Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doelstelling

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen, benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Integraal Veiligheidsbeleid Opsterland 2019-2022
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024 OWO-gemeenten
Ontwikkelagenda leefbaarheid

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 0,7 0,3 0,5 * 2,2 2,2 2,3 *
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 1,9 1,8 1,7 0,7 ^ 2,9 2,5 2,3 *
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 2,4 2,9 3,0 1,8 5,0 4,8 4,8 4,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 4,2 2,9 3,4 3,4 6,0 5,4 5,9 6,2
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren 6,0 2,0 8,0 3,0 13,0 12,0 13,0 11,0
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 augustus 2021
^ Op waarstaatjegemeente.nl zijn nog geen cijfers gepubliceerd, de gepresenteerde cijfers komen uit het de rapportage 2020 van de politie.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 1 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 1.919 2.073 2.073 2.119 2.179 2.179
Baten 8 25 25 25 25 25
Saldo voor bestemming -1.911 -2.049 -2.048 -2.095 -2.154 -2.154
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten - - - - - -
Saldo na bestemming -1.911 -2.049 -2.048 -2.095 -2.154 -2.154
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.826 -1.886 -60
1.2 Openbare orde en veiligheid -223 -163 60
Saldo voor bestemming -2.049 -2.048 0
Stortingen reserves
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves - - -
Saldo na bestemming -2.049 -2.048 0

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 gelijk aan 2021.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer geeft in 2022 een nadeel van € 60.000 ten opzichte van 2021.

De kosten van dit programma zijn gestegen door een hogere bijdrage van € 56.000 aan Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel brandweer en rampenbestrijding. Dit om aan te sluiten met de vastgestelde begroting 2022 van de VRF.  De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 4.000.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid geeft in 2022 een voordeel van € 60.000 ten opzichte van 2021.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van € 60.000.