Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan de A7 en meerdere provinciale wegen is Opsterland goed bereikbaar en worden de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het in stand houden van het wegennet (en waterwegen) vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van deze kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal.

Het netwerk van fiets- en voetpaden heeft in het kader van bereikbaarheid (binnen de gemeente) een belangrijke fijnmazige functie.  Tevens heeft dit netwerk een  toegevoegde waarde voor recreatie & toerisme in de gemeente. Fiets- en voetpaden moeten goed onderhouden worden en uitnodigen tot gebruik.

Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA. Formeel is dit geen verbonden partij.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 3.660 3.480 3.361 3.308 3.055
Baten 168 188 188 188 188
Saldo van baten en lasten -3.492 -3.291 -3.172 -3.119 -2.866

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
Programma 2 Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties -3.492 -3.291
Reservemutaties 947 -
Resultaat na reservemutaties -2.545 -3.291 -746

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2020 € 746.000 nadeliger dan in 2019.

In 2019 is incidenteel € 70.000 beschikbaar gesteld voor technische inspectie van beweegbare bruggen. Ook was er in 2019 incidenteel en budget beschikbaar van € 30.000 voor een onderzoek naar duurzaamheid openbare verlichting. Deze budgetten zijn in 2020 niet meer beschikbaar en voor de begroting dus een voordeel van € 100.000.  

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud verharding 4 jaar met € 69.000 per jaar verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. Dit geeft in 2020 een nadelig effect. 

Daarnaast zijn er nog voor € 673.000 in 2019 en € 210.000 in 2020 aan bezuinigingen verantwoord. Dit betekent voor 2020 een nadeliger effect van € 463.000. Voor een specificatie en toelichting van de bezuinigingsmaatregelen wordt verwezen naar de bijlage overzicht bezuinigingen per programma. Eén van de bezuinigingsmaatregelen was dat in 2019 de reserve Ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk ad € 518.000 vrijgevallen is.   

In samenhang met deze bezuinigingsmaatregel kon in 2019 ook de reserve GVVP ad € 181.000 vrijvallen. Dit is in 2019 een incidentele bate, in 2020 niet, daarom een nadelig effect ten opzichte van 2019 van € 181.000.

Ten slotte is er in 2020 aan dit programma € 134.000 meer overhead toegerekend dan in 2019 (zie ook de toelichting bij programma 0).