Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal domein

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Opsterland staat, net als veel andere gemeenten, voor grote uitdagingen in het sociaal domein. Vorig jaar is besloten een omvangrijk pakket van bezuinigingsvoorstellen in te voeren om de zorg voor de inwoners van Opsterland ook in de toekomst betaalbaar te houden.
Om de bezuinigingen te realiseren is ingezet op een transformatie van het sociaal domein. Daarbij ligt het accent op preventie, het voorkomen en verminderen van zwaardere zorg, het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners en ruimte voor eigen initiatieven van inwoners.

Wij zetten in op:
- lichte en algemene zorg waar mogelijk, complexe en gespecialiseerde zorg waar nodig;
- ondersteuning zo veel mogelijk dichtbij, op maat en passend bij de behoefte;
- vraag- en resultaatgericht;
- gericht op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden.

Tevens wordt ingezet op het beter gebruikmaken van de voorliggende voorzieningen: hoe kan de zorg samen met de inzet van de dorpen en professionals dichter bij de mens worden gebracht, waardoor zwaardere zorg mogelijkerwijs voorkomen kan worden.

Landelijk gezien heeft tussen de 60% en 70% van de inwoners, die zich melden bij wijk- of gebiedsteams, financiële problemen. Werk kan helpen om het inkomen te verhogen, maar ook om meer structuur te ervaren, en kan bijdragen aan verbetering van de gezondheid. Om de transformatie verder vorm te geven moeten vervolgstappen gezet worden om de integrale dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk, inkomen, (jeugd)zorg en ondersteuning verder te verbeteren, zodat de inwoners (nog) beter worden ondersteund.

Jeugd

Binnen de jeugdzorg wordt om de kosten te beheersen door de gemeente ingezet op:
- vergroten van de grip op instroom;
- vergroten van de invloed op intensiteit en duur van behandeltrajecten;
- vergroten van het kostenbewustzijn;
- toetsen van de ingezette zorg aan de financiële vergoeding;
- verbeteren van de inzet van de eigen hulpverlening door het gebiedsteam.

Het gebiedsteam ondersteunt kinderen en ouders bij lichte vragen over opvoeden en opgroeien tot het bieden van samenhangende zorg in de breedte. Kinderen zijn het meest geholpen wanneer de inzet in verbinding staat met het brede veld (integrale hulp, inzetten eigen mogelijkheden van ouders, en jongeren).
Het gebiedsteam is slechts verantwoordelijk voor circa 40% van de verwijzingen. 60% wordt verwezen via de huisarts, medisch specialist of GI (gecertificeerde instelling). Binnen het SDF zijn maatregelen ontwikkeld die meer grip bieden op het verlagen van de kosten, het beperken van directe verwijzingen en het vergroten van het aantal intensiteiten van zorg. Deze maatregelen worden meegenomen in de (voorbereiding op) het nieuwe inkoopmodel 2022 en de daarmee samenhangende brede evaluatie over SDF. Dit moet leiden tot beheersing van de kosten.

Daarnaast werkt het gebiedsteam van Opsterland aan een verdere versterking van de samenwerking met de huisartsen en de GI’s.

Voor Opsterland specifiek is het opvallend dat er relatief veel kosten zijn voor jeugdzorgtrajecten met verblijf. Van onze totale uitgaven ZIN (Zorg in Natura) ging in 2019 25% naar verblijf. Het Fries gemiddelde en het landelijke gemiddelde is aanzienlijk lager. Een diepgaandere analyse is nodig om een plan van aanpak op te kunnen stellen om de verblijfskosten -daar waar mogelijk- terug te dringen.
Er is in opdracht van het ministerie een onderzoek naar de noodzaak om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg verricht. Daaruit is gebleken dat deze noodzaak aanwezig is. Zowel in VNG als in P10-verband is en wordt gelobbyd voor die extra middelen.

WMO

Bij alle gebruikers van huishoudelijke hulp wordt een herindicatie uitgevoerd. Dit betekent dat er met 720 inwoners gesproken moet worden over de benodigde huishoudelijke hulp. Daarbij wordt gewerkt met het vastgestelde normenkader waarbij we uitgaan van een gemiddelde van 2,1 uur per week.

Het door het Rijk ingevoerde abonnementstarief in de WMO heeft een aanzuigende werking en leidt tot meer aanvragen en uiteindelijk tot hogere kosten. Er wordt op dit moment door het ministerie onderzoek gedaan naar de consequenties van de invoering van het abonnementstarief. Door alle partijen (VNG, steden en P10) wordt een lobby gevoerd voor compensatie van de extra kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening

Terug naar navigatie - We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening

Door het inzetten op goede en slimme preventie en vroegsignalering kan voorkomen worden dat mensen doorverwezen moeten worden naar de financiële schuldhulpverlening door de Kredietbank. Enerzijds zorgt dit voor de gemeente voor minder uitgaven aan de Kredietbank. Anderzijds is het vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk om met mensen in contact te komen voordat de betalingsproblemen tot problematische schulden leiden. 

Zo gaan we dat doen

We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%

Terug naar navigatie - We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%

Ondanks dat er inspanningen gedaan worden om het aantal personen onder bewind af te laten nemen, blijft de instroom nog steeds hoog. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de geldende procedure, waarbij de rechtbank een beoordeling doet of onderbewindstelling noodzakelijk is. Landelijk wordt gewerkt aan een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat deze procedure wordt aangepast en de gemeenten een rol krijgen in de beoordeling van de noodzakelijkheid van bewindvoering.

Zo gaan we dat doen

Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden

Terug naar navigatie - Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden

Het doel is om het aantal bijstandsuitkeringen te verminderen.

Zo gaan we dat doen

Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert

Terug naar navigatie - Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert

De taal-werkstages zijn een zeer effectief instrument om de afstand tot de arbeidsmarkt van nieuwkomers te verkleinen. We gaan verder met het inzetten van dit instrument en verbreden de aanpak door de jobhunter ook te betrekken bij het vinden van plekken.

Zo gaan we dat doen

Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%

Terug naar navigatie - Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%

De kosten binnen het sociaal domein staan onder druk. Het vergroten van het bereik van het Kindpakket naar 80% van de kinderen willen we binnen het bestaande budget voor het Kindpakket realiseren.

Zo gaan we dat doen

Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie

Terug naar navigatie - Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie

Zo gaan we dat doen

Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren

Terug naar navigatie - Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren

De uitwerking van dit punt hangt samen met de herijking van het Minimabeleid. De herijking van het beleid moet nog plaatsvinden. Daarnaast hangt dit samen met een landelijke discussie over de toekomst van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima en de noodzaak tot kostenbesparing in het sociaal domein.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

In het kader van de herstructurering Sociale Werkvoorziening is ervoor gekozen de GR SW Fryslan te wijzigen in een bedrijfsvoeringsregeling. Dit betekent dat de gemeenten een directe relatie krijgen met de uitvoeringsorganisatie Caparis NV en daar niet een gemeenschappelijke regeling tussen zit. Hiermee kunnen wij als één van de eigenaren directer sturing geven.

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren

Terug naar navigatie - We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren

De vrij toegankelijke (algemene) voorziening van dagbesteding in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag is succesvol. Mensen kunnen er zonder indicatie van de gemeente en naar eigen behoefte gebruik van maken. De hoge mate van tevredenheid bij inwoners en zorgpartijen gekoppeld aan de reductie van de zorgkosten voor de gemeente, stimuleert uitbreiding van het aantal vrij toegankelijke voorzieningen.

Zo gaan we dat doen

Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen

Terug naar navigatie - Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen

Landelijk beleid is erop gericht dat mensen lang zelfstandig wonen. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Met het verstrekken van algemene en maatwerkvoorzieningen en het ondersteunen van de mantelzorgers (respijtzorg) proberen we zo lang mogelijk zelfstandig wonen te ondersteunen.  Op basis van de (eerste) netwerkbijeenkomsten gaan we in 2022 inventariseren of en hoe we ons huidige aanbod bij het langer thuiswonen moeten herzien.

Zo gaan we dat doen

Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen

Terug naar navigatie - Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen

De medewerkers van het Gebiedsteam hebben aandacht voor mensen met eenzaamheidsgevoelens en proberen hen te stimuleren om iets aan dat gevoel te doen. Zelf actie ondernemen of meedoen aan lokaal georganiseerde activiteiten zijn dan de opties. Als daar begeleiding bij nodig is, dan kan een maatwerkvoorziening worden ingezet. 

Zo gaan we dat doen

Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen

Terug naar navigatie - Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen

De lokale infrastructuur van vrijwilligers en vrijwilligerswerk is groot, maar divers. Indien vrijwilligers ondersteuning nodig hebben om hun werk te kunnen doen of om met nieuwe doelgroepen om te gaan, dan is ondersteuning mogelijk. We gaan stimuleren dat mensen, die nu vaak op voorzieningen van de gemeente zijn aangewezen, weer zoveel mogelijk gaan meedoen aan de activiteiten in het dorp.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo werken we samen in de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF). Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen

Terug naar navigatie - We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen

We borgen de vroegsignalering voor alle leeftijden door goede afspraken in de keten en een preventieaanbod voor de jeugd.

Zo gaan we dat doen

Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg

Terug naar navigatie - Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg

We blijven onderzoeken in hoeverre gezinnen de toegang tot de zorg het meest efficiënt kunnen vinden bij verschillende vraagstukken.

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen

Terug naar navigatie - Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen

We investeren in de kwaliteit van het gebiedsteam, gericht op kortdurende, snelle en efficiënte hulp waaronder het doorverwijzen naar passende hulp.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo werken we samen in de centrumregeling Samenwerking Sociaal Domein Fryslân. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig

Terug naar navigatie - In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig

De leefbaarheid en ruimte om elkaar te ontmoeten in de dorpen vinden wij belangrijk. Met de dorpshuizen en multifunctionele centra wordt hieraan een bijdrage geleverd.

Zo gaan we dat doen

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen

Terug naar navigatie - Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen

Als bij een initiatief vanuit een van de dorpen hulp wordt gevraagd van de gemeente, dan gaan wij graag met de initiatiefnemers in gesprek. In dat gesprek bespreken we hoe de gemeente kan faciliteren of ondersteunen. Dit geldt ook voor plannen van inwoners om een taak van de gemeente over te nemen (right to challenge).

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar 579 594 602 633 761 776 792 796
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 tot en met 21 jarigen 1% 1% 1% * 1% 1% 1% *
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % Kinderen in uitkeringsgezin 5% 5% 5% * 7% 7% 6% *
Achterstand onder de jeugd - Werkloze jongeren % Werkloze jongeren 3% 2% 2% * 2% 2% 2% *
Netto arbeidsparticipatie % Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 67% 68% 70% 68% 67% 68% 69% 68%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 333 310 287 378,5 ^ 419 401 382 459,7 ^
Lopende re- integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 343 246 193 173 271 305 207 202
Jongeren met jeugdhulp % Van alle jongeren tot 18 jaar 10,6% 10,6% 11,0% 10,2% 11,4% 11,8% 12,3% 11,9%
Jongeren met jeugdbescherming % Van alle jongeren tot 18 jaar 1,7% 1,8% 1,7% 1,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Jongeren met jeugdreclassering % Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4% 0,2% 0,2% * 0,4 0,4% 0,4% 0,4%
WMO Clienten met een maatwerkarrangement Aantal per 10.000 inwoners 560 570 600 610 620 640 680 700
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 augustus 2021
^ De stijging van het aantal personen met een bijstandsuitkering t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt door het beroep dat is gedaan op de (tijdelijke) TOZO regeling. Zonder deze regeling zien we geen significante wijziging in dit aantal bij de gemeente Opsterland

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 6 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 40.090 38.107 37.578 36.394 35.695 35.654
Baten 12.254 9.625 10.343 9.438 9.388 9.388
Saldo voor bestemming -27.836 -28.481 -27.235 -26.957 -26.308 -26.266
Mutaties reserves
Lasten 30 30 30 30 30 30
Baten 37 117 - - - -
Saldo na bestemming -27.829 -28.394 -27.265 -26.987 -26.338 -26.296
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.900 -1.764 136
6.2 Wijkteams -587 -645 -58
6.3 Inkomensregelingen -2.051 -1.995 56
6.4 Begeleide participatie -3.559 -3.418 142
6.5 Arbeidsparticipatie -1.382 -1.181 200
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -1.116 -1.155 -39
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.323 -6.216 107
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -9.469 -8.722 747
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -514 -523 -9
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.580 -1.616 -35
Saldo voor bestemming -28.481 -27.235 1.246
Stortingen reserves
Verbouw dorpshuizen -30 -30 -
Totaal stortingen reserves -30 -30 -
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Inburgering 54 -54
Onttrekking AR vrije deel tbv Duurzaamheidsagenda 43 -43
Onttrekking AR vrije deel tbv Welzijswerk 20 -20
Totaal onttrekkingen reserves 117 - -117
Saldo na bestemming -28.394 -27.265 1.129

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2022 € 1.129.000 voordeliger dan in 2021.

 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie geeft in 2022 een voordeel van € 136.000 ten opzichte van 2021.

In 2021 was sprake van enkele incidentele budgetten, voor Inburgering € 54.000 (budgetoverheveling), voor Statushouders € 21.000 en voor welzijnswerk Gebiedsteams € 20.000 (budgetoverheveling). Deze budgetten zijn er in 2022 niet, dus een voordeel in 2022 van € 95.000. Vanaf 2022 is er wel een structureel hoger budget beschikbaar van € 60.000 voor Inburgering. Dit geeft ten opzichte van 2021 een nadelig effect van € 60.000. Daarnaast is een budget van € 92.000 voor MFC Bakkeveen overgeheveld naar programma 5, taakveld 5.2  Sportaccommodaties. Zie ook de toelichting bij programma 5. Dit is dus budgettair neutraal, maar in dit programma een voordeel van € 92.000. Daarnaast is het budget voor welzijnswerk Gebiedsteams structureel met € 69.000 verlaagd omdat de taken gericht op preventie vanaf 2022 in de formatie zijn opgenomen en dus vanuit het personeelsbudget worden gedekt. Zie ook de toelichting bij programma 0. Dit is dus budgettair neutraal maar voor dit programma een voordeel van € 69.000.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 59.000, terwijl de doorberekening van de rentekosten zorgt voor een nadelig effect van € 2.000.

Overige posten € 1.000 voordeliger.

 

Taakveld 6.2 Wijkteams geeft in 2022 een nadeel van € 58.000 ten opzichte van 2021.

Het nadelig saldo op dit taakveld wordt geheel veroorzaakt door de doorberekening van de personeelslasten.

 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen geeft in 2022 een voordeel van € 56.000 ten opzichte van 2021.

De raming voor de kosten van de bijstandsuitkeringen is € 44.000 hoger dan in 2021. Ook was er tot en met 2021 een tijdelijk budget van € 144.000 voor extra heronderzoeken (uitbreiden tegenprestatie).Dit geeft dus nu in 2022 een voordeel van € 144.000. Daarnaast geeft de doorberekening van de personeelslasten een nadeel van € 44.000.

 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie  geeft in 2022 een voordeel van € 142.000 ten opzichte van 2021.

In 2022 is de raming voor de structurele gemeentelijke bijdrage aan SW Fryslân conform het meerjarenperspectief uit de begroting 2021 met € 138.000 naar beneden bijgesteld. De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van €  4.000. Naast de hogere personeelskosten zijn er minder  fte's toegerekend aan dit taakveld.

 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie geeft in 2022 een voordeel van € 200.000 ten opzichte van 2021.

Tot en met 2021 werden de salariskosten voor het taakveld Werk rechtstreeks aan dit taakveld doorberekend. Vanaf 2022 gaat dit via de doorberekening van personeelslasten, conform de andere taakvelden. Daardoor kan het budget hier met € 378.000 worden verlaagd. Dat geeft bij dit programma een voordeel. In programma 0 geeft dit een zelfde nadeel (minder doorberekende salariskosten). Dit is dus budgettair neutraal, zie ook de toelichting bij programma 0. Daarnaast is er incidenteel voor de jaren 2022 en 2023 een extra budget beschikbaar voor inhuur met betrekking tot de Wet Inburgering van € 60.000. In 2022 dus een nadeel van  60.000 ten opzichte van 2021. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 118.000.

 

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) geeft in 2022 een nadeel van € 39.000 ten opzichte van 2021.

Het nadelig saldo op dit taakveld wordt geheel veroorzaakt door de doorberekening van de personeelslasten.

 

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ geeft in 2022 een voordeel van € 107.000 ten opzichte van 2021.

Het budget voor maatwerkdienstverlening  WMO is in 2022 € 100.000 lager dan in 2021 . Dit is nog het gevolg van het meerjareneffect van de bij de begroting 2020 afgesproken bezuinigingen. Dit zelfde geldt voor de kosten van schuldhulpverlening voor een bedrag van € 25.000. Dit is dus in 2022 een voordeel van € 125.000 ten opzichte van 2021. Daarnaast gaf de doorberekening van de personeelslasten  een nadeel van € 18.000.

 

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- geeft in 2022 een voordeel van € 747.000 ten opzichte van 2021.

Het budget voor maatwerkdienstverlening Jeugd is in 2022 € 644.000 lager dan in 2021. Dit heeft als oorzaak de invoering van het woonplaatsbeginsel. Het rijk heeft op basis van deze maatregel de gemeente gekort voor € 644.000. Zie ook de toelichting bij programma 0.  Verder is dit budget in 2022 nog verlaagd met € 213.000 als gevolg van het meerjareneffect van de bij de begroting 2020 afgesproken bezuinigingen. Samen geeft dit in de begroting 2022 dus een voordeel van € 857.000 ten opzichte van de begroting 2021. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 112.000.

Overige posten een voordeel van € 2.000.

 

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ geeft in 2022 een nadeel van € 9.000 ten opzichte van 2021.

Het nadelig saldo op dit taakveld wordt geheel veroorzaakt door de doorberekening van de personeelslasten.

 

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- geeft in 2022 een nadeel van € 35.000 ten opzichte van 2021.

Het nadelig saldo op dit taakveld wordt geheel veroorzaakt door de doorberekening van de personeelslasten.

 

Taakveld 0.10 Reserves geeft in 2022 een nadeel van € 117.00 ten opzichte van 2021.

In 2021 zijn 3 budgetten incidenteel verhoogd door een budgetoverheveling vanuit 2020.  Dit betreft € 54.000 voor Inburgering (zie taakveld 6.1), € 20.000 voor welzijnswerk gebiedsteams (zie ook taakveld 6.1) en € 43.000 voor de duurzaamheidsagenda. Deze laatste uitgave is geboekt in programma 7, taakveld 7.4 milieubeheer.  Deze budgetoverhevelingen zijn in 2021 bij dit programma aan de algemene reserve onttrokken, hier dus een bate. Deze bate is er niet in 2022 . Daarom hier nu een nadelig effect van € 117.000.