Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

We beperken ons als gemeente steeds meer tot de gemeentelijke kerntaken. En we spelen actief in op initiatieven vanuit de samenleving.

De nieuwe Omgevingswet, die per 2022 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al belangrijke beleidsaanzetten gegeven. In het kader van de Omgevingswet gaan we deze actualiseren. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 is al beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kan worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en dorpen. Ook biedt het kader voor dorpsvisies, voor het gemeentelijk grondbeleid en voor de keuze voor locaties voor woningbouw .

Onze planologische producten (bestemmingsplannen) zijn actueel. Waar nodig is achterstallig onderhoud uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium. Daardoor kan de overgang naar de Omgevingswet goed worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden geboden. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2015-2030
Woonvisie 2017-2021
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009)
Digitale agenda Opsterland (2015)
Vitaal Opsterland, visie op basisvoorzieningen en accommodaties (2010)
Criteria- en Uitgangspuntennotitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Scenario-notitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Einddocument Vitaal Opsterland 2 (2013)
Jaarverslag/programma ruimtelijke plannen 2015-2016
Herwaardering nog niet in exploitatie genomen grond (2012)
Regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2016-2026
Nota grondbeleid (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten.

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Terug naar navigatie - Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
--

Zo gaan we dat doen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat

Terug naar navigatie - Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat

Wij willen voldoende woningen in Opsterland. De woningvoorraad sluit zowel kwantitatief als kwalitatief aan op de aanwezige behoefte van de verschillende doelgroepen.  

--

De woningvoorraad  sluit zowel kwantitatief als kwalitatief aan op de aanwezige behoefte van de verschillende doelgroepen. 

Zo gaan we dat doen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.

Terug naar navigatie - Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.

Jaarlijks stelt het college van B&W in de paragraaf grondbeleid van de begroting vast of er een actief of passief grondbeleid zal worden gevoerd. Een belangrijke afweging bij deze keuze is de hoogte van het financiële risico voor de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen. Per locatie wordt een financiële verkenning gemaakt en de financiële risico's worden benoemd. Evenals in voorgaande jaren zal in 2021  een terughoudend en voorzichtig actief grondbeleid worden gevoerd voor ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentelijke grond. Bij ontwikkelingen op particuliere gronden zal de gemeente faciliterend en ondersteunend optreden.  

--

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

8,3

7,3

9,2

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

Gegevensperiode: 2019

Gemiddelde WOZ-waarde

(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 216

€ 186

€ 248

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken

 

Gegevensperiode: 2019

 

Demografische druk

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

79,3%

78,0%

70,0%

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Gegevensperiode: 2020

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 622

€ 660

€ 700

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2019

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 722

€ 760

€ 773

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2019

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 5.003 3.818 3.227 2.950 1.985 1.956
Baten 3.545 3.600 3.178 2.796 1.704 2.140
Saldo van baten en lasten -1.458 -218 -50 -154 -281 184

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0, maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken, zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 8 reserves meegenomen.

Programma 8 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -50 -158
Reservemutaties 58 275
Resultaat na reservemutaties 8 117 109

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2021 € 109.000 nadeliger dan in 2020.

Het geraamde saldo op de bouwgrondexploitatie is in 2021 € 126.000 voordeliger dan in 2020. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Verder was er nog een voordeel van € 20.000 omdat de opbrengst omgevingsvergunningen naar boven is bijgesteld op basis van de ervaringscijfers van de laatste jaren.

De raming van de startersleningen is in 2021 bijgesteld (rente en beheersfee). Deze bijstelling geeft een nadeel van € 25.000.

In het kader van de invoering van de Omgevingswet is er vanaf 2021 een structureel budget van € 22.000 noodzakelijk voor de specifiek benodigde software. Verder is voor de invoering van de Omgevingswet een incidenteel budget van € 302.000 opgenomen. 

De investeringen in de herinrichting van de openbare ruimte vanuit het Woonplan worden vanaf 2021 afgeschreven, dit geeft een nadeel van € 63.000. Het betreft herinrichtingen in Gorredijk, Wijnjewoude, Langezwaag en Bakkeveen. Voorheen werden de Woonplannen verrekend met de betreffende bestemmingsreserves. Op basis van de huidige financiële regelgeving is dit niet meer toegestaan. De laatste bestemmingsreserves voor het woonplan zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2019. 

Voor proceskosten voor het project Geweldig Gorredijk is in 2021 €38.000 en in 2022 € 17.000 opgenomen. Dit extra budget was er in 2020 niet. Dit geeft in 2021 een nadeel van € 38.000 ten opzichte van 2020.

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een voordeel van € 200.000 ten opzichte van 2020 (zie ook de toelichting bij programma 0).