Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2020
  1. Blz. 2 Begroting 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Begrotingsstrategie
    3. Blz. 7 Vaststellen begroting
    4. Blz. 8 Financieel beeld
   2. Blz. 9 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    2. Blz. 11 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 12 Thema Bestuur
     1. Blz. 13 Thema Bestuur
     2. Blz. 14 Doelstellingen
      1. Blz. 15 We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente
       1. Blz. 16 Wij voeren de ontwikkelagenda's uit
      2. Blz. 17 Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.
       1. Blz. 18 Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming
      3. Blz. 19 Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is
       1. Blz. 20 Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2020 voeren wij stap 4 uit.
      4. Blz. 21 Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners
       1. Blz. 22 De raad houdt sturing op verbonden partijen
       2. Blz. 23 In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
       3. Blz. 24 Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland
    4. Blz. 25 Thema Dienstverlening en Organisatie
     1. Blz. 26 Inleiding
     2. Blz. 27 Doelstellingen
      1. Blz. 28 De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde
       1. Blz. 29 Invoeren van Anders werken daar waar het past
       2. Blz. 30 Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap
      2. Blz. 31 Dienstverlening is adequaat en persoonlijk
       1. Blz. 32 In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020
    5. Blz. 33 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 34 Verbonden partijen
    7. Blz. 35 Vennootschapsbelasting
    8. Blz. 36 Onvoorzien
    9. Blz. 37 Wat mag het kosten
    10. Blz. 38 Resultaat programma
    11. Blz. 39 Toelichting op de financiën
   3. Blz. 40 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 41 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 42 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 43 Thema Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 44 Thema Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers
       1. Blz. 47 Wij betrekken inwoners, waar mogelijk bij de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken
      2. Blz. 48 Bezoekers van evenementen en activiteiten kunnen veilig deelnemen
       1. Blz. 49 Wij voeren het evenementenbeleid uit
      3. Blz. 50 Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan
       1. Blz. 51 Wij voeren het integraal veiligheidsplan uit
      4. Blz. 52 Wij voorkomen en verminderen overlast
       1. Blz. 53 Wij voeren regie op de aanpak van complexe overlast-casuïstiek (o.a. personen verward gedrag en woonoverlast)
      5. Blz. 54 Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen
       1. Blz. 55 In het geval van een problematische jeugdgroep stellen we een integrale aanpak op
    4. Blz. 56 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 57 Verbonden partijen
    6. Blz. 58 Wat mag het kosten
    7. Blz. 59 Resultaat programma
    8. Blz. 60 Toelichting op de financiën
   4. Blz. 61 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    1. Blz. 62 Programma 2 | Verkeer en vervoer
    2. Blz. 63 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 64 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     1. Blz. 65 Thema Verkeer, vervoer en wegen
     2. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.
       1. Blz. 68 Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten
       2. Blz. 69 Wij werken de Fietsagenda Zuidoost-Fryslân uit
      2. Blz. 70 Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
       1. Blz. 71 Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in
    4. Blz. 72 Verbonden partijen
    5. Blz. 73 Wat mag het kosten
    6. Blz. 74 Resultaat programma
    7. Blz. 75 Toelichting op de financiën
   5. Blz. 76 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 77 Programma 3 | Economie
    2. Blz. 78 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 79 Thema Werken
     1. Blz. 80 Thema Werken
     2. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde
       1. Blz. 83 Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers
       2. Blz. 84 Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers.
      2. Blz. 85 Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt
       1. Blz. 86 Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven en dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen
      3. Blz. 87 Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie
       1. Blz. 88 Transformatie bedrijventerreinen
       2. Blz. 89 Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie
       3. Blz. 90 Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen
     3. Blz. 91 Verbonden partijen
    4. Blz. 92 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
     1. Blz. 93 Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen
    5. Blz. 94 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 95 Wat mag het kosten
    7. Blz. 96 Resultaat programma
    8. Blz. 97 Toelichting op de financiën
   6. Blz. 98 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 99 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 100 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 101 Thema Onderwijs
     1. Blz. 102 Thema Onderwijs
     2. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs
       1. Blz. 105 Wij gaan verder met de implementatie van extra uren VVE
       2. Blz. 106 Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren
      2. Blz. 107 We zorgen dat onderwijs bereikbaar is
       1. Blz. 108 We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
       2. Blz. 109 Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen
      3. Blz. 110 Wij dringen laaggeletterdheid terug
       1. Blz. 111 We stimuleren intern en extern betrokkenen om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en zo nodig te zorgen voor doorverwijzing
       2. Blz. 112 We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit
      4. Blz. 113 Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten
       1. Blz. 114 We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam
      5. Blz. 115 Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats
       1. Blz. 116 Wij herijken het speeltuinbeleid en voeren dit uit
      6. Blz. 117 Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen
       1. Blz. 118 Wij stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs
       2. Blz. 119 Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit
    4. Blz. 120 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 121 Wat mag het kosten
    6. Blz. 122 Resultaat programma
    7. Blz. 123 Toelichting op de financiën
   7. Blz. 124 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 125 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 126 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 127 Thema Cultuur
     1. Blz. 128 Thema Cultuur
     2. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland
       1. Blz. 131 Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven
       2. Blz. 132 Wij subsidiëren de bibliotheekfunctie om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners
      2. Blz. 133 Wij stimuleren de culturele ontwikkeling van kinderen
       1. Blz. 134 We versterken de media-educatie
       2. Blz. 135 Wij bieden cultuureducatie aan
       3. Blz. 136 Wij faciliteren het onderwijs en het culturele veld met de inzet van een cultuurcoach
      3. Blz. 137 Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde
       1. Blz. 138 Wij stimuleren dat mensen (inwoners en medewerkers) het Fries spreken en gebruiken
    4. Blz. 139 Thema Toerisme en recreatie
     1. Blz. 140 Thema Toerisme en recreatie
     2. Blz. 141 Doelstellingen
      1. Blz. 142 We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie
       1. Blz. 143 Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen
       2. Blz. 144 Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente
       3. Blz. 145 Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband
       4. Blz. 146 We borgen en verbeteren de staat van de fietspaden
       5. Blz. 147 We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden
       6. Blz. 148 We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband
     3. Blz. 149 Verbonden partijen
    5. Blz. 150 Thema Openbaar groen
     1. Blz. 151 Thema Openbaar groen
     2. Blz. 152 Doelstellingen
      1. Blz. 153 De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend
       1. Blz. 154 De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 155 Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen
       3. Blz. 156 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      2. Blz. 157 In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat
       1. Blz. 158 We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren
      3. Blz. 159 We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit
       1. Blz. 160 Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
       2. Blz. 161 We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt
     3. Blz. 162 Verbonden partijen
    6. Blz. 163 Thema Sport
     1. Blz. 164 Thema Sport
     2. Blz. 165 Doelstellingen
      1. Blz. 166 Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen
       1. Blz. 167 Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport
       2. Blz. 168 Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân
    7. Blz. 169 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 170 Wat mag het kosten
    9. Blz. 171 Resultaat programma
    10. Blz. 172 Toelichting op de financiën
   8. Blz. 173 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 174 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 175 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 176 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     1. Blz. 177 Thema Uitvoering sociale wetgeving
     2. Blz. 178 Doelstellingen
      1. Blz. 179 We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening
       1. Blz. 180 Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen
       2. Blz. 181 We voeren preventieve maatregelen uit gekoppeld aan de zogenaamde life events
       3. Blz. 182 We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën
       4. Blz. 183 Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen
      2. Blz. 184 We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20%
       1. Blz. 185 We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat
      3. Blz. 186 Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden
       1. Blz. 187 Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op
       2. Blz. 188 We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart
       3. Blz. 189 Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak
       4. Blz. 190 Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter
       5. Blz. 191 Wij maken een plan van aanpak om parttime werk en de inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een functiebeperking te stimuleren
       6. Blz. 192 Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek
      4. Blz. 193 Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert
       1. Blz. 194 Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering
       2. Blz. 195 Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages
      5. Blz. 196 Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80%
       1. Blz. 197 Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket
      6. Blz. 198 Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie
       1. Blz. 199 We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring
       2. Blz. 200 We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen
       3. Blz. 201 Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week
      7. Blz. 202 Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren
       1. Blz. 203 Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso
     3. Blz. 204 Verbonden partijen
    4. Blz. 205 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 206 Thema Maatschappelijke ondersteuning
     2. Blz. 207 Doelstellingen
      1. Blz. 208 We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren
       1. Blz. 209 Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet
      2. Blz. 210 Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen
       1. Blz. 211 We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen
       2. Blz. 212 We informeren inwoners over technische hulpmiddelen
       3. Blz. 213 We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben
       4. Blz. 214 We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk
       5. Blz. 215 Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn
      3. Blz. 216 Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen
       1. Blz. 217 We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden
      4. Blz. 218 Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen
       1. Blz. 219 We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen
     3. Blz. 220 Verbonden partijen
    5. Blz. 221 Thema Jeugdhulp
     1. Blz. 222 Thema Jeugdhulp
     2. Blz. 223 Doelstellingen
      1. Blz. 224 We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen
       1. Blz. 225 We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
       2. Blz. 226 We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren
       3. Blz. 227 We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018
       4. Blz. 228 We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs
      2. Blz. 229 Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg
       1. Blz. 230 De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld waarbij we streven naar 100% dekking
       2. Blz. 231 In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement
       3. Blz. 232 We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen
       4. Blz. 233 We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is
      3. Blz. 234 Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen
     3. Blz. 235 Verbonden partijen
    6. Blz. 236 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     1. Blz. 237 Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen
     2. Blz. 238 Doelstellingen
      1. Blz. 239 In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig
       1. Blz. 240 Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's door bijvoorbeeld stichtingsvorm
      2. Blz. 241 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen
       1. Blz. 242 We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies
       2. Blz. 243 We zetten dorpsregisseurs in
       3. Blz. 244 Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen
    7. Blz. 245 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 246 Wat mag het kosten
    9. Blz. 247 Resultaat programma
    10. Blz. 248 Toelichting op de financiën
   9. Blz. 249 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 250 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 251 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 252 Thema Milieu
     1. Blz. 253 Thema Milieu
     2. Blz. 254 Doelstellingen
      1. Blz. 255 Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig
       1. Blz. 256 Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan
      2. Blz. 257 Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst
       1. Blz. 258 We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen
      3. Blz. 259 We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren
       1. Blz. 260 Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
     3. Blz. 261 Verbonden partijen
    4. Blz. 262 Thema Gezonde samenleving
     1. Blz. 263 Thema Gezonde samenleving
     2. Blz. 264 Doelstellingen
      1. Blz. 265 De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016
       1. Blz. 266 We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug
       2. Blz. 267 Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022
       3. Blz. 268 Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit
       4. Blz. 269 Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik
      2. Blz. 270 Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen
       1. Blz. 271 Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren
       2. Blz. 272 Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten
     3. Blz. 273 Verbonden partijen
    5. Blz. 274 Thema Duurzaamheid
     1. Blz. 275 Doelstellingen
      1. Blz. 276 De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid
       1. Blz. 277 We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap
       2. Blz. 278 Wij kopen 100% duurzaam in
       3. Blz. 279 Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar
      2. Blz. 280 Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip
       1. Blz. 281 Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen
       2. Blz. 282 Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen
      3. Blz. 283 Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022
       1. Blz. 284 We richten een eigen energiebedrijf op
       2. Blz. 285 Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen
      4. Blz. 286 Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022
       1. Blz. 287 We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie
       2. Blz. 288 We monitoren het energiegedrag van onze inwoners
       3. Blz. 289 We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers
       4. Blz. 290 We voeren een communicatiecampagne uit
       5. Blz. 291 Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit
    6. Blz. 292 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 293 Wat mag het kosten
    8. Blz. 294 Resultaat programma
    9. Blz. 295 Toelichting op de financiën
   10. Blz. 296 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    1. Blz. 297 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
    2. Blz. 298 Kaderstellende documenten
    3. Blz. 299 Thema Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 300 Thema Ruimtelijke ordening
     2. Blz. 301 Doelstellingen
      1. Blz. 302 Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.
       1. Blz. 303 Borgen erfgoed 2020-2021
       2. Blz. 304 Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2020
       3. Blz. 305 We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea
       4. Blz. 306 Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw
       5. Blz. 307 Wij faciliteren herbestemming van agrarische gebouwen om verpaupering te voorkomen
       6. Blz. 308 Wij stellen in het kader van de Omgevingswet een omgevingsvisie op in 2021
    4. Blz. 309 Thema Wonen
     1. Blz. 310 Thema Wonen
     2. Blz. 311 Doelstellingen
      1. Blz. 312 Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen.
       1. Blz. 313 We hebben een actuele woonvisie
       2. Blz. 314 Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen
       3. Blz. 315 Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie
     3. Blz. 316 Verbonden partijen
    5. Blz. 317 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     1. Blz. 318 Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen
     2. Blz. 319 Doelstellingen
      1. Blz. 320 Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.
       1. Blz. 321 Maatwerk in grondbeleid bij de gebiedsontwikkeling Gorredijk
    6. Blz. 322 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 323 Wat mag het kosten
    8. Blz. 324 Resultaat programma
    9. Blz. 325 Toelichting op de financiën
   11. Blz. 326 Paragrafen
    1. Blz. 327 Lokale heffingen
     1. Blz. 328 Lokale heffingen
     2. Blz. 329 Afval en Riolering
     3. Blz. 330 Omgevingsvergunningen
     4. Blz. 331 Lokale lastendruk
    2. Blz. 332 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 333 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 334 Kengetallen
    3. Blz. 335 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 336 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 337 Wegen en verhardingen
     3. Blz. 338 Riolering
     4. Blz. 339 Vaarwegen en kunstwerken (water)
     5. Blz. 340 Groen
     6. Blz. 341 Gebouwen
     7. Blz. 342 Openbare verlichting
    4. Blz. 343 Financiering
     1. Blz. 344 Financiering
    5. Blz. 345 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 346 Bedrijfsvoering
     2. Blz. 347 Kaderstellende documenten
     3. Blz. 348 Organisatieontwikkeling
     4. Blz. 349 Samenwerking in OWO-verband
     5. Blz. 350 Professionalisering van de organisatie
    6. Blz. 351 Toezicht en controle op de gemeente
     1. Blz. 352 Toezicht en controle op de gemeente
     2. Blz. 353 Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid
     3. Blz. 354 Ad 2 Audits informatiebeveiliging
     4. Blz. 355 Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad
     5. Blz. 356 Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht)
     6. Blz. 357 Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland
     7. Blz. 358 Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl
    7. Blz. 359 Verbonden partijen
     1. Blz. 360 Verbonden partijen
     2. Blz. 361 Overzicht verbonden partijen
    8. Blz. 362 Grondbeleid
     1. Blz. 363 Grondbeleid
     2. Blz. 364 Ontwikkelingen grondbedrijf
   12. Blz. 365 Financiële begroting
    1. Blz. 366 Overzicht van baten en lasten met toelichting
     1. Blz. 367 Toelichting
     2. Blz. 368 Totaaloverzicht baten en lasten
     3. Blz. 369 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
     4. Blz. 370 Programma 1 | Veiligheid
     5. Blz. 371 Programma 2 | Verkeer en vervoer
     6. Blz. 372 Programma 3 | Economie
     7. Blz. 373 Programma 4 | Onderwijs
     8. Blz. 374 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
     9. Blz. 375 Programma 6 | Sociaal domein
     10. Blz. 376 Programma 7 | Volksgezondheid
     11. Blz. 377 Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden
     12. Blz. 378 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
     13. Blz. 379 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
    2. Blz. 380 Uiteenzetting financiële positie
     1. Blz. 381 Balans
     2. Blz. 382 EMU-Saldo
     3. Blz. 383 Reserves
     4. Blz. 384 Voorzieningen
     5. Blz. 385 Overzicht incidentele baten en lasten
   13. Blz. 386 Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 387 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
   14. Blz. 388 Bijlage: Overzicht bezuinigingen per programma
    1. Blz. 389 Overzicht bezuinigingen per programma
    2. Blz. 390 Toelichting bezuinigingen
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap