Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband zijn daarom wezenlijke onderdelen van gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Puur Cultuur – Kadernota cultuurbeleid 2012-2022
Notitie Beleidskeuzes Cultuurnota 2012-2022
Aktualisaasje Frysk Taalbelied – Frysk en Fierder 2014-2018 (actualisatie in 2021)
Subsidieregeling Cultuurpromotie Opsterland 2016
Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Nota Kansen Benutten 2016-2020
Ontwikkelagenda Leefbaarheid en inclusieve samenleving

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland

Terug naar navigatie - Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland

Cultuur draagt bij aan de levendigheid van dorpen en kernen in de gemeente. Voor inwoners en bezoekers van Opsterland is cultuur een zinvolle en prettige vrijetijdsbesteding.

Zo gaan we dat doen

Thema Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

Terug naar navigatie - We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie

We bieden ruimte voor de ontwikkeling van de toeristische sector in Opsterland. Dit doen we door in de voorwaardenscheppende sfeer actief bij te dragen aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland. Daarnaast verleiden we toeristen tot een meerdaags verblijf in Opsterland.

Zo gaan we dat doen

Thema Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat

Terug naar navigatie - In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat

Bij ontwikkelingsinitiatieven borgen wij de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit door voor een goede inpassing te zorgen. Hiervoor is een overzichtskaart opgesteld met landschappelijke en groene cultuurhistorische elementen met de mogelijkheden tot bescherming hiervan.

Zo gaan we dat doen

We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Opsterland kan bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit op lokale schaal. Hierbij richten we ons eerst op de openbare ruimte en daarmee het beheer en onderhoud door de gemeente zelf. Bloeiende planten zijn onmisbaar voor insecten. Insecten bestuiven andere gewassen, het fruit wordt gegeten door dieren en deze dieren weer door andere dieren. 

Zo gaan we dat doen

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen

Terug naar navigatie - Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen

Met sport en bewegen wordt de gezondheid van onze inwoners bevorderd. Hiertoe ondersteunen wij het verenigingsleven en blijven we de komende jaren meedoen aan de Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties en zetten we buurtsportcoaches in binnen het Sociaal Domein. We nemen sportaccommodaties op in het strategisch vastgoedbeleid.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  

Opsterland Nederland
Beleidsindicatoren  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 50,9% * 48,7% *
* voor deze periode zijn (nog) geen cijfers bekend (gemaakt).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Mutaties in de reserves worden verwerkt in programma 0 maar niet alle reserves hebben betrekking op programma 0. Om een juiste financiële analyse per programma te kunnen maken zijn in onderstaande tabel de mutaties van programma 5 reserves meegenomen.

x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (incl wijzigingen) Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten 6.321 5.839 6.134 5.814 5.751 5.685
Baten 436 271 427 232 232 232
Saldo voor bestemming -5.885 -5.568 -5.706 -5.581 -5.519 -5.453
Mutaties reserves
Lasten - - - - - -
Baten 55 146 125 125 125 125
Saldo na bestemming -5.830 -5.422 -5.581 -5.456 -5.394 -5.328
Specificatie per taakveld
x € 1.000
Specificatie Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie begroting 2021/2022
Saldo per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering -100 -103 -3
5.2 Sportaccommodaties -1.036 -1.159 -123
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -345 -345 -0
5.4 Musea -68 -68 -
5.5 Cultureel erfgoed -4 -4 -
5.6 Media -599 -593 6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.416 -3.433 -17
Saldo voor bestemming -5.568 -5.706 -138
Stortingen reserves -
Totaal stortingen reserves - - -
Onttrekkingen reserves
Recreatie en toerisme 125 125 -
Onttrekking AR vrije deel tbv Essentaksterfte 21 - -21
Totaal onttrekkingen reserves 146 125 -21
Saldo na bestemming -5.422 -5.581 -159

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2022 € 159.000 nadeliger dan in 2021.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering geeft in 2022 een nadeel van € 3.000 ten opzichte van 2021.

De mutatie betreft een overig posten van € 3.000 nadelig.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties geeft in 2022 een  nadeel van € 123.000 ten opzichte van 2021.

In 2022 zijn de kosten voor sportaccommodaties € 92.000 hoger dan in 2021 door een verschuiving van zwembad Dundelle  van programma 6 naar programma 5. In programma 6 geeft dit een tegengesteld effect. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 20.000 en de doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 9.000.  De overige posten zijn € 2.000 nadelig.

Taakveld 5.6 Media (Bibliotheken) geeft in 2022 een voordeel van € 6.000 ten opzichte van 2021.

De doorberekening van de personeelslasten geeft een voordeel van € 8.000. De overige posten zijn € 2.000 nadelig.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  geeft in 2022 een nadeel van € 17.000 ten opzichte van 2021.

De kosten voor onderhoud openbaar groen zijn € 91.000 lager dan in 2021. In 2021 waren kosten voor de kap en herplant van  zieke essen geraamd op € 91.000, bestaande uit een incidenteel budget uit de begroting 2019 € 70.000 en een resultaatsbestemming van € 21.000. In 2022 is dit incidentele budget niet meer geraamd, dat geeft een voordeel. Het effect van de resultaatsbestemming wordt geneutraliseerd in de reserves. De afschrijvingslasten van het materieel binnen het groenbeheer zijn gestegen met € 20.000, dit geeft een nadeel. De doorberekening van de personeelslasten geeft een nadeel van € 75.000, de doorberekening van de rentekosten geeft een nadeel van € 13.000.

De mutatie in de reserves wordt toegelicht in taakveld 5.7.