Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, van onderop te komen tot kindcentra waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs

Terug naar navigatie - We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs

De gemeente Opsterland wil kinderen ondersteunen bij hun taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Kinderen krijgen hierdoor een grotere kans op een succesvolle levensloop-, school en arbeidsloopbanen. We doen dit op verschillende manieren:

- We ondersteunen ouders met behoefte aan opvoedingsondersteuning, zodat zij handvatten krijgen om hun kind in de thuisomgeving te stimuleren.
- We stimuleren ouders in onze gemeente om gebruik te maken van voorschoolse voorzieningen.
- We stimuleren ouders van geïndiceerde doelgroepkinderen om gebruik te maken van het VVE-aanbod.
- We voorzien samen met onze ketenpartners (JGZ, aanbieders van voorschoolse voorzieningen en educatie en het primair onderwijs) in passend aanbod voor jonge kinderen in onze gemeente.

We willen onderzoeken tot in welke mate het mogelijk is om het zorgaanbod in de voorschoolse periode te verbreden, waardoor meer kinderen dichtbij huis op een snelle en efficiënte manier ondersteuning kunnen krijgen.

Zo gaan we dat doen

We zorgen dat onderwijs bereikbaar is

Terug naar navigatie - We zorgen dat onderwijs bereikbaar is

Niet iedereen is in staat om zelfstandig naar de passende onderwijs instelling te reizen. Daar waar nodig faciliteren we de vervoersbehoefte. In 2022 vernieuwen wij het beleid leerlingenvervoer zodat deze op de nieuwe verordening en op de praktijk aansluit. 

Zo gaan we dat doen

Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties

Terug naar navigatie - Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties

Wij dragen zorg voor veilige kinderopvanglocaties en voeren toezicht en handhaving op kinderopvang uit. In 2022 herijken we het gemeentelijk beleid toezicht en handhaving op kinderopvang.

Zo gaan we dat doen

Wij dringen laaggeletterdheid terug

Terug naar navigatie - Wij dringen laaggeletterdheid terug

De aanpak van laaggeletterdheid is een langdurige kwestie. De gemeente heeft een actieplan laaggeletterdheid opgesteld. In 2022 vindt een evaluatie plaats van het actieplan laaggeletterdheid.

Zo gaan we dat doen

Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten

Terug naar navigatie - Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten

Het is belangrijk om verzuim en voortijdig schoolverlaten van jongeren in onze gemeente zo veel mogelijk te voorkomen. Dit met als uiteindelijk doel dat jongeren de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te laten bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar.

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats

Terug naar navigatie - Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats

De gemeente Opsterland wil dat ieder kind opgroeit in een veilige en leerzame omgeving waar het optimaal de kans krijgt zich te ontwikkelen. Om dit te bereiken is het van belang dat er voldoende veilige buitenspeelruimte beschikbaar is. Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en kan overgewicht en andere problemen op latere leeftijd voorkomen. De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende buitenspeelruimte beschikbaar is en dat deze ruimte veilig is voor kinderen om te spelen.

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen

Terug naar navigatie - Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen

In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs spelen wij een centrale rol. Wij zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor schoolgebouwen waar het prettig is om in te leren en te werken. 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
 Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1 0 0 * 2 2 2 *
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 22 8 28 * 27 23 26 *
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,2% 1,3% 1,2% * 1,8% 1,9% 2,0% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 augustus 2021

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 4 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 2.960 3.476 3.527 3.646 3.865 3.852
Baten 350 614 536 536 536 554
Saldo voor bestemming -2.609 -2.862 -2.992 -3.110 -3.329 -3.298
Mutaties reserves
Lasten 9 61 41 41 41 41
Baten 5 188 163 251 328 285
Saldo na bestemming -2.613 -2.735 -2.870 -2.900 -3.042 -3.054
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs -224 -244 -20
4.2 Onderwijshuisvesting -1.560 -1.639 -79
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.078 -1.109 -31
Saldo voor bestemming -2.862 -2.992 -130
Stortingen reserves
Huisvesting speciaal onderwijs -61 -41 20
Totaal stortingen reserves -61 -41 20
Onttrekkingen reserves
Huisvesting basisonderwijs 188 163 -25
Totaal onttrekkingen reserves 188 163 -25
Saldo na bestemming -2.735 -2.870 -135

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2022 € 135.000 nadeliger dan in 2021.

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs geeft in 2022 een nadeel van € 20.000 ten opzichte van 2021.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 20.000. De doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 1.000.

Overige posten  voordeel € 1.000.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting geeft in 2022 een nadeel van € 79.000 ten opzichte van 2021.

Er zijn hogere lasten door de jaarlijkse cumulatieve toename van € 30.000 ter dekking van het in 2016 door de raad vastgestelde Integrale Huisvestingsplan. Verder was er in 2021 een incidenteel budget beschikbaar van  € 20.000 voor externe ondersteuning, dit budget is er in 2022 niet en dus een voordeel t.o.v. 2021. Verder is er ook een voordeel op de afschrijvingslasten van € 32.000. Hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs lager. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 20.000. De doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 85.000.

Overige posten voordeel € 4.000.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken geeft in 2022 een nadeel van € 31.000 ten opzichte van 2021.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 26.000. Overige posten € 5.000 nadeliger.

Mutaties in de reserves geeft een nadeel van € 5.000 ten opzichte van 2021.

Enerzijds is er een nadeel omdat de onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs € 32.000 lager is dan geraamd (zie ook toelichting bij taakveld 4.2). Daarnaast is er in 2022 een voordeel van € 20.000 t.o.v. 2021 door een lagere storting in de reserve huisvesting speciaal onderwijs. Overige reservemutaties zijn € 7.000 voordelig.