Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en de aanwezigheid van meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het instand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie. Tevens heeft dit netwerk een  toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod bereikbaar en betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010 Bereikbaar zijn en blijven (GVVP)
Evaluatie Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2010
Meerjaren uitvoerend beleidsplan gladheidbestrijding (2011)
Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2021-2025
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Fietsagenda Zuidoost-Fryslân 2019

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn

Terug naar navigatie - De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn

Uitgangspunt is dat dorpskommen fiets- en kindvriendelijk worden ingericht. De auto is te gast in onze dorpen.

Zo gaan we dat doen

Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Terug naar navigatie - Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Dit doen we door:

- Bij regulier onderhoud waar mogelijk maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid vergroten, zoals maatregelen in de bestaande 60 km gebieden aan de westzijde van de gemeente;
- Bij kap en herplant rekening te houden met de verkeersveiligheid;
- Samen met het ROF integraal te blijven werken aan de inzet van verkeerseducatie.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 2 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 3.410 3.551 3.414 3.361 3.147 3.144
Baten 190 194 188 188 188 188
Saldo voor bestemming -3.219 -3.357 -3.226 -3.173 -2.960 -2.956
Mutaties reserves
Lasten 248 100 - - - -
Baten 348 373 - - - -
Saldo na bestemming -3.119 -3.084 -3.226 -3.173 -2.960 -2.956
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
2.1 Verkeer en vervoer -3.344 -3.213 131
2.5 Openbaar vervoer -13 -13 -
Saldo voor bestemming -3.357 -3.226 131
Stortingen reserves
Onderhoud verharding -248 - 248
Totaal stortingen reserves -248 - 248
Onttrekkingen reserves
Onderhoud verharding 248 - -248
Onttrekking AR vrije deel tbv Snelfietsroute 173 - -173
Onttrekking AR vrije deel tbv Swechsterwei 100 - -100
Totaal onttrekkingen reserves 521 - -521
Saldo na bestemming -3.084 -3.226 -142

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2022 € 142.000 nadeliger dan in 2021.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer geeft in 2022 een voordeel van €131.000 ten opzichte van 2021.

In 2021 is het BKP 2021-2025 vastgesteld. Voor het onderhoud is vanaf 2022 € 200.000 structureel beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 200.000 extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023. In 2021 was € 248.000  beschikbaar voor het BKP. In 2022 zijn de kosten voor het BKP per saldo met  € 152.000 gestegen (€ 400.000 - € 248.000), dit is een nadeel. De resultaatbestemmingen in 2021 voor het GVVP,  de snelfietsroute Drachten-Ureterp € 173.000 en de Sweachsterwei  € 100.000, geven lagere kosten ten opzichte van 2022. Dit is een voordeel van €273.000 in taakveld 2.1. Het effect op programma niveau wordt geneutraliseerd door de onttrekking uit de algemene reserve.  De  bezuiniging op openbare verlichting (uit Begroting 2020) geeft lagere energiekosten vanaf 2022. Dit is een voordeel van € 13.000. De kapitaalslasten op Gladheidsbestrijding stijgen als gevolg van investering in 2021.  Dit geeft hogere lasten in  2022 van € 20.000.  De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van € 29.000.  De doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 13.000.  De overige posten zijn € 1.000 (voordeel).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer geeft in 2022 geen mutatie ten opzichte van 2021.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 2.1.