Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2-uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en gebruikmaken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009)
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005)
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011)
Milieuprogramma 2011-2015 (2011)
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009)
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (GRP)
Handhavingsbeleidsplan 2014-2018
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Ontwikkelagenda's Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland
Omgevingsvisie 2015-2030
Uitvoeringsplan Energietransitie
Zonneplan Opsterland

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren

Terug naar navigatie - We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren

Een gezonde flora en fauna is nog steeds een belangrijke kwaliteit van de gemeente Opsterland. In het kader van de Omgevingswet zal het voorkomen van lichthinder verder geïmplementeerd worden.

--

Het voorkomen van lichthinder is een belangrijke uitgangspunt in ons milieuprogramma. Duisternis zien we als een belangrijke pijler voor gezonde Flora en Fauna.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.
Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Terug naar navigatie - De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

De ervaren gezondheid in gemeente Opsterland is relatief hoog. Om ervoor te zorgen dat deze ervaren gezondheid minimaal gelijk blijft ten opzichte van 2016, voeren we verschillende programma's uit:

  • met het landelijke programma GIDS zetten we in op het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Gorredijk. Dit doen we onder andere in het kader van de pilot 'Vitale Regio';
  • we investeren in preventieve programma's voor gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen. Dit doen we onder andere doordat we sinds 1 juni 2018 zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van Jongeren Op Gezond Gewicht- gemeenten voor een periode van drie jaar;
  • we sluiten ons aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van Rookvrije Generatie en stellen een actieplan op om alle schoolpleinen, sportverenigingen en speeltuinen en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken;
  • we voeren het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022 uit;
  • we zetten buurtsportcoaches in. 
G

We zetten het programma Jongeren Op Gezond Gewicht in. In de zomer 2021 evalueren we het programma JOGG en bepalen we het vervolg voor de komende periode.

Binnen het programma Vitale Regio Fryslân implementeren we de methodiek Mobility Mentoring. 

We integreren het actieplan rookvrije generatie in de preventienotitie en voeren de activiteiten uit. 

We voeren het uitvoeringsplan Preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet uit in een integrale werkgroep. 

De buurtsportcoaches voeren hun activiteiten in het kader van het uitvoeringsprogramma Sport in Opsterland uit. Vanaf 2021 realiseren we voldoende cofinanciering voor de bekostiging van de buurtsportcoaches om de inzet gelijk te houden. Hiervoor werken we samen met de onderwijspartijen.

We werken met sportverenigingen en andere betrokken partijen aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. 

Zo gaan we dat doen

Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

Terug naar navigatie - Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

We zetten buurtsportcoaches in. Daarnaast investeren we in preventieve programma's voor sport en bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen op het gebied van bewegen, voeding, alcohol en roken in relatie tot sport. 

G

De buurtsportcoaches voeren het uitvoeringsplan Sport in Opsterland uit. Dit uitvoeringsplan is gebaseerd op de  'Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland  2017-2021'. In 2021 werken we aan een nieuwe kadernota sport en bewegen. 

We werken samen met sportverenigingen en andere betrokken partijen aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. 

We voeren het preventie- en handhavingsplan drank en horecawet uit in een integrale werkgroep. 

Door middel van Team Fit en Sûn Opsterlân zetten we in op de 'Gezonde Sportkantine'. 

 

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Eind 2022 is er 50.000 MWh aan energie bespaard.

--

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Omvang huishoudelijk restafval

(De niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

152 kg

194 kg

172 kg

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

 

Gegevensperiode: 2018

 

Hernieuwbare elektriciteit

(hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

8,7 %

26,2 %

18,5 %

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: 2018

Bij een verdieping op de cijfers van hernieuwbare elektriciteit blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en/of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland.

 

Hernieuwbare energie

(hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

6,7 %

11,8 %

7,6 %

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: 2018

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 7.715 7.413 7.417 7.338 7.233 7.294
Baten 6.559 6.415 6.567 6.567 6.562 6.562
Saldo van baten en lasten -1.156 -998 -850 -771 -671 -731

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0, maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken, zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 7-reserves meegenomen.

Programma 7 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -850 -1.078
Reservemutaties - 262
Resultaat na reservemutaties -850 -816 34

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2021 € 34.000 nadeliger dan in 2020.

De verhoogde bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel gezondheid, € 89.000 was noodzakelijk om aan te sluiten op de begroting van de VRF 2021. Daarnaast was een verhoging van de bijdrage aan de FUMO van € 14.000 noodzakelijk om aan te sluiten bij de concept begroting 2021 van de FUMO. In 2021 was er een nieuw budget noodzakelijk ter bestrijding van de Eikenprocessierups. Voor 2021 geeft dit een nadelig effect van € 14.000. 

In de begroting 2020 waren incidentele budgetten opgenomen voor de energietransitie. Door de bezuinigingsmaatregelen 2020 zijn de budgetten in 2021 lager dan in 2020. Dit geeft een voordeel van € 65.000. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is (exclusief afval en riolering) er op dit programma een nadeel van € 13.000 ten opzichte van 2020 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Bij afval heeft de gewijzigde verdeling van de overheadkosten geen invloed. Door hogere kosten binnen afval mag meer BTW toegerekend worden aan afval. Dit geeft een voordeel van € 24.000. 

Bij riolering is als gevolg van de geactualiseerde verdeling overhead € 211.000 meer toegerekend dan in 2020. Door het Gemeentelijk Waterplan, vastgesteld in 2020, zijn 2 fte's toegevoegd aan de formatie. Hierdoor zal minder onderhoud riolering door derden noodzakelijk zijn. Deze raming is naar beneden bijgesteld. Per saldo is het effect voor riolering neutraal.