Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen, benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,3

1,6

2,2

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,8

2,0

2,5

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,0

4,3

4,9

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,0

5,8

5,8

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

81

94

132

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2019

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 1.881 1.922 2.073 2.129 2.175 2.235
Baten 22 45 25 25 25 25
Saldo van baten en lasten -1.859 -1.877 -2.049 -2.104 -2.151 -2.210

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 1 reserves meegenomen.

Programma 1 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -2.049 -1.877
Reservemutaties - -
Resultaat na reservemutaties -2.049 -1.877 171

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2021 € 171.000 nadeliger dan in 2020.

De kosten van dit programma zijn gestegen door een hogere bijdrage van € 147.000 aan Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel brandweer en rampenbestrijding. Dit om aan te sluiten met de vastgestelde begroting 2021 van de VRF. 

De in de begroting 2020 vastgestelde bezuiniging op extra verkeerseducatie in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid bouwt in 2021 af van € 35.000 naar € 25.000. Dit geeft € 10.000 hogere kosten in 2021. 

Verder was er nog een nadeel van € 20.000 omdat de opbrengst vergunningverlening APV naar beneden is bijgesteld op basis van de ervaringscijfers van de laatste jaren. 

Daarnaast is als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten op dit programma een voordelig effect van € 12.000 ten opzichte van 2020 (zie ook de toelichting bij programma 0).