Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Begroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Begrotingsstrategie
    3. Blz. 7 Vaststellen begroting
    4. Blz. 8 Financieel beeld
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Doelstellingen
      1. Blz. 14 We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente
       1. Blz. 15 Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart
       2. Blz. 16 Wij voeren de ontwikkelagenda's uit
      2. Blz. 17 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.
       1. Blz. 18 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
       2. Blz. 19 Wij organiseren verkiezingen
      3. Blz. 20 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 21 Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG
      4. Blz. 22 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 23 De raad houdt sturing op verbonden partijen
       2. Blz. 24 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 25 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
    4. Blz. 26 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 27 Doelstellingen
      1. Blz. 28 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 29 Invoeren van Anders werken daar waar het past
       2. Blz. 30 Visie strategisch vastgoed
       3. Blz. 31 Wij versterken het opdrachtgeverschap
      2. Blz. 32 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 33 In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024
    5. Blz. 34 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 35 Verbonden partijen
    7. Blz. 36 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 37 Onvoorzien
    9. Blz. 38 Wat mag het kosten
    10. Blz. 39 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 40 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 41 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 42 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 43 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 46 We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden
      2. Blz. 47 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
       1. Blz. 48 Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit
      3. Blz. 49 Wij voorkomen en verminderen overlast
       1. Blz. 50 Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen
    4. Blz. 51 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 52 Verbonden partijen
    6. Blz. 53 Wat mag het kosten
    7. Blz. 54 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 55 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 56 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 57 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 58 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 59 Doelstellingen
      1. Blz. 60 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn
       1. Blz. 61 Wij houden de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen in stand voor dagelijks gebruik.
      2. Blz. 62 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 63 Bij regulier onderhoud aan het areaal verhardingen nemen we daar waar mogelijk maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten.
    4. Blz. 64 Verbonden partijen
    5. Blz. 65 Wat mag het kosten
    6. Blz. 66 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 67 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 68 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 69 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 70 Thema Werken
     1. Blz. 71 Doelstellingen
      1. Blz. 72 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 73 Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers
       2. Blz. 74 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.
      2. Blz. 75 Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt
       1. Blz. 76 In samenwerking met het lokale bedrijfsleven streven we naar een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt.
      3. Blz. 77 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 78 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 79 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
     2. Blz. 80 Verbonden partijen
    4. Blz. 81 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 82 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
    5. Blz. 83 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 84 Wat mag het kosten
    7. Blz. 85 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 86 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 87 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 88 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 89 Thema Onderwijs
     1. Blz. 90 Doelstellingen
      1. Blz. 91 We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs
       1. Blz. 92 Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren
      2. Blz. 93 We zorgen dat onderwijs bereikbaar is
       1. Blz. 94 We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
      3. Blz. 95 Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties
       1. Blz. 96 Wij herijken het beleid toezicht en handhaving WKO
      4. Blz. 97 Wij dringen laaggeletterdheid terug
       1. Blz. 98 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
      5. Blz. 99 Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten
       1. Blz. 100 We werken samen met RMC Regio De Friese Wouden
      6. Blz. 101 Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats
       1. Blz. 102 We herijken de richtlijnen speeltuinbeleid “bûten boartsje yn Opsterlân” en stellen deze opnieuw vast in 2022.
      7. Blz. 103 Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen
       1. Blz. 104 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
       2. Blz. 105 Kindcentrum De Treffer - Gorredijk
       3. Blz. 106 Multifunctionele accommodatie de Tynje
       4. Blz. 107 Onderwijshuisvesting BHS
       5. Blz. 108 Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp
       6. Blz. 109 Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit
    4. Blz. 110 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 111 Wat mag het kosten
    6. Blz. 112 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 113 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 114 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 115 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 116 Thema Cultuur
     1. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 119 Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving
       2. Blz. 120 Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken.
       3. Blz. 121 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
      2. Blz. 122 Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde
       1. Blz. 123 Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke
    4. Blz. 124 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 125 Doelstellingen
      1. Blz. 126 We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie
       1. Blz. 127 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       2. Blz. 128 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       3. Blz. 129 Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband
       4. Blz. 130 We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden
       5. Blz. 131 We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband
       6. Blz. 132 We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden.
     2. Blz. 133 Verbonden partijen
    5. Blz. 134 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 135 Doelstellingen
      1. Blz. 136 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 137 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 138 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
       3. Blz. 139 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      2. Blz. 140 In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat
       1. Blz. 141 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
      3. Blz. 142 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 143 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 144 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     2. Blz. 145 Verbonden partijen
    6. Blz. 146 Thema Sport
     1. Blz. 147 Doelstellingen
      1. Blz. 148 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 149 Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport
    7. Blz. 150 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 151 Wat mag het kosten
    9. Blz. 152 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 153 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 154 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 155 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 156 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening
       1. Blz. 159 Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen
       2. Blz. 160 We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën
       3. Blz. 161 Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen
      2. Blz. 162 We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%
       1. Blz. 163 We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat
      3. Blz. 164 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden
       1. Blz. 165 Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op
       2. Blz. 166 We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart
       3. Blz. 167 We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen
       4. Blz. 168 Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak
       5. Blz. 169 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter
       6. Blz. 170 Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek
      4. Blz. 171 Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert
       1. Blz. 172 Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering
       2. Blz. 173 Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages
      5. Blz. 174 Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%
       1. Blz. 175 Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket
      6. Blz. 176 Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
       1. Blz. 177 De methodiek Mobility Mentoring wordt onderdeel van ons ondersteuningspakket
       2. Blz. 178 We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen
       3. Blz. 179 Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week
      7. Blz. 180 Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren
       1. Blz. 181 Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso
     2. Blz. 182 Verbonden partijen
    4. Blz. 183 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 184 Doelstellingen
      1. Blz. 185 We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren
       1. Blz. 186 Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet
      2. Blz. 187 Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen
       1. Blz. 188 We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen
       2. Blz. 189 We informeren inwoners over technische hulpmiddelen
       3. Blz. 190 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
       4. Blz. 191 We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk
       5. Blz. 192 Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn
      3. Blz. 193 Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen
       1. Blz. 194 We nodigen elk dorp uit om een netwerkbijeenkomst te organiseren over het welzijnswerk en bespreken daar ook het thema eenzaamheid
      4. Blz. 195 Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen
       1. Blz. 196 Wij gaan de dorpen en bewoners ondersteunen bij de zorg voor elkaar
     2. Blz. 197 Verbonden partijen
    5. Blz. 198 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 199 Doelstellingen
      1. Blz. 200 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 201 We maken een sluitende aanpak door middel van samenwerking rondom de vroegsignalering van het jonge kind.
       2. Blz. 202 We ontwikkelen een integrale aanpak tussen onderwijs en de zorg voor jeugd
       3. Blz. 203 We spannen ons in voor een aanbod ten aanzien van vrije tijd, sport en specifieke thema’s rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs onder andere door middel van voorlichting in het onderwijs.
      2. Blz. 204 Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg
       1. Blz. 205 In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop 2022 en contractmanagement
       2. Blz. 206 We gaan in de uitvoering onze werkprocessen evalueren en aanpassen aan nieuwe afspraken
       3. Blz. 207 We maken gerichter samenwerkings- en resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo- en Wlz zorg is
       4. Blz. 208 We onderzoeken en evalueren de effectiviteit van de toegang
       5. Blz. 209 We ontwikkelen een werkwijze voor de samenwerking bij externe verwijzing op hoge intensiteiten
      3. Blz. 210 Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 211 We ontwikkelen en monitoren een eenduidige werkwijze voor de indicaties van de jeugdwet
       2. Blz. 212 We volgen en begeleiden de jeugdigen die geïndiceerd zijn voor de jeugdwet
     2. Blz. 213 Verbonden partijen
    6. Blz. 214 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 215 Doelstellingen
      1. Blz. 216 In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 217 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's
      2. Blz. 218 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen
       1. Blz. 219 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       2. Blz. 220 We zetten een dorpsregisseur in
       3. Blz. 221 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 222 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 223 Wat mag het kosten
    9. Blz. 224 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 225 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 226 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 227 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 228 Thema Milieu
     1. Blz. 229 Doelstellingen
      1. Blz. 230 Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig
       1. Blz. 231 Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan
      2. Blz. 232 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 233 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 234 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 235 Wij wijzen zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
     2. Blz. 236 Verbonden partijen
    4. Blz. 237 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 238 Doelstellingen
      1. Blz. 239 De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016
       1. Blz. 240 Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân) is met drie jaar verlengd en borgen we de uitvoering in actielijn 3 van de preventieagenda
       2. Blz. 241 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug met de verdere implementatie van Mobility Mentoring in Gorredijk, de inzet van Sûn Opsterlân en de pilot gebiedsgerichte aanpak Gorredijk
       3. Blz. 242 We werken in de dorpen op de thema’s van het nationaal preventieakkoord (roken, alcohol en overgewicht) samen met de partijen die de ‘intentieverklaring Sûn Opsterlân’ hebben ondertekend aan een gezonde leefomgeving voor jongeren in Opsterland
       4. Blz. 243 We zetten in op gezonde sportverenigingen (roken, alcohol en gezonde kantines). In 2023 zijn alle sportverenigingen in elk geval rookvrij
      2. Blz. 244 Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen
       1. Blz. 245 Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren
       2. Blz. 246 Wij zetten ons in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door inzet van de buurtsportcoaches en het ondersteunen van Friese campagnes
     2. Blz. 247 Verbonden partijen
    5. Blz. 248 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 249 Doelstellingen
      1. Blz. 250 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 251 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 252 Wij kopen 100% duurzaam in
       3. Blz. 253 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen
      2. Blz. 254 Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente
       1. Blz. 255 Samen met een aantal dorpen werken we plannen uit om aardgas te besparen.
       2. Blz. 256 We doen onderzoek naar de potentie van groen gas.
       3. Blz. 257 We faciliteren Wijnjewoude bij de uitvoering van het project aardgasvrije wijken.
      3. Blz. 258 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 259 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       2. Blz. 260 We richten een eigen energiebedrijf op
       3. Blz. 261 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
      4. Blz. 262 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 263 We geven uitvoering aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
       2. Blz. 264 We monitoren het energiegedrag van onze inwoners
       3. Blz. 265 We voeren een communicatiecampagne uit
       4. Blz. 266 Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen
       5. Blz. 267 Wij bouwen het energieloket met energiecoaches verder uit
    6. Blz. 268 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 269 Wat mag het kosten
    8. Blz. 270 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 271 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 272 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 273 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 274 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 275 Doelstellingen
      1. Blz. 276 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 277 Borgen erfgoed 2020-2022
       2. Blz. 278 Invoering omgevingswet
       3. Blz. 279 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2022
       4. Blz. 280 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       5. Blz. 281 Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021
    4. Blz. 282 Thema Wonen
     1. Blz. 283 Doelstellingen
      1. Blz. 284 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat
       1. Blz. 285 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen
       2. Blz. 286 Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie
     2. Blz. 287 Verbonden partijen
    5. Blz. 288 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 289 Doelstellingen
      1. Blz. 290 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
       1. Blz. 291 Passend grondbeleid
    6. Blz. 292 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 293 Wat mag het kosten
    8. Blz. 294 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 295 Paragrafen
    1. Blz. 296 Lokale heffingen
     1. Blz. 297 Lokale heffingen
     2. Blz. 298 Kostendekkendheid
     3. Blz. 299 Afval en Riolering
     4. Blz. 300 Omgevingsvergunningen
     5. Blz. 301 Lokale lastendruk
    2. Blz. 302 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 303 Inleiding
     2. Blz. 304 Risicobeheersing
     3. Blz. 305 Weerstandsvermogen
     4. Blz. 306 Kengetallen
     5. Blz. 307 Toelichting kengetallen
    3. Blz. 308 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 309 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 310 Verharding en openbare verlichting
     3. Blz. 311 Riolering
     4. Blz. 312 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 313 Groen
     6. Blz. 314 Gebouwen
    4. Blz. 315 Financiering
     1. Blz. 316 Financiering
    5. Blz. 317 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 318 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 319 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 320 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     4. Blz. 321 Informatiebeveiliging
     5. Blz. 322 Rekenkamercommissie Opsterland
     6. Blz. 323 Organisatieontwikkeling
     7. Blz. 324 Bezuinigingsmogelijkheden
    6. Blz. 325 Verbonden partijen
     1. Blz. 326 Verbonden partijen
     2. Blz. 327 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 328 Grondbeleid
     1. Blz. 329 Grondbeleid
     2. Blz. 330 Ontwikkelingen grondbedrijf
    8. Blz. 331 Projecten
     1. Blz. 332 Inleiding
     2. Blz. 333 MFA de Tynje
     3. Blz. 334 Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag
     4. Blz. 335 Zonnepanelen de Wier
     5. Blz. 336 Tiny houses Gorredijk
     6. Blz. 337 Herinrichting de Brink Bakkeveen
    9. Blz. 338 OWO samenwerking
     1. Blz. 339 Bestuursovereenkomst
     2. Blz. 340 OWO-visie
     3. Blz. 341 OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking
     4. Blz. 342 Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf)
     5. Blz. 343 Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf)
     6. Blz. 344 Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland)
   12. Blz. 345 Financiële begroting
    1. Blz. 346 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 347 Totaaloverzicht per programma
     2. Blz. 348 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 349 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     4. Blz. 350 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
     5. Blz. 351 Programma 1 - Veiligheid
     6. Blz. 352 Programma 2 - Verkeer en vervoer
     7. Blz. 353 Programma 3 - Economie
     8. Blz. 354 Programma 4 - Onderwijs
     9. Blz. 355 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 356 Programma 6 - Sociaal domein
     11. Blz. 357 Programma 7 - Volksgezondheid
     12. Blz. 358 Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden
     13. Blz. 359 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 360 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 361 Balans
     2. Blz. 362 EMU-Saldo
     3. Blz. 363 Reserves
     4. Blz. 364 Voorzieningen
   13. Blz. 365 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 366 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap