Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband zijn daarom wezenlijke onderdelen van gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022
Aktualisaasje Frysk Taalbelied – Frysk en Fierder 2014-2018 (wordt geactualiseerd in 2021)
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Nota Kansen Benutten 2016-2020
Ontwikkelagenda Leefbaarheid en inclusieve samenleving

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland

Terug naar navigatie - Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland

Cultuur verbeteren de levendigheid van dorpen en kernen. Voor inwoners en bezoekers van Opsterland is cultuur een zinvolle en prettige vrijetijdsbesteding.

--

Zo gaan we dat doen

Thema Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Terug naar navigatie - We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

We bieden ruimte voor de ontwikkeling van de toeristische sector in Opsterland. Dit doen we door in de voorwaardenscheppende sfeer actief bij te dragen aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland. Daarnaast verleiden we toeristen tot een meerdaags verblijf in Opsterland.

--

Via regionale samenwerking in de Stichting Regiomarketing Zuidoost-Friesland organiseren van marketingcampagnes en bijdragen aan recreatief-toeristische evenementen en activiteiten die de naamsbekendheid van Opsterland en de regio Zuidoost-Fryslan vergroten. 

Zo gaan we dat doen

Thema Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat

Terug naar navigatie - In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat

Bij ontwikkelingsinitiatieven borgen wij de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit door voor een goede inpassing te zorgen.
In 2020 is een overzichtskaart opgesteld met landschappelijke en groene cultuurhistorische elementen met de mogelijkheden tot bescherming hiervan. 

G

De overzichtskaart wordt in 2021 verder aangevuld en is input voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Zo gaan we dat doen

We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Opsterland kan bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit op lokale schaal. Hierbij richten we ons eerst op de openbare ruimte en daarmee het beheer en onderhoud door de gemeente zelf. Bloeiende planten zijn onmisbaar voor insecten. Insecten bestuiven andere gewassen, het fruit wordt gegeten door dieren en deze dieren weer door andere dieren. 

G

In Opsterland zijn verschillende particuliere en gemeentelijke initiatieven gestart. 

In overleg met de dorpen wordt gekeken waar de biodiversiteit in de openbare ruimte vergroot kan worden. 

Zo gaan we dat doen

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen

Terug naar navigatie - Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen

Met sport en bewegen wordt de gezondheid van onze inwoners bevorderd. Hiertoe ondersteunen wij het verenigingsleven en blijven we de komende jaren meedoen aan de Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties en zetten we buurtsportcoaches in binnen het Sociaal Domein. 

G

We voeren het uitvoeringsplan Sport in Opsterland uit. Onderdeel hiervan is dat de buurtsportcoaches contact hebben met sportverenigingen. 

We voeren samen met sportverenigingen en andere betrokken partijen het lokaal sportakkoord uit. 

We nemen sportaccommodaties op in het strategisch vastgoedbeleid. 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Niet-sporters

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

50,9%

53,5%

48,7%

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (inc.wijzigingen) Ontwerpbegroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten 6.695 6.108 5.707 5.672 5.563 5.527
Baten 469 215 197 197 202 202
Saldo van baten en lasten -6.227 -5.893 -5.510 -5.476 -5.361 -5.326

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 5 reserves meegenomen.

Programma 5 Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -5.510 -5.893
Reservemutaties 125 125
Resultaat na reservemutaties -5.385 -5.768 -382

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2021 € 382.000 voordeliger dan in 2020.

Bij de begroting 2020 is een bezuiniging op buurtsportcoaches vastgesteld van € 100.000 met ingang van 2021. Dit geeft een voordeel. 

Daarnaast zijn in 2021 de kapitaalslasten op sportvelden gedaald doordat het sportveld van Beetsterzwaag en de hekwerken volledig zijn afgeschreven. Dit geeft een voordeel van €49.000. Verder was er in 2021 een voordeel van € 15.000 ten opzichte van 2020 omdat er in 2020 een incidenteel budget was voor onderzoekskosten.  

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud groen 4 jaar lang verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. In 2021 geeft dit nog een nadeel van € 24.000.

Daarnaast is het budget voor Kansen Benutten met € 30.000 verlaagd. Het bedrag van het verlaagde budget wordt ingezet voor de bekostiging van extra formatie voor recreatie en toerisme. Dat geeft een voordeel op dit programma. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een voordeel van € 216.000 ten opzichte van 2020 (zie ook de toelichting bij programma 0).