Jaarrekening

Grondslagen jaarrekening

Grondslagen jaarrekening

Terug naar navigatie - Grondslagen jaarrekening

Inleiding

De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor het bepalen van het resultaat zijn bedoeld als leidraad om de gepresenteerde financiële gegevens in de jaarrekening juist te interpreteren.

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

In 2022 is een schattingswijziging doorgevoerd voor de afschrijvingswijze van rioleringsactiva. Er waren nog een aantal activa die annuïtair ipv lineair afgeschreven werden. Dit is gecorrigeerd naar lineair. 

Grondslagen voor waardering en resultaat
De waarderingsgrondslagen van de jaarrekening zijn gebaseerd op het BBV en vastgelegd in de Financiële Verordening. De activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel nominale waarde. De passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de jaarrekening is het lasten en-batenstelsel gebruikt. Dat betekent dat we lasten en baten hebben toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de jaarcijfers.

Vaste activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is dezelfde als die wordt gehanteerd voor soortgelijke eigen materiële activa.

Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief.

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. De materiële vaste activa zijn naar de volgende categorieën in te delen:
• Activa met een economisch nut;
• Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (heffings-gerelateerd economisch nut);
• Activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Financiële vaste activa
De waardering van de financiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. nominale waarde. Indien de marktwaarde van een financieel vast actief duurzaam lager is dan de aanschafwaarde vindt afwaardering tot de lagere marktwaarde plaats. Bij (dreigende) oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht op de boekwaarde van de lening. Op deelnemingen en effecten wordt niet afgeschreven. De werkelijke waarde kan afwijken van de nominale waarde.

Vlottende activa

Voorraden
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken). Rente op grondexploitaties wordt geactiveerd en is daarmee ook onderdeel van de vervaardigingsprijs. Voor tussentijdse winstneming wordt de Percentage of Completion methode toegepast. Deze methode houdt in dat naar rato van de gerealiseerde opbrengsten en kosten de winst wordt berekend.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht. Volgens de gekozen beleidslijn wordt er voor de vordering op openbare lichamen geen voorziening getroffen. Voor alle “overige debiteuren” wordt op basis van de ouderdomsanalyse een percentage van de hoofdsom als voorziening berekend.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Volgens het BBV mag er een voorziening worden gemaakt in deze vier gevallen:
• Er zijn verplichtingen en verliezen waarvan de hoogte op de balansdatum niet zeker is, maar die wel redelijk ingeschat kunnen worden;
• Er zijn op de balansdatum risico’s die kunnen leiden tot verplichtingen of verliezen, waarvan de hoogte al redelijk in te schatten is;
• Er zullen kosten worden gemaakt in een volgend begrotingsjaar. Hiervoor mag een voorziening worden gevormd als het maken van die kosten zijn oorsprong mede in het huidige of in voorafgaande begrotingsjaren vindt en de voorziening is bedoeld om de lasten gelijk te verdelen over een aantal begrotingsjaren;
• Er worden bijdragen verstrekt aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale of contante waarde.

Vaste schulden > 1 jaar
Onder vaste schulden worden verstaan de schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In de categorie niet uit de balans blijkende verplichtingen worden de meerjarige inkoopcontracten opgenomen tegen de resterende contractwaarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Volledigheid opbrengsten CAK
Omdat de gemeente afhankelijk is van het CAK kan de gemeente zelf de volledigheid van de opbrengsten uit de eigen bijdragen van het CAK niet garanderen. Intern worden controles uitgevoerd om vast te stellen of het CAK cliënten volledig in hun administratie heeft opgenomen (waaronder controle melding cliënt en opgave CAK).

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Algemene uitkering
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling. Voor 2020 is er sprake van 1 uitzondering, het derde corona steunpakket. Ook deze uitspraak komt van de commissie BBV.

Dividend
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend vastgesteld wordt.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Balans en toelichting

Balans

Terug naar navigatie - Balans
x € 1.000
Activa 31-12-2022 31-12-2021 Passiva 31-12-2022 31-12-2021
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 962 1.008 Eigen vermogen 40.930 31.565
Materiële vaste activa 57.798 57.484 Voorzieningen 8.733 8.729
Financiële vaste activa 33.166 20.673 Vaste schulden 36.800 40.600
Totaal vaste activa 91.926 79.165 Totaal vaste passiva 86.463 80.894
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden -502 797 Vlottende schulden 5.166 4.318
Uitzettingen 6.570 8.420 Overlopende passiva 17.707 18.820
Liquide middelen 602 11.333
Overlopende activa 10.740 4.317
Totaal vlottende activa 17.410 24.867 Totaal vlottende passiva 22.873 23.138
Totaal activa 109.336 104.032 Totaal passiva 109.336 104.032

Uitgebreide balans activa

Terug naar navigatie - Uitgebreide balans activa
x € 1.000
Activa 31-12-2022 31-12-2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 962 1.008
Totaal immateriële vaste activa 962 1.008
Materiële vaste activa
Economisch nut 36.736 34.774
Economisch nut, dekking door heffing 10.195 11.010
Maatschappelijk nut 10.867 11.700
Totaal materiële vaste activa 57.798 57.484
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 260 260
RC-verhouding met het Rijk 30.627 18.126
Overige langlopende leningen 2.279 2.287
Totaal financiële vaste activa 33.166 20.673
Totaal vaste activa 91.926 79.165
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie woningbouwterreinen -1.812 -1.074
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie bedrijventerreinen 1.593 2.154
Voorziening nog uit te voeren werken -
Verliesvoorziening -283 -283
Voorraad woningen -
Totaal voorraden -502 797
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 4.699 3.707
Overige vorderingen 1.871 4.713
Totaal uitzettingen < 1 jaar 6.570 8.420
Liquide middelen
Banken 602 11.333
Totaal liquide middelen 602 11.333
Overlopende activa
Overige overlopende activa 10.740 4.317
Totaal overlopende activa 10.740 4.317
Totaal vlottende activa 17.410 24.867
Totaal activa 109.336 104.032
Verschuldigde vennootschapsbelasting nihil nihil

Uitgebreide balans passiva

Terug naar navigatie - Uitgebreide balans passiva
x € 1.000
Passiva 31-12-2022 31-12-2021
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 22.314 19.856
Bestemmingsreserves 3.816 8.771
Saldo van rekening 14.800 2.938
Totaal Eigen vermogen 40.930 31.565
Voorzieningen
Voorzieningen 8.733 8.729
Totaal voorzieningen 8.733 8.729
Vaste schulden
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 36.800 40.600
Totaal vaste schulden 36.800 40.600
Totaal vaste passiva 86.463 80.894
Vlottende passiva
Vlottende schulden
Overige vlottende schulden 5.166 4.318
Totaal vlottende schulden 5.166 4.318
Overlopende passiva
Overige overlopende passiva 17.707 18.820
Totaal overlopende passiva 17.707 18.820
Totaal vlottende passiva 22.873 23.138
Totaal passiva 109.336 104.032
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Gewaarborgde leningen en garantstellingen 31.552 31.925
Huur en leasecontracten - -
31.552 31.925

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

De vaste activa bestaan uit immateriële vaste activa; materiële vaste activa en financiële vaste activa. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

De grondslagen voor de afschrijvingen zijn deels gewijzigd in 2022. Er waren nog een aantal rioleringsactiva die  annuïtair afgeschreven werden. Om het BBV voorschrift te volgen 

x € 1.000
Vaste activa Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Aflossingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2022
Immateriële vaste activa 1.008 - - 46 - - 962
Materiële vaste activa 57.484 4.532 982 3.236 - - 57.798
Financiële vaste activa 20.673 12.743 - - 251 - 33.166
Totaal 79.165 17.275 982 3.282 251 - 91.926

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa
x € 1.000
Immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2022
Activa in eigendom van derden 1.008 - - 46 - 962
Totaal 1.008 - - 46 962
Specificatie immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2022
Activa in eigendom van derden betreft:
Bijdrage huisvesting bibliotheek Gorredijk 1.008 - - 46 - 962

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn te verdelen in materiële vaste activa met een economisch nut, economisch nut met een dekking door heffing en maatschappelijk nut.

x € 1.000
Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2022
Economisch nut
Bedrijfsgebouwen 25.222 3.389 - 1.137 27.474
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.466 863 613 304 3.412
Overige machines 1.325 107 - 241 1.191
Overige materiële vaste activa 161 6 - 93 74
Vervoermiddelen 585 61 - 76 570
Gronden en terreinen 9.958 - - - 9.958
Voorziening gronden en terreinen -5.943 - - - -5.943
Totaal economisch nut 34.774 4.426 613 1.851 - 36.736
Economisch nut, dekking door heffing
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 11.680 - - 583 11.097
Voorziening vervanging en verbetering riool -670 -240 -8 - -902
Totaal economisch nut, dekking door heffing 11.010 -240 -8 583 - 10.195
Maatschappelijk nut
Bedrijfsgebouwen 71 - - - - 71
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 11.339 346 377 757 10.551
Overig 290 - - 45 245
Totaal maatschappelijk nut 11.700 346 377 802 - 10.867
Totaal 57.484 4.532 982 3.236 - 57.798

Toelichting materiële vaste activa

Er zijn geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen geweest in 2022.

De voorziening vervanging en verbetering riool wordt toegelicht bij voorzieningen onder de passiva.

De afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verantwoording. Er wordt lineair afgeschreven.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
x € 1.000
Financiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 260 - - - 260
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 18.126 12.500 - - 30.627
Overige langlopende leningen 2.287 243 - 251 2.279
Totaal 20.673 12.743 - 251 33.166
x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
2022
Drempelbedrag 608,62
x € 1.000
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Q1 Q2 Q3 Q4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 46.664 46.931 39.491 41.741
Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 518,49 515,73 429,26 453,71
x € 1.000
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Aantal aandelen Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2021
Deelneming Caparis NV 3.465 3 3
Deelneming Afvalsturing Friesland BV 120 54 54
Deelneming Fryslân Miljeu NV 11.381 52 52
Deelneming BNG Bank NV 66.651 151 151
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitproductie BV 34.746 - -
Deelneming Claim Staat Vennootschap BV 464 - -
Totaal 260 260
x € 1.000
Overige langlopende leningen Oorspr. Bedrag Begin looptijd Einde looptijd Boekwaarde 31-12-2021 Opname 2022 Aflossing 2022 Boekwaarde 31-12-2022 Aflossing totaal
A. Leningen aan woningbouwcorporaties - - - - - - - -
Totaal leningen aan woningbouwcorporaties - - - - - -
B. Overige langlopende geldleningen
Stichting Volkskrediet Leeuwarden 77 divers divers 77 - - 77 -
SVN Startersleningen 1.405 divers divers 1.010 83 226 867 538
SVN Blijversleningen 8 2020 2028 7 - 1 6 2
SVN Verzilverleningen 60 2022 - 60 - 60 -
Totaal overige langlopende geldleningen 1.550 1.094 143 227 1.010 540
C. Renteloze leningen
Korfbalvereniging LDODK 75 2017 2031 50 - 5 45 30
Voetbalvereniging Gorredijk 78 2017 2031 48 - 5 43 35
Vereniging PCBO Ureterp 200 2010 2024 34 - 12 22 178
St. Beheer en exploitatie NLD Lippenhuizen 55 2021 2046 55 - 2 53 2
Rekening courant SVN - nvt nvt 1.006 100 - 1.106 -
Totaal renteloze leningen 408 1.193 100 24 1.269 243
Totaal verstrekte geldleningen 1.958 2.287 243 251 2.279 783

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa
x € 1.000
Vlottende activa 31-12-2022 31-12-2021
Voorraden -502 797
Uitzettingen 6.570 8.420
Liquide middelen 602 11.333
Overlopende activa 10.740 4.317
Totaal 17.410 24.867

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden
x € 1.000
Voorraden 31-12-2022 31-12-2021
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie woningbouwterreinen -1.812 -1.074
Onderhanden werk bouwgronden in exploitatie bedrijventerreinen 1.593 2.154
Verliesvoorziening -283 -283
Totaal -502 797
x € 1000
Onderhanden werk Bouwgrond in exploitatie Boekwaarde 1-1-2022 Kosten 2022 Opbrengsten 2022 Winstnemingen 2022 Boekwaarde 31-12-2022 Verliesvoorziening 2022 Balanswaarde 31-12-2022
Woningbouwterreinen
Frieschepalen-Locatie De Skans 110 32 249 -108 - - -
Gorredijk-Loevestein fase 4 west -747 110 - -113 -523 - -523
Gorredijk-Loevestein fase 4 oost 852 58 1.171 -262 - - -
Hemrik-Fabryksleane -249 224 - -25 - - -
Terwispel-Kolderveen -4 - - - -4 - -4
Ureterp-Noord -271 3 - - -267 - -267
Ureterp-De Hege Kamp -655 48 787 -376 -1.018 - -1.018
Wijnjewoude-Zuidwest -110 47 - -63 - - -
Totaal -1.074 522 2.207 -947 -1.812 - -1.812
Bedrijventerreinen
Gorredijk-Industrie 2.154 181 741 - 1.593 283 1.310
Totaal 2.154 181 741 - 1.593 283 1.310
Totaal 1.080 703 2.948 -947 -219 283 -502
x € 1.000
Verliesvoorziening Boekwaarde 31-12-2021 Mutaties Boekwaarde 31-12-2022
Gorredijk-Industrie 283 0 283
Totaal 283 - 283

Toelichting bouwgrond in exploitatie

De voorraad bouwgrond in exploitatie (BIE) wordt gevormd door gronden in eigendom van de gemeente waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

De boekwaarde van de BIE bedraagt eind 2022 -/- € 219.000. Na verwerking van de verliesvoorziening (€ 283.000 voor Gorredijk-industrie) wordt de balanswaarde -/- € 502.000. Rekening houdend met de nog te maken kosten en de te verwachten opbrengsten kunnen de diverse complexen op termijn worden afgesloten met een voordelig resultaat van in totaal € 737.000. Hierbij wordt echter wel de kanttekening geplaatst dat het behalen van dit resultaat voor een belangrijk deel afhankelijk is van economische factoren. Het "economische tij” is van grote invloed op de verkoopopbrengsten. Een vertraging of uitval van de verkopen verlaagt de winstgevendheid van de complexen. 
De resultaten van de BIE worden per complex gespecificeerd in het bijlagenboek bij de verantwoording.

x € 1000
Prognose Grondexploitaties per 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2022 Nog te maken kosten Nog te ontvangen bijdragen Opbrengst verkopen Resultaat (-=neg.) Looptijd t/m Kavels beschikbaar Te verkopen in m2 Op schema
Woningbouwterreinen
Frieschepalen-Locatie De Skans - - - - - - - 3)
Gorredijk-Loevestein fase 4 west -523 709 - 352 167 2025 4 2.109 nee 2)
Gorredijk-Loevestein fase 4 oost - - - - - - - 3)
Hemrik-Fabryksleane - - - - - - - 3)
Terwispel-Kolderveen -4 31 - 38 11 2023 "overhoek" 10.920 nee 2)
Ureterp-Noord -267 273 - 376 371 2025 3 1.577 nee 2)
Ureterp-De Hege Kamp -1.018 547 - - 472 2025 - - ja
Wijnjewoude-Zuidwest - - - - - - - 3)
Totaal -1.812 1.560 - 766 1.021 7 14.606
Bedrijventerreinen
Gorredijk-Industrie 1.593 484 - 1.794 -283 2026 11 26.822 nee 2)
Totaal 1.593 484 - 1.794 -283 11 26.822
Totaal -219 2.043 - 2.561 737 0 18 41.428
1) Alle kavels zijn verkocht
2) Vertraging in de kavelverkoop
3) Complex afgesloten

De bedragen in de kolommen "nog te maken kosten" en "nog te ontvangen bijdragen" zijn gebaseerd op de meest recente exploitatieopzetten.

Uitzettingen <1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen <1 jaar
x € 1.000
Uitzettingen < 1 jaar 31-12-2022 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 4.699 3.707
Overige vorderingen 1.871 4.713
Totaal 6.570 8.420
x € 1.000
Vorderingen op openbare lichamen 31-12-2022 31-12-2021
BTW Compensatiefonds 789 60
Debiteuren openbare lichamen 3.910 3.647
Totaal 4.699 3.707
x € 1.000
Overige vorderingen 31-12-2022 31-12-2021
Debiteuren algemeen 406 813
Debiteuren belastingen 295 2.608
Voorziening oninbaarheid - 801 - 809
Terugvordering en verhaal, leenbijstand 1.008 912
Krediethypotheken 459 520
BBZ 504 669
Totaal 1.871 4.713

Toelichting overige vorderingen

De voorziening oninbaarheid bestaat voor een belangrijk deel uit vorderingen op basis van diverse socialezekerheidsuitkeringen (Algemene bijstand c.a.). De inbaarheid van deze vorderingen wordt jaarlijks beoordeeld. Op grond van de uitgevoerde beoordeling wordt de voorziening indien nodig aangepast.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
x € 1.000
Overlopende activa 31-12-2022 31-12-2021
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van de volgende begrotingsjaren komen 10.740 4.317
Totaal 10.740 4.317
x € 1.000
Specificatie 31-12-2022 31-12-2021
Nog op te leggen aanslagen boekjaar 1.128 1.211
Nog te verrekenen voorschotten in afwachting toekenning uitkering 3.524 1.167
Nog te ontvangen overig 2.007 947
Vooruitbetaalde kosten 4.081 992
Totaal 10.740 4.317

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva
x € 1.000
Vaste passiva 31-12-2022 31-12-2021
Eigen vermogen 40.930 31.565
Voorzieningen 8.733 8.729
Vaste schulden 36.800 40.600
Totaal 86.463 80.894
x € 1.000
Eigen vermogen 31-12-2022 31-12-2021
Algemene reserve 22.314 19.856
Bestemmingsreserves 3.816 8.771
Saldo van de rekening 14.800 2.938
Totaal 40.930 31.565

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
x € 1.000
Reserves Saldo 31-12-2021 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2022
Algemene Reserve 19.856 2.936 479 22.314
Bestemmingsreserves 8.771 1.526 6.481 3.816
Totaal 28.627 4.462 6.960 26.130
Algemene reserve Saldo 31-12-2021 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2022
Saldo 31-12-2021 19.856
Stortingen
Resultaat 2021 2.936
Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022
Personeel Sociaal Domein-versterken toegang 69
Werkplek van de toekomst 30
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 7
Transformatie bedrijventerreinen 27
Jeugd- en jongerenwerk 19
Invoering Wet Inburgering 34
Gidsgelden 38
Uitbreiding dorpsbudgetten 14
Lokale duurzaamheidsagenda 75
Lokale milieuagenda 25
Natuurbescherming 20
Kerkenvisie 30
Geweldig Gorredijk-dorpsdialoog 25
Geweldig Gorredijk-proceskosten 38
Ontwikkelagenda leefbaarheid 28
Totaal 19.856 2.936 479 22.314
Bestemmingsreserves Programma Saldo 31-12-2021 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2022
Reserve egalisatie Corona 0 1.502 - 1.040 462
Reserve werkplek van de toekomst 0 - 260 - 260
Reserve organisatiedoelstellingenfonds 0 338 - 8 330
Reserve onderhoud wegen 2 297 - 185 112
Reserve recreatie en toerisme 3 534 225 356 403
Reserve De Treffer 4 263 - 263 -
Reserve huisvesting basisonderwijs 4 4.142 - 4.142 -
Reserve huisvesting speciaal onderwijs 4 439 - 439 -
Reserve verbouw dorpshuizen 6 115 30 48 97
Reserve zwembad Bakkeveen 6 37 - - 37
Reserve riolering 7 86 - - 86
Reserve energietransitie 7 467 33 - 500
Reserve duurzaamheid 7 - 750 - 750
Reserve komplannen 8 206 113 - 319
Reserve invoering omgevingswet 8 345 115 - 460
Totaal 8.771 1.526 6.481 3.816
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Er zijn in 2022 geen structurele reservemutaties.

Toelichting algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve bestaat uit een buffer en een vrij besteedbaar deel. De buffer is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze buffer is gevormd om eventuele onvoorziene tegenvallers op te vangen.  De buffer bedraagt € 7.500.000.

Het vrij besteedbare deel is het bedrag dat bijvoorbeeld beschikbaar is voor de financiering van lasten waarvoor op geen enkel andere wijze dekking kan worden gevonden. Daarnaast behoort het vrij besteedbare deel tot het reguliere weerstandsvermogen van de gemeente.

Het resultaat 2021 van € 2.935.000 is in de algemene reserve gestort en er weer aan onttrokken. 

Voor budgetoverhevelingen is er € 479.000 onttrokken, dit gaat om budgetten die bij de jaarrekening 2021 zijn overgegaan naar begrotingsjaar 2022.

Toelichting bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Toelichting bestemmingsreserves

Programma 0

Reserve egalisatie Corona

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten die verband houden met Corona. In totaal is er in 2022 € 1.040.000 onttrokken aan deze reserve.  Hiervan is € 750.000 in de reserve duurzaamheid gestort en € 260.000  in de reserve werkplek van de toekomst. Daarnaast is er € 30.000 aan coronakosten onttrokken.

Reserve werkplek van de toekomst

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van het realiseren van de werkplek van de toekomst, een kantoor dat past bij aantrekkelijk werkgeverschap en dat medewerkers stimuleert in het werken in een netwerkorganisatie. Er is in 2022 € 260.000 gestort in deze reserve vanuit de reserve egalisatie Corona.

Reserve organisatiedoelstellingsfonds

De doelstelling van deze egalisatiereserve is het egaliseren van kosten die verband houden met organisatieontwikkeling, mobiliteitsbevordering en uitstroom van personeel als gevolg van bezuinigingen en/of OWO-samenwerking. De egalisatie over 2022 betreft een onttrekking van € 8.000 uit deze reserve.

Programma 2

Reserve onderhoud wegen

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van onderhoudskosten wegen. In 2022 is € 185.000 onttrokken aan de reserve.

Programma 3

Reserve recreatie en toerisme

Het saldo van de baten (toeristenbelasting) en lasten (kosten van recreatie) wordt aan deze reserve onttrokken of toegevoegd. Er is per saldo in 2022 € 131.000 aan de reserve onttrokken. Dit betrof een dotatie van € 225.000 baten toeristenbelasting en een onttrekking van € 356.000 lasten toerisme, waaronder € 234.000 kosten voor herstructurering van de fietspaden in de omgeving Bakkeveen/Wijnjewoude.

Programma 4

Reserve De Treffer

Het doel van deze reserve is het dekken van de kosten die samenhangen met de bouw van De Treffer die direct afgeboekt mogen worden. De Treffer is opgeleverd en deze reserve is geheel vrijgevallen in 2022.

Reserve huisvesting basisonderwijs

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het basisonderwijs. Er is een nieuw IHP en daarom is deze reserve vrijgevallen.

Reserve huisvesting speciaal onderwijs

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het speciaal onderwijs.  Er is een nieuw IHP en daarom is deze reserve vrijgevallen.

Programma 6

Reserve verbouw dorpshuizen

Het dorpshuizenbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat elk dorp beschikt over een openbare accommodatie voor sociale- en culturele activiteiten. Het doel van deze reserve is het dekken van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van verbouwing van dorpshuizen. Elk jaar wordt € 30.000 in deze reserve gestort. In 2022 is er € 48.000 aan de reserve onttrokken door de verstrekking van een aanvullende subsidie voor de verbouwing van dorpshuis de Swingel in Wijnjewoude.

Reserve zwembad Bakkeveen

Deze reserve is bedoeld voor een impuls voor zwembad Bakkeveen. In 2022 zijn er geen mutaties geweest.

Programma 7

Reserve riolering

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. In 2022 waren geen mutaties noodzakelijk.

Reserve energietransitie

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van de energietransitie. Er is in 2022 € 33.000 gedoteerd door egalisatie, hiermee is het toegestane maximum van € 500.000 voor deze reserve bereikt.

Reserve duurzaamheid

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen door dorpshuizen, zwembaden en sportverenigingen. Zij kunnen een beroep doen op dit fonds om 20% van deze kosten te financieren. Er is in 2022 € 750.000 in deze reserve gestort vanuit de reserve egalisatie Corona.

Programma 8

Reserve komplannen

De reserve komplannen heeft als doel het egaliseren van de kosten van de komplannen van de dorpen. In 2022 is voor € 113.000 geëgaliseerd. De reserve is met dit bedrag toegenomen.

Reserve invoering omgevingswet

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van de invoering van de omgevingswet. In 2022 is er € 115.000 gestort in deze reserve, er is niets onttrokken.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
x € 1.000
Voorzieningen Saldo 31-12-2021 Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo 31-12-2022
Voorziening wethouderspensioenen 4.111 24 155 364 3.616
Voorziening strategisch personeelsplan (SPP) 230 316 221 23 302
Voorziening verlofsparen - 11 - - 11
Voorziening groot onderhoud rioleringen 1.959 105 190 - 1.874
Voorziening beheersplan kunstwerken 1.256 258 109 - 1.405
Voorziening onderhoud gebouwen 557 753 753 - 557
Voorziening begraafrechten 490 120 - 49 561
Voorziening nog uit te voeren werken 126 89 - 2 213
Voorziening latente vennootschapsbelasting - 215 21 - 194
Totaal 8.729 1.891 1.449 438 8.733

Voorziening wethouderpensioenen

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente in plaats van bij een pensioenfonds. Gemeenten hebben op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de taak om hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. De gehanteerde rekenrente is gebaseerd op een jaarlijkse circulaire van het ministerie van BZK hierover.

In 2022 is uit de voorziening € 155.000 aan pensioenen uitgekeerd, € 364.000 kon vrijvallen.  Op basis van de actuariële berekeningen was een toevoeging van € 24.000 noodzakelijk. 

Voorziening strategisch personeelsplan (SPP)

In 2022 is € 221.000 uitbetaald ten behoeve van aangegane verplichtingen in verband mobiliteit van personeel. Daarnaast is er € 316.000 gedoteerd in verband met mobiliteits- en mogelijke ww-verplichtingen. € 23.000 kon vrijvallen. 

Voorziening verlofsparen

Conform CAO-afspraken kunnen medewerkers vanaf 1-1-2022 bovenwettelijke vakantie-uren opzij zetten voor later. Deze vakantie-uren verjaren niet. Omdat deze verplichtingen een onvoorspelbare op- en afbouw kennen, wordt voor deze kosten voorziening gevormd . In 2022 is € 11.000 aan de voorziening gedoteerd.

Voorziening groot onderhoud rioleringen 

In 2022 waren de kosten voor groot onderhoud € 190.000. Er is € 105.000 gedoteerd. Hiervan is € 105.000 de jaarlijkse storting conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 (GRP) (totale storting GRP bedraagt €345.000, hiervan wordt € 240.000 gestort in de voorziening vervanging en verbetering riool). 

Voorziening vervanging en verbetering riool

Deze voorziening is volgens de verslaggevingsvoorschriften in mindering gebracht op de investeringen in de riolering (zie de materiële vaste activa) en komt daarom niet voor op deze lijst met voorzieningen. De voorziening heeft als doel het dekken van de kosten van toekomstige investeringen in de vervanging en verbetering van het riool.  Er is € 240.000 gestort, de  jaarlijkse storting volgens GRP (totale storting GRP € 345.000, hiervan wordt € 105.000 gestort in de voorziening groot onderhoud rioleringen). Voor kosten aan het riool is in 2022 € 8.000 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening beheersplan kunstwerken

In 2022 zijn de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken van € 109.000 onttrokken aan deze voorziening. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is € 258.000 aan de voorziening toegevoegd.

Voorziening onderhoud gebouwen 

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is € 693.000 toegevoegd aan deze voorziening. Daarnaast is er € 28.000 aan subsidies restauratiefonds en € 32.000 Specifieke uitkering (SPUK) ontvangen. In totaal is er € 753.000 gestort in de voorziening. De kosten voor het groot onderhoud van € 753.000 zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening begraafrechten

De verslaggevingsvoorschriften geven aan dat ontvangen begraafrechten die betrekking hebben op meerdere jaren opgenomen dienen te worden in een voorziening.  Er is € 120.000 gestort en het deel van de voorziening dat betrekking heeft op 2022 is vrijgevallen, dit betrof € 49.000.

Voorziening nog uit te voeren werken

In 2022 is € 89.000 gedoteerd aan de voorziening. Het gaat om de locaties De Skâns in Frieschepalen, Loevestein fase 4 oost in Gorredijk, Fabryksleane in Hemrik, Zuidwest in Wijnjewoude.  € 2.000 kon vrijvallen, dit betrof Van Lyndenpark in Beetsterzwaag.

Voorziening latente vennootschapsbelasting

De belastingaangifte over 2022 is nog niet definitief. Naar nu bekende informatie zal er een fors overschot worden behaald met de activiteit grondexploitatie. Er is voor 2022 een voorziening latente vennootschapsbelasting gevormd waaraan € 215.000 is gedoteerd en € 21.000 onttrokken, zijnde de voorlopige aanslag over 2022.  Er zal een aanvullende voorlopige aanslag 2022 worden ingediend voor € 194.000.

Vaste schulden

Terug naar navigatie - Vaste schulden
x € 1.000
Vaste schulden Oorspronkelijk bedrag Rente % Einde looptijd Boekwaarde 31-12-2021 Opname 2022 Aflossing 2022 Boekwaarde 31-12-2022 Aflossing totaal Rente 2022
Opgenomen leningen BNG
109980 20.000 0,800% 2025 8.000 - 2.000 6.000 14.000 57
112212 16.000 1,252% 2038 13.600 - 800 12.800 3.200 168
1-30813 20.000 -0,090% 2040 19.000 - 1.000 18.000 2.000
Totaal 56.000 40.600 - 3.800 36.800 19.200 225

De vaste schulden betreffen door de gemeente aangetrokken langlopende geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva
x € 1.000
Vlottende passiva 31-12-2022 31-12-2021
Netto vlottende schulden 5.166 4.318
Overlopende passiva 17.707 18.820
Totaal 22.873 23.138
x € 1.000
Netto vlottende schulden 31-12-2022 31-12-2021
Kasgeldleningen - -
Crediteuren 5.166 4.318
Totaal 5.166 4.318

Onder netto-vlottende schulden worden verstaan die schulden die een rente typische looptijd kennen die korter is dan één jaar.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva
x € 1.000
Overlopende passiva 31-12-2022 31-12-2021
Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 5.959 4.116
Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren 11.748 12.908
Totaal 17.707 17.024
x € 1.000
Ontvangen voorschotten 31-12-21 Toevoegingen Uitgaven 31-12-2022
Rijk:
Regiodeal ZO Friesland 9.114 - 1.726 7.388
Proeftuin Aardgasvrije Wijk 1.833 - - 1.833
TOZO 1.136 - 1.136 -
Aanpak Energiearmoede - 743 - 743
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - 840 - 840
Doeluitkering Reductie Energiegebruik 234 - 234 -
Suvis GBS Eben Haezer - 150 - 150
Suvis Lyndensteyn - 150 - 150
SPUK Inburgering - 173 - 173
Doeluitkering Sportstimulering 81 98 81 98
Doeluitkering VVE 64 64 -
Regiodeal Natuur en Veerkrachting landschap 50 - 30 20
Overige Nederlandse overheidslichamen:
Project Ervaren & Turf 99 - 30 69
Overig 77 15 77 15
Nedvang Zwerfafval 73 - 38 35
Doeluitkering NPO 60 219 60 219
De Vlecke Gorredijk 47 47 -
Doeluitkering Wijk GGD 40 25 15
Totaal 12.908 2.388 3.548 11.748

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Inleiding

De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of meerdere verplichtingen voortvloeien. Om dit inzichtelijk te maken brengen we in beeld wat onze verplichtingen zijn ten aanzien van waarborgen en garanties en wat onze verplichtingen zijn uit hoofde van (Europees aanbestede) inkoopovereenkomsten. 

Borgstellingen:

Onze gemeente staat per 31 december 2022 borg voor € 31.552.000.  Dit betreft 50% en 100% gewaarborgde geldleningen (€ 30.874.000) en borgstellingen gemeentegaranties (€ 678.000). Het bedrag is, volgens de verslaggevingseisen, buiten de balans onder passiva verantwoord. In 2022 is het bedrag aan indirect gegarandeerde geldleningen waarborg 50% WSW en NWB gelijk gebleven.

Gemeentegarantie:

De borgstellingen in het kader van de regeling “gemeentegarantie” (particuliere woningbezitters) hebben betrekking op 37 verstrekte hypotheken (adressen). Deze afgegeven garanties lopen af, er komen geen nieuwe garanties bij. De verstrekte gemeentegarantie met het hoogste saldo is per ultimo 2021 € 105.957. Het gemiddelde gegarandeerde bedrag is € 28.410. Gezien de hoogte van de gegarandeerde leningen zal de waarde van de betreffende woningen hoger zijn dan het gegarandeerde bedrag. Het risico voor onze gemeente is daarom beperkt.

x € 1.000
Gegarandeerde geldleningen Waarborg 100% Geldnemer Oorspr Bedrag Restant lening 31-12-2021 Restant lening 31-12-2022
BNG
Woningbouw WoonFriesland 187 188 188
Woningbouw WoonFriesland 381 381 381
Woningbouw WoonFriesland 446 317 317
Woningbouw WoonFriesland 990 606 606
Woningbouw WoonFriesland 1.067 600 600
Dorpshuis Beetsterzwaag De Buorskip 140 -
Diversen
Garantstelling hypotheken Inwoners/personeel 1.051 678
Totaal 100% borgstelling 3.211 3.143 2.770
x € 1.000
Indirect gegarandeerde geldleningen* Waarborg 50% Geldnemer Oorspr Bedrag Restant lening 31-12-2021 Restant lening 31-12-2022
BNG
WSW Stichting Elkien 7.500 7.500 7.500
WSW Stichting Elkien 994 701 701
WSW Stichting Elkien 8.160 8.160 8.160
WSW Stichting Elkien 2.040 2.040 2.040
WSW Stichting Elkien 12.500 2.500 2.500
WSW Stichting Elkien 15.100 3.020 3.020
WSW Stichting Elkien 7.400 1.480 1.480
WSW Stichting Elkien 10.000 4.300 4.300
WSW Stichting Elkien 9.000 1.800 1.800
WSW Stichting Elkien 2.500 -
WSW Stichting Elkien 9.400 -
WSW Stichting Elkien 600 -
WSW WoonFriesland 3.700 3.700 3.700
WSW Woonzorg Nederland 3.780 1.197 1.197
Ned. Waterschaps Bank
WSW Stichting Elkien 3.500 3.500 3.500
WSW WoonFriesland 16.000 16.000 16.000
WSW Woonzorg Nederland 1.665 1.665 1.665
Totaal 113.839 57.563 57.563
Hiervan 50% indirect gegarandeerd 28.782 28.782
Totale borgstellingen 31-12-2022 219.184 31.925 31.552
In de toelichting wordt ook opgenomen het totaalbedrag van de betalingen die inzake de borg- en garantstelling zijn gedaan tot en met het eind van het begrotingsjaar.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurovereenkomst brandkranen

Het betreft hier een overeenkomst met Vitens (het waterleidingbedrijf) voor onbepaalde tijd.

Afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen

Met Omrin is een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. De kosten voor afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen bedragen jaarlijks € 1.218.000.

Overeenkomst Accountantsdiensten

Er is een nieuwe overeenkomst voor accountantsdiensten afgesloten met HZG accountants en adviseurs. De overeenkomst is van kracht met ingang van het boekjaar 2020 en heeft een looptijd van vier jaar en eindigt wanneer de accountantsdiensten over het boekjaar 2023 zijn afgerond. De overeenkomst kan tweemaal verlengd worden met één boekjaar. Omdat deze dienst in OWO verband is aanbesteed komt 1/3 deel ten laste van onze gemeente. De kosten per jaar voor onze gemeente bedragen € 48.000 (1/3 deel van € 144.000).

Overeenkomst groenafval

Deze overeenkomst is aangegaan voor 4 jaar (2022 t/m 2025) De kosten bedragen € 150.000 per jaar.

Overeenkomst brandstof

 Er is een overeenkomst voor de levering van brandstof tegen een fluctuerend kortingstarief. Looptijd 2022 t/m 2025, de kosten bedragen € 100.000 per jaar.

Overeenkomsten aanschaf voertuigen en cirkelmaaiers

De overeenkomst voor de aanschaf van voertuigen is aangegaan voor 4 jaar (2022 t/m 2025). Het betreft de aanschaf van 10-12 auto's. Totale contractwaarde bedraagt € 600.000.

De overeenkomst voor de aanschaf van cirkelmaaiers is aangegaan voor 3 jaar (2022 t/m 2024). De kosten zijn € 75.000 per jaar.

Overeenkomst hekkelen

Er is een overeenkomst afgesloten voor 2 jaar (2022-2023) met de optie tot 2 jaar verlengen. De kosten bedragen € 50.000 per jaar.

Buurtsportwerk

Er is een afspraak gemaakt om gedurende een meerjarige periode de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid door Sport Fryslân te laten verzorgen. Sport Fryslân dient hiervoor jaarlijks een subsidieaanvraag in bij de gemeente Opsterland.

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Begrotingsrechtmatigheid

De door de raad vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door de raad zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant. Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij enkele programma's een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken de raad deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2022. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar de financiële analyses bij de betreffende programma's.

Overzicht baten en lasten jaarrekening 2022

x € 1.000
Programma Begroting 2022 Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022
0 Bestuur en ondersteuning
Baten 605 597 2.123
Lasten 3.548 5.247 4.083
Saldo -2.943 -4.650 -1.960
1 Veiligheid
Baten 25 25 3.541
Lasten 2.073 2.073 3.087
Saldo -2.048 -2.048 453
2 Verkeer en vervoer
Baten 188 196 292
Lasten 3.414 3.572 3.687
Saldo -3.226 -3.376 -3.395
3 Economie
Baten 499 1.991 1.316
Lasten 801 2.265 1.715
Saldo -302 -274 -399
4 Onderwijs
Baten 536 665 720
Lasten 3.527 3.808 3.713
Saldo -2.992 -3.142 -2.993
5 Sport, cultuur en recreatie
Baten 427 904 636
Lasten 6.134 7.398 7.050
Saldo -5.706 -6.494 -6.414
6 Sociaal domein
Baten 10.343 11.080 10.352
Lasten 37.578 40.864 37.527
Saldo -27.235 -29.784 -27.175
7 Volksgezondheid en milieu
Baten 6.932 9.762 7.402
Lasten 7.757 11.048 7.900
Saldo -825 -1.287 -498
8 Bouwen, wonen en gronden
Baten 2.709 3.221 4.597
Lasten 2.658 3.298 4.172
Saldo 51 -77 425
Algemene dekkingsmiddelen
Baten
OZB 4.710 4.710 4.709
Precariobelasting - - -
Gemeentefonds 53.001 59.004 60.077
Dividend 210 210 326
Lasten
OZB 770 778 823
Saldo 57.151 63.146 64.288
Overhead
Baten 677 572 3.274
Lasten 11.834 13.409 16.242
Saldo -11.157 -12.837 -12.968
Resultaat voor bestemming 768 -823 9.365
Mutaties reserves
Baten 288 2.059 6.960
Lasten 1.056 1.236 1.526
Saldo -768 823 5.434
-
Resultaat na bestemming - 0 14.800

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 84.703 80.093 92.113 89.999 2.114
Baten 90.903 80.861 92.937 99.365 6.428
Saldo voor bestemming 6.200 768 825 9.365 8.540
Mutaties reserves
Lasten 5.045 226 1.236 1.526 -290
Baten 1.781 288 2.059 6.960 4.901
Saldo na bestemming 2.936 830 1.648 14.800 13.152

Programma 0

Terug naar navigatie - Programma 0
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 17.332 16.152 17.786 21.148 3.361
Baten 62.443 59.204 65.093 70.508 5.415
Saldo voor bestemming 45.111 43.052 47.307 49.361 2.054
Mutaties reserves
Lasten 3.402 - 260 260 -
Baten 423 - 1.109 1.147 38
Saldo na bestemming 42.132 43.052 48.156 50.247 2.092

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 2.049 2.073 2.073 3.087 1.014
Baten 6 25 25 3.541 3.516
Saldo voor bestemming -2.044 -2.048 -2.048 453 2.502
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten - - - - -
Saldo na bestemming -2.044 -2.048 -2.048 453 2.502

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 3.175 3.414 3.572 3.687 115
Baten 236 188 196 292 96
Saldo voor bestemming -2.939 -3.226 -3.376 -3.395 -19
Mutaties reserves
Lasten 545 - - - -
Baten 521 - - 185 185
Saldo na bestemming -2.963 -3.226 -3.376 -3.210 166

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 1.223 801 2.265 1.715 -550
Baten 1.407 499 1.991 1.316 -675
Saldo voor bestemming 184 -302 -274 -399 -125
Mutaties reserves
Lasten 180 155 155 225 70
Baten 34 - 35 35 -
Saldo na bestemming 38 -457 -395 -590 -195

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 1.223 801 2.265 1.715 -550
Baten 1.407 499 1.991 1.316 -675
Saldo voor bestemming 184 -302 -274 -399 -125
Mutaties reserves
Lasten 180 155 155 225 70
Baten 34 - 35 35 -
Saldo na bestemming 38 -457 -395 -590 -195

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 6.269 6.134 7.398 7.050 -348
Baten 749 427 904 636 -268
Saldo voor bestemming -5.521 -5.706 -6.494 -6.414 80
Mutaties reserves
Lasten - - - - -
Baten 154 125 359 356 -3
Saldo na bestemming -5.367 -5.581 -6.135 -6.058 77

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 37.947 37.578 40.864 37.527 -3.337
Baten 11.783 10.343 11.080 10.352 -728
Saldo voor bestemming -26.164 -27.235 -29.784 -27.175 2.609
Mutaties reserves
Lasten 30 30 30 30 -
Baten 74 - 140 140 -
Saldo na bestemming -26.120 -27.265 -29.674 -27.066 2.609

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7
x € 1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (primair) Begroting 2022 (incl wijzigingen) Realisatie 2022 Mutatie begroting/ realisatie 2022
Lasten 10.471 7.757 11.048 7.900 -3.148
Baten 9.865 6.932 9.762 7.402 -2.360
Saldo voor bestemming -606 -825 -1.287 -498 789
Mutaties reserves
Lasten 467 - 750 783 33
Baten 409 - 158 158 -
Saldo na bestemming -664 -825 -1.879 -1.123 755