Meer
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Begrotingsstrategie Blz. 6  
Vaststellen begroting Blz. 7  
Financieel beeld Blz. 8  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 9  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
Kaderstellende documenten Blz. 11  
Thema Bestuur Blz. 12  
Thema Bestuur Blz. 13  
Doelstellingen Blz. 14  
We werken samen met inwoners aan een duurzame, sociale en leefbare gemeente Blz. 15  
Wij voeren de ontwikkelagenda's uit Blz. 16  
Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid. Blz. 17  
Wij betrekken de samenleving meer bij de besluitvorming Blz. 18  
Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is Blz. 19  
Wij hanteren een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG. In 2020 voeren wij stap 4 uit. Blz. 20  
Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners Blz. 21  
De raad houdt sturing op verbonden partijen Blz. 22  
In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden Blz. 23  
Via het voorzitterschap van de P10 dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid van het platteland Blz. 24  
Thema Dienstverlening en Organisatie Blz. 25  
Inleiding Blz. 26  
Doelstellingen Blz. 27  
De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde Blz. 28  
Invoeren van Anders werken daar waar het past Blz. 29  
Wij versterken het opdrachtgeverschap en eigenaarschap Blz. 30  
Dienstverlening is adequaat en persoonlijk Blz. 31  
In 2020 voldoen we aan de Digitale Agenda 2020 Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
Verbonden partijen Blz. 34  
Vennootschapsbelasting Blz. 35  
Onvoorzien Blz. 36  
Wat mag het kosten Blz. 37  
Resultaat programma Blz. 38  
Toelichting op de financiën Blz. 39  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 40  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 41  
Kaderstellende documenten Blz. 42  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 43  
Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 44  
Doelstellingen Blz. 45  
Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en bezoekers Blz. 46  
Wij betrekken inwoners, waar mogelijk bij de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken Blz. 47  
Bezoekers van evenementen en activiteiten kunnen veilig deelnemen Blz. 48  
Wij voeren het evenementenbeleid uit Blz. 49  
Wij pakken vormen van ondermijnende criminaliteit transparant en consequent aan Blz. 50  
Wij voeren het integraal veiligheidsplan uit Blz. 51  
Wij voorkomen en verminderen overlast Blz. 52  
Wij voeren regie op de aanpak van complexe overlast-casuïstiek (o.a. personen verward gedrag en woonoverlast) Blz. 53  
Wij voorkomen het ontstaan van problematische jeugdgroepen Blz. 54  
In het geval van een problematische jeugdgroep stellen we een integrale aanpak op Blz. 55  
Beleidsindicatoren Blz. 56  
Verbonden partijen Blz. 57  
Wat mag het kosten Blz. 58  
Resultaat programma Blz. 59  
Toelichting op de financiën Blz. 60  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 61  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 62  
Kaderstellende documenten Blz. 63  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 64  
Thema Verkeer, vervoer en wegen Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn. Blz. 67  
Wij realiseren een fietssnelweg tussen Ureterp en Drachten Blz. 68  
Wij werken de Fietsagenda Zuidoost-Fryslân uit Blz. 69  
Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025 Blz. 70  
Wij richten de Sinneblom in Gorredijk kind- en fietsvriendelijk in Blz. 71  
Verbonden partijen Blz. 72  
Wat mag het kosten Blz. 73  
Resultaat programma Blz. 74  
Toelichting op de financiën Blz. 75  
Programma 3 | Economie Blz. 76  
Programma 3 | Economie Blz. 77  
Kaderstellende documenten Blz. 78  
Thema Werken Blz. 79  
Thema Werken Blz. 80  
Doelstellingen Blz. 81  
Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde Blz. 82  
Werkbezoeken bij bedrijven en ondernemers Blz. 83  
Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers. Blz. 84  
Wij hebben een goed functionerende arbeidsmarkt Blz. 85  
Wij stimuleren de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en bedrijfsleven en dragen bij aan de opleiding van meer vakmensen Blz. 86  
Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie Blz. 87  
Transformatie bedrijventerreinen Blz. 88  
Wij steunen, waar mogelijk binnen bestaande kaders, slimme initiatieven om te komen tot een circulaire economie Blz. 89  
Wij stimuleren bedrijven om te verduurzamen Blz. 90  
Verbonden partijen Blz. 91  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 92  
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen Blz. 93  
Beleidsindicatoren Blz. 94  
Wat mag het kosten Blz. 95  
Resultaat programma Blz. 96  
Toelichting op de financiën Blz. 97  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 98  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 99  
Kaderstellende documenten Blz. 100  
Thema Onderwijs Blz. 101  
Thema Onderwijs Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
We bieden kinderen een goede startpositie voor het primair onderwijs Blz. 104  
Wij gaan verder met de implementatie van extra uren VVE Blz. 105  
Wij herijken het VVE-beleid om een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie te kunnen realiseren Blz. 106  
We zorgen dat onderwijs bereikbaar is Blz. 107  
We organiseren leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Blz. 108  
Wij organiseren het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen Blz. 109  
Wij dringen laaggeletterdheid terug Blz. 110  
We stimuleren intern en extern betrokkenen om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en zo nodig te zorgen voor doorverwijzing Blz. 111  
We voeren het actieplan laaggeletterdheid uit Blz. 112  
Wij voorkomen verzuim en voortijdig schoolverlaten Blz. 113  
We zetten de samenwerking met RMC Regio Friese Wouden voort, om kinderen die dreigen uit te vallen vroegtijdig te signaleren en zo nodig te ondersteunen vanuit het gebiedsteam Blz. 114  
Wij zorgen ervoor dat elk kind toegang heeft tot een veilige speelplaats Blz. 115  
Wij herijken het speeltuinbeleid en voeren dit uit Blz. 116  
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van toegankelijke onderwijsgebouwen Blz. 117  
Wij stimuleren de samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs Blz. 118  
Wij voeren het integraal huisvestingsplan uit Blz. 119  
Beleidsindicatoren Blz. 120  
Wat mag het kosten Blz. 121  
Resultaat programma Blz. 122  
Toelichting op de financiën Blz. 123  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 124  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 125  
Kaderstellende documenten Blz. 126  
Thema Cultuur Blz. 127  
Thema Cultuur Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Het cultureel klimaat draagt bij aan de leefbaarheid van Opsterland Blz. 130  
Wij stimuleren en faciliteren culturele initiatieven Blz. 131  
Wij subsidiëren de bibliotheekfunctie om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners Blz. 132  
Wij stimuleren de culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 133  
We versterken de media-educatie Blz. 134  
Wij bieden cultuureducatie aan Blz. 135  
Wij faciliteren het onderwijs en het culturele veld met de inzet van een cultuurcoach Blz. 136  
Wy wolle de Fryske taal werkenber en tagonklik hâlde Blz. 137  
Wij stimuleren dat mensen (inwoners en medewerkers) het Fries spreken en gebruiken Blz. 138  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 139  
Thema Toerisme en recreatie Blz. 140  
Doelstellingen Blz. 141  
We optimaliseren de toeristische mogelijkheden ter versterking van de lokale economie Blz. 142  
Impuls openluchtzwembad Dundelle in Bakkeveen Blz. 143  
Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente Blz. 144  
Varen in de Friese wouden: we gaan de faciliteiten aan de wal verbeteren in regionaal verband Blz. 145  
We borgen en verbeteren de staat van de fietspaden Blz. 146  
We stimuleren de samenwerking in de toeristische regio De Friese Wouden Blz. 147  
We verbeteren de fiets-, ruiter- en MTB-netwerken in regionaal verband Blz. 148  
Verbonden partijen Blz. 149  
Thema Openbaar groen Blz. 150  
Thema Openbaar groen Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
De openbare ruimte is schoon, netjes, heel en uitnodigend Blz. 153  
De openbare ruimte wordt onderhouden conform het beeldkwaliteitsplan Blz. 154  
Wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen Blz. 155  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 156  
In Opsterland worden de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat Blz. 157  
We inventariseren en beschermen gebiedsdekkend de groene en cultuurhistorische structuren Blz. 158  
We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit Blz. 159  
Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug Blz. 160  
We beheren ons openbaar groen zodanig dat de biodiversiteit toeneemt Blz. 161  
Verbonden partijen Blz. 162  
Thema Sport Blz. 163  
Thema Sport Blz. 164  
Doelstellingen Blz. 165  
Wij zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties die bereikbaar zijn voor iedereen Blz. 166  
Wij ontwikkelen een nieuwe sportaccommodatie in Gorredijk/Kortezwaag met ruimte voor topsport Blz. 167  
Wij verduurzamen sportaccommodaties in samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân Blz. 168  
Beleidsindicatoren Blz. 169  
Wat mag het kosten Blz. 170  
Resultaat programma Blz. 171  
Toelichting op de financiën Blz. 172  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 173  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 174  
Kaderstellende documenten Blz. 175  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 176  
Thema Uitvoering sociale wetgeving Blz. 177  
Doelstellingen Blz. 178  
We willen een afname van 10% van het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank en 20% toename van de inzet van vrijwilligers binnen de schuldhulpverlening Blz. 179  
Op basis van de armoedemonitor en de behoeftepeiling actualiseren wij het armoedebeleid, met een focus op kinderen Blz. 180  
We voeren preventieve maatregelen uit gekoppeld aan de zogenaamde life events Blz. 181  
We zetten een pilot op voor een Geldloket, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën Blz. 182  
Wij zetten een netwerkoverleg op met (vrijwilligers)organisaties die betrokken zij bij mensen met financiële problemen Blz. 183  
We willen het aantal personen dat onder bewind staat laten afnemen met 20% Blz. 184  
We ontwikkelen andere (meer integrale en informele) vormen van ondersteuning op maat Blz. 185  
Wij verhogen de uitstroom uit de bijstandsuitkering en verminderen de instroom ten opzichte van de benchmarkgemiddelden Blz. 186  
Met de andere gemeenten in Zuidoost-Fryslân stellen we een marktbewerkingsplan op Blz. 187  
We brengen voor de werkgeversbenadering in samenwerking met de afdeling Economische Zaken de kansrijke sectoren en bedrijven opnieuw in kaart Blz. 188  
Wij analyseren wat werkt bij de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ontwikkelen op basis daarvan een gerichte aanpak Blz. 189  
Wij continueren onze inzet 'aan de voorkant' met de aanpak " Meteen in Beweging" en poortwachter Blz. 190  
Wij maken een plan van aanpak om parttime werk en de inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een functiebeperking te stimuleren Blz. 191  
Wij zetten voor uitkeringsgerechtigden leer-werktrajecten op in kansrijke branches als zorg, groen en techniek Blz. 192  
Wij willen dat in 2022 30% van de nieuwkomers met een bijstandsuitkering is uitgestroomd naar werk en 60% participeert Blz. 193  
Wij verhogen de inzet op een activerend weekvullend programma om te voorkomen dat nieuwkomers langer dan nodig gebruik maken van een uitkering Blz. 194  
Wij zetten in op het vinden van taal-werkstages Blz. 195  
Wij willen dat meer kinderen meedoen door het bereik van het Kindpakket te vergroten naar 80% Blz. 196  
Wij stellen een plan van aanpak op voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Kindpakket Blz. 197  
Wij willen het aantal personen dat niet meedoet aan de samenleving (trede 1 en 2 van de Participatieladder) terugbrengen tot maximaal 20% van de bijstandspopulatie Blz. 198  
We starten een pilot met de methodiek Mobility Mentoring Blz. 199  
We voeren de Omgekeerde Toets in binnen de uitvoering; eerst bepalen wat de hulpvrager nodig heeft, dan hoe dit in regelgeving in te passen Blz. 200  
Wij onderzoeken hoe wij de tegenprestatie kunnen uitbreiden naar 4 uur per week Blz. 201  
Wij willen leven in armoede tegengaan door de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen te verbeteren Blz. 202  
Wij voeren een onderzoek uit naar de effectiviteit van de bestaande regeling AV Friso Blz. 203  
Verbonden partijen Blz. 204  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 205  
Thema Maatschappelijke ondersteuning Blz. 206  
Doelstellingen Blz. 207  
We gaan meer algemene, lokale en toegankelijke voorzieningen realiseren Blz. 208  
Wij gaan met dorpen en professionele zorgpartijen in gesprek om te kijken welke voorzieningen (dagbesteding, respijtzorg) lokaal kunnen worden opgezet Blz. 209  
Wij faciliteren het langer thuis blijven wonen Blz. 210  
We bieden blijversleningen en verzilverleningen aan om gebruik van de Wmo te voorkomen Blz. 211  
We informeren inwoners over technische hulpmiddelen Blz. 212  
We organiseren individuele voorzieningen op maat voor inwoners die dat nodig hebben Blz. 213  
We stimuleren met verschillende voorzieningen/projecten ondersteuning van inwoners door het eigen netwerk Blz. 214  
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op voor de Visie preventie en welzijn Blz. 215  
Wij willen dat minder mensen zich eenzaam voelen Blz. 216  
We zetten met diverse partijen in op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zodat meer zicht ontstaat op oorzaken en effectieve preventieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden Blz. 217  
Wij willen de 'o-lijn' versterken door vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen Blz. 218  
We zetten in op vrijwilligersbemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers, met een focus op het ondersteunen van besturen Blz. 219  
Verbonden partijen Blz. 220  
Thema Jeugdhulp Blz. 221  
Thema Jeugdhulp Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
We verbeteren de vroegsignalering van kwetsbare kinderen Blz. 224  
We ontwikkelen een integrale aanpak voor het tegengaan van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten Blz. 225  
We voeren diverse maatregelen uit die de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming verbeteren Blz. 226  
We willen dat de bekendheid van het loket voor jeugdhulp is gestegen ten opzichte van 2018 Blz. 227  
We zetten voorlichting op voor jongeren in het voortgezet onderwijs over risicogedrag rondom gamen en mediagebruik, roken, sexting, alcohol en drugs Blz. 228  
Wij willen een efficiëntere toegang tot zorg Blz. 229  
De inzet van de praktijkondersteuners voor huisartsen (Jeugd-POH'ers) wordt doorontwikkeld waarbij we streven naar 100% dekking Blz. 230  
In de gemeentelijke organisatie borgen we de gemaakte afspraken ten aanzien van inkoop en contractmanagement Blz. 231  
We gaan in de uitvoering onze werkprocessen aanpassen Blz. 232  
We maken gerichter resultaatafspraken met zorgaanbieders over tarieven, intensiteiten en wat Jeugd-, Wmo en WLZ zorg is Blz. 233  
Wij zorgen voor een goede begeleiding van kwetsbare kinderen Blz. 234  
Verbonden partijen Blz. 235  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 236  
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen Blz. 237  
Doelstellingen Blz. 238  
In elk dorp is een dorpshuisfunctie aanwezig Blz. 239  
Wij ondersteunen het in stand houden van dorpshuizen/mfa's door bijvoorbeeld stichtingsvorm Blz. 240  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de dorpen Blz. 241  
We maken afspraken met plaatselijke belangen over uitvoering van de dorpsvisies Blz. 242  
We zetten dorpsregisseurs in Blz. 243  
Wij werken samen met de dorpen en plaatselijke belangen Blz. 244  
Beleidsindicatoren Blz. 245  
Wat mag het kosten Blz. 246  
Resultaat programma Blz. 247  
Toelichting op de financiën Blz. 248  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 249  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 250  
Kaderstellende documenten Blz. 251  
Thema Milieu Blz. 252  
Thema Milieu Blz. 253  
Doelstellingen Blz. 254  
Het rioolstelsel is klimaat- en toekomstbestendig Blz. 255  
Uitvoeren van het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 256  
Wij willen de kwaliteit van onze leefomgeving (bodem, lucht en water) verbeteren voor de toekomst Blz. 257  
We faciliteren himmelploegen die vrijwillig zwerfafval opruimen Blz. 258  
We streven naar het behoud van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de dieren Blz. 259  
Uiterlijk in 2021 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten Blz. 260  
Verbonden partijen Blz. 261  
Thema Gezonde samenleving Blz. 262  
Thema Gezonde samenleving Blz. 263  
Doelstellingen Blz. 264  
De ervaren gezondheid van onze inwoners blijft minimaal gelijk ten opzichte van 2016 Blz. 265  
We dringen gericht de gezondheidsachterstanden in Gorredijk terug Blz. 266  
Wij dringen verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar terug, door uitvoering van maatregelen uit het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet 2019-2022 Blz. 267  
Wij ontwikkelen een actieplan om schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij te maken en voeren deze uit Blz. 268  
Wij voeren preventieve programma's uit die de algemene gezondheid van inwoners bevorderen, zoals Jongeren op gewicht en het tegengaan van middelengebruik Blz. 269  
Wij willen via sport en beweging de gezondheid van onze inwoners bevorderen Blz. 270  
Wij zetten buurtsportcoaches in om preventieve programma's voor sport, bewegen en gezondheidsbevordering voor jongeren en ouderen te ontwikkelen en uit te voeren Blz. 271  
Wij zetten ons in in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap, door aansluiting bij het programma Uniek Sporten Blz. 272  
Verbonden partijen Blz. 273  
Thema Duurzaamheid Blz. 274  
Doelstellingen Blz. 275  
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid Blz. 276  
We vergroenen ons gemeentelijk wagenpark en gereedschap Blz. 277  
Wij kopen 100% duurzaam in Blz. 278  
Wij verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen en maken dit zichtbaar Blz. 279  
Eind 2021 is er voor alle dorpen en wijken een warmtetransitie- en energieplan en daarover voeren wij de regie en stimuleren en faciliteren de inbreng uit de mienskip Blz. 280  
Wij bieden energie-scans aan voor mienskips-gebouwen Blz. 281  
Wij onderzoeken een ' revolving fund' voor de mienskips-gebouwen Blz. 282  
Wij zetten in op 100.000 MWh duurzaam opgewekte energie in 2022 Blz. 283  
We richten een eigen energiebedrijf op Blz. 284  
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen Blz. 285  
Wij zetten in op een energiebesparing van 50.000 MWh in 2022 Blz. 286  
We hebben een actieve inbreng in de regionale energiestrategie Blz. 287  
We monitoren het energiegedrag van onze inwoners Blz. 288  
We organiseren een aanjaagcampagne voor ondernemers Blz. 289  
We voeren een communicatiecampagne uit Blz. 290  
Wij bouwen het energieloket met energie-ambassadeurs (duurzaamheidsloket) verder uit Blz. 291  
Beleidsindicatoren Blz. 292  
Wat mag het kosten Blz. 293  
Resultaat programma Blz. 294  
Toelichting op de financiën Blz. 295  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 296  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 297  
Kaderstellende documenten Blz. 298  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 299  
Thema Ruimtelijke ordening Blz. 300  
Doelstellingen Blz. 301  
Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen. Blz. 302  
Borgen erfgoed 2020-2021 Blz. 303  
Opstellen ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2020 Blz. 304  
We voeren structureel overleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea Blz. 305  
Wij bevorderen natuurinclusieve landbouw Blz. 306  
Wij faciliteren herbestemming van agrarische gebouwen om verpaupering te voorkomen Blz. 307  
Wij stellen in het kader van de Omgevingswet een omgevingsvisie op in 2021 Blz. 308  
Thema Wonen Blz. 309  
Thema Wonen Blz. 310  
Doelstellingen Blz. 311  
Wij hebben een toekomstgericht woonklimaat, dat aansluit op demografische ontwikkelingen. Blz. 312  
We hebben een actuele woonvisie Blz. 313  
Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen van de dorpen Blz. 314  
Wij ondersteunen initiatieven van ontwikkelaars op basis van de werkelijke woonbehoefte van de dorpen en we onderzoeken de daadwerkelijke realisatie Blz. 315  
Verbonden partijen Blz. 316  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 317  
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen Blz. 318  
Doelstellingen Blz. 319  
Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid. Blz. 320  
Maatwerk in grondbeleid bij de gebiedsontwikkeling Gorredijk Blz. 321  
Beleidsindicatoren Blz. 322  
Wat mag het kosten Blz. 323  
Resultaat programma Blz. 324  
Toelichting op de financiën Blz. 325  
Paragrafen Blz. 326  
Lokale heffingen Blz. 327  
Lokale heffingen Blz. 328  
Afval en Riolering Blz. 329  
Omgevingsvergunningen Blz. 330  
Lokale lastendruk Blz. 331  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 332  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 333  
Kengetallen Blz. 334  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 335  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 336  
Wegen en verhardingen Blz. 337  
Riolering Blz. 338  
Vaarwegen en kunstwerken (water) Blz. 339  
Groen Blz. 340  
Gebouwen Blz. 341  
Openbare verlichting Blz. 342  
Financiering Blz. 343  
Financiering Blz. 344  
Bedrijfsvoering Blz. 345  
Bedrijfsvoering Blz. 346  
Kaderstellende documenten Blz. 347  
Organisatieontwikkeling Blz. 348  
Samenwerking in OWO-verband Blz. 349  
Professionalisering van de organisatie Blz. 350  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 351  
Toezicht en controle op de gemeente Blz. 352  
Ad 1 Accountantscontrole en rechtmatigheid Blz. 353  
Ad 2 Audits informatiebeveiliging Blz. 354  
Ad 3 Horizontale verantwoording van college aan de gemeenteraad Blz. 355  
Ad 4 Interbestuurlijk toezicht door de provincie (verticaal toezicht) Blz. 356  
Ad 5 Rekenkamercommissie Opsterland Blz. 357  
Ad 6 Waarstaatjegemeente.nl Blz. 358  
Verbonden partijen Blz. 359  
Verbonden partijen Blz. 360  
Overzicht verbonden partijen Blz. 361  
Grondbeleid Blz. 362  
Grondbeleid Blz. 363  
Ontwikkelingen grondbedrijf Blz. 364  
Financiële begroting Blz. 365  
Overzicht van baten en lasten met toelichting Blz. 366  
Toelichting Blz. 367  
Totaaloverzicht baten en lasten Blz. 368  
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 369  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 370  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 371  
Programma 3 | Economie Blz. 372  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 373  
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 374  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 375  
Programma 7 | Volksgezondheid Blz. 376  
Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden Blz. 377  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 378  
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Blz. 379  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 380  
Balans Blz. 381  
EMU-Saldo Blz. 382  
Reserves Blz. 383  
Voorzieningen Blz. 384  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 385  
Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 386  
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 387  
Bijlage: Overzicht bezuinigingen per programma Blz. 388  
Overzicht bezuinigingen per programma Blz. 389  
Toelichting bezuinigingen Blz. 390