Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, te komen tot brede scholen waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht. 

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt efficiënt georganiseerd, waarbij door combinatievervoer en het wijzigen van de vergoedingensystematiek getracht wordt de kosten zo laag mogelijk te houden. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

Terug naar navigatie - Thema Onderwijs

In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Absoluut verzuim

(het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,00

1,47

1,91

Bron: DUO 

 

Gegevensperiode: 2018

 

Relatief verzuim

(het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

8,37

18,55

23,28

Bron: DUO 

 

Gegevensperiode: 2018

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

(het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs VO en MBO verlaat.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,3%

1,3%

1,3%

Bron:  DUO 

 

Gegevensperiode: 2017

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 3.014 3.148 3.190 3.621 3.338
Baten 334 399 473 521 521
Saldo van baten en lasten -2.681 -2.749 -2.716 -3.100 -2.817

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
Programma 4 Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -2.681 -2.749
Reservemutaties 134 127
Resultaat na reservemutaties -2.547 -2.622 -75

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2020 € 75.000 nadeliger dan in 2019. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 182.000 ten opzichte van 2019 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Er zijn hogere lasten door de jaarlijkse cumulatieve toename van € 30.000 ter dekking van het in 2016 door de raad vastgestelde Integrale Huisvestingsplan. 

Verder was er in 2019 incidenteel een extra budget beschikbaar van € 24.500 voor het project Kansen Benutten. Dit geeft in 2020 dus een voordeel.   

Ten slotte is in dit programma over 2020 een bezuiniging van € 125.000 verantwoord. Voor een specificatie en toelichting hierop wordt verwezen naar de bijlage Overzicht bezuinigingen per programma.