlichting Blz. 313
Financiering Blz. 314
Financiering Blz. 315
Bedrijfsvoering Blz. 316
Bedrijfsvoering Blz. 317
Kaderstellende documenten Blz. 318
Organisatieontwikkeling Blz. 319
Professionalisering van de organisatie Blz. 320
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 321
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 322
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 323
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 324
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 325
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 326
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 327
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 328
Verbonden partijen Blz. 329
Verbonden partijen Blz. 330
Overzicht verbonden partijen Blz. 331
Grondbeleid Blz. 332
Grondbeleid Blz. 333
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 334
Projecten Blz. 335
Inleiding Blz. 336
MFA de Tynje Blz. 337
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 338
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 339
OWO samenwerking Blz. 340
Bestuursovereenkomst Blz. 341
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 342
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 343
Digitalisering Blz. 344
Monitoring uitgaven zorg Blz. 345
Invoering omgevingswet Blz. 346
WOZ-waarden op basis van oppervlakte Blz. 347
Aanbesteding Blz. 348
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 349
Informatisering en Automatisering (I&A) Blz. 350
Documentaire Informatievoorziening (DIV) Blz. 351
Inkoop Blz. 352
Verzekeringen Blz. 353
Financiële administratie Blz. 354
Personeels- en salarisadministratie Blz. 355
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 356
Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland) Blz. 357
Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Blz. 358
Omgevingswet Blz. 359
Financiële begroting Blz. 360
Overzicht van baten en lasten Blz. 361
Totaaloverzicht per programma Blz. 362
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 363
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 364
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 365
Programma 1 | Veiligheid Blz. 366
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 367
Programma 3 | Economie Blz. 368
Programma 4 | Onderwijs Blz. 369
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 370
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 371
Programma 7 | Volksgezondheid Blz. 372
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 373
Uiteenzetting financiële positie Blz. 374
Balans Blz. 375
EMU-Saldo Blz. 376
Reserves Blz. 377
Voorzieningen Blz. 378
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 379
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 380
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 381
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap