Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Met ons economisch beleid werken we aan een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie. Dat is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De zorgsector, de agrarische sector, het MKB, de detailhandel en Recreatie en Toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau.

De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan.

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet geheel duidelijk. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt bieden we informatie, advies en ondersteuning.

Op basis van een positief adviesrapport is de Lelylijn gunstiger op de noordelijke en landelijke agenda gekomen. Met de lobby voor de Lelylijn komt ook de economische potentie van de A7-as nadrukkelijker naar voren. Wanneer we dit koppelen aan de regionale samenwerking van de Regio Deal Zuidoost Friesland zien we verbeterde perspectieven voor ontwikkeling van werkgelegenheid en ondernemerschap.

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

Terug naar navigatie - Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

De toekomst voor ondernemers ligt bij de circulaire economie. Samen met ondernemers wordt beoordeeld welke ontwikkelingskansen hier liggen. Wij gaan hiervoor bijeenkomsten met ondernemers organiseren, brengen ondernemers in contact met belangrijke stakeholders en gaan ons netwerk hiervoor optimaal inzetten.

--

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen Overtoom en Tolbaas in Gorredijk zijn bouwrijpe  bedrijventerreinen te koop. Op Tolbaas gebeurt dit in combinatie met wonen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding op deze of andere locaties. In de paragraaf Grondbeleid wordt de begroting voor dit thema nader toegelicht.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Functiemenging

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 (alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.) 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

46,4%

50,2%

53,2%

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2019

 

Vestigingen (van bedrijven)

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

158,3

152,7

151,6

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2019

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 705 728 904 1.840 1.744 1.091
Baten 563 369 617 1.641 1.517 864
Saldo van baten en lasten -143 -359 -287 -199 -227 -227

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 3 reserves meegenomen.

Programma 3 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -287 -359
Reservemutaties -125 -85
Resultaat na reservemutaties -412 -444 -32

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2021 € 32.000 voordeliger dan in 2020. 

Er is in 2021 € 93.000 minder aan overhead aan dit programma doorberekend dan in 2020. Dit is over alle programma's budgettair neutraal. Zie ook de toelichting bij programma 0. Bij dit programma dus een voordeel.

Voor Economische zaken zijn voor de jaren 2021 en 2022 incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het detailhandelsbeleid € 25.000 en een bijdrage voor een adviseur Veenweiden € 10.000. Aanvullend is voor 2021 € 25.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra capaciteit binnen economische zaken.