Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Begrotingsstrategie Blz. 6
Vaststellen begroting Blz. 7
Financieel beeld Blz. 8
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10
Kaderstellende documenten Blz. 11
Thema Bestuur Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 14
Wij dragen met de Regiodeal Zuidoost-Friesland bij aan de brede welvaart Blz. 15
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 16
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 17
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 18
Wij organiseren verkiezingen Blz. 19
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 20
Wij hanteren een stappenplan om te voldoen aan de AVG Blz. 21
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 22
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 23
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 24
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 25
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 26
Doelstellingen Blz. 27
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 28
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 29
Visie strategisch vastgoed Blz. 30
Wij versterken het opdrachtgeverschap Blz. 31
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 32
In 2024 voldoen we aan de Digitale Agenda 2024 Blz. 33
Beleidsindicatoren Blz. 34
Verbonden partijen Blz. 35
Vennootschapsbelasting Blz. 36
Onvoorzien Blz. 37
Wat mag het kosten Blz. 38
Toelichting op de financiën Blz. 39
Programma 1 | Veiligheid Blz. 40
Programma 1 | Veiligheid Blz. 41
Kaderstellende documenten Blz. 42
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 45
We willen het aantal woninginbraken laten dalen of minimaal gelijk houden Blz. 46
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 47
Het creëren van bewustwording rondom het thema ondermijnende criminaliteit Blz. 48
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 49
Het realiseren van een daling van het aantal overlastmeldingen Blz. 50
Beleidsindicatoren Blz. 51
Verbonden partijen Blz. 52
Wat mag het kosten Blz. 53
Toelichting op de financiën Blz. 54
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 55
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 56
Kaderstellende documenten Blz. 57
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn Blz. 60
Wij houden de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, fiets- en voetpaden en parkeerterreinen in stand voor dagelijks gebruik. Blz. 61
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 62
Bij regulier onderhoud aan het areaal verhardingen nemen we daar waar mogelijk maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten. Blz. 63
Verbonden partijen Blz. 64
Wat mag het kosten Blz. 65
Toelichting op de financiën Blz. 66
Programma 3 | Economie Blz. 67
Programma 3 | Economie Blz. 68
Kaderstellende documenten Blz. 69
Thema Werken Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 72
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 73
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 74
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 75
In samenwerking met het lokale bedrijfsleven streven we naar een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt. Blz. 76
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 77
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 78
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 79
Verbonden partijen Blz. 80
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 81
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 82
Beleidsindicatoren Blz. 83
Wat mag het kosten Blz. 84
Toelichting op de financiën Blz. 85
Programma 4 | Onderwijs Blz. 86
Programma 4 | Onderwijs Blz. 87
Kaderstellende documenten Blz. 88
Thema Onderwijs Blz. 89
Doelstellingen Blz. 90
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 91
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 92
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 93
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 94
Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties Blz. 95
Wij herijken het beleid toezicht en handhaving WKO Blz. 96
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 97
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 98
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 99
We werken samen met RMC Regio De Friese Wouden Blz. 100
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 101
We herijken de richtlijnen speeltuinbeleid “bûten boartsje yn Opsterlân” en stellen deze opnieuw vast in 2022. Blz. 102
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 103
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 104
Kindcentrum De Treffer - Gorredijk Blz. 105
Multifunctionele accommodatie de Tynje Blz. 106
Onderwijshuisvesting BHS Blz. 107
Verkenning huisvestingsscenario’s Ureterp Blz. 108
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 109
Beleidsindicatoren Blz. 110
Wat mag het kosten Blz. 111
Toelichting op de financiën Blz. 112
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 113
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 114
Kaderstellende documenten Blz. 115
Thema Cultuur Blz. 116
Doelstellingen Blz. 117
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 118
Openbare bibliotheken dragen bij aan de participatie van onze inwoners aan de samenleving Blz. 119
Samen met de museum-besturen willen we onderzoeken op welke wijze we de musea toekomstbestendig kunnen maken. Blz. 120
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 121
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 122
Wy stimulearje dat ús ynwenners en de meiwurkers fan de gemeente Opsterlân it Frysk sprekke en brûke Blz. 123
Thema Toerisme en recreatie Blz. 124
Doelstellingen Blz. 125
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 126
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 127
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 128
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 129
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 130
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 131
We zetten ons in voor het verbeteren van de staat van de fietspaden. Blz. 132
Verbonden partijen Blz. 133
Thema Openbaar groen Blz. 134
Doelstellingen Blz. 135
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 136
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 137
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 138
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 139
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 140
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 141
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 142
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 143
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 144
Verbonden partijen Blz. 145
Thema Sport Blz. 146
Doelstellingen Blz. 147
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 148
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 149
Beleidsindicatoren Blz. 150
Wat mag het kosten Blz. 151
Toelichting op de financiën Blz. 152
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 153
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 154
Kaderstellende documenten Blz. 155
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 158
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 159
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 160
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 161
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 162
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 163
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 164
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 165
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 166
We meten onze prestaties op het gebied van werk en inkomen Blz. 167
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 168
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 169
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 170
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 171
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 172
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 173
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 174
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 175
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 176
De methodiek Mobility Mentoring wordt onderdeel van ons ondersteuningspakket Blz. 177
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 178
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 179
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 180
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 181
Verbonden partijen Blz. 182
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 183
Doelstellingen Blz. 184
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 185
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 186
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 187
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 188
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 189
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 190
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 191
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 192
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 193
We nodigen elk dorp uit om een netwerkbijeenkomst te organiseren over het welzijnswerk en bespreken daar ook het thema eenzaamheid Blz. 194
Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 195
Wij gaan de dorpen en bewoners ondersteunen bij de zorg voor elkaar Blz. 196
Verbonden partijen Blz. 197
Thema Jeugdhulp Blz. 198
Doelstellingen Blz. 199
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 200
We maken een sluitende aanpak door middel van samenwerking rondom de vroegsignalering van het jonge kind. Blz. 201
We ontwikkelen een integrale aanpak tussen onderwijs en de zorg voor jeugd Blz. 202
We spannen ons in voor een aanbod ten aanzien van vrije tijd, sport en specifieke thema’s rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs onder andere door middel van voorlichting in het onderwijs. Blz. 203
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 204
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop 2022 en contractmanagement Blz. 205
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen evalueren en aanpassen aan nieuwe afspraken Blz. 206
We maken gerichter samenwerkings- en resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo- en Wlz zorg is Blz. 207
We onderzoeken en evalueren de effectiviteit van de toegang Blz. 208
We ontwikkelen een werkwijze voor de samenwerking bij externe verwijzing op hoge intensiteiten Blz. 209
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 210
We ontwikkelen en monitoren een eenduidige werkwijze voor de indicaties van de jeugdwet Blz. 211
We volgen en begeleiden de jeugdigen die geïndiceerd zijn voor de jeugdwet Blz. 212
Verbonden partijen Blz. 213
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 214
Doelstellingen Blz. 215
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 216
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's Blz. 217
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 218
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 219
We zetten een dorpsregisseur in Blz. 220
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 221
Beleidsindicatoren Blz. 222
Wat mag het kosten Blz. 223
Toelichting op de financiën Blz. 224
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 225
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 226
Kaderstellende documenten Blz. 227
Thema Milieu Blz. 228
Doelstellingen Blz. 229
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 230
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 231
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 232
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 233
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 234
Wij wijzen zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 235
Verbonden partijen Blz. 236
Thema Gezonde samenleving Blz. 237
Doelstellingen Blz. 238
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 239
Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân) is met drie jaar verlengd en borgen we de uitvoering in actielijn 3 van de preventieagenda Blz. 240
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug met de verdere implementatie van Mobility Mentoring in Gorredijk, de inzet van Sûn Opsterlân en de pilot gebiedsgerichte aanpak Gorredijk Blz. 241
We werken in de dorpen op de thema’s van het nationaal preventieakkoord (roken, alcohol en overgewicht) samen met de partijen die de ‘intentieverklaring Sûn Opsterlân’ hebben ondertekend aan een gezonde leefomgeving voor jongeren in Opsterland Blz. 242
We zetten in op gezonde sportverenigingen (roken, alcohol en gezonde kantines). In 2023 zijn alle sportverenigingen in elk geval rookvrij Blz. 243
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 244
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 245
Wij zetten ons in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door inzet van de buurtsportcoaches en het ondersteunen van Friese campagnes Blz. 246
Verbonden partijen Blz. 247
Thema Duurzaamheid Blz. 248
Doelstellingen Blz. 249
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 250
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 251
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 252
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen Blz. 253
Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente Blz. 254
Samen met een aantal dorpen werken we plannen uit om aardgas te besparen. Blz. 255
We doen onderzoek naar de potentie van groen gas. Blz. 256
We faciliteren Wijnjewoude bij de uitvoering van het project aardgasvrije wijken. Blz. 257
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 258
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 259
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 260
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 261
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 262
We geven uitvoering aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Blz. 263
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 264
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 265
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 266
Wij bouwen het energieloket met energiecoaches verder uit Blz. 267
Beleidsindicatoren Blz. 268
Wat mag het kosten Blz. 269
Toelichting op de financiën Blz. 270
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 271
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 272
Kaderstellende documenten Blz. 273
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 276
Borgen erfgoed 2020-2022 Blz. 277
Invoering omgevingswet Blz. 278
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2022 Blz. 279
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 280
Wij stellen een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 281
Thema Wonen Blz. 282
Doelstellingen Blz. 283
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat Blz. 284
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen Blz. 285
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars en dorpen op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 286
Verbonden partijen Blz. 287
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 288
Doelstellingen Blz. 289
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 290
Passend grondbeleid Blz. 291
Beleidsindicatoren Blz. 292
Wat mag het kosten Blz. 293
Toelichting op de financiën Blz. 294
Paragrafen Blz. 295
Lokale heffingen Blz. 296
Lokale heffingen Blz. 297
Kostendekkendheid Blz. 298
Afval en Riolering Blz. 299
Omgevingsvergunningen Blz. 300
Lokale lastendruk Blz. 301
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 302
Inleiding Blz. 303
Risicobeheersing Blz. 304
Weerstandsvermogen Blz. 305
Kengetallen Blz. 306
Toelichting kengetallen Blz. 307
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 308
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 309
Verharding en openbare verlichting Blz. 310
Riolering Blz. 311
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 312
Groen Blz. 313
Gebouwen Blz. 314
Financiering Blz. 315
Financiering Blz. 316
Bedrijfsvoering Blz. 317
Bedrijfsvoering Blz. 318
Kaderstellende documenten Blz. 319
Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 320
Informatiebeveiliging Blz. 321
Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 322
Organisatieontwikkeling Blz. 323
Bezuinigingsmogelijkheden Blz. 324
Verbonden partijen Blz. 325
Verbonden partijen Blz. 326
Overzicht verbonden partijen Blz. 327
Grondbeleid Blz. 328
Grondbeleid Blz. 329
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 330
Projecten Blz. 331
Inleiding Blz. 332
MFA de Tynje Blz. 333
Kindcentrum De Finne - Beetsterzwaag Blz. 334
Zonnepanelen de Wier Blz. 335
Tiny houses Gorredijk Blz. 336
Herinrichting de Brink Bakkeveen Blz. 337
OWO samenwerking Blz. 338
Bestuursovereenkomst Blz. 339
OWO-visie Blz. 340
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 341
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 342
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 343
Afdeling Vergunningverlening Toezicht Handhaving (gemeente Opsterland) Blz. 344
Financiële begroting Blz. 345
Overzicht van baten en lasten Blz. 346
Totaaloverzicht per programma Blz. 347
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 348
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 349
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 350
Programma 1 - Veiligheid Blz. 351
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 352
Programma 3 - Economie Blz. 353
Programma 4 - Onderwijs Blz. 354
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie Blz. 355
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 356
Programma 7 - Volksgezondheid Blz. 357
Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden Blz. 358
Incidentele baten en lasten Blz. 359
Uiteenzetting financiële positie Blz. 360
Balans Blz. 361
EMU-Saldo Blz. 362
Reserves Blz. 363
Voorzieningen Blz. 364
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 365
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 366
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap