Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
x €1.000
Taakveld Baten Lasten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 68 1.378 -1.310
0.10 Mutaties reserves 880 508 372
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - -1.039 1.039
0.2 Burgerzaken 248 1.215 -967
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.202 913 289
0.4 Overhead 350 9.141 -8.791
0.5 Treasury 225 246 -21
0.61 OZB woningen 3.021 1.251 1.770
0.62 OZB niet-woningen 1.458 - 1.458
0.64 Belastingen overig 1.998 1.900 98
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 47.646 - 47.646
0.8 Overige baten en lasten - 40 -40
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 57.097 15.554 41.543
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - 1.679 -1.679
1.2 Openbare orde en veiligheid 45 243 -198
Totaal 1 Veiligheid 45 1.922 -1.877
2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer 185 3.463 -3.278
2.3 Recreatieve havens - - -
2.5 Openbaar vervoer 3 16 -13
Totaal 2 Verkeer en vervoer 188 3.480 -3.291
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 18 162 -144
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 156 354 -198
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 51 -51
3.4 Economische promotie 149 76 73
Totaal 3 Economie 323 643 -320
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs - 290 -290
4.2 Onderwijshuisvesting 19 1.566 -1.548
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 381 1.291 -911
Totaal 4 Onderwijs 399 3.148 -2.749
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 15 245 -230
5.2 Sportaccommodaties 74 1.136 -1.063
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 345 -345
5.4 Musea 6 67 -61
5.5 Cultureel erfgoed 2 7 -4
5.6 Media - 575 -575
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 119 3.621 -3.502
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 215 5.996 -5.780
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 212 1.999 -1.787
6.2 Wijkteams - 508 -508
6.3 Inkomensregelingen 11.047 13.471 -2.424
6.4 Begeleide participatie - 3.858 -3.858
6.5 Arbeidsparticipatie - 1.525 -1.525
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 23 805 -782
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 160 5.660 -5.500
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 8.143 -8.143
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - 539 -539
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 1.572 -1.572
Totaal 6 Sociaal domein 11.442 38.079 -26.637
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid - 1.240 -1.240
7.2 Riolering 2.810 2.000 810
7.3 Afval 3.455 2.736 719
7.4 Milieubeheer - 684 -684
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 150 304 -154
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 6.415 6.964 -549
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)
8.1 Ruimtelijke ordening - 395 -395
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.575 1.043 531
8.3 Wonen en bouwen 780 1.256 -476
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) 2.355 2.694 -339
Totaal 78.479 78.479 -