Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
De nieuwe Omgevingswet, die per 2021 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en handelen. Wij zien hierbij goede mogelijkheden in het "gekanteld" werken. In de Omgevingsvisie 2015 - 2030 zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. Hierin is beschreven op welke wijze de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het onderdeel "wonen" is nader uitgewerkt in de Woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Mede vormt het kader voor dorpsvisies, het gemeentelijk grondbeleid en de keuze voor locaties voor woningnieuwbouw .

Omdat onze planologische producten (bestemmingsplannen) actueel zijn  en waar nodig achterstallig onderhoud is uitgevoerd bij ons ruimtelijk instrumentarium kan de overgang naar de Omgevingswet goed worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden gegeven. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Terug naar navigatie - Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Zo gaan we dat doen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,9

4,8

7,2

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

Gegevensperiode: 2016

Gemiddelde WOZ-waarde
(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro)

 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 212

€ 176

€ 230

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken

 

Gegevensperiode: 2018

  Demografische druk

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

78,6%

77,6%

69,8%

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Gegevensperiode: 2019

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 610

€ 631

€ 669

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2019

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 712

€ 723

€ 739

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2019

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 2.201 2.694 3.008 1.731 1.405
Baten 2.718 2.355 3.394 1.086 783
Saldo van baten en lasten 517 -339 387 -645 -621

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2020 € 947.000 nadeliger dan in 2019.

Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt doordat het geraamde saldo op de bouwgrondexploitatie in 2020 € 608.000 nadeliger is dan in 2019. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 

Daarnaast zijn vanuit de Perspectiefbrief 2019 incidentele budgetten toegekend voor de Ontwikkelagenda Leefbaarheid voor de jaren 2020 € 85.000, voor 2021 € 90.000 en voor 2022 € 70.000.

Ook was er in 2019 een onttrekking uit de algemene reserve van € 25.000 voor Kansen voor Beetsterzwaag. Deze bate was er in 2020 niet. 

Hiertegenover staat dat er in 2019 nog een incidenteel budget was van € 175.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Dit budget is er in 2020 niet meer. Dus in 2020 is er een voordeel ten opzichte van 2019. Over de jaren 2017 tot en met 2019 waren incidentele middelen beschikbaar voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat de invoering is uitgesteld tot 2021 zijn deze middelen niet allemaal besteed. De niet bestede middelen zijn gereserveerd voor de nog te maken kosten invoering Omgevingswet in 2020. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 168.000 ten opzichte van 2019 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Ten slotte is in dit programma over 2019  een bezuiniging van € 260.000 verantwoord. Vanaf 2020 is dit structureel € 39.000. In 2019 betrof dit het laten vrijvallen van de reserves Komplannen en Duurzaam Bouwen. Voor een verdere specificatie en toelichting op de bezuinigingsmaatregelen wordt verwezen naar de bijlage Overzicht bezuinigingen per programma.