Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

We beperken ons als gemeente steeds meer tot de gemeentelijke kerntaken. En we spelen actief in op initiatieven vanuit de samenleving.

De nieuwe Omgevingswet, die vanaf medio 2022 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al belangrijke beleidsaanzetten gegeven en in het kader van de Omgevingswet gaan we de visie actualiseren. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 is al beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kan worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie Opsterland. Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en voor afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook biedt het kader voor dorpsvisies, voor het gemeentelijk grondbeleid en voor de keuze voor locaties voor woningbouw .

Onze planologische producten (bestemmingsplannen) zijn actueel. Waar nodig is achterstallig onderhoud uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium. Daardoor kan de overgang naar de Omgevingswet goed worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden geboden. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Omgevingsvisie 2015-2030
Woonvisie 2017-2021
Welstandsnota Opsterland (laatste wijziging 2009)
Digitale agenda Opsterland (2015)
Vitaal Opsterland, visie op basisvoorzieningen en accommodaties (2010)
Criteria- en Uitgangspuntennotitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Scenario-notitie Vitaal Opsterland 2 (2012)
Einddocument Vitaal Opsterland 2 (2013)
Jaarverslag 2020 & Programma ruimtelijke plannen 2021
Herwaardering nog niet in exploitatie genomen grond (2012)
Regionale woningbouwafspraken Zuidoost Fryslân 2016-2026
Nota grondbeleid (2018-2021)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat

Terug naar navigatie - Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat

Wij willen voldoende woningen in Opsterland. De woningvoorraad sluit zowel kwantitatief als kwalitatief aan op de aanwezige behoefte van de verschillende doelgroepen.

Zo gaan we dat doen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

   

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 201 212 216 236 * 217 230 248 270 *
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 5 6 8 10 * 8 9 9 9 *
Demografische druk 15-64 jaar % 59% 59% 59% 60% * 53% 54% 54% 54% *
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden In euro's 570 599 610 622 650 644 649 669 700 733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden In euro's 681 706 712 722 754 723 721 739 773 810
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 augustus 2021

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 8 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 4.784 3.414 2.658 2.485 1.648 1.636
Baten 5.792 3.301 2.709 2.473 1.268 1.268
Saldo voor bestemming 1.008 -113 51 -12 -380 -368
Mutaties reserves
Lasten 5 - - - - -
Baten 200 169 - - - -
Saldo na bestemming 1.203 56 51 -12 -380 -368
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
8.1 Ruimtelijke ordening -512 -265 248
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.138 711 -427
8.3 Wonen en bouwen -738 -395 343
Saldo voor bestemming -113 51 164
Stortingen reserves
Komplannen - - -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Komplannen 144 - -144
Onttrekking AR vrije deel tbv Woonplannen-ontwikkelagenda 25 -25
Totaal onttrekkingen reserves 169 - -169
Saldo na bestemming 56 51 -5

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 € 5.000 nadeliger dan in 2021.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening geeft in 2022 een voordeel van € 248.000 ten opzichte van 2021.

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door onttrekking van de reserve Komplannen  zoals aangevraagd bij de perspectiefbrief 2020 en 2021. Deze aanvraag betreft extra capaciteit voor ruimtelijke ordening, erfgoed en welstand. In de reservemutatie wordt het effect geneutraliseerd € 144.000. Bij de perspectiefbrief 2021 is ook € 50.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de Kerkenvisie. In 2022 geeft dit een voordeel. Bij de begroting 2021 is voor Geweldig Gorredijk voor 2021 € 38.000 en 2022 € 17.000 beschikbaar gesteld voor proceskosten. De lagere proceskosten in 2022 geven een voordeel van € 21.000. De kredieten Bakkeveen (25 jaar) uit de perspectiefbrief 2021 geven in 2022 geen kapitaalslasten. Dit geeft een voordeel van € 14.000. De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van € 18.000. Naast de hogere personeelskosten zijn er minder fte's toegerekend aan dit taakveld. De doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 2.000. De overige posten zijn  € 3.000 voordelig.

Taakveld 8.2  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  geeft in 2022 een nadeel van €427.000 ten opzichte van 2021.

In de paragraaf Grondbeleid wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen geeft in 2022 een voordeel van €343.000 ten opzichte van 2021.

Bij de perspectiefbrief 2021 is voor 2022 € 270.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Voor 2021 was € 487.000 beschikbaar gesteld vanuit de begroting 2021 en perspectiefbrief 2021. Dit geeft voor 2022 een voordeel van  € 217.000. Door de in 2021 vastgestelde tariefsverhoging van de omgevingsvergunningen activiteit bouw stijgen de opbrengsten met € 40.000. Dit is een voordeel. De ontwikkelagenda leefbaarheid geeft een voordeel van € 45.000 door lagere kosten in 2022.  De lagere kosten worden veroorzaakt door een lagere raming van het basisbudget vanuit de perspectiefbrief 2019 € 20.000 en een resultaatsbestemming in 2021 € 25.000. Het effect van de resultaatsbestemming wordt geneutraliseerd in de reservemutatie. De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van € 47.000. Naast de hogere personeelskosten zijn er minder fte's toegerekend aan dit taakveld. De doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 5.000. Overige posten zijn € 1.000 nadelig.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 8.1 en 8.3.