Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht per programma

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht per programma

De begrote baten en lasten zijn als volgt over de diverse programma's verdeeld:

(de financiële analyses zijn opgenomen in de beleidsbegroting)

Programmaplan begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
Programma's Lasten Baten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 3.720 2.170 -1.550
1 Veiligheid 2.073 25 -2.048
2 Verkeer en vervoer 3.278 188 -3.090
3 Economie 904 617 -287
4 Onderwijs 3.307 464 -2.843
5 Sport, cultuur en recreatie 5.707 197 -5.510
6 Sociaal domein 36.171 9.410 -26.761
7 Volksgezondheid en milieu 7.417 6.567 -850
8 Bouwen, wonen en gronden 3.227 3.178 -49
Algemene dekkingsmiddelen 767 56.040 55.273
Overhead 11.386 625 -10.761
Vennootschapsbelasting 10 - -10
Onvoorzien 38 - -38
Resultaat voor bestemming 78.005 79.481 1.476
Mutaties in de reserves:
0 Bestuur en ondersteuning 1.900 - -1.900
1 Veiligheid - - -
2 Verkeer en vervoer 248 248 -
3 Economie 125 - -125
4 Onderwijs 61 188 127
5 Sport, cultuur en recreatie - 125 125
6 Sociaal domein 30 - -30
7 Volksgezondheid en milieu - - -
8 Bouwen, wonen en gronden - 58 58
Totaal mutaties reserves 2.364 619 -1.745
Resultaat na bestemming 80.369 80.100 -269

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2021, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage BBP (bruto binnenland product) van 1,8%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao afspraken.

Uiteenzetting financiële positie

Balans

Terug naar navigatie - Balans
x €1.000
Geprognosticeerde balans 2020 tot en met 2023
Activa ult. 2020 ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023 ult. 2024
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.051 1.007 963 919 875
Materiële vaste activa 56.854 54.441 51.873 49.471 46.612
Financiële vaste activa 1.434 1.181 928 675 422
Totaal vaste activa 59.339 56.629 53.764 51.065 47.909
Vlottende activa
Voorraden 1.862 2.002 2.830 2.320 1.989
Uitzettingen <1 jr 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Liquide middelen 30 867 -568 -177 1.162
Overlopende activa 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Totaal vlottende activa 11.892 12.869 12.262 12.143 13.151
Totaal activa 71.231 69.498 66.026 63.208 61.060
Passiva ult. 2020 ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023 ult. 2024
Vaste passiva
Eigen vermogen 22.466 23.942 23.604 23.892 24.843
Voorzieningen 6.765 6.356 6.022 5.716 5.417
Vaste schulden 24.400 21.600 18.800 16.000 13.200
Totaal vaste passiva 53.631 51.898 48.426 45.608 43.460
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Overlopende passiva 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
Totaal vlottende passiva 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
Totaal passiva 71.231 69.498 66.026 63.208 61.060

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

De begroting is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. 

Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van onze gemeente voor 2021 komt uit op positief € 3.384.000, wat betekent dat in EMU-termen de inkomsten groter zijn dan de uitgaven. 

Het jaarlijkse aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden is gesteld op 0,4%. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort.

x €1.000
Berekening EMU-saldo
2020 2021 2022 2023 2024
1 (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). -532 1.476 -338 288 951
2 (-) Mutatie (im)materiële vaste activa -2.845 -2.457 -2.612 -2.446 -2.903
3 (+) Mutatie voorzieningen -1.046 -409 -334 -306 -299
4 (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 265 140 828 -510 -331
6 (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa - - - - -
Berekend EMU-saldo 1.002 3.384 1.112 2.938 3.886

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2024
Algemene reserve primo 2020 bij af ult. 2020 bij af ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023 ult. 2024
Buffer 7.500 - - 7.500 - - 7.500 7.500 7.500 7.500
Vrij besteedbaar 2.711 8.493 1.599 9.605 1.900 - 11.505 11.505 11.505 11.505
Totaal algemene reserve 10.211 8.493 1.599 17.105 1.900 - 19.005 19.005 19.005 19.005
Bestemmingsreserves:
Org doelstellingsfonds 336 - - 336 - - 336 336 336 336
Onderhoud wegen - - - - - - - - - -
Onderhoud verharding BKP - 248 248 - 248 248 - - - -
Huisv basisonderwijs 4.121 - 188 3.933 - 188 3.745 3.546 3.397 3.248
Huisv speciaal onderwijs 429 61 - 490 61 - 551 590 629 668
De Treffer 263 - - 263 - - 263 263 263 263
Recreatie en toerisme 337 125 125 337 125 125 337 337 337 337
Verbouw dorpshuizen 55 30 - 85 30 - 115 145 175 205
Zwembad Bakkeveen 74 - 74 - - - - - - -
Riolering 86 - - 86 - - 86 86 86 86
Komplannen 136 - 66 70 - 58 12 12 12 12
Invoering omgevingswet 357 - 208 149 - - 149 149 149 149
Totaal bestemmingsreserves 6.194 464 909 5.749 464 619 5.594 5.464 5.384 5.304
Totaal reserves 16.405 8.957 2.508 22.854 2.364 619 24.599 24.469 24.389 24.309

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

 

 

x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2024
primo 2020 bij af ult. 2020 bij af ult. 2021 ult. 2022 ult. 2023 ult. 2024
Voorz weth pensioenen 4.168 - 87 4.081 25 135 3.971 3.861 3.751 3.642
Voorz SPP 404 - 78 326 - 90 236 146 94 59
Voorz latente bel (VPB) - 10 - 10 10 - 20 30 40 50
Voorz onderh sportvelden - 55 - 55 55 - 110 165 220 275
Voorz onderh rioleringen 1.664 300 728 1.236 226 598 864 638 412 186
Voorz beheerspl kunstw 1.073 258 850 481 257 258 480 280 80 -121
Voorz onderh gebouwen 177 701 726 152 681 672 161 308 455 602
Voorz begraafrechten 324 100 - 424 90 - 514 594 664 724
Totaal voorzieningen 7.810 1.424 2.469 6.765 1.344 1.753 6.356 6.022 5.716 5.417

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
x €1.000
Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Baten
0 Verkoop gemeentelijk vastgoed 1.450 - - -
0 Precariobelasting 1.900 - - -
8 Resultaat grondexploitatie 1.134 575 327 710
Onttrekkingen aan reserves
4 Reserve onderwijshuisvesting 188 199 150 150
8 Reserve komplannen 58 - - -
Totaal incidentele baten 4.730 774 477 860
Lasten
0 (Junior) omgevingsmanager 72 - - -
0 Tijdelijk niet opvullen vacature gebiedscoordinator -62 - - -
0 Tijdelijke formatie medewerker communicatie -48 - - -
0 Tijdelijke formatie medewerker subsidies -60 - - -
0 Opleidingsbudget 15 - - -
0 Formatie linking pin OWO BO-SD 36 - - -
0 Administratieve ondersteuning 36 - - -
0 Informatieadviseur 72 - - -
0 Inhuur in verband met afwezigheid door opleidingen 69 - - -
0 Uitbreiding openstelling gemeentehuis 36 - - -
0 Projectbeheersing 72 - - -
0 Procesverbinder openbare ruimte 29 - - -
0 Programmasturing 50 - - -
0 Informatiebeveiliging 30 30 - -
0 Incidentele lasten OWO t/m 2024 72 22 22 22
0 Formatie carrousel omgevingsdomein 32 32 32 -
0 Inhuur verkeersdiensten 25 25 - -
0 Kosten inkoop snippers houtkachel (3x90m2) 7 7 - -
0 Ziekteverzuim 50 50 - -
0 Tijdelijke formatie programmamanager 90 30 - -
0 Tijdelijke formatie bestuursondersteuning 60 60 - -
1 Aanvulling oudejaarsactiviteiten 6 6 - -
2 Onderhoud kapitaal goederen 248 - - -
3 Inhuur tbv aansturing EZ 25 - - -
3 Detailhandelsbeleid 25 25 - -
3 Adviseur Veenweiden 10 10 - -
5 Essentaksterfte 70 - - -
6 Uitbreiden tegenprestatie sociaal domein 144 - - -
6 Lokale duurzaamheidsagenda 40 - - -
7 Programma duurzaamheid incl. uitvoeringsprogr. 20 - - -
7 Ontwikkelagenda duurzaamheid 115 106 - -
8 Ontwikkelagenda leefbaarheid 90 70 - -
8 Advisering planontwikkeling 58 - - -
8 Geweldig Gorrelijk 38 17 - -
8 Invoering omgevingswet 303 - - -
Dotaties in de reserves:
0 Precariobelasting naar algemene reserve 1.900 - - -
4 Reserve huisvesting speciaal onderwijs 61 39 39 39
6 Reserve verbouw dorpshuizen 30 30 30 30
Totaal incidentele lasten 3.864 559 122 91
Totaal incidenteel resultaat 866 215 355 769