Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar verbetering van de biodiversiteit, vermindering van CO2-uitstoot en het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’. Hierbij schatten we gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen op waarde.

Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en gebruikmaken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Notitie klimaatneutraal Opsterland (2009)
Milieubeleidsplan 2005-2015 (2005) & Evaluatie Milieubeleidsplan 2005 - 2015
Tussenbalans Milieubeleidsplan 2005-2015 (2011)
Milieuprogramma 2011-2015 (2011)
Beleidsnota Licht in de Duisternis (2009)
Watertakenprogramma 2020 – 2025
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020 - 2024 OWO-gemeenten
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019-2022
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014
Ontwikkelagenda's Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland
Omgevingsvisie 2015-2030
Uitvoeringsplan Energietransitie
Zonneplan Opsterland

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig

Terug naar navigatie - Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig

Wanneer riolering aan vervanging toe is vervangen we deze door een klimaatbestendig gescheiden stelsel. Nieuw aan te leggen riolering bij uitbreidingsplannen leggen we zodanig aan dat deze klimaatadaptief en toekomstbestendig is. Alleen daar waar gescheiden riool niet doelmatig kan worden aangelegd vervangen we het riool door een gemengd riool. Naast het aanpassen van de riolering op het moment van vervanging kijken we naar maatregelen die we aan het riool kunnen koppelen om te zorgen voor opvang van de klimaatveranderingen. Te denken valt hierbij aan het aanleggen van wadi's of aanpassingen aan de weg om tijdelijk opvang van wateroverlast op en naast de weg mogelijk te maken.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.
Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

Terug naar navigatie - De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016

De ervaren gezondheid in gemeente Opsterland is relatief hoog. Om ervoor te zorgen dat deze ervaren gezondheid minimaal gelijk blijft ten opzichte van 2016, voeren we verschillende maatregelen uit.

Zo gaan we dat doen

Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

Terug naar navigatie - Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen

   

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. 

Thema Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid

Terug naar navigatie - De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid

Wij willen als gemeente het goede voorbeeld geven en daarmee anderen inspireren. Daartoe benutten we kansen om onze gebouwen, wagenpark en gereedschap te verduurzamen en duurzaam in te kopen. Goede voorbeelden maken wij zichtbaar.

Zo gaan we dat doen

Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente

Terug naar navigatie - Wij geven invulling aan de transitievisie warmte voor onze gemeente

Eind 2021 is er voor de gehele gemeente een transitievisie warmte opgesteld. In 2022 wordt invulling aan deze visie gegeven met de hieronder benoemde maatregelen.

Zo gaan we dat doen

Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022

Terug naar navigatie - Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022

Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarvoor is naast energiebesparing een duurzame opwek van 450.000 MWh energie nodig. Dit moet in vier collegeperiodes worden bereikt.

Zo gaan we dat doen

Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022

Om in 2035 energieneutraal te zijn wordt ingezet op een energiebesparing van 150.000 MWh. Eind 2022 moet daarvan 50.000 MWh zijn gerealiseerd.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 158 152 148 * 178 171 161 *
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 5,2% 8,6% 11,6% * 16,3% 17,6% 20,1% *
Bij een verdieping van de cijfers blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 12 augustus 2021

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 7 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 7.608 12.650 7.757 7.650 7.710 7.690
Baten 6.792 11.315 6.932 6.927 6.927 6.927
Saldo voor bestemming -817 -1.335 -825 -723 -783 -763
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 262 366 - - - -
Saldo na bestemming -555 -969 -825 -723 -783 -763
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
7.1 Volksgezondheid -1.427 -1.389 37
7.2 Riolering 770 813 43
7.3 Afval 743 743 -0
7.4 Milieubeheer -1.279 -849 429
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -142 -142 -0
Saldo voor bestemming -1.335 -825 510
Stortingen reserves -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Onttrekking AR vrije deel tbv Gidsgelden 34 - -34
Onttrekking AR vrije deel tbv Energietransitie 332 - -332
Totaal onttrekkingen reserves 366 - -366
Saldo na bestemming -969 -825 144

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 € 144.000 voordeliger dan in 2021.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid geeft in 2022 een voordeel van € 37.000 ten opzichte van 2021.

In 2021 is € 69.000 opgenomen voor gids-gelden. Vanaf 2022 zijn geen deze gelden niet opgenomen. Dit geeft een voordeel € 69.000.  Het budget bestond uit een tijdelijk budget tot  en met 2021 van € 35.000 en een resultaatsbestemming van € 34.000. De resultaatsbestemming wordt geneutraliseerd in de reserve mutatie. De verhoogde bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel gezondheid, € 21.000 was noodzakelijk om aan te sluiten op de begroting van de VRF 2022. Dit geeft een nadeel. Daarnaast is de bijdrage aan het aanvullend pakket van de GGD gedaald met € 8.000. Dit geeft een voordeel. De hoogwerker voor de bestrijding van de eikenprocessierups,  vastgesteld in de begroting 2021,  wordt vanaf 2022 jaarlijks afgeschreven. Dit geeft een nadeel van € 14.000. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 4.000. De overige posten zijn € 1.000 nadelig.

Taakveld 7.2 Riolering  geeft in 2022 een voordeel van € 43.000 ten opzichte van 2021.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.3 Afval geeft in 2022 geen mutatie ten opzichte van 2021.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt dit taakveld toegelicht.

Taakveld 7.4 Milieubeheer geeft in 2022 een voordeel van € 429.000 ten opzichte van 2021.

Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een resultaatbestemming  in 2021 voor de energietransitie € 332.000.  De resultaatsbestemming wordt geneutraliseerd in de reservemutatie.  Daarnaast is voor de energietransitie in 2022 € 28.000 minder beschikbaar gesteld dan in 2021. Dit geeft in 2022 een voordeel.  De lokale duurzaamheidsagenda geeft een voordeel van € 83.000. In 2021 is nog € 40.000 geraamd voor de lokale duurzaamheidsagenda, vanaf 2022 is er geen budget meer geraamd. Dit geeft een voordeel van € 40.000. Daarnaast geeft de resultaatsbestemming een voordeel van € 43.000.  Het effect van deze resultaatsbestemming is per abuis opgenomen in programma 6. Voor de implementatie van de gedragscode soortbescherming is in de perspectiefbrief 2021 eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld voor 2021. Dit geeft in 2022 een voordeel. Daarnaast was een verhoging van de bijdrage aan de FUMO van € 8.000 noodzakelijk om aan te sluiten bij de conceptbegroting 2022 van de FUMO. Deze verhoging was al opgenomen in de begroting 2021. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 26.000.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria geeft in 2022 geen mutatie ten opzichte van 2021.

De lagere storting in de voorziening Begraafrechten geeft een voordeel van €10.000. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 10.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 7.1 en 7.4.