Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
x € 1.000
Taakveld Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 68 1.435 -1.367
0.10 Mutaties reserves 288 226 62
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - 830 -830
0.2 Burgerzaken 255 1.208 -952
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 127 831 -704
0.4 Overhead 679 11.836 -11.157
0.5 Treasury 267 34 233
0.61 OZB woningen 3.130 770 2.360
0.62 OZB niet-woningen 1.580 - 1.580
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 98 - 98
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 53.001 - 53.001
0.8 Overige baten en lasten - 40 -40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.886 -1.886
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 187 -163
2.1 Verkeer en vervoer 185 3.398 -3.213
2.3 Recreatieve havens - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - -
2.5 Openbaar vervoer 3 16 -13
3.1 Economische ontwikkeling 226 409 -183
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 94 252 -159
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 37 -37
3.4 Economische promotie 179 102 77
4.1 Openbaar basisonderwijs - 244 -244
4.2 Onderwijshuisvesting 25 1.663 -1.639
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 511 1.620 -1.109
5.1 Sportbeleid en activering 15 118 -103
5.2 Sportaccommodaties 85 1.245 -1.159
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 345 -345
5.4 Musea 6 74 -68
5.5 Cultureel erfgoed 2 7 -4
5.6 Media - 593 -593
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 319 3.752 -3.433
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.064 2.828 -1.764
6.2 Wijkteams - 645 -645
6.3 Inkomensregelingen 9.074 11.069 -1.995
6.4 Begeleide participatie - 3.418 -3.418
6.5 Arbeidsparticipatie 50 1.231 -1.181
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5 1.160 -1.155
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 150 6.366 -6.216
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 8.722 -8.722
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 523 -523
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.616 -1.616
7.1 Volksgezondheid 5 1.394 -1.389
7.2 Riolering 2.896 2.083 813
7.3 Afval 3.881 3.138 743
7.4 Milieubeheer - 849 -849
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 150 293 -142
8.1 Ruimtelijke ordening - 265 -265
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.989 1.279 711
8.3 Wonen en bouwen 719 1.114 -395
Totaal 81.151 81.151 0