Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Met ons economisch beleid werken we aan een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie. Dat is van belang voor het behoud van de bestaande werkgelegenheid en het creëren van nieuwe. Het MKB, de detailhandel, Recreatie en Toerisme, de agrarische sector en ook de zorgsector zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau.

De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan.

Hoewel de economie zich herstelt zijn de (definitieve) gevolgen van de coronacrisis nog niet geheel duidelijk. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt bieden we informatie, advies en ondersteuning.

Door de drie noordelijke provincies is onder de noemer van Deltaplan voor het Noorden input geleverd aan het kabinet. In samenhang met een positief adviesrapport over de Lelylijn is Zuidoost Friesland daarmee op de noordelijke en landelijke agenda gekomen.  De ruimtelijke en economische potentie van de regio langs de A7-as is nadrukkelijk naar voren gebracht. Wanneer we dit koppelen aan de regionale samenwerking van de Regio Deal Zuidoost Friesland zien we goede perspectieven voor economische ontwikkeling.

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde

Terug naar navigatie - Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde

In het laatste onderzoek MKB vriendelijkste gemeente (LexNova 2021) staat Opsterland op een 13e plek in Friesland. Dat is een verbetering ten opzichte van de keer daarvoor. Met de gemeentebreed ingezette aanpak gaan we verder om de doelstelling te verwezenlijken.

Zo gaan we dat doen

Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt

Wij zorgen in samenwerking met het bedrijfsleven voor een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt. Hierbij richten wij ons ook op de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. 

Zo gaan we dat doen

Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

Terug naar navigatie - Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Dit komt tot uitdrukking in het inkoopbeleid. Ondernemers worden gestimuleerd om duurzaam en circulair te werk te gaan. Handvatten hiervoor worden aangeboden door verschillende instanties en de gemeente informeert daarover. 

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen Overtoom en Tolbaas in Gorredijk zijn bouwrijpe bedrijventerreinen te koop. Op Tolbaas gebeurt dit in combinatie met wonen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding op deze of andere locaties. In de paragraaf Grondbeleid wordt de begroting voor dit thema nader toegelicht.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Functiemenging % 45,6% 46,0% 46,4% 47,3 52,5% 52,8% 53,2% 53,2
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners (tussen 15 t/m 64 jaar) 151,0 155,1 158,2 160,7 139,7 145,5 151,6 158,4
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 augustus 2021

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 3 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 1.001 874 801 1.661 1.596 743
Baten 875 583 499 1.394 1.329 488
Saldo voor bestemming -126 -291 -302 -267 -267 -255
Mutaties reserves
Lasten 205 155 155 155 155 155
Baten 40 35 - - - -
Saldo na bestemming -291 -412 -457 -422 -422 -410
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
3.1 Economische ontwikkeling -151 -183 -32
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -159 -159 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -72 -37 35
3.4 Economische promotie 90 77 -13
Saldo voor bestemming -291 -302 -11
Stortingen reserves
Recreatie en toerisme -155 -155 -
Totaal stortingen reserves -155 -155 -
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Samenwerking onderwijs en bedrijf 7 - -7
Onttrekking AR vrije deel tbv Bedrijvenloket en Bedr. Regeling 28 - -28
Totaal onttrekkingen reserves 35 - -35
Saldo na bestemming -412 -457 -45

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 € 45.000 nadeliger dan in 2021.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling  geeft in 2022 een  nadeel van € 32.000 ten opzichte van 2021.

In de begroting 2021 is incidenteel € 25.000 opgenomen voor de inhuur van  extra capaciteit binnen economische zaken.  In 2022 is dit budget er niet.  Dit geeft een voordeel van € 25.000.  De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 56.000. De doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 1.000.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur geeft in 2022 geen mutatie ten opzichte van 2021.

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  geeft in 2022 een  voordeel van € 35.000 ten opzichte van 2021.

De resultaatbestemmingen in 2021, voor samenwerking onderwijs &  bedrijf  € 7.000 en bedrijvenloket en bedrijfsregeling € 28.000, geven lagere kosten ten opzichte van 2022.  Dit is een voordeel in het taakveld. Het effect op programma niveau wordt geneutraliseerd door de onttrekking uit de algemene reserve.

Taakveld 3.4 Economische promotie  geeft in 2022 een  nadeel van € 13.000 ten opzichte van 2021.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 13.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 3.3.