Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
x €1.000
Taakveld Baten Lasten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 68 1.353 -1.285
0.10 Mutaties reserves 619 2.364 -1.745
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - -269 269
0.2 Burgerzaken 264 1.225 -961
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.652 845 807
0.4 Overhead 625 11.386 -10.760
0.5 Treasury 187 306 -120
0.61 OZB woningen 3.081 765 2.316
0.62 OZB niet-woningen 1.545 - 1.545
0.64 Belastingen overig 1.998 - 1.998
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 49.415 - 49.415
0.8 Overige baten en lasten - 40 -40
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 59.454 18.016 41.439
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.826 -1.826
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 248 -223
Totaal 1 Veiligheid 25 2.073 -2.049
2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer 185 3.262 -3.077
2.3 Recreatieve havens - - -
2.5 Openbaar vervoer 3 16 -13
Totaal 2 Verkeer en vervoer 188 3.278 -3.090
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 316 467 -151
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 152 310 -159
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 37 -37
3.4 Economische promotie 149 89 60
Totaal 3 Economie 617 904 -287
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs - 224 -224
4.2 Onderwijshuisvesting 19 1.559 -1.540
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 446 1.524 -1.078
Totaal 4 Onderwijs 464 3.307 -2.842
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 15 115 -100
5.2 Sportaccommodaties 55 1.091 -1.036
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 345 -345
5.4 Musea 6 67 -61
5.5 Cultureel erfgoed 2 7 -4
5.6 Media - 599 -599
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 119 3.483 -3.365
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 197 5.707 -5.510
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 181 1.933 -1.752
6.2 Wijkteams - 587 -587
6.3 Inkomensregelingen 9.065 11.386 -2.321
6.4 Begeleide participatie - 3.830 -3.830
6.5 Arbeidsparticipatie - 1.478 -1.478
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 5 1.011 -1.006
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 160 5.483 -5.323
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 8.369 -8.369
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 514 -514
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.580 -1.580
Totaal 6 Sociaal domein 9.410 36.171 -26.761
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 5 1.388 -1.383
7.2 Riolering 2.810 1.993 817
7.3 Afval 3.602 2.859 743
7.4 Milieubeheer - 884 -884
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 150 292 -142
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 6.567 7.417 -850
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)
8.1 Ruimtelijke ordening - 377 -377
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.465 1.610 855
8.3 Wonen en bouwen 713 1.240 -527
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) 3.178 3.227 -50
Totaal 80.100 80.100 -