Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

In 2018 is de coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere gemeenten, zoals met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 22 grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG.

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zullen steeds meer producten digitaal beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en andere onderwerpen communiceren we actief en efficiënt. We zijn een professionele organisatie, met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning (juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantoorruimte en de (digitale) werkprocessen te verbeteren. 

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Coalitieakkoord 2018-2022 - Brêge nei de takomst
Informatiebeleidsplan OWO-gemeenten 2017-2020
Raadsbesluit samenwerken met andere gemeenten
Procesplan samenwerking in OWO-verband (2012)
Standpuntbepaling voortgang OWO-samenwerking (2016)
Romte en ferskaat 2013

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Terug naar navigatie - Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Wij stimuleren democratische beginselen en burgerschap. We streven naar bestuurlijke vernieuwing als daarmee de gemeenschap gediend wordt, bijvoorbeeld door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

--

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

Terug naar navigatie - Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens door onze gemeente van haar inwoners en haar medewerkers. Ook zijn de rechten voor betrokkennen verbeterd. 

O

Zo gaan we dat doen

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Terug naar navigatie - Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
--

Zo gaan we dat doen

Thema Dienstverlening en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Terug naar navigatie - De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk om de dienstverlening aan de maatschappij en burgers te kunnen leveren. Dit moet op een zo slim mogelijke manier gebeuren waarbij er oog blijft voor het doel wat we dienen. De uitkomsten uit het organisatieontwikkelingstraject worden gebruikt om waar nodig de bedrijfsvoering te stroomlijnen.

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

Terug naar navigatie - Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

We zijn bereikbaar op de wijze waarop onze inwoners en ondernemers dat wensen, via de website (24x7), telefoon, post of fysiek (gemeentehuis).
Hierbij stimuleren we het gebruik van het digitale kanaal en blijven we gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. De waardering van inwoners en ondernemers voor onze dienstverlening is minstens gelijk aan het landelijk gemiddelde voor gemeenten.

--

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Formatie

(De begrote formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:
Begroot: 7,6

Bron: Eigen gegevens

Peildatum 1 januari 2021

 

Bezetting

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

7,1

Bron: Eigen gegevens

 Peildatum 1 januari 2020

 

Apparaatskosten

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)

Opsterland:

Begroot:

€ 741

Bron: Eigen gegevens

 Gegevensperiode: 2021

 

Externe inhuur

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of via detacherings-overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)

Opsterland:

Realisatie:

13,1%

Bron: Eigen gegevens

 Gegevensperiode: 2019

 

Overhead

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)

Opsterland:

Begroot:

13,3%

Bron: Eigen gegevens

 Gegevensperiode: 2021

 

Betaaltermijn

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn in dagen

Realisatie:

13

 

23

Gemiddeld percentage tijdig betaald

Realisatie:

94%

 

87%

Bron: Ministerie van EZK

 

Gegevensperiode: 2018

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

De verwachte lasten in verband met de vennootschapsbelasting zijn voor 2021 € 10.000. De belastingplicht wordt veroorzaakt door verwachte positieve resultaten op de grondexploitatie.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 17.011 14.087 15.652 15.222 15.402 16.002
Baten 64.118 56.731 58.835 55.924 55.903 55.881
Saldo van baten en lasten 47.108 42.645 43.184 40.702 40.500 39.879
Onttrekkingen 9.335 2.508 619 324 275 275
Stortingen 1.025 2.364 2.364 194 194 194
Mutaties reserves 8.310 144 -1.745 130 80 80

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

In bovenstaande tabel is het begrotingsresultaat per jaar opgenomen in de lasten. 

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel enkel de mutaties van de reserves die betrekking hebben op programma 0 meegenomen.

x € 1.000
Totaal (programma 0) Begroting 2021 Begroting 2020
Resultaat incl. alle mutaties in de reserves 41.439 42.789
Af: resultaat verantwoord op programma 0 -269 -388
Af: totaal mutaties in reserves (ziet staat reserves) 1.745 -144
Saldo vóór reservemutaties 42.915 42.257
Programma 0 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties 42.915 42.257
Reservemutaties programma 0 -1.900 -603
Resultaat na reservemutaties 41.015 41.654 639

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2021 € 639.000 nadeliger dan in 2020.
Een belangrijk verschil is dat er in 2020 een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.296.000 is verantwoord (bate, begroting 2020) vanwege het verwachte tekort over 2020. In 2021 is over het nadelig begrotingssaldo nog geen besluit genomen. Daarom nu op dit programma een nadelig effect van € 1.296.000.
Daarnaast is er een voordeel van € 1.227.000 op de uitkering uit het gemeentefonds. Dit is veroorzaakt door de verhoging van het accres (hogere rijksuitgaven ("trap op-trap af systematiek"). Daarnaast zijn de uitkeringen voor de 3 decentralisaties verhoogd met € 0,5 miljoen. Daartegenover staan diverse andere negatieve bijstellingen voor hetzelfde bedrag.

De personeelskosten zijn onder meer gestegen als gevolg van verwachte cao-effecten. De huidige cao voor het gemeentepersoneel loopt tot 1-1-2021. Voor de periode daarna is nog geen nieuwe cao afgesloten. In OWO-verband is afgesproken om voor 2021 rekening te houden met een stijging van 3,5%. Het effect hiervan voor de begroting 2021 bedraagt circa € 480.000.

Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen als gevolg van een aantal extra formatieplaatsen. Zo is er een structurele formatieuitbreiding van 2 fte voor inzet van onderhoud riolering. Dit is budgettair neutraal want het uitbesteed onderhoud riolering is hierdoor verlaagd. Het heeft ook geen gevolgen voor het rioolrecht. Zie ook de toelichting bij programma 7. Ook is in deze begroting structurele extra formatie opgenomen voor hulpverlening in het Sociaal Domein. Ook dit is budgettair neutraal en wordt gedekt door structurele verlaging van het specifieke budget voor deze taak in programma 6. Zie ook de toelichtingen bij programma 6. Daarnaast is bij de perspectiefbrief 2020 besloten tot structurele extra formatie voor taken op het gebied van ruimtelijke ordening en informatiebeveiliging met ingang van 2021. Tenslotte zijn er nog tijdelijke budgetten opgenomen voor inhuur verkeersdiensten en taken in het omgevingsdomein. Al deze extra formatie geeft op dit programma een nadeel van € 365.000 ten opzichte van 2020. Tenslotte is ten behoeve van de organisatieontwikkeling in 2021 een incidenteel budget van € 150.000 geraamd (in 2022 incidenteel € 90.000).

Voor vervanging wegens ziekte is voor 2 jaar een extra budget van € 50.000 opgenomen en de opleidingskosten zijn in 2021 € 25.000 hoger omdat de tijdelijke bezuiniging op opleidingen zoals gepland is beëindigd. De bezuiniging op formatie cultuur, recreatie en toerisme is met ingang van 2021 gerealiseerd door een verlaging van het budget Kansen Benutten. Zie ook de toelichting bij programma 5.

Verder zijn in 2021 de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen met € 80.000 gestegen. Ten eerste is dit een gevolg van de eerder genoemde schatting van de cao-effecten in 2021 van 3,5 %. Dit gaf voor de OWO-afdelingen een extra last van € 131.000. Daarnaast zijn als gevolg van de door de OWO-regiegroep vastgestelde kaders voor de begroting de lasten met € 63.000 gestegen. Hiertegenover staat dat er in 2020 incidentele budgetten beschikbaar waren ad € 155.000. Deze zijn er in 2021 niet en geeft hier dus nu een voordeel. Tenslotte was na het opstellen van de geactualiseerde begrotingen van de OWO-afdelingen nog een bijsturing van € 42.000 noodzakelijk voor indexatie van de overige kosten.

In de Begroting 2020 waren er binnen dit programma nog enkele andere incidentele budgetten beschikbaar van in totaal € 88.000. Het ging hier om incidentele middelen voor asbestsanering Bûtewei Ureterp en digitale publieksdienstverlening. Deze budgetten zijn er in 2021 niet, hierdoor is er in 2021 sprake van een voordeel van € 88.000.

Daarnaast zijn er hogere ozb-inkomsten (€ 175 000) in verband met de jaarlijkse indexering van de ozb-tarieven.
De verdeling van de overheadkosten over de verschillende taakvelden is in 2021 geactualiseerd. Het gevolg hiervan is dat er ten opzichte van 2020 verschillen per programma ontstaan. Per saldo is dit budgettair neutraal. Voor dit programma is er ten opzichte van 2020 sprake van een nadeel van € 409.000.

Daarnaast is er in 2021 een voordeel van € 450.000 ten opzichte van 2020 omdat er meer incidentele verkopen vastgoed zijn geraamd (in 2021 € 1.450.000 tegen € 1.000.000 in 2020)

Tenslotte was er in 2021 ook nog een voordeel t.o.v. 2020 omdat er meer uren naar de bouwgrondexploitatie doorberekend konden worden (€ 286.000) door het aantrekken van de woningmarkt.