Sitemap

Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Begroting 2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Begrotingsstrategie Blz. 10  
Vaststellen begroting Blz. 11  
Financieel beeld Blz. 12  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 13  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 14  
Kaderstellende documenten Blz. 15  
Thema Bestuur Blz. 16  
Doelstellingen Blz. 17  
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 18  
Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart Blz. 19  
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 20  
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 21  
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 22  
Wij organiseren verkiezingen Blz. 23  
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 24  
Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG Blz. 25  
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 26  
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 27  
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 28  
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 29  
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 30  
Doelstellingen Blz. 31  
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 32  
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 33  
Visie strategisch vastgoed Blz. 34  
Wij versterken het opdrachtgeverschap Blz. 35  
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 36  
In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024 Blz. 37  
Beleidsindicatoren Blz. 38  
Verbonden partijen Blz. 39  
Vennootschapsbelasting Blz. 40  
Onvoorzien Blz. 41  
Wat mag het kosten Blz. 42  
Toelichting op de financiën Blz. 43  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 44  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 45  
Kaderstellende documenten Blz. 46  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 47  
Doelstellingen Blz. 48  
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 49  
We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden Blz. 50  
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 51  
Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 52  
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 53  
Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen Blz. 54  
Beleidsindicatoren Blz. 55  
Verbonden partijen Blz. 56  
Wat mag het kosten Blz. 57  
Toelichting op de financiën Blz. 58  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 59  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 60  
Kaderstellende documenten Blz. 61  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 62  
Doelstellingen Blz. 63  
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn Blz. 64  
Wij houden de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen in stand voor dagelijks gebruik. Blz. 65  
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 66  
Bij regulier onderhoud aan het areaal verhardingen nemen we daar waar mogelijk maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten. Blz. 67  
Verbonden partijen Blz. 68  
Wat mag het kosten Blz. 69  
Toelichting op de financiën Blz. 70  
Programma 3 | Economie Blz. 71  
Programma 3 | Economie Blz. 72  
Kaderstellende documenten Blz. 73  
Thema Werken Blz. 74  
Doelstellingen Blz. 75  
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 76  
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 77  
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 78  
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 79  
In samenwerking met het lokale bedrijfsleven streven we naar een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt. Blz. 80  
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 81  
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 82  
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 83  
Verbonden partijen Blz. 84  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 85  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Wat mag het kosten Blz. 88  
Toelichting op de financiën Blz. 89  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 90  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 91  
Kaderstellende documenten Blz. 92  
Thema Onderwijs Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 95  
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 96  
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 97  
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 98  
Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties Blz. 99  
Wij herijken het beleid toezicht en handhaving WKO Blz. 100  
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 101  
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 102  
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 103  
We werken samen met RMC Regio De Friese Wouden Blz. 104  
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 105  
We herijken de richtlijnen speeltuinbeleid “bûten boartsje yn Opsterlân” en stellen deze opnieuw vast in 2022. Blz. 106  
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 107  
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 108  
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 109  
Multifunctionele accommodatie de Tynje Blz. 110  
Onderwijshuisvesting BHS Blz. 111  
Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp Blz. 112  
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 113  
Beleidsindicatoren Blz. 114  
Wat mag het kosten Blz. 115  
Toelichting op de financiën Blz. 116  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 117  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 118  
Kaderstellende documenten Blz. 119  
Thema Cultuur Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 122  
Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 123  
Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken. Blz. 124  
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 125  
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 126  
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 127  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 130  
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 131  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 132  
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 133  
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 134  
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 135  
We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden. Blz. 136  
Verbonden partijen Blz. 137  
Thema Openbaar groen Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 140  
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 141  
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 142  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 143  
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 144  
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 145  
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 146  
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 147  
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 148  
Verbonden partijen Blz. 149  
Thema Sport Blz. 150  
Doelstellingen Blz. 151  
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 152  
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 153  
Beleidsindicatoren Blz. 154  
Wat mag het kosten Blz. 155  
Toelichting op de financiën Blz. 156  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 157  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 158  
Kaderstellende documenten Blz. 159  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 162  
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 163  
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 164  
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 165  
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 166  
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 167  
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 168  
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 169  
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 170  
We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen Blz. 171  
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 172  
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 173  
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 174  
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 175  
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 176  
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 177  
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 178  
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 179  
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 180  
De methodiek Mobility Mentoring wordt onderdeel van ons ondersteuningspakket Blz. 181  
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 182  
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 183  
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 184  
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 185  
Verbonden partijen Blz. 186  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 189  
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 190  
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 191  
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 192  
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 193  
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 194  
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 195  
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 196  
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 197  
We nodigen elk dorp uit om een netwerkbijeenkomst te organiseren over het welzijnswerk en bespreken daar ook het thema eenzaamheid Blz. 198  
Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 199  
Wij gaan de dorpen en bewoners ondersteunen bij de zorg voor elkaar Blz. 200  
Verbonden partijen Blz. 201  
Thema Jeugdhulp Blz. 202  
Doelstellingen Blz. 203  
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 204  
We maken een sluitende aanpak door middel van samenwerking rondom de vroegsignalering van het jonge kind. Blz. 205  
We ontwikkelen een integrale aanpak tussen onderwijs en de zorg voor jeugd Blz. 206  
We spannen ons in voor een aanbod ten aanzien van vrije tijd, sport en specifieke thema’s rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs onder andere door middel van voorlichting in het onderwijs. Blz. 207  
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 208  
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop 2022 en contractmanagement Blz. 209  
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen evalueren en aanpassen aan nieuwe afspraken Blz. 210  
We maken gerichter samenwerkings- en resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo- en Wlz zorg is Blz. 211  
We onderzoeken en evalueren de effectiviteit van de toegang Blz. 212  
We ontwikkelen een werkwijze voor de samenwerking bij externe verwijzing op hoge intensiteiten Blz. 213  
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 214  
We ontwikkelen en monitoren een eenduidige werkwijze voor de indicaties van de jeugdwet Blz. 215  
We volgen en begeleiden de jeugdigen die geïndiceerd zijn voor de jeugdwet Blz. 216  
Verbonden partijen Blz. 217  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 220  
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's Blz. 221  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 222  
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 223  
We zetten een dorpsregisseur in Blz. 224  
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 225  
Beleidsindicatoren Blz. 226  
Wat mag het kosten Blz. 227  
Toelichting op de financiën Blz. 228  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 229  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 230  
Kaderstellende documenten Blz. 231  
Thema Milieu Blz. 232  
Doelstellingen Blz. 233  
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 234  
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 235  
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 236  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 237  
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 238  
Wij wijzen zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 239  
Verbonden partijen Blz. 240  
Thema Gezonde samenleving Blz. 241  
Doelstellingen Blz. 242  
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 243  
Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân) is met drie jaar verlengd en borgen we de uitvoering in actielijn 3 van de preventieagenda Blz. 244  
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug met de verdere implementatie van Mobility Mentoring in Gorredijk, de inzet van Sûn Opsterlân en de pilot gebiedsgerichte aanpak Gorredijk Blz. 245  
We werken in de dorpen op de thema’s van het nationaal preventieakkoord (roken, alcohol en overgewicht) samen met de partijen die de ‘intentieverklaring Sûn Opsterlân’ hebben ondertekend aan een gezonde leefomgeving voor jongeren in Opsterland Blz. 246  
We zetten in op gezonde sportverenigingen (roken, alcohol en gezonde kantines). In 2023 zijn alle sportverenigingen in elk geval rookvrij Blz. 247  
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 248  
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 249  
Wij zetten ons in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door inzet van de buurtsportcoaches en het ondersteunen van Friese campagnes Blz. 250  
Verbonden partijen Blz. 251  
Thema Duurzaamheid Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 254  
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 255  
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 256  
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen Blz. 257  
Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente Blz. 258  
Samen met een aantal dorpen werken we plannen uit om aardgas te besparen. Blz. 259  
We doen onderzoek naar de potentie van groen gas. Blz. 260  
We faciliteren Wijnjewoude bij de uitvoering van het project aardgasvrije wijken. Blz. 261  
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 262  
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 263  
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 264  
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 265  
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 266  
We geven uitvoering aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Blz. 267  
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 268  
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 269  
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 270  
Wij bouwen het energieloket met energiecoaches verder uit Blz. 271  
Beleidsindicatoren Blz. 272  
Wat mag het kosten Blz. 273  
Toelichting op de financiën Blz. 274  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 275  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 276  
Kaderstellende documenten Blz. 277  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 278  
Doelstellingen Blz. 279  
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 280  
Borgen erfgoed 2020-2022 Blz. 281  
Invoering omgevingswet Blz. 282  
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2022 Blz. 283  
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 284  
Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 285  
Thema Wonen Blz. 286  
Doelstellingen Blz. 287  
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat Blz. 288  
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen Blz. 289  
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 290  
Verbonden partijen Blz. 291  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 292  
Doelstellingen Blz. 293  
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 294  
Passend grondbeleid Blz. 295  
Beleidsindicatoren Blz. 296  
Wat mag het kosten Blz. 297  
Toelichting op de financiën Blz. 298  
Paragrafen Blz. 299  
Lokale heffingen Blz. 300  
Lokale heffingen Blz. 301  
Kostendekkendheid Blz. 302  
Afval en Riolering Blz. 303  
Omgevingsvergunningen Blz. 304  
Lokale lastendruk Blz. 305  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 306  
Inleiding Blz. 307  
Risicobeheersing Blz. 308  
Weerstandsvermogen Blz. 309  
Kengetallen Blz. 310  
Toelichting kengetallen Blz. 311  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 312  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 313  
Verharding en openbare verlichting Blz. 314  
Riolering Blz. 315  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 316  
Groen Blz. 317  
Gebouwen Blz. 318  
Financiering Blz. 319  
Financiering Blz. 320  
Bedrijfsvoering Blz. 321  
Bedrijfsvoering Blz. 322  
Kaderstellende documenten Blz. 323  
Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 324  
Informatiebeveiliging Blz. 325  
Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 326  
Organisatieontwikkeling Blz. 327  
Bezuinigingsmogelijkheden Blz. 328  
Verbonden partijen Blz. 329  
Verbonden partijen Blz. 330  
Overzicht verbonden partijen Blz. 331  
Grondbeleid Blz. 332  
Grondbeleid Blz. 333  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 334  
Projecten Blz. 335  
Inleiding Blz. 336  
MFA de Tynje Blz. 337  
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 338  
Zonnepanelen de Wier Blz. 339  
Tiny houses Gorredijk Blz. 340  
Herinrichting de Brink Bakkeveen Blz. 341  
OWO samenwerking Blz. 342  
Bestuursovereenkomst Blz. 343  
OWO-visie Blz. 344  
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 345  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 346  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 347  
Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland) Blz. 348  
Financiële begroting Blz. 349  
Overzicht van baten en lasten Blz. 350  
Totaaloverzicht per programma Blz. 351  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 352  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 353  
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 354  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 355  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 356  
Programma 3 - Economie Blz. 357  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 358  
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie Blz. 359  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 360  
Programma 7 - Volksgezondheid Blz. 361  
Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden Blz. 362  
Incidentele baten en lasten Blz. 363  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 364  
Balans Blz. 365  
EMU-Saldo Blz. 366  
Reserves Blz. 367  
Voorzieningen Blz. 368  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 369  
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 370