Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

In 2018 is de coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere gemeenten, zoals met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 20 grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG.

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zullen steeds meer producten digitaal beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en andere onderwerpen communiceren we actief en professioneel. We zijn een professionele organisatie, met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning (juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantoorruimte en de (digitale) werkprocessen te verbeteren. Daarnaast zijn we door programmasturing beter in staat om te sturen op resultaat.

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Terug naar navigatie - Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving en we hebben een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Zo gaan we dat doen

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Terug naar navigatie - Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Zo gaan we dat doen

Thema Dienstverlening en Organisatie

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Formatie

(De toegestane (begrote) formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Begroot:

7,6

Bron: Eigen gegevens

 peildatum 1 januari 2020

 

Bezetting

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

7,1

Bron: Eigen gegevens

 Peildatum 1 januari 2019

 

Apparaatskosten

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)

Opsterland:

Begroot:

€ 702

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2020

 

Externe inhuur

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of via detacherings-overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)

Opsterland:

Realisatie:

13%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2018

 

Overhead

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)

Opsterland:

Begroot:

11%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2020

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam B.V. (voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.).
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

De verwachte lasten in verband met de vennootschapsbelasting zijn voor 2020 € 10.000. De belastingplicht wordt veroorzaakt door verwachte positieve resultaten op de grondexploitatie.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 (inc. wijzigingen) Ontwerpbegroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 19.961 15.046 16.742 13.021 13.726
Baten 55.344 56.217 56.579 53.200 53.565
Saldo van baten en lasten 35.382 41.171 39.837 40.179 39.838
Onttrekkingen 8.035 836 619 1.033 275
Stortingen 426 464 464 377 194
Mutaties reserves 7.609 372 155 656 80

Resultaat programma

Terug naar navigatie - Resultaat programma
x € 1.000
Totaal (programma 0) Begroting 2019 Begroting 2020
Resultaat incl. alle mutaties in de reserves 42.992 41.543
Af: resultaat verantwoord op programma 0 1.998 -1.039
Af: totaal mutaties in reserves (ziet staat reserves) -7.609 -372
Saldo vóór reservemutaties 37.381 40.132
Programma 0 Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil
Saldo vóór reservemutaties 37.381 40.132
Reservemutaties programma 0 5.665 -
Resultaat na reservemutaties 43.046 40.132 -2.914

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2020 € 2.914.000 nadeliger dan in 2019.  

De verdeling van de overheadkosten over de verschillende taakvelden is in 2020 geactualiseerd. Het gevolg hiervan is dat er ten opzichte van 2019 verschillen per programma ontstaan. Per saldo is dit budgettair neutraal. Voor dit programma is er ten opzichte van 2019 € 1.015.000 meer aan overhead doorberekend naar de andere programma’s. Hier is dus een voordeel.

Verder is een belangrijk verschil dat er in 2019 een onttrekking uit de algemene reserve van € 5.665.000 is verantwoord (bate, begroting 2019 en perspectiefbrief 2019) vanwege het verwachte tekort over 2019. In 2020 is over het nadelig begrotingssaldo nog geen besluit genomen. Op dit programma is een nadeel van € 5.665.000.

De personeelskosten zijn gestegen als gevolg van cao-effecten. Er is in juni 2019 een nieuwe cao voor het gemeentepersoneel afgesloten voor de periode  1-1-2019 tot 1-1-2021. De effecten hiervan voor de begroting 2020 bedragen circa € 400.000 (dit is ongeveer 3% van de totale personeelskosten). Verder zijn in 2020 de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen met € 125.000 gestegen. Dit is ook grotendeels het gevolg van genoemde cao-effecten.

In de Begroting 2019 waren er binnen dit programma diverse incidentele budgetten beschikbaar van in totaal € 408.000. Het ging hier om incidentele middelen voor Anders werken, externe bestuursadvisering, asbestsanering Bûtewei, verkiezingen, informatiebeveiliging en privacy, aanpassen gebouw koaibosk en ondersteuning bij inkoop. Hiertegenover staat in 2020 nog een extra incidenteel budget voor Anders werken van € 100.000. Hierdoor is er per saldo in 2020 € 308.000 voordeel (lagere incidentele budgetten).

Door temporisering van het wagen- en machinepark van de buitendienst is er in 2020 een voordeel van € 65.000 op de afschrijvingslasten.

Daarnaast zijn er hogere ozb-inkomsten (€ 66.000) in verband met de jaarlijkse indexering van de ozb-tarieven.  

En er is een voordeel van € 388.000 bij de uitkering gemeentefonds. Het voordelige verschil is enerzijds ontstaan door de verhoging van het accres (hogere rijksuitgaven ("trap op-trap af systematiek") van circa 1,2 miljoen. Daartegenover staat dat de extra uitkering van het rijk voor de 3 D's in 2020 circa 0,8 miljoen lager is dan in 2019.  

Daarnaast zijn nog voor € 409.000 in 2019 en € 1.787.000 in 2020 aan bezuinigingen verantwoord. Dit betekent voor 2020 een voordeliger effect van € 1.378.000. Voor een specificatie en toelichting van de bezuinigingsmaatregelen wordt verwezen naar de bijlage overzicht bezuinigingen per programma.