Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal domein

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Opsterland staat, net als veel andere gemeenten, voor grote uitdagingen in het sociaal domein. Vorig jaar is besloten een omvangrijk pakket van bezuinigingsvoorstellen in te voeren om de zorg voor de inwoners van Opsterland ook in de toekomst betaalbaar te houden.
Om de bezuinigingen te realiseren is ingezet op een transformatie van het sociaal domein. Daarbij ligt het accent op preventie, het voorkomen en verminderen van zwaardere zorg, het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners en ruimte voor eigen initiatieven van inwoners.

Wij zetten in op:
• lichte en algemene zorg waar mogelijk, complexe en gespecialiseerde zorg waar nodig;
• ondersteuning zo veel mogelijk dichtbij, op maat en passend bij de behoefte;
• vraag- en resultaatgericht;
• gericht op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden

Tevens wordt ingezet op het beter gebruikmaken van de voorliggende voorzieningen: hoe kan de zorg samen met de inzet van de dorpen en professionals dichter bij de mens worden gebracht, waardoor zwaardere zorg mogelijkerwijs voorkomen kan worden.

Landelijk gezien heeft tussen de 60% en 70% van de inwoners, die zich melden bij wijk- of gebiedsteams, financiële problemen. Werk kan helpen om het inkomen te verhogen, maar ook om meer structuur te ervaren, en kan bijdragen aan verbetering van de gezondheid. Om de transformatie verder vorm te geven moeten vervolgstappen gezet worden om de integrale dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk, inkomen, (jeugd)zorg en ondersteuning verder te verbeteren, zodat de inwoners (nog) beter worden ondersteund.

Jeugd

Binnen de jeugdzorg wordt om de kosten te beheersen door de gemeente ingezet op:
1. vergroten van de grip op instroom;
2. vergroten van de invloed op intensiteit en duur van behandeltrajecten;
3. vergroten van het kostenbewustzijn;
4. toetsen van de ingezette zorg aan de financiële vergoeding;
5. verbeteren van de inzet van de eigen hulpverlening door het gebiedsteam.

Het gebiedsteam ondersteunt kinderen en ouders bij lichte vragen over opvoeden en opgroeien tot het bieden van samenhangende zorg in de breedte. Kinderen zijn het meest geholpen wanneer de inzet in verbinding staat met het brede veld (integrale hulp, inzetten eigen mogelijkheden van ouders, en jongeren).
Het gebiedsteam is slechts verantwoordelijk voor circa 40% van de verwijzingen. 60 % wordt verwezen via de huisarts, medisch specialist of GI (gecertificeerde instelling). Binnen het SDF zijn maatregelen ontwikkeld die meer grip bieden op het verlagen van de kosten, het beperken van directe verwijzingen en het vergroten van het aantal intensiteiten van zorg. Deze maatregelen worden meegenomen in de (voorbereiding op) het nieuwe inkoopmodel 2022 en de daarmee samenhangende brede evaluatie over SDF. Dit moet leiden tot  beheersing van de kosten.

Daarnaast werkt het gebiedsteam van Opsterland aan een verdere versterking van de samenwerking met de huisartsen en de GI’s.

Voor Opsterland specifiek is het opvallend dat er relatief veel kosten zijn voor jeugdzorgtrajecten met verblijf. Van onze totale uitgaven ZIN (Zorg in Natura) ging in 2019 25% naar verblijf. Het Fries gemiddelde en het landelijke gemiddelde is aanzienlijk lager. Een diepgaandere analyse is nodig om een plan van aanpak op te kunnen stellen om de verblijfskosten – daar waar mogelijk- terug te dringen.
Op dit moment loopt in opdracht van het ministerie een onderzoek naar de noodzaak om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Zowel in VNG- als in P10-verband wordt gelobbyd voor die extra middelen.

WMO

Bij alle gebruikers van huishoudelijke hulp wordt een herindicatie uitgevoerd. Dit betekent dat er met 720 inwoners gesproken moet worden over de benodigde huishoudelijke hulp. Daarbij wordt gewerkt met het vastgestelde normenkader waarbij we uitgaan van een gemiddelde van 2,1 uur per week.

Het door het Rijk ingevoerde abonnementstarief in de WMO heeft een aanzuigende werking en leidt tot meer aanvragen en uiteindelijk tot hogere kosten. Er wordt op dit moment door het ministerie onderzoek gedaan naar de consequenties van de invoering van het abonnementstarief. Door alle partijen (VNG, steden en P10) wordt een lobby gevoerd voor compensatie van de extra kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening

Terug naar navigatie - We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening

Door het inzetten op goede en slimme preventie en vroegsignalering kan voorkomen worden dat mensen doorverwezen moeten worden naar de financiële schuldhulpverlening door de Kredietbank. Enerzijds zorgt dit voor de gemeente voor minder uitgaven aan de Kredietbank. Anderzijds is het vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk om met mensen in contact te komen voordat de betalingsproblemen tot problematische schulden leiden. 

--

In 2021 gaan we deelnemen aan vroegsignalering van het Bureau Kredietregistratie (BKR). Hierdoor wordt het gebiedsteam in een vroeg stadium geïnformeerd over betalingsachterstanden van inwoners van onze gemeente en gaat er vervolgens mee aan de slag.  Dit doen we in OWO-verband.

Zo gaan we dat doen

We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%

Terug naar navigatie - We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%

Ondanks dat er inspanningen gedaan worden het aantal personen onder bewind af te laten nemen, blijft de instroom nog steeds hoog. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de geldende procedure, waarbij de rechtbank een beoordeling doet of onderbewindstelling noodzakelijk is. Landelijk wordt gewerkt aan een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat deze procedure wordt aangepast en de gemeenten een rol krijgen in de beoordeling van de noodzakelijkheid van bewindvoering.

O

Er worden gesprekken gevoerd met personen waarvan eerder is vastgesteld dat bewindvoering een te zwaar instrument is. Afbouw, beëindiging of verandering vindt plaats op individueel niveau.

Wij gaan onderzoeken of we op een eerder moment ingeschakeld kunnen worden bij de beoordeling van de onder bewindstelling.

Zo gaan we dat doen

Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden

Terug naar navigatie - Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden

Het doel is om het aantal bijstandsuitkeringen te verminderen.

--

Zo gaan we dat doen

Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert

Terug naar navigatie - Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert

De taal-werkstages zijn een zeer effectief instrument om de afstand tot de arbeidsmarkt van nieuwkomers te verkleinen. We gaan verder met het inzetten van dit instrument en verbreden de aanpak door de jobhunter ook te betrekken bij het vinden van plekken.

--

Zo gaan we dat doen

Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%

Terug naar navigatie - Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%

De kosten binnen het sociaal domein staan onder druk . Het vergroten van het bereik van het Kindpakket naar 80% van de kinderen willen we binnen het bestaande budget voor het Kindpakket realiseren.

O

In de loop van 2021 leggen we voorstel aan de raad voor over al dan niet  vergroten van het bereik van het Kindpakket.

Zo gaan we dat doen

Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie

Terug naar navigatie - Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
--

Zo gaan we dat doen

Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren

Terug naar navigatie - Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren

De uitwerking van dit punt hangt samen met de herijking van het Minimabeleid. De herijking van het beleid moet nog plaatsvinden. Daarnaast hangt dit samen met een landelijke een discussie over de toekomst van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima en de noodzaak tot kostenbesparing in het sociaal domein.

--

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

In het kader van de herstructurering Sociale Werkvoorziening is ervoor gekozen de GR SW Fryslan te wijzigen in een bedrijfsvoeringsregeling. Dit betekent dat de gemeenten een directe relatie krijgen met de uitvoeringsorganisatie Caparis NV en daar niet een gemeenschappelijke regeling tussen zit. Hiermee kunnen wij als één van de eigenaren directer sturing geven.

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren

Terug naar navigatie - We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren

De vrij toegankelijke (algemene) voorziening van dagbesteding in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag is succesvol. Mensen kunnen er zonder indicatie van de gemeente en naar eigen behoefte gebruik van maken. De hoge mate van tevredenheid bij inwoners en zorgpartijen gekoppeld aan de reductie van de kosten voor de gemeente, stimuleert uitbreiding van het aantal vrij toegankelijke voorzieningen.  

--

Zo gaan we dat doen

Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen

Terug naar navigatie - Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen

Landelijk beleid is erop gericht dat mensen lang zelfstandig wonen. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Met het verstrekken van algemene en maatwerkvoorzieningen  en het ondersteunen van de mantelzorgers (respijtzorg) proberen we zo lang mogelijk zelfstandig wonen te ondersteunen.

--

Zo gaan we dat doen

Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen

Terug naar navigatie - Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen

De medewerkers van het Gebiedsteam hebben aandacht voor mensen met eenzaamheidsgevoelens en proberen hen te stimuleren om iets aan dat gevoel te doen.  Zelf actie ondernemen of meedoen aan lokaal georganiseerde activiteiten zijn dan de opties. Als daar begeleiding bij nodig is, dan kan een maatwerkvoorziening worden ingezet. 

--

Zo gaan we dat doen

Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen

Terug naar navigatie - Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen

De lokale infrastructuur van vrijwilligers en vrijwilligerswerk is groot, maar divers. Indien  vrijwilligers ondersteuning nodig hebben om hun werk te kunnen doen of om met nieuwe doelgroepen om te gaan, dan is ondersteuning mogelijk. We gaan stimuleren dat mensen, die nu vaak op voorzieningen van de gemeente zijn aangewezen, weer zoveel mogelijk gaan meedoen aan de activiteiten in het dorp.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo werken we samen in de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF). Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen

Terug naar navigatie - We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen

We brengen kwetsbare situaties in kaart en bevorderen het inzetten van voorliggende voorzieningen. We ontwikkelen preventieve projecten samen met ketenpartners. We bieden hulp of indiceren hulp waar nodig. 

--

Zo gaan we dat doen

Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg

Terug naar navigatie - Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg

We blijven onderzoeken in hoeverre gezinnen de toegang tot de zorg het meest efficiënt kunnen vinden bij verschillende vraagstukken.  

--

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo werken we samen in de centrumregeling Samenwerking Sociaal domein Fryslân. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig

Terug naar navigatie - In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig

De leefbaarheid en ruimte om elkaar te ontmoeten in de dorpen vinden wij belangrijk. Met de dorpshuizen en multifunctionele centra wordt hieraan een bijdrage geleverd.

G

Eind 2020/begin 2021 wordt de kadernota dorpshuizenbeleid aan geboden aan de raad. Hiermee wordt richting gegeven aan hoe wij in de nabije toekomst met de functies van een dorpshuizen om willen gaan.

Zo gaan we dat doen

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen

Terug naar navigatie - Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen

Als bij een initiatief vanuit een van de dorpen hulp wordt gevraagd van de gemeente, dan gaan wij graag met de initiatiefnemers in gesprek. In dat gesprek bespreken we hoe de gemeente kan faciliteren of ondersteunen. Dit geldt ook voor plannen van inwoners om een taak van de gemeente over te nemen (right to challenge).

G

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Banen

(het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

601,9

744,1

792,1

Bron: LISA

 

Gegevensperiode: 2019

Netto arbeidsparticipatie

(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

69,6%

68,2%

68,8%

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

 

Gegevensperiode: 2019

Werkloze jongeren

(het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2%

2%

2%

Bron: CBS - Jeugd

 

Gegevensperiode: 2018

Personen met een bijstandsuitkering

(het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners die 18 jaar en ouder zijn.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

287

420

382

Bron: CBS - Participatiewet

 

Gegevensperiode: 2019

 

Lopende reïntegratievoorzieningen

(het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

193

313

207

Bron: CBS - Participatiewet

 

Gegevensperiode: 2019

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

(Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. )

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

600

734

670

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

 

Gegevensperiode:  2019

Jongeren met een delict voor de rechter

(het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1%

1%

1%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode: 2018

Kinderen in uitkeringsgezin

(het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

5%

7%

7%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode: 2018

Jongeren met jeugdhulp

(het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

10,9%

11,5%

12,2%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode:  2019

Jongeren met jeugdreclassering

(het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,2%

0,4%

0,4%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode:  2019

Jongeren met jeugdbescherming

(het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,7%

1,5%

1,2%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode:  2019

De indicatoren ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en absoluut en relatief verzuim zijn te vinden in het programma Onderwijs.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 41.797 36.615 36.171 35.708 35.491 34.995
Baten 10.600 9.311 9.410 9.410 9.410 9.410
Saldo van baten en lasten -31.196 -27.304 -26.761 -26.299 -26.081 -25.585
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0, maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 6-reserves meegenomen.

Programma 6 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -26.761 -27.284
Reservemutaties -30 43
Resultaat na reservemutaties -26.791 -27.241 -450

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2021 € 450.000 voordeliger dan in 2020.

Bij de begroting 2020 zijn bezuinigingsmaatregelen vastgesteld die betrekking hebben op het sociaal domein. Voor het jaar 2020 waren de maatregelen in totaal € 2.202.000, voor 2021 is dit € 2.563.000. Dit is dus in 2021 € 361.000 voordeliger dan in 2020. Onderdeel van deze bezuiniging was een structureel budget van € 50.000 dat met ingang van 2021 was opgenomen voor de exploitatie van de nieuwe Skâns. Per saldo is er daarom in 2021 een voordeel van € 311.000 ten opzichte van 2020.  

In programma 0 is een budget beschikbaar gesteld voor structurele extra formatie voor hulpverlening in het kader van Sociaal Domein. Dit is budgettair neutraal, want in dit programma is het budget voor dienstverlening structureel verlaagd. Dit geeft hier een voordeel van € 50.000 ten opzichte van 2020.   

Daarnaast waren er in 2020 incidentele budgetten beschikbaar voor Beschermd Wonen (€ 230.000) en beheersing kostenontwikkeling sociaal domein (€ 20.000). Deze budgetten zijn er in 2021 niet meer. Dit geeft een voordeel van € 250.000. Het budget voor participatie - werkdeel is in 2021 € 60.000 lager dan in 2020. Dit was al in het meerjarenschema van de begroting 2020 opgenomen. 

Bij de perspectiefbrief 2020 is vanuit het rijk extra budget beschikbaar gekomen voor participatie. In 2020 is dit € 197.000, voor 2021 is dit € 126.000. Voor inburgering was dit in 2020 € 59.000, voor 2021 € 38.000. Voor statushouders was alleen in 2020 een extra bedrag beschikbaar van € 26.000. In programma 0 is de inkomst via het rijk opgenomen. In dit programma zijn de budgetten beschikbaar gesteld. Per saldo geeft dit in 2021 een voordelig verschil ten opzicht van 2020 van € 118.000 (lagere budgetten).

In 2021 is de raming voor de structurele gemeentelijke bijdrage aan SW Fryslân conform het meerjarenperspectief uit de begroting 2020 met € 111.000 naar beneden bijgesteld. 

Tevens is bij de perspectiefbrief 2020 ook extra budget vanuit het rijk beschikbaar gekomen voor jeugd. Dit extra budget was in 2020 € 49.000, in 2021 € 389.000. In 2021 dus een nadelig effect van € 340.000.  

Ook is er een extra budget opgenomen voor hulpmiddelen WMO. Dit geeft een nadelig effect van €115.000.

Ten slotte is als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten over alle programma's er op dit programma een voordeel van € 9.000 is ten opzichte van 2020 (zie ook de toelichting bij programma 0).