Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht per programma

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht per programma

De begrote baten en lasten zijn als volgt over de diverse programma's verdeeld:

(de financiële analyses zijn opgenomen in de beleidsbegroting)

Programmaplan begroting 2022 (x € 1.000)
Programma's Baten Lasten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 717 3.470 -2.753
1 Veiligheid 25 2.073 -2.048
2 Verkeer en vervoer 188 3.414 -3.226
3 Economie 499 801 -302
4 Onderwijs 536 3.527 -2.992
5 Sport, cultuur en recreatie 427 6.134 -5.706
6 Sociaal domein 10.343 37.578 -27.235
7 Volksgezondheid en milieu 6.932 7.757 -825
8 Bouwen, wonen en gronden 2.709 2.658 51
Algemene dekkingsmiddelen 57.810 810 56.999
Overhead 679 11.836 -11.157
Vennootschapsbelasting 0 0 0
Onvoorzien 0 38 -38
Resultaat voor bestemming 80.863 80.095 768
Mutaties in de reserves: 0
0 Bestuur en ondersteuning 0
1 Veiligheid 0
2 Verkeer en vervoer 0
3 Economie 155 -155
4 Onderwijs 163 41 122
5 Sport, cultuur en recreatie 125 125
6 Sociaal domein 30 -30
7 Volksgezondheid en milieu 0
8 Bouwen, wonen en gronden 0
Totaal mutaties reserves 288 226 62
Resultaat na bestemming 81.151 80.321 830

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 83.604 86.174 80.095 78.700 76.774 75.563
Baten 85.969 86.413 80.863 78.989 77.451 76.640
Saldo voor bestemming 2.365 239 768 289 677 1.077
Mutaties reserves
Lasten 2.403 346 226 226 226 226
Baten 2.144 1.394 288 376 453 410
Saldo na bestemming 2.106 1.286 830 439 904 1.261

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2022, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage BBP (bruto binnenland product) van 1,6%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao afspraken.

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 15.511 16.189 16.154 15.570 15.182 14.980
Baten 59.272 60.484 59.206 57.776 57.560 57.571
Saldo voor bestemming 43.761 44.295 43.052 42.207 42.378 42.592
Mutaties reserves
Lasten 1.906 - - - - -
Baten 1.197 - - - - -
Saldo na bestemming 43.052 44.295 43.052 42.207 42.378 42.592

Programma 1 - Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Veiligheid
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 1.919 2.073 2.073 2.119 2.179 2.179
Baten 8 25 25 25 25 25
Saldo voor bestemming -1.911 -2.049 -2.048 -2.095 -2.154 -2.154
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten - - - - - -
Saldo na bestemming -1.911 -2.049 -2.048 -2.095 -2.154 -2.154

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en vervoer
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 3.410 3.551 3.414 3.361 3.147 3.144
Baten 190 194 188 188 188 188
Saldo voor bestemming -3.219 -3.357 -3.226 -3.173 -2.960 -2.956
Mutaties reserves
Lasten 248 100 - - - -
Baten 348 373 - - - -
Saldo na bestemming -3.119 -3.084 -3.226 -3.173 -2.960 -2.956

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 1.001 874 801 1.661 1.596 743
Baten 875 583 499 1.394 1.329 488
Saldo voor bestemming -126 -291 -302 -267 -267 -255
Mutaties reserves
Lasten 205 155 155 155 155 155
Baten 40 35 - - - -
Saldo na bestemming -291 -412 -457 -422 -422 -410

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 2.960 3.476 3.527 3.646 3.865 3.852
Baten 350 614 536 536 536 554
Saldo voor bestemming -2.609 -2.862 -2.992 -3.110 -3.329 -3.298
Mutaties reserves
Lasten 9 61 41 41 41 41
Baten 5 188 163 251 328 285
Saldo na bestemming -2.613 -2.735 -2.870 -2.900 -3.042 -3.054

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 6.321 5.839 6.134 5.814 5.751 5.685
Baten 436 271 427 232 232 232
Saldo voor bestemming -5.885 -5.568 -5.706 -5.581 -5.519 -5.453
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 55 146 125 125 125 125
Saldo na bestemming -5.830 -5.422 -5.581 -5.456 -5.394 -5.328

Programma 6 - Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal domein
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 40.090 38.107 37.578 36.394 35.695 35.654
Baten 12.254 9.625 10.343 9.438 9.388 9.388
Saldo voor bestemming -27.836 -28.481 -27.235 -26.957 -26.308 -26.266
Mutaties reserves
Lasten 30 30 30 30 30 30
Baten 37 117 - - - -
Saldo na bestemming -27.829 -28.394 -27.265 -26.987 -26.338 -26.296

Programma 7 - Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 7.608 12.650 7.757 7.650 7.710 7.690
Baten 6.792 11.315 6.932 6.927 6.927 6.927
Saldo voor bestemming -817 -1.335 -825 -723 -783 -763
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 262 366 - - - -
Saldo na bestemming -555 -969 -825 -723 -783 -763

Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 4.784 3.414 2.658 2.485 1.648 1.636
Baten 5.792 3.301 2.709 2.473 1.268 1.268
Saldo voor bestemming 1.008 -113 51 -12 -380 -368
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 200 169 - - - -
Saldo na bestemming 1.203 56 51 -12 -380 -368

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
x €1.000
Nr. Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Baten
1 2 Beschikbaar stellen middelen uit bijdrage Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân 6 6 6 6
2 8 Resultaat grondexploitatie 952 682 151 159
Onttrekkingen aan de reserves
A 4 Reserve onderwijshuisvesting basisonderwijs 163 251 328 285
C1 5 Reserve recreatie en toerisme 125 125 125 125
Totaal incidentele baten 1.246 1.064 610 575
Lasten
3 0 Introductie en scholing nieuwe raadsleden 15 - - -
4 0 OWO Bedrijfsvoering Kwaliteitsborging zaakgericht werken 67 - - -
5 0 Informatiebeveiliging 30 - - -
6 0 Incidentele lasten OWO t/m 2024 22 22 22 -
7 0 Kosten inkoop snippers houtkachel 7 - - -
8 0 Ziekteverzuim Corona 50 - - -
9 0 Deelname Friese Projectenmachine 12 19 - -
10 0 Formatie carrousel omgevingsdomein 32 32 - -
11 0 Inhuur verkeersdiensten 25 - - -
12 0 Tijdelijke formatie programmamanager 30 - - -
13 0 Tijdelijke formatie bestuursondersteuning/trainee 60 - - -
14 0 Tijdelijke formatie informatiebeveiliging en privacy 62 38 - -
15 0 Inhuur projecten 86 57 - -
16 0 Tijdelijke formatie projecten 30 - - -
17 0 Tijdelijke formatie projectcommunicatie 67 67 - -
18 0 Tijdelijke formatie heronderzoeken Werk en Inkomen 40 40 - -
19 0 Inhuur adviseur verkeer 30 - - -
20 0 Tijdelijke formatie Sociaal Domein-Versterken en professionaliseren van de toegang 150 150 75 -
21 1 Aanvulling oudejaarsactiviteiten 6 - - -
22 2 Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025 (BKP) 200 200 - -
23 3 Detailhandelsbeleid 25 - - -
24 3 Inhuur adviseur veenweiden 10 - - -
25 6 Ontwikkelagenda leefbaarheid-Dorpsregisseurs 60 - - -
26 6 Geweldig Gorredijk-inhuur 38 38 38 -
27 6 Inhuur Werk en Inkomen Wet Inburgering 60 60 - -
28 7 Ontwikkelagenda duurzaamheid-Uitvoeringsprogramma energietransitie 106 - - -
29 8 Inhuurcapaciteit Invoering Omgevingswet 270 - - -
30 8 Geweldig Gorrelijk-projectkosten 17 - - -
31 8 Ontwikkelagenda leefbaarheid-Woonplannen per dorp 10 - - -
Dotaties in de reserves:
C2 3 Reserve recreatie en toerisme 155 155 155 155
B 4 Reserve huisvesting speciaal onderwijs 41 41 41 41
D 6 Reserve verbouw dorpshuizen 30 30 30 30
Totaal incidentele lasten 1.842 948 361 226
Totaal incidenteel resultaat -596 116 250 349

Toelichting Incidentele baten en lasten

Reserves

A. Reserve huisvesting basisonderwijs (Begroting 2022)
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van basisonderwijs. De begrote lasten worden afgezet tegen het te ontvangen bedragen uit het gemeentefonds. De begrote uitgaven zijn hoger dan de begrote baten. Dit leidt tot onttrekkingen uit de reserve.

B. Reserve huisvesting speciaal onderwijs (Begroting 2022)
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van speciaal onderwijs. De begrote uitgaven zijn lager dan de begrote baten uit het gemeentefonds. Dit leidt tot dotaties aan de reserve.

C. C1 en C2 Reserve recreatie en toerisme (Begroting 2022)
De baten (toeristenbelasting) worden aan deze reserve toegevoegd en de lasten (kosten van recreatie) wordt aan deze reserve onttrokken. Doel is egalisatie van de kosten.

D. Reserve verbouw dorpshuizen (Begroting 2022)
Het dorpshuizenbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat elk dorp beschikt over een openbare accommodatie voor sociale- en culturele activiteiten. Het doel van deze reserve is het dekken van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van verbouwing van dorpshuizen.

Baten

1. Beschikbaar stellen middelen uit bijdrage Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (Perspectiefbrief 2021)
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten de ontvangen subsidies worden vrijgegeven. Dit betreft een bijdrage van de ROF voor de jaren 2021-2025.

2. Resultaat grondexploitatie (Perspectiefbrief 2021)
Betreft het verwachte resultaat op grondexploitatie plus een dekking voor de rente van de kapitaalverstrekking en de dekking voor de gemaakte uren ontwikkeling, projecten, uitvoering en beheer.

Lasten

3. Introductie en scholing nieuwe raadsleden (Perspectiefbrief 2021)
In het verkiezingsjaar 2022 zijn er extra uitgaven in verband met de introductie en scholing van de nieuwe raad.

4. OWO- Bedrijfsvoering Kwaliteitsborging zaakgericht werken (Perspectiefbrief 2021)
Voor het zaakgericht werken is in 2022 eenmalig € 200.000 nodig. Hiervan wordt 1/3 deel (€ 66.667) doorbelast naar Opsterland.

5. Informatiebeveiliging (Perspectiefbrief 2020)
Om de dienstverlening verder uit te breiden en tegelijkertijd de beveiliging van data en persoonsgegevens te kunnen garanderen is voor 2022 een extra budget van € 30.000 opgenomen.

6. Incidentele lasten OWO t/m 2024 (Perspectiefbrief 2020)
Ontwikkelingen op het gebied van WOZ-taxaties, E-depot, applicatiebeheer, inhuur DIV, informatiebeveiliging, opleiding en certificering hebben (naast een structureel effect)ook een incidenteel effect van € 22.000 voor de jaren 2022 t/m 2024.

7. Kosten inkoop snippers houtkachel (Begroting 2021)
Voor de houtkachel aan de Wetterwille in Gorredijk moeten extra houtsnippers ingekocht worden.

8. Ziekteverzuim Corona (Begroting 2021)
In verband met Corona is voor 2022 een budget van € 50.000 voor inhuur personeel derden opgenomen.

9. Deelname Friese Projectenmachine (Perspectiefbrief 2021)
De Friese Projectenmachine (FPM) moet zorgen voor het ontwikkelen van meer en betere Friese projecten, die met succes een beroep kunnen doen op Europese middelen. Het is een samenwerking tussen provincie, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven, clusterorganisaties en IPF. Het budget betreft de financiering van de werkorganisatie. Deze werkorganisatie ondersteunt bij Europese subsidieaanvragen. De provincie draagt de eerste drie jaar het grootste deel van de kosten (50-60%). De gemeenten betalen gezamenlijk de rest (40-50%). Na twee jaar wordt de FPM geëvalueerd en kan besloten worden over structurele deelname (en bekostiging).

10. Formatie carrousel Omgevingsdomein (Begroting 2021)
Bij de begroting 2021 is voor 3 jaar een tijdelijk budget van € 31.500 beschikbaar gesteld voor knelpunten binnen het omgevingsdomein.

11. Inhuur verkeersdiensten (Begroting 2021)
De toename van betrokkenheid van inwoners, de participatie en initiatieven zorgen voor meer verkeersgerelateerde vraagstukken. Om deze vraagstukken adequaat te behandelen is inhuur van extra expertise noodzakelijk. Voor 2022 is er een budget van € 25.000 beschikbaar. Zie ook de toelichting van 19 voor een aanvulling van dit budget.

12. Tijdelijke formatie programmamanager (Begroting 2021)
Voor de organisatie ontwikkeling is ondersteuning door een programmamanager nodig € 30.000 (2022).

13. Tijdelijke formatie bestuursondersteuning/trainee (Begroting 2021)
Dit budget in 2022 is voor een bestuursondersteuning/trainee € 60.000

14. Tijdelijke formatie informatiebeveiliging en privacy (Begroting 2022)
Om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van informatie beveiliging en privacy (wetgeving )is tijdelijk (2 jaar) extra formatie en een extra inhuur budget noodzakelijk. De totale kosten bedragen € 61.500 in 2022 en € 37.500 in 2023.

15. Inhuur projecten (Perspectiefbrief 2021)
Dit budget betreft de inhuur van een projectleider. Het aantrekken van de woningmarkt en het faciliteren van initiatieven uit de dorpen heeft geleid tot een groot aantal woningbouwinitiatieven. Daarnaast lopen er een aantal projecten die veel capaciteit vragen van de eigen projectleiders. Om deze woningbouwprojecten tot uitvoering te kunnen brengen is extra capaciteit nodig.

16. Tijdelijke formatie projecten (Perspectiefbrief 2021)
Voor 2022 is € 30.000 incidenteel budget beschikbaar. Bij project MFA De Tynje is, vanwege verschil van inzicht over de te hanteren werkwijze, adviesbureau Synarchis ingeschakeld. Daarnaast is een onafhankelijke procesbewaker aangesteld.

17. Tijdelijke formatie projectcommunicatie (Perspectiefbrief 2021)
Tijdelijk budget voor 2022 en 2023 voor de inzet van een medewerker projectcommunicatie. Deze ondersteunt de strategische projectcommunicatie maar wordt ook breder in de organisatie ingezet (ondersteuning taalcoaches etc).

18. Tijdelijke formatie heronderzoeken Werk en Inkomen (Perspectiefbrief 2021)
Er is voor 2022 en 2023 € 40.000 budget beschikbaar om formatie in te zetten voor heronderzoeken bij uitkeringsgerechtigden. Heronderzoeken dragen bij aan uitstroom van uitkeringsgerechtigden, en het beter inzichtelijk krijgen van het klantenbestand en het verhogen de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen.

19. Inhuur adviseur verkeer (Perspectiefbrief 2021)
De toename van betrokkenheid van inwoners, de participatie en initiatieven zorgen voor meer verkeersgerelateerde vraagstukken. Om deze vraagstukken adequaat te behandelen is inhuur van extra expertise noodzakelijk. Voor 2022 is er een budget van € 30.000 beschikbaar.

20. Tijdelijke formatie Sociaal Domein-Versterken en professionaliseren van de toegang (Perspectiefbrief 2021)
Samen met inwoners en ketenpartners wordt gebouwd aan een inclusief Opsterland, waar inwoners samen- en zelfredzaam zijn en zelfstandig, gezond en veilig kunnen wonen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het verder professionaliseren van de organisatie, het verbeteren van de werkprocessen, het analyseren en duiden van data, het verbeteren van de inkoopondersteuning en het verbeteren van de toegang. Hierdoor worden uitgaven teruggebracht en worden betere stuurgegevens ontwikkeld. Dit is noodzakelijk voor het realiseren van de forse bezuinigingsopgave in het sociaal domein. Voor 2022 en 2023 is er € 150.000 incidenteel budget beschikbaar en voor 2024 € 75.000.

21. Aanvulling oudejaarsactiviteiten (Begroting 2021)
Het budget voor het organiseren van oudejaarsactiviteiten in de verschillende dorpen is voor 2022 incidenteel opgehoogd met € 6.300.

22. Beeldkwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2021-2025 (BKP) (Perspectiefbrief 2021)
Uit de laatste inspectie is naar voren gekomen dat het areaal verhardingen er op plaatsen onvoldoende bijligt. Op deze plekken zijn schadebeelden geconstateerd die conform de verwachte levensduur van de betreffende wegvakken niet zijn voorzien. Deze schades zijn voornamelijk aangetroffen op de wegen in het westen van de gemeente (veengronden) en zijn gerelateerd aan de lange droge periodes van de afgelopen jaren. Voor het aanpakken van deze schades zijn met het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 zijn de beschikbare middelen jaarlijks structureel met € 200.000 verhoogd. Aanvullend wordt in 2022 en 2023 incidenteel € 200.000 geïnvesteerd.

23. Detailhandelsbeleid (Begroting 2021)
Incidenteel budget van € 25.000 voor 2022 voor de inhuur van extra capaciteit binnen economische zaken.

24. Inhuur adviseur Veenweiden (Begroting 2021)
Voor 2022 is een budget van € 10.000 voor externe inzet van een veenweideadviseur opgenomen. We trekken hier samen op met de veenweiden gemeenten.

25. Ontwikkelagenda leefbaarheid-Dorpsregisseurs (Begroting 2021)
Dorpsregisseurs ondersteunen dorpen bij nieuwe initiatieven en het contact met de gemeente, dit betreft een pilot die in 2022 afloopt.

26. Geweldig Gorredijk-Inhuur (Perspectiefbrief 2021)
Voor de uitvoering van het programma Geweldig Gorredijk, zowel voor de ambtelijke inventarisatie van projecten en inspanningen als ook voor de uitkomsten van Dorpsdialoog, is een programmateam nodig dat verantwoordelijk is voor de realisatie. Voor de invulling van het programmateam zal voor de rollen communicatie en programmamanagement ondersteuning (PMO) extern ingehuurd worden omdat de eigen organisatie daarvoor geen capaciteit kan leveren.

27. Inhuur Werk en Inkomen-Wet Inburgering (Perspectiefbrief 2021)
Met de totstandkoming van de wet inburgering is er destijds voor gekozen om voor de uitvoering van deze wet jaarlijks flexibel hierop in te huren. Om aan de wettelijke verplichtingen die per 1 januari 2022 van kracht zijn te kunnen voldoen is voor de uitvoering van de huidige wet inburgering en de nieuwe wet inburgering extra inzet nodig. Naast het investeren in inkooptrajecten voor leerroutes waar onder taalkundigheid vragen de inburgeraars ook begeleiding naar werk.

28. Ontwikkelagenda duurzaamheid-Uitvoeringsprogramma energietransitie (Perspectiefbrief 2019)
De gemeente Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn, hiervoor zijn ontwikkelagenda’s vastgesteld. Energietransitie is daarbij een belangrijk onderwerp. Hiervoor is in 2022 een budget van € 106.000 opgenomen.

29. Inhuurcapaciteit Invoering Omgevingswet (Perspectiefbrief 2021)
De invoering van de Omgevingswet vraagt een aanzienlijke inzet van uren van medewerkers van met name het team samenwerken. Die uren zijn niet zonder meer beschikbaar. De uren die nodig zijn voor het uitvoeren van reguliere taken zullen worden ingevuld door externe inhuur.

30. Geweldig Gorredijk-Projectkosten (Begroting 2021)
Voor het project Geweldig Gorredijk (regiodeal) is voor 2022 een budget van € 17.000 voor projectkosten opgenomen.

31. Ontwikkelagenda leefbaarheid-Woonplannen per dorp (Perspectiefbrief 2019)
Voor de realisatie van de ontwikkelagenda leefbaarheid is voor 2022 € 10.000 opgenomen, bedoeld voor woonplannen per dorp. Wanneer er sprake is van (aantoonbare) behoefte (goed onderbouwde plannen voor woningbouw) wordt in gezamenlijkheid met betrokkenen gekeken naar de wijze waarop tegemoet kan worden gekomen aan de vraag naar woningen. Er wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van plannen ten behoeve van dergelijke initiatieven.

Uiteenzetting financiële positie

Balans

Terug naar navigatie - Balans
x €1.000
Geprognosticeerde balans 2021 tot en met 2024 (ultimo)
Activa 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.052 1.008 964 920 876
Materiële vaste activa 57.338 57.000 57.000 57.000 57.000
Financiële vaste activa 17.829 14.906 11.566 7.803 4.418
Totaal vaste activa 76.219 72.914 69.530 65.723 62.294
Vlottende activa
Voorraden 539 500 500 500 500
Uitzettingen <1 jr 8.696 8.500 8.500 8.500 8.500
Liquide middelen 6.245 6.000 6.000 6.000 6.000
Overlopende activa 5.452 5.400 5.400 5.400 5.400
Totaal vlottende activa 20.932 20.400 20.400 20.400 20.400
Totaal activa 97.151 93.314 89.930 86.123 82.694
Passiva 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste passiva
Eigen vermogen 25.364 25.602 26.370 26.659 27.336
Voorzieningen 8.367 8.012 7.660 7.364 7.058
Vaste schulden 44.400 40.600 36.800 33.000 29.200
Totaal vaste passiva 78.131 74.214 70.830 67.023 63.594
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden 1.138 1.100 1.100 1.100 1.100
Overlopende passiva 17.882 18.000 18.000 18.000 18.000
Totaal vlottende passiva 19.020 19.100 19.100 19.100 19.100
Totaal passiva 97.151 93.314 89.930 86.123 82.694

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

De begroting is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. 

Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van onze gemeente voor 2022 komt uit op positief € 580.000, wat betekent dat in EMU-termen de inkomsten groter zijn dan de uitgaven. 

Het jaarlijkse aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden is gesteld op 0,4%. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort.

x €1.000
Berekening EMU-saldo
2020 2021 2022 2023 2024
1 (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). 238 768 289 677 1.077
2 (-) Mutatie (im)materiële vaste activa -382 -44 -44 -44 -44
3 (+) Mutatie voorzieningen -355 -352 -296 -306 -361
4 (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -39 - - - -
6 (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa - - - - -
Berekend EMU-saldo 304 460 37 415 760

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2025
Algemene reserve primo 2021 bij af ult. 2021 bij af ult. 2022 ult. 2023 ult. 2024 ult. 2025
Buffer 7.500 - - 7.500 - - 7.500 7.500 7.500 7.500
Vrij besteedbaar 9.605 4.006 1.800 11.811 - - 11.811 11.811 11.811 11.811
Totaal algemene reserve 17.105 4.006 1.800 19.311 - - 19.311 19.311 19.311 19.311
Bestemmingsreserves
Org doelstellingsfonds 342 - - 342 - - 342 342 342 342
Onderhoud wegen - - - - - - - - - -
Onderhoud verharding BKP - 248 248 - - - - - - -
Huisv basisonderwijs 4.117 - 188 3.929 - 163 3.766 3.515 3.187 2.902
Huisv speciaal onderwijs 438 61 - 499 41 - 540 581 622 663
De Treffer 263 - - 263 - - 263 263 263 263
Recreatie en toerisme 487 155 125 517 155 125 547 577 607 637
Verbouw dorpshuizen 85 30 - 115 30 - 145 175 205 235
Zwembad Bakkeveen 37 - - 37 - - 37 37 37 37
Riolering 86 - - 86 - - 86 86 86 86
Komplannen 141 - 144 -3 - - -3 -3 -3 -3
Invoering omgevingswet 157 - - 157 - - 157 157 157 157
Coronakosten egalisatie - 349 - 349 - - 349 349 349 349
Totaal bestemmingsreserves 6.153 843 705 6.291 226 288 6.229 6.079 5.852 5.668
Totaal reserves 23.258 4.849 2.505 25.602 226 288 25.540 25.390 25.163 24.979

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

 

 

x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2025
Primo 2021 bij af ult. 2021 Bij af ult. 2022 ult. 2023 ult. 2024 ult. 2025
Voorziening wethouderspensioenen 4.329 25 135 4.219 25 135 4.109 3.999 3.890 3.781
Voorziening strategisch personeelsplan (SPP) 149 - 36 113 - 32 81 49 17 -
Voorziening latente belastingen (VPB) - 10 - 10 - - 10 10 10 10
Voorziening onderhoud sportvelden - 55 - 55 55 - 110 165 220 275
Voorziening onderhoud rioleringen 1.770 226 598 1.398 226 452 1.172 946 720 494
Voorziening beheersplan kunstwerken 1.199 257 258 1.198 257 457 998 798 597 397
Voorziening onderhoud gebouwen 382 681 672 391 681 534 538 685 832 979
Voorziening begraafrechten 411 90 - 501 80 - 581 651 711 761
Voorziening nog uit te voeren werken 127 - - 127 - 66 61 61 61 -
Totaal voorzieningen 8.367 1.344 1.699 8.012 1.324 1.676 7.660 7.364 7.058 6.697