Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Begrotingsstrategie Blz. 10  
Vaststellen begroting Blz. 11  
Financieel beeld Blz. 12  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 13  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 14  
Kaderstellende documenten Blz. 15  
Thema Bestuur Blz. 16  
Thema Bestuur Blz. 17  
Doelstellingen Blz. 18  
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 19  
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 20  
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 21  
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 22  
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 23  
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2020 voeren wij stap 4 uit. Blz. 24  
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 25  
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 26  
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 27  
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 28  
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 29  
Inleiding Blz. 30  
Doelstellingen Blz. 31  
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 32  
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 33  
Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap Blz. 34  
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 35  
In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 Blz. 36  
Beleidsindicatoren Blz. 37  
Verbonden partijen Blz. 38  
Vennootschapsbelasting Blz. 39  
Onvoorzien Blz. 40  
Wat mag het kosten Blz. 41  
Resultaat programma Blz. 42  
Toelichting op de financiën Blz. 43  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 44  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 45  
Kaderstellende documenten Blz. 46  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 47  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 48  
Doelstellingen Blz. 49  
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 50  
Wij betrekken inwoners, waar mogelijk bij de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken Blz. 51  
Bezoekers van evenementen en activiteiten kunnen veilig deelnemen Blz. 52  
Wij voeren het evenementenbeleid uit Blz. 53  
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 54  
Wij voeren het integraal veiligheidsplan uit Blz. 55  
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 56  
Wij voeren regie op de aanpak van complexe overlast-casuïstiek (o.a. personen verward gedrag en woonoverlast) Blz. 57  
Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen Blz. 58  
In het geval van een problematische jeugdgroep stellen we een integrale aanpak op Blz. 59  
Beleidsindicatoren Blz. 60  
Verbonden partijen Blz. 61  
Wat mag het kosten Blz. 62  
Resultaat programma Blz. 63  
Toelichting op de financiën Blz. 64  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 65  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 66  
Kaderstellende documenten Blz. 67  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 68  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 71  
Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten Blz. 72  
Wij werken de Fietsagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 73  
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 74  
Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in Blz. 75  
Verbonden partijen Blz. 76  
Wat mag het kosten Blz. 77  
Resultaat programma Blz. 78  
Toelichting op de financiën Blz. 79  
Programma 3 | Economie Blz. 80  
Programma 3 | Economie Blz. 81  
Kaderstellende documenten Blz. 82  
Thema Werken Blz. 83  
Thema Werken Blz. 84  
Doelstellingen Blz. 85  
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 86  
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 87  
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 88  
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 89  
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven en dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 90  
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 91  
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 92  
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 93  
Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen Blz. 94  
Verbonden partijen Blz. 95  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 96  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 97  
Beleidsindicatoren Blz. 98  
Wat mag het kosten Blz. 99  
Resultaat programma Blz. 100  
Toelichting op de financiën Blz. 101  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 102  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 103  
Kaderstellende documenten Blz. 104  
Thema Onderwijs Blz. 105  
Thema Onderwijs Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 108  
Wij gaan verder met de implementatie van extra uren VVE Blz. 109  
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 110  
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 111  
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 112  
Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen Blz. 113  
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 114  
We stimuleren intern en extern betrokkenen om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en zo nodig te zorgen voor doorverwijzing Blz. 115  
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 116  
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 117  
We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam Blz. 118  
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 119  
Wij herijken het speeltuinbeleid en voeren dit uit Blz. 120  
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 121  
Wij stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs Blz. 122  
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 123  
Beleidsindicatoren Blz. 124  
Wat mag het kosten Blz. 125  
Resultaat programma Blz. 126  
Toelichting op de financiën Blz. 127  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 128  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 129  
Kaderstellende documenten Blz. 130  
Thema Cultuur Blz. 131  
Thema Cultuur Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 134  
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 135  
Wij subsidiëren de bibliotheekfunctie om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners Blz. 136  
Wij stimuleren de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 137  
We versterken de media-educatie Blz. 138  
Wij bieden cultuureducatie aan Blz. 139  
Wij faciliteren het onderwijs en het culturele veld met de inzet van een cultuurcoach Blz. 140  
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 141  
Wij stimuleren dat mensen (inwoners en medewerkers) het Fries spreken en gebruiken Blz. 142  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 143  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 144  
Doelstellingen Blz. 145  
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 146  
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 147  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 148  
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 149  
We borgen en verbeteren de staat van de fietspaden Blz. 150  
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 151  
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 152  
Verbonden partijen Blz. 153  
Thema Openbaar groen Blz. 154  
Thema Openbaar groen Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 157  
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 158  
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 159  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 160  
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 161  
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 162  
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 163  
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 164  
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 165  
Verbonden partijen Blz. 166  
Thema Sport Blz. 167  
Thema Sport Blz. 168  
Doelstellingen Blz. 169  
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 170  
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 171  
Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân Blz. 172  
Beleidsindicatoren Blz. 173  
Wat mag het kosten Blz. 174  
Resultaat programma Blz. 175  
Toelichting op de financiën Blz. 176  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 177  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 178  
Kaderstellende documenten Blz. 179  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 180  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 181  
Doelstellingen Blz. 182  
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 183  
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 184  
We voeren preventieve maatregelen uit gekoppeld aan de zogenaamde life events Blz. 185  
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 186  
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 187  
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 188  
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 189  
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 190  
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 191  
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 192  
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 193  
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 194  
Wij maken een plan van aanpak om parttime werk en de inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een functiebeperking te stimuleren Blz. 195  
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 196  
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 197  
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 198  
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 199  
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 200  
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 201  
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 202  
We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring Blz. 203  
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 204  
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 205  
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 206  
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 207  
Verbonden partijen Blz. 208  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 209  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 210  
Doelstellingen Blz. 211  
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 212  
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 213  
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 214  
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 215  
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 216  
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 217  
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 218  
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 219  
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 220  
We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden Blz. 221  
Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 222  
We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen Blz. 223  
Verbonden partijen Blz. 224  
Thema Jeugdhulp Blz. 225  
Thema Jeugdhulp Blz. 226  
Doelstellingen Blz. 227  
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 228  
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Blz. 229  
We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren Blz. 230  
We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018 Blz. 231  
We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs Blz. 232  
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 233  
De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld waarbij we streven naar 100% dekking Blz. 234  
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement Blz. 235  
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen Blz. 236  
We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is Blz. 237  
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 238  
Verbonden partijen Blz. 239  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 240  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 241  
Doelstellingen Blz. 242  
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 243  
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's door bijvoorbeeld stichtingsvorm Blz. 244  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 245  
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 246  
We zetten dorpsregisseurs in Blz. 247  
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 248  
Beleidsindicatoren Blz. 249  
Wat mag het kosten Blz. 250  
Resultaat programma Blz. 251  
Toelichting op de financiën Blz. 252  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 253  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 254  
Kaderstellende documenten Blz. 255  
Thema Milieu Blz. 256  
Thema Milieu Blz. 257  
Doelstellingen Blz. 258  
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 259  
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 260  
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 261  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 262  
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 263  
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 264  
Verbonden partijen Blz. 265  
Thema Gezonde samenleving Blz. 266  
Thema Gezonde samenleving Blz. 267  
Doelstellingen Blz. 268  
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 269  
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 270  
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 271  
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 272  
Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik Blz. 273  
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 274  
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 275  
Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten Blz. 276  
Verbonden partijen Blz. 277  
Thema Duurzaamheid Blz. 278  
Doelstellingen Blz. 279  
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 280  
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 281  
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 282  
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar Blz. 283  
Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip Blz. 284  
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 285  
Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen Blz. 286  
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 287  
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 288  
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 289  
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 290  
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 291  
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 292  
We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers Blz. 293  
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 294  
Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit Blz. 295  
Beleidsindicatoren Blz. 296  
Wat mag het kosten Blz. 297  
Resultaat programma Blz. 298  
Toelichting op de financiën Blz. 299  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 300  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 301  
Kaderstellende documenten Blz. 302  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 303  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 304  
Doelstellingen Blz. 305  
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 306  
Borgen erfgoed 2020-2021 Blz. 307  
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2020 Blz. 308  
We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea Blz. 309  
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 310  
Wij faciliteren herbestemming van agrarische gebouwen om verpaupering te voorkomen Blz. 311  
Wij stellen in het kader van de Omgevingswet een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 312  
Thema Wonen Blz. 313  
Thema Wonen Blz. 314  
Doelstellingen Blz. 315  
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 316  
We hebben een actuele woonvisie Blz. 317  
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen Blz. 318  
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 319  
Verbonden partijen Blz. 320  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 321  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 322  
Doelstellingen Blz. 323  
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 324  
Maatwerk in grondbeleid bij de gebiedsontwikkeling Gorredijk Blz. 325  
Beleidsindicatoren Blz. 326  
Wat mag het kosten Blz. 327  
Resultaat programma Blz. 328  
Toelichting op de financiën Blz. 329  
Paragrafen Blz. 330  
Lokale heffingen Blz. 331  
Lokale heffingen Blz. 332  
Afval en Riolering Blz. 333  
Omgevingsvergunningen Blz. 334  
Lokale lastendruk Blz. 335  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 336  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 337  
Kengetallen Blz. 338  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 339  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 340  
Wegen en verhardingen Blz. 341  
Riolering Blz. 342  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 343  
Groen Blz. 344  
Gebouwen Blz. 345  
Openbare verlichting Blz. 346  
Financiering Blz. 347  
Financiering Blz. 348  
Bedrijfsvoering Blz. 349  
Bedrijfsvoering Blz. 350  
Kaderstellende documenten Blz. 351  
Organisatieontwikkeling Blz. 352  
Samenwerking in OWO-verband Blz. 353  
Professionalisering van de organisatie Blz. 354  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 355  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 356  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 357  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 358  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 359  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 360  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 361  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 362  
Verbonden partijen Blz. 363  
Verbonden partijen Blz. 364  
Overzicht verbonden partijen Blz. 365  
Grondbeleid Blz. 366  
Grondbeleid Blz. 367  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 368  
Financiële begroting Blz. 369  
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 370  
Toelichting Blz. 371  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 372  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 373  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 374  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 375  
Programma 3 | Economie Blz. 376  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 377  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 378  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 379  
Programma 7 | Volksgezondheid Blz. 380  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 381  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 382  
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 383  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 384  
Balans Blz. 385  
EMU-Saldo Blz. 386  
Reserves Blz. 387  
Voorzieningen Blz. 388  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 389  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 390  
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 391  
Bijlage: Overzicht bezuinigingen per programma Blz. 392  
Overzicht bezuinigingen per programma Blz. 393  
Toelichting bezuinigingen Blz. 394