Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen, benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,3

1,6

2,2

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,8

2,0

2,5

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,0

4,3

4,8

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,9

5,4

5,4

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2018

 

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

20

86

119

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2018

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

De gemeente werkt met de andere Friese gemeenten en partners als politie en reclassering samen in het Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis Fryslân houdt zich voor de gehele provincie Friesland bezig met de persoonsgerichte aanpak van onder andere huiselijk geweld, overlastgevende personen en ex-gedetineerden (nazorg). De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 1.833 1.922 1.997 2.138 2.096
Baten 45 45 45 45 45
Saldo van baten en lasten -1.789 -1.877 -1.952 -2.093 -2.052

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
Programma 1 Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -1.789 -1.877
Reservemutaties - -
Resultaat na reservemutaties -1.789 -1.877 -89

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2020 € 89.000 nadeliger dan in 2019.

De kosten van dit programma zijn gestegen door een hogere bijdrage van € 77.000 aan Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel brandweer en rampenbestrijding. Dit om aan te sluiten met de vastgestelde begroting 2020 van de VRF. Daarnaast is als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten er op dit programma een nadeel van € 11.000 ten opzichte van 2019 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Ten slotte is hier vanaf 2019 een structurele bezuiniging verantwoord van € 35.000 (extra verkeerseducatie in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid). Voor een toelichting wordt verwezen naar de bijlage overzicht bezuinigingen per programma.