Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en de aanwezigheid van meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie.  Tevens heeft dit netwerk een  toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod bereikbaar en betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2014-2018 (2013)
Aanpassing beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2014-2018 (2015)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.

Terug naar navigatie - De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.

Uitgangspunt is dat dorpskommen fiets- en kindvriendelijk worden ingericht. De auto is te gast in onze dorpen.

--

Zo gaan we dat doen

Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Terug naar navigatie - Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Dit doen we door:

• Bij regulier onderhoud waar mogelijk maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid vergroten, zoals maatregelen in de bestaande 60 km gebieden aan de westzijde van de gemeente;
• Bij kap en herplant rekening te houden met de verkeersveiligheid;
• Samen met het ROF integraal te blijven werken aan de inzet van verkeerseducatie.
• Bij de herinrichting van De Vlecke in Gorredijk (2021) de rijbaan in te richten als verblijfsgebied;
• Bij de herinrichting van de Mjumsterwei in Bakkeveen (2021) de rijbaan in te richten als verblijfsgebied;
• Een deel van de Sweachtsterwei en een deel van de Gordyksterwei in te richten als erftoegangsweg en hierbij de maximumsnelheid terug te brengen naar 60 km/uur.

--

Bij (her)inrichting en onderhoud van wegen is verkeersveiligheid een belangrijk uitgangspunt. 

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij. 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 3.798 3.580 3.278 3.033 2.980 2.967
Baten 191 188 188 188 188 188
Saldo van baten en lasten -3.607 -3.391 -3.090 -2.845 -2.792 -2.778

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van de programma 2 reserves meegenomen.

Programma 2 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -3.090 -3.391
Reservemutaties - -
Resultaat na reservemutaties -3.090 -3.391 -301

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2021 € 301.000 voordeliger dan in 2020.

Vanuit het GVVP 2018- 2020 is in 2020 € 300.000 beschikbaar gesteld. In 2021 is geen budget voor het GVVP opgenomen. Dit geeft in 2021 een voordeel van € 300.000 ten opzichte van 2020. 
De ontsluitingsweg Loevesteijn en de ombouw N381 geven vanaf 2021 kapitaalslasten. Dit geeft in 2021 een nadelig effect van € 39.000.

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud verharding 4 jaar met € 69.000 per jaar verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. Dit geeft in 2021 een nadelig effect van € 69.000. 

Ten slotte is er in 2021 aan dit programma € 117.000 minder overhead toegerekend dan in 2020 (zie ook de toelichting bij programma 0). Dat geeft in dit programma een voordeel.